ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

thatch

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *thatch*, -thatch-

thatch ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
thatch (sl.) ขนที่อวัยวะเพศ
thatch (n.) หลังคาใบจาก Syn. roof covering, straw roofing, thatching
thatch (n.) สิ่งที่ใช้มุงหลังคา
thatch (n.) ผมที่หยาบและรุงรังเหมือนฟางมุงหลังคา
thatch (vt.) มุงหลังคาด้วยจาก
thatching (n.) หลังคาใบจาก Syn. roof covering, straw roofing
English-Thai: HOPE Dictionary
thatch(แธชฺ) n. สิ่งที่ใช้มุงหลังคา,หลังคาใบจาก (ฟาง,หญ้า,ใบปาล์มหรืออื่น ๆ) vt. มุงหลังคา., See also: thatcher n.
thatching(แธท'ซิง) n. วัสดุที่ใช้มุงหลังคา,หลังคาใบจาก (ฟาง,หญ้า,ใบปาล์มหรืออื่น ๆ
English-Thai: Nontri Dictionary
thatch(n) จาก,ฟาง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตับจาก (n.) bamboo silver to which nipa leaves are sewn to make thatch
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And the English. Not Margaret Thatcher, of course.และภาษาอังกฤษ ไม่ได้มาร์กาเร็ตแทตเชอแน่นอน
Robert thatcher, janitor for the school district with no criminal record.โรเบิร์ต แทชเชอร์ ภารโรงโรงเรียนคุมประพฤติ ซึ่งไม่มีประวัติอาชญากรรม
And this is one Doris Thatcher.คนนี้ ดอริส แธชเชอร์
His neighbor said he wasn't getting his mail. [Thatcher] Meredith...เมอร์-เมอเรดิทธ์ โอ้ว พ่อได้ข่าวว่าลูก...
[Thatcher slurs] Meredith... I'm not...พ่อไม่ได้ดื่มเหล้านะ สาบานได้
Um, Thatcher, the transplant board has a rule here.ที่นี่มีกฎอยู่ ผู้ติดเหล้าจะต้องงดแอลกอฮอล์อย่างน้อย 1 ปี
Thank you, Mrs. Thatcher.ขอบคุณนะ คุณแทตเชอร์
Fuckin' Thatcher. That cunt could drive the Pope to drink.แทตเชอร์บ้าบอไร นังนั่นคงนั่งดริ๊งค์อยู่กับพระสันตะปาปานู่น
I'm Margaret Thatcher Dog.ฉันคือหมา มากาเรต เทชเชอ
Jake Thatcher... Disappeared.เจค แท็ทเชอร์หายตัวไป
Mmhm, he was skulking around the Thatcher house, looking at us in the window.เขามาด้อมๆ อยู่ แถวบ้านแท็ทเชอร์ แอบมองผ่านหน้าต่าง
Bill and Mara Thatcher last night, and get this:วันที่เธออาละวาดใส่ครอบครัวคุณที่ร้าน Bent Elbow.

thatch ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
茅屋顶[máo wū dǐng, ㄇㄠˊ ㄉㄧㄥˇ, 茅屋顶 / 茅屋頂] thatch roof
蓬户瓮牖[péng hù wèng yǒu, ㄆㄥˊ ㄏㄨˋ ˋ ㄧㄡˇ, 蓬户瓮牖 / 蓬戶瓮牖] thatched house, broken urn windows (成语 saw); poor person's house; humble home
白茅[bái máo, ㄅㄞˊ ㄇㄠˊ, 白茅] cogon grass (Imperata cylindrica), used as thatching material in China and Indonesia
蓬乱[péng luàn, ㄆㄥˊ ㄌㄨㄢˋ, 蓬乱 / 蓬亂] matted (of straw or hair); unkempt; overgrown; scraggly; thatch
阅微草堂笔记[Yuè wēi cǎo táng bǐ jì, ㄩㄝˋ ㄨㄟ ㄘㄠˇ ㄊㄤˊ ㄅㄧˇ ㄐㄧˋ, 阅微草堂笔记 / 閱微草堂筆記] Notes on minutely observed thatched hut by Ji Yun 紀昀|纪昀, novel of supernatural; The thatched study of close scrutiny
[shān, ㄕㄢ, 苫] straw mat; thatch
东茅草盖[dōng máo cǎo gài, ㄉㄨㄥ ㄇㄠˊ ㄘㄠˇ ㄍㄞˋ, 东茅草盖 / 東茅草蓋] thatched roof
茅庐[máo lú, ㄇㄠˊ ㄌㄨˊ, 茅庐 / 茅廬] thatched cottage
蓬户[péng hù, ㄆㄥˊ ㄏㄨˋ, 蓬户 / 蓬戶] thatched house; poor person's house; humble home
茅房[máo fáng, ㄇㄠˊ ㄈㄤˊ, 茅房] toilet (rural euphemism); thatched hut or house

thatch ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
茅葺き;かや葺;茅ぶき;茅葺;萱ぶき(oK);萱葺(oK)[かやぶき, kayabuki] (n,adj-no) thatch roof; thatching a roof with grass
合掌[がっしょう, gasshou] (n,vs) (1) pressing one's hands together in prayer; (n) (2) triangular frame of a thatched roof; (3) (at the end of Buddhist correspondence) (See 敬具) Yours sincerely; Yours truly; Sincerely yours; (P)
[さん, san] (n) (1) (abbr) sheathing (under thatched roofing); (2) lath (used as a foundation for a mud plaster wall); (3) (See 桟竹) decorative rafters (of alternating wood and bamboo)
桟竹[えつりだけ, etsuridake] (n) (1) (See 桟・えつり) sheathing (under thatched roofing); (2) decorative rafters (of alternating wood and bamboo)
桧皮葺;桧皮葺き;桧皮ぶき;檜皮葺き;檜皮葺[ひわだぶき, hiwadabuki] (n) cypress bark roof; hinoki bark thatching
茅;萱(oK)[かや, kaya] (n) hay; various gramineous grasses (e.g. eularies); plants used for thatching
茅屋[ぼうおく;かやや, bouoku ; kayaya] (n) thatched cottage; hovel; my humble cottage
茅舎[ぼうしゃ, bousha] (n) thatched cottage; hovel; my humble cottage
草堂[そうどう, soudou] (n) thatched hut; monks cell; (my) humble abode
草葺き;草ぶき;草葺(io)[くさぶき, kusabuki] (n) (See かやぶき,藁葺) thatching; thatch; thatched roof

thatch ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จาก[n.] (jāk) EN: thatch FR: chaume [m]
มุง[v.] (mung) EN: roof ; cover with roofing ; thatch FR: couvrir un toit
หญ้าแฝก[n.] (yā faēk) EN: thatch FR: chaume [m]
หลังคาจาก[n. exp.] (langkhā jāk) EN: thatched roof ; atap roof FR: toit de chaume [m]
มาร์กาเร็ต แธตเชอร์[n. prop.] (Mākāret Tha) EN: Margaret Thatcher FR: Margaret Thatcher
นกไต่ไม้[n. exp.] (nok taimāi) EN: nuthatch FR: sittelle [f]
นกไต่ไม้หน้าผากกำมะหยี่[n. exp.] (nok taimāi ) EN: Velvet-fronted Nuthatch FR: Sittelle veloutée [f] ; Sittelle à front noir [f] ; Sittelle à front velouté [f]
นกไต่ไม้สีน้ำเงิน[n. exp.] (nok taimāi ) EN: Blue Nuthatch FR: Sittelle bleue [f] ; Sittelle à dos azuré [f]
นกไต่ไม้สีสวย[n. exp.] (nok taimāi ) EN: Beautiful Nuthatch FR: Sittelle superbe [f] ; Sittelle magnifique [f]
นกไต่ไม้ใต้โคนหางสีน้ำตาล ; นกไต่ไม้โคนหางสีน้ำตาล[n. exp.] (nok taimāi ) EN: Chestnut-vented Nuthatch FR: Sittelle des Naga [f] ; Sittelle à flancs marron [f]
นกไต่ไม้ท้องสีเม็ดมะขาม[n. exp.] (nok taimāi ) EN: Chestnut-bellied Nuthatch ; Indian Nuthatch FR: Sittelle à ventre marron [m] ; Sittelle de l’Inde [f] ; Sittelle à ventre brun [f]
นกไต่ไม้ใหญ่[n. exp.] (nok taimāi ) EN: Giant Nuthatch FR: Sittelle géante [f]
ไต่ไม้[n.] (taimāi) EN: nuthatch FR: sittelle [f]
ตับจาก[n. exp.] (tap jāk) EN: piece of a tap thatching ; strips of nipa leaves FR:
ทัชชกร ยีรัมย์ ; จา พนม[n. prop.] (Thatchakøn ) EN: Tatchakorn Yeerum ; Tony Jaa FR: Tatchakorn Yeerum ; Tony Jaa

thatch ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schwarzbauchkleiber {m} [ornith.]Azure Nuthatch
Schmuckkleiber {m} [ornith.]Beautiful Nuthatch
Carolinakleiber {m} [ornith.]White-breasted Nuthatch
Chinakleiber {m} [ornith.]Chinese Nuthatch
Dachdecker {m} (für Reetdächer)thatcher
Gelbschnabelkleiber {m} [ornith.]Lilac Nuthatch
Stroh {n} | mit Stroh gedecktstraw | thatched with straw

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า thatch
Back to top