ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ส่วน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ส่วน*, -ส่วน-

สวน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สวน (n.) garden See also: plantation, park, enclosure, orchard
สวน (v.) give an enema See also: inject into the anus, take an enema, thrust
สวน (v.) pass in the opposite directions See also: cross, come in the opposite directions
สวน (adv.) (come) in the opposite direction See also: (pass) in the opposite direction
สวนกระแส (v.) reverse trend Ops. ตามกระแส
สวนกระแส (v.) go against See also: be opposed to, be averse to Syn. สวนทาง Ops. ตามกระแส
สวนกระแส (adj.) adverse See also: hostile Syn. สวนทาง Ops. ตามกระแส
สวนกลับ (v.) retort See also: reply, react, repose, answer back Syn. โต้กลับ, ตอบโต้, สวนตอบ, ย้อนกลับ, ย้อน
สวนกลับ (v.) respond immediately See also: reply at once, answer promptly Syn. ตอบโต้, โต้, สวน
สวนกลับ (v.) retort See also: reply, answer, respond Syn. ย้อนยอก, โต้, ตอกกลับ
สวนกลับ (v.) retort See also: reply, answer, respond, counter, return Syn. ยอกย้อน, โต้ตอบ
สวนครัว (n.) kitchen garden
สวนครัว (n.) kitchen garden
สวนงู (n.) serpentarium
สวนดอกไม้ (n.) flower garden
สวนตอบ (v.) respond immediately See also: reply at once, answer promptly Syn. ตอบโต้, โต้, สวน, สวนกลับ
สวนทาง (adv.) (walk) by in opposite directions Syn. สวน
สวนทาง (v.) be opposed to each other Syn. สวน
สวนนก (n.) bird park
สวนน้ำ (n.) ocean park
สวนป่า (n.) wood lot
สวนป่า (n.) forestry plantations See also: wood lot
สวนผลไม้ (n.) orchard
สวนผสม (n.) mixed garden Syn. สวนผสมผสาน
สวนผสม (n.) joint garden
สวนผสมผสาน (n.) mixed garden
สวนผัก (n.) vegetable garden
สวนพระอินทร์ (n.) name of Indra´s garden See also: garden of paradise Syn. สวนมิสกวัน
สวนพระอินทร์ (n.) name of Indra´s garden See also: garden of paradise Syn. สวนมิสกวัน
สวนพฤกษชาติ (n.) botanical garden
สวนพฤกษศาสตร์ (n.) botanical garden
สวนมิสกวัน (n.) name of Indra´s garden See also: garden of paradise Syn. สวนพระอินทร์
สวนมิสกวัน (n.) name of Indra´s garden See also: garden of paradise Syn. สวนพระอินทร์
สวนยาง (n.) rubber plantation
สวนสนาม (n.) parade
สวนสนาม (n.) march See also: military parade, parade, review Syn. พิธีสวนสนาม
สวนสนาม (v.) march See also: parade
สวนสนุก (n.) amusement park
สวนสัตว์ (n.) zoo
สวนสาธารณะ (n.) park See also: public park
English-Thai: HOPE Dictionary
abdomen(แอบ' โดเมิน, แอบโด' เมิน) n. ช่องท้อง,สวนท้อง ตัวอย่าง: *an abdominal pain. ปวดช่องท้อง*, *an abdominal operation. การผ่าตัดช่องท้อง*
allotment(อะลอท' เมินทฺ) n. การจัดแบ่ง, การจัดสรร, ส่วนที่จัดแบ่ง, ส่วนแบ่งที่ได้รับ, ที่ดินที่ให้คนสวนเช่า (share, portion, deal)
arboretum(อาร์บะรี'ทัม) n., (pl. -tums,-ta) สวนพฤกษชาติ,วนอุทยาน
assize(อะไซซ') n. สภานิติบัญญัติ,ศาลอังกฤษที่พิจารณาความโดยข้าหลวงพิเศษ,คำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลชนิดนี้,การไตร่สวน,การนั่งพิจารณาคดี,มาตราการกำหนดราคาสินค้า
audit(ออ'ดิท) n. การตรวจสอบบัญชี,บัญชี,การไตร่สวนคดี. -vt. ตรวจสอบบัญชี,เข้าฟัง (วิชาที่ไม่เอาคะแนน), Syn. examine, check)
bar(บาร์) {barred,barring,bars} n. ท่อน,แท่ง,ไม้ขวาง,แถบ,กลอน,สลักประตู,ไม้ราว,กระบอง,ลูกกรง,สิ่งกั้น,รั้ว,อุปสรรค์,ลำ,เส้น,สาย,คอก (ในศาล) ,อาชีพทนายความ,ราวที่ทนายความว่าความในศาล,บัลลังก์สอบสวนในศาล,ที่จำหน่ายเครื่องดื่ม,สายสะพายอิสริยาภรณ์,บาร์ vt. ใส่กลอน
beer gardenสถานที่ดื่มเหล้า มักตกแต่งให้คล้ายสวน
botanical gardenn. สวนพฤกษชาติ
bower(เบา'เออะ) n. ร่มไม้,ซุ้มไม้ในสวน,กระท่อม
cottage allotmentที่ดินที่แบ่งให้ผู้อยู่กระท่อมทำสวน
counter(เคา'เทอะ) {countered,countering,counters} n. โต๊ะกั้น (แสดงสินค้า/ ติดต่อกับธุรกิจกับผู้ที่มาหา) ,เคาน์เตอร์,เครื่องนับจำนวน,ผู้นับ adv. ในทางที่ผิด,ในทางกลับ,ตรงกันข้าม adj. ตรงกันข้าม,ต่อต้าน. n. สิ่งที่อยู่ตรงกันข้าม,สิ่งต่อต้าน,ผู้ต่อต้าน,การชกสวน,หมั
croft(ครอฟทฺ) n. ที่ดินใกล้บ้าน ใช้ปลูกพืชสวนครัว,ที่นาเล็ก ๆ ใกล้บ้าน
disneyland(ดิส'นีแลนดฺ) n. แดนเนรมิตหรือสวนสนุก
eddy(เอด'ดี) n. กระแสวน,การหมุนวน,สิ่งที่หมุนวน,น้ำวน vt.,vi. หมุนวน,วน
eden(อี'เดิน) n. แดนสวรรค์,สวนอีเดน -Edenic adj. ดูEden
enema(เอน'นะมะ) n. การฉีดยาเข้าไปในไส้ตรง,ยาฉีดดังกล่าว,ยาสวนทวารหนัก,เครื่องสวนทวารหนัก
exploration(เอคซฺพละเร'เชิน) n. การสำรวจค้น,การสำรวจ,การตรวจ,การวินิจฉัย,สอบสวน
explorer(เอคซฺพลอ'เรอะ) n. ผู้สำรวจ,นักสำรวจ,ผู้สำรวจตรวจค้น,ผู้วินิจฉัย,ผู้สอบสวน,เครื่องตรวจ
fbiabbr.Federal Bureau of Investigation สำนักงานสอบสวนและสืบสวนของกรมตำรวจ (สหรัฐอเมริกา)
garden(การ์'เดิน) n. สวน,สวนสาธารณะ,อุทยานสาธารณะ,ไร่ผัก vi.,vt. ปลูกสวน,ทำสวน.
garden of edenn. สวนอีเดน., Syn. Eden
gardener(การ์'เดินเนอะ) n. ชาวสวน
garth(การ์ธ) n. ลานบ้าน,สวน
grand inquisitorประธานคณะผู้สอบสวนความผิด
graperyn. สวนองุ่น,สถานเพาะองุ่น
grove(โกรฟว) n. บริเวณป่าเล็ก ๆ ,สวนผลไม้., See also: groved adj. ., Syn. wood
headwindn. ลมปะทะ,ลมสวน,ลมต้าน
horticulture(ฮอร์'ทะคัลเชอะ) n. พืชสวน,วิชาพืชสวน, See also: horticultural adj. horticulturist n.
inquest(อิน'เควสทฺ) n. การสอบสวนคดี,การพิจารณาคดี' (โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการชันสูตรศพ) คณะผู้สอบสวน, Syn. legal,inquiry
inquire(อินไคว'เออะ) vt. ถามหา,ไต่ถาม,สอบถาม. vi. ถาม,สอบถาม,สืบสวน,สอบสวน. -Phr. (inquire after ถามทุกข์สุข), See also: inquirable adj. inquirer n., Syn. enquire
inquisition(อินควิซิช'เชิน) n. การสอบสวนอย่างขู่เข็ญ,การสืบสวน,การวินิฉัย,คณะผู้ทำการสอบสวน,ศาลพระสเปนสมัยก่อนที่มีชื่อเกี่ยวกับการทารุณ, Syn. investigation
inquisitive(อินควิช'ซิทิฟว) adj. ชอบสอบสวน,ชอบสอบถาม,อยากรู้อยากเห็น n. บุคคลที่ชอบสอบถาม,ผู้อยากรู้อยากเห็น., See also: inquisitiveness n., Syn. curious,prying
inquisitor(อินควิซ'ซิเทอะ) n. ผู้ทำการสอบสวน,เจ้าหน้าที่ผู้ทำการสอบสวน,ผู้ชอบถาม,สมาชิกของศาลพระสเปญสมัยก่อนที่มีชื่อเกี่ยวกับการทารุณ, Syn. inquisitionist, See also: inquisitorial adj.
investigate(อินเวส'ทิเกท) vt. สำรวจ,สืบสวน,ไต่สวน,สอบสวน., See also: investigable adj. investigative,investigatory adj. investigator n., Syn. search,inquire
investigation(อินเวสทิเก'เชิน) n. การสำรวจ,การสืบสวน,การไตร่สวน,การสอบสวน
kaleyard(เคล'ยาร์ด) n. สวนครัว
kitchen garden() สวนครัว., See also: kitchen gardener n.
orangery(ออ'รินเจอรี) n. สวนส้มในเรือนกระชำ,สวนส้ม
orchard(ออร์'เคิร์ด) n. สวนหรือแปลงผลไม้
orchardist(ออร์'เคอดิสทฺ) n. ผู้ดูแลสวนผลไม้,เจ้าของสวนผลไม้,ผู้เพาะเลี้ยงต้นไม้ที่ให้ผล
English-Thai: Nontri Dictionary
adversative(adj) ตรงกันข้าม,สวนกัน,แย้งกัน
adverse(adj) ตรงข้าม,สวน,เป็นปฏิปักษ์,เป็นผลร้าย
crossexamine(vt) ไต่สวน,ถามค้าน,ซักถาม
assize(n) การไต่สวน,การพิจารณาคดี
BOTANICAL botanical garden(n) สวนพฤกษศาสตร์,สวนพฤกษชาติ
enquire(vt) ถาม,ไต่ถาม,สอบถาม,สอบสวน,สืบสวน
enquiry(n) การไต่ถาม,การสอบถาม,การสอบสวน,การสืบสวน,คำถาม
examination(n) การตรวจสอบ,การทดสอบ,ข้อสอบ,การสอบสวน
examine(vt) ตรวจสอบ,ทดสอบ,ไต่ถาม,สอบสวน
exploration(n) การสำรวจ,การตรวจค้น,การสอบสวน,การวินิจฉัย
explorer(n) นักสำรวจ,ผู้สอบสวน,ผู้ตรวจสอบ,เครื่องตรวจ
find(vi,vt) พบ,หา,ค้น,สืบหา,ประสบ,สืบสวน,ตัดสิน,ชี้ขาด,รู้,ทราบ,สำนึก
garden(n) สวน,อุทยาน,สวนสาธารณะ
gardener(n) คนทำสวน,ชาวสวน
grove(n) สวน,ป่าละเมาะ
horticultural(adj) เกี่ยวกับการทำสวน,เกี่ยวกับพืชสวน
horticulture(n) การทำสวนดอกไม฿,พืชสวน
inquest(n) การไต่สวน,การพิจารณาคดี,การสอบสวนคดี,การชันสูตรศพ
inquire(vi,vt) ถาม,สอบสวน,สืบสวน,ไต่สวน,สอบถาม
inquiry(n) การถาม,การสืบสวน,การสอบสวน,การไต่สวน
inquisition(n) การไต่สวน,การสอบสวน,การสืบสวน
inquisitor(n) เจ้าพนักงานไต่สวน,เจ้าหน้าที่สอบสวน,คนซักถาม
investigate(vt) สืบสวน,สืบสาว,สอบสวน,ไต่สวน,สำรวจ
investigation(n) การสืบสวน,การสอบสวน,การไต่สวน,การสำรวจ
KITCHEN kitchen garden(n) สวนครัว
nursery(n) สถานเลี้ยงเด็ก,สวนเพาะพันธุ์ไม้
opposite(adj) ตรงข้าม,เป็นศัตรู,สวนกัน,อยู่คนละข้าง
orchard(n) สวนผลไม้
parade(n) ขบวนแห่,การสวนสนาม,การเดินขบวน
park(n) วนอุทยาน,สวนสาธารณะ,อุทยาน,ที่จอดรถ,สวนธรรมชาติ
pattern(n) กระสวน,แบบฉบับ,แบบแผน,หุ่น,ลวดลาย,ตัวอย่าง,แบบเสื้อ
plantation(n) สวน,ไร่,นิคม,ฟาร์มเพาะปลูก
planter(n) ชาวไร่,ผู้เพาะปลูก,คนทำสวน
probe(vt) ตรวจสอบ,ไต่ถาม,สอบสวน,ทดสอบ
reversion(n) การคืน,การกลับคืน,การสวนทาง,การพลิกกลับ
review(n) การวิจารณ์หนังสือ,การสวนสนาม,บทวิจารณ์,การทบทวน
search(vt) สืบหา,ค้นหา,สอบถาม,ตรวจค้น,สืบสวน
try(n) ความพยายาม,การไต่สวน,การทดลอง,การพิสูจน์,การทดสอบ
zoo(n) สวนสัตว์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
acousticsสวนศาสตร์ [อ่านว่า สะวะนะสาด] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
arboretumสวนรุกขชาติ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
botanic garden; botanical gardenสวนพฤกษศาสตร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
botanical garden; botanic gardenสวนพฤกษศาสตร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ascertain the truthสืบสวนหาความจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
barium enemaการสวนตรวจทวารด้วยแบเรียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
catheterหลอดสวน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diligent inquiryการสอบสวนอย่างหนักหน่วง (เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงอย่างสมบูรณ์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enema, bariumการสวนตรวจทวารด้วยแบเรียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fact-finding boardคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gavageการให้อาหารทางหลอดสวนกระเพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
horticultureวิชาพืชสวน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
inquiryการสอบถาม, การสอบสวน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
inquisitionการไต่สวน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
inquisitor; inquiry officialพนักงานสอบสวน [ป. วิ. อาญา] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
patternแบบอย่าง, แบบรูป, กระสวน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plantation๑. ที่ดินเป็นที่เพาะปลูก๒. ไร่ใหญ่, สวนใหญ่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
questioning of suspectsการสอบสวนผู้ต้องหา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
regurgitant๑. -ทวน, -สวนกลับ๒. -ขย้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
regurgitation๑. การไหลทวน, การไหลสวนกลับ๒. การขย้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
retrograde๑. ย้อนทาง, สวนทาง๒. ไปข้างหลัง๓. เสื่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyelography, retrogradeการทำไพอีโลแกรมสวนทางขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
salonสวนาสโมสร, ซาลง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
vortex-constricted arcอาร์กปรับด้วยกระแสวน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Amusement parksสวนสนุก [TU Subject Heading]
Arboretumsสวนรุกขชาติ [TU Subject Heading]
Botanical Garden สวนพฤกษศาสตร์ เป็นพื้นที่คุ้มครองประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นสถานที่ที่สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมพันธุ์ไม้ทุกชนิด ทั้งในและนอกประเทศที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ความสวยงามหรือที่หายากมาปลูกไว้เป็นลำดับตามหมวดหมู่ และตระกูล เพื่อการศึกษาวิจัยและการเผยแพร่ขยายพันธุ์ ให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน และแก่ประเทศชาติต่อไป ในประเทศไทยมีอยู่ 5 แห่ง คือ สวนพฤกษศาสตร์พุแค จังหวัดสระบุรี สวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง จังหวัดตรัง [สิ่งแวดล้อม]
Doucheสวนล้างช่องคลอด [การแพทย์]
Feng shui gardensสวนเฟิงสุ่ย [TU Subject Heading]
Marchingสวนสนาม [TU Subject Heading]
Open-air zoosสวนสัตว์เปิด [TU Subject Heading]
Orchardsสวนผลไม้ [TU Subject Heading]
Afforestationการปลูกสวนพืชป่า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Catheter for Percutaneous Biliary Drainage, Selสายสวนระบายน้ำดีจากตับใหม่ชนิดติดอยู่ได้เอง [การแพทย์]
Chrysanthemum Indicumเบญจมาศสวน [การแพทย์]
Container gardeningการจัดสวนในภาชนะ [TU Subject Heading]
Coroners and Medical Examinersนิติพยาธิแพทย์,ผู้ไต่สวนและแพทย์ผู้ไต่สวนการตายผิดธรรมชาติ [การแพทย์]
Detective and mystery filmsภาพยนตร์สืบสวนและเรื่องลึกลับ [TU Subject Heading]
Eddy Currentกระแสไหลวน,กระแสวน [การแพทย์]
Enemaสารสวนทวาร [TU Subject Heading]
Gardeningการทำสวน [TU Subject Heading]
Horticultural cropsพืชสวน [TU Subject Heading]
Horticultureพืชสวน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Investigationการสืบสวน, การตรวจสอบ, วิธีการค้นคว้า, การตรวจสืบสวน, การตรวจช่วยวิเคราะห์ [การแพทย์]
Liberation Cutting การตัดไม้ใหญ่เพื่อเปิดร่มเงา การตัดฟันที่กระทำในหมู่ไม้ที่ยังไม่ผ่านพ้น สภาพการเป็นลูกไม้ โดยการตัดฟันไม้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า ที่ไปแก่งแย่งหมู่ไม้ที่ยังไม่พันสภาพลูกไม้ออกไป การตัดไม้ใหญ่เพื่อเปิดร่มเงานี้จะทำในระยะเดียวกันกับ การทำความสะอาดสวน แต่แตกต่างกันตรงที่อายุของไม้ที่ถูกตัดออกเท่านั้น การตัดไม้ใหญ่เพื่อเปิดร่มเงานี้ควรทำทันทีที่พบว่ามีไม้ใหญ่ชนิดที่ไม่ต้อง การขึ้นเบียดบังลูกไม้หรือไม้เล็ก โดยอาจทำควบคู่กับการทำความสะอาดสวนหรือการปราบวัชพืช และควรทำให้หมดเพียงครั้งเดียว เพราะจะได้ไม่ก่อผลร้าต่อลูกไม้ข้างล่างบ่อยครั้ง [สิ่งแวดล้อม]
lowland riceข้าวนาสวน, ข้าวที่ปลูกกันได้ในที่ลุ่มและมีระดับน้ำในนาลึกไม่เกิน 80 เซนติเมตร อาจปลูกโดยวิธีปักดำหรือหว่าน  เช่น พันธุ์ข้าว กข. 1 เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Psychoacousticsจิตสวนศาสตร์ [TU Subject Heading]
Police questioningการสอบสวนของตำรวจ [TU Subject Heading]
Robbery investigationการสืบสวนการลักทรัพย์ [TU Subject Heading]
Rubber plantation workersคนงานสวนยาง [TU Subject Heading]
weedวัชพืช, พื่ชที่ไม่มีประโยชน์หรือไม่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ  โดยเฉพาะพืชที่แย่งอาหารพืขที่เพาะปลูกในเรือกสวนไร่นา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Yard Trimming ขยะสวน เศษใบไม้ กิ่งไม้ หญ้าและอื่นๆ ซึ่งเกิดจากการทำสวนหลังบ้าน [สิ่งแวดล้อม]
Zoo animals สัตว์ในสวนสัตว์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
garden (n.) สวน See also: ไร่, อุทยาน Syn. orchad, organery, plot, bed
orchad (n.) สวน See also: ไร่, อุทยาน Syn. organery, plot, bed
organery (n.) สวน See also: ไร่, อุทยาน Syn. orchad, plot, bed
plantation (n.) สวน See also: ไร่, นา, ฟาร์ม, พื้นที่เพาะปลูก Syn. estate, manor, ranch
come back (phrv.) สวนกลับทันควัน (ด้วยคำพูด) See also: ย้อนกลับทันควัน (ด้วยคำพูด) Syn. retort, rejoin, answer
kitchen garden (n.) สวนครัว
answer back (v.) สวนตอบ See also: ตอบโต้, โต้, สวน, ย้อนกลับ, เถียง, สวนกลับ Syn. talk back
market garden (n.) สวนที่ปลูกต้นไม้ขาย
vivarium (n.) สวนที่สภาพแวดล้อมเหมือนธรรมชาติ
roof garden (n.) สวนบนหลังคาของอาคาร
grove (n.) สวนผลไม้
orchard (n.) สวนผลไม้
arboretum (n.) สวนพฤกษชาติ See also: สวนพฤกศาสตร์
botanical garden (n.) สวนพฤกษชาติ See also: สวนพฤกศาสตร์ Syn. arboretum
fair (n.) สวนสนุก Syn. outdoor entertainment
outdoor entertainment (n.) สวนสนุก
terrarium (n.) สวนสัตว์ See also: สวนสัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อให้ประชาชนเข้าชม Syn. menagerie
zoo (n.) สวนสัตว์ See also: สวนสัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อให้ประชาชนเข้าชม Syn. menagerie, terrarium
zoological garden (n.) สวนสัตว์ที่เปิดให้ประชาชนเข้าชม
amusement park (n.) สวนสัตว์ที่ไม่มีรั้วล้อมรอบ ผู้ชมเข้าดูสัตว์โดยการนั่งรถ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Look for a place to land... A field, a large parking lot.คุณต้องหาที่ลงจอด สวน ลานจอดรถ ที่ไหนก็ได้
Filippe's on Third Street. Balboa Park.Filippe สถานที่เกี่ยวกับ Third Street สวน Balboa
Gate three, garden three, garden four, proceed to gate one.รั้วสาม สวน สาม สวนสี่ มาที่ประตูหนึ่ง เพื่อรอรับคำสั่งต่อไป
He's at the Sun Yat Sen Gardens.เขาอยู่ที่ สวน ชุนยัดเซน
The Buddhist Temple at the Sun Yat Sen Gardens.วิหาร ใหญ่ ที่ สวน ซุนยัดเซน
Then she could have a yard and she doesn't... have to be inside... all the time.เธอจะได้มี สวน และจะได้ไม่ต้อง อยู่แต่ในห้อง ตลอดเวลา
Museums, gardens and parks, bookstores.พิพิธภัณฑ์ สวน สวนสาธารณะ ร้านหนังสือ
Let's go to the park, little doggies.ลองไปที่ สวน doggies เล็กน้อย
It has food stores, gardens, water filtration for the well, reinforced concrete walls.มันมีร้านขายอาหาร สวน การกรองน้ำจากบ่อ ผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก
The parks, the narratives, the hosts.สวน เรื่องเล่า โฮสต์
Tyrell Park. Say, 30 minutes?สวน ไทเรล อีก ซัก 30 นาที?
Griffith park spans 4,310 acres, making it one of the largest urban parks on all of North America.สวนกรฟฟิธมีพื้นที่ 4310 เอเคอร์ ทำให้มันเป็นสวนในเมืองที่ใหญ่ที่สุด ในอเมริกาตอนเหนือ
Where's my garden?สวนของฉันหายไปไหนหมด
My garden was blooming.สวนของแม่มีดอกไม้บานสะพรั่ง
Your garden's a treasure houseสวนคุณยายเหมือนกะเขาสมบัติเลย
Counter with cross to the left cheek.สวนด้วยหมัดเข้าแก้มซ้าย
The rose garden?สวนดอกกุหลาบงั้นเหรอ ?
Rear garden, rear garden, please.สวนด้านหลัง สวนด้านหลัง
The theme park would have been way better.สวนน่าจะทำทางเดินให้ดีกว่านี้
Aquariums make me super horny.สวนน้ำทำให้ชั้นเกิดอารมย์แล้วซิ
Is the garden completely walled?สวนนี้มีกำแพงล้อมทุกด้านมั้ย
This garden is taking forever.สวนนี้ใช้เวลาเป็นชาติเลย
The orchard, the whole valley burning up.สวนผลไม้ อยู่ท่ามกลางกองเพลิง
The orchards. When will there be pie?สวนผลไม้ เมื่อไหร่จะเป็นพายคะ ?
You know, one plot out of a whole orchard, one henhouse, one crib of corn out of a dozen.สวนผลไม้หนึ่ง จากสวนทั้งหมด เล้าไก่หนึ่ง ยุ้งข้าวโพดหนึ่ง จากยุ้งข้าวโพดเป็นโหล
Those parks are extremely social.สวนพวกนั้นมีคนเยอะมาก
The garden's ruined. I'm ruined.สวนพัง ฉันพังหมดแล้วเนี่ยนะ
The prayer or the fame and fortune?สวนภาวนาหรือชะตากรรมละ
Anyone here?สวนลึกลับ มีใครอยู่ไหม
Biggest outdoor amusement center east of Rye Playland.สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุด ทางตะวันออกของ ไรย์ เพลย์แลนด์
America's desert playground.สวนสนุกของชาวอเมริกัน
Tomorrowland?สวนสนุกทูมอร์โรแลนด์ ?
An entire carnival doesn't just disappear.สวนสนุกมันไม่หายไปเองดื้อๆ หรอกนะ
The robot theme park that we are aiming for is the world's first robot theme park.สวนสนุกหุ่นยนต์ที่เราตั้งเป้าไว้ เป็นแห่งแรกของโลก
Lakeside Amusement Park is over there.สวนสนุกเลคไซด์อยู่ทางนั้น
Bololo amusement park, asked that you be removed.สวนสนุกโบโลโล ขอให้ย้ายคุรไป
The botanical garden changes with the seasons, water lilies...สวนสมุนไพรเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล, ดอกลิลลี่น้ำ
CENTRAL PARK ZOOสวนสัตว์ Central Park
The Central Park Zoo proudly presents...สวนสัตว์ Central Park ภูมิใจเสนอ
The zoo, the Amish general store, Pioneer Galaxy Mall.สวนสัตว์ ร้านของชำเอมิช ร้านอุปกรณ์ไฟฟ้า

สวน ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
動物園[どうぶつえん, doubutsuen] Thai: สวนสัตว์ English: zoo
動物園[どうぶつえん, doubutsuen] Thai: สวนที่มีการศึกษาสัตว์ English: zoological gardens
調査[ちょうさ, chousa] Thai: การสอบสวน English: inquiry
通りすがりの[とおりすがりの, toorisugarino] Thai: ที่เดินสวนไป English: passing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ส่วน
Back to top