ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cross

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cross*, -cross-

cross ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cross (n.) กากบาท
cross (n.) การผสมข้ามพันธุ์ See also: ลูกผสม Syn. hybrid, mongrel, crossbreed
cross (n.) การผสมผสาน Syn. mixture
cross (vt.) ขัดขวาง See also: ต่อต้าน
cross (vt.) ข้าม
cross (vi.) ข้าม
cross (adj.) ฉุนเฉียว See also: โกรธ Syn. ill-tempered, irritable
cross (vt.) เตะบอลขวางสนาม
cross (vi.) เตะบอลขวางสนาม
cross (vt.) ทำให้มีอาณาเขตถึง
cross (n.) แท่งหินรูปไม้กางเขน (สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์)
cross (vt.) ผสมข้ามพันธุ์
cross (vi.) มีอาณาเขตถึง
cross (n.) ไม้กางเขน (ของศาสนาคริสต์) Syn. crucifix, cruciform
cross a bridge when one comes to it (idm.) จงแก้ไขเมื่อต้องเผชิญกับปัญหา
cross in (phrv.) รักโดยไม่ต้องการสิ่งตอบแทน
cross in (phrv.) (จดหมาย) ค้างอยู่ในตู้ไปรษณีย์
cross off (phrv.) ขีดฆ่าออก See also: ขีดออก Syn. cross out
cross oneself (idm.) ทำเครื่องหมายกากบาทบนร่างกายโดยใช้มือ (ศาสนาคริสต์)
cross out (vt.) ขีดฆ่า
cross out (phrv.) ขีดฆ่าออก See also: ขีดออก Syn. cross off, score out, strike off, strike out
cross over (phrv.) ข้าม See also: ข้ามไป
cross over (phrv.) เปลี่ยนฝ่าย See also: แปรเปลี่ยนไป, ย้ายพรรค, ย้ายไปเข้าข้าง
cross section (n.) กลุ่มตัวอย่าง
cross section (n.) การตัดตามขวาง
cross swords with (phrv.) เริ่มแตกแยก (ทางความคิด, มิตรภาพฯลฯ) กับ See also: ขัดแย้ง, แตกแยก
cross tag (n.) การเล่นไล่จับของเด็ก See also: การไล่จับในกีฬาเบสบอล Syn. freeze tag, squat tag
cross the bridge before one comes to it (idm.) วิตกเกินไปก่อนเหตุจะเกิด
cross with (phrv.) ข้ามไปด้วย
cross with (phrv.) นำไปผสมกับ
cross-country (n.) การแข่งขัน (เช่น วิ่ง แข่งรถ สกี) ไปตามเส้นทางในชนบทหรือในป่า
cross-country (adj.) แข่งขันในเส้นทางตามชนบทหรือในป่า
cross-country (adj.) ที่เดินทางข้ามประเทศ
cross-current (n.) กระแสใต้น้ำหรืออากาศ See also: กระแสด้านล่าง Syn. ebb tide, flow, undertow
cross-examine (vt.) ซักค้านพยาน
cross-examine someone (idm.) สอบสวน See also: ซักฟอก
cross-eye (n.) ตาเหล่
cross-eyed (adj.) ตาเหล่ See also: ตาเข, ตาเอก Syn. squint-eyed
cross-fertilization (n.) การผสมข้ามพันธุ์ Syn. hybridization, interbreeding
cross-fertilize (vt.) ทำให้ผสมข้ามพันธุ์
English-Thai: HOPE Dictionary
cross(ครอส) {crossed,crossing,crosses} n. กากบาท,ไม้กางเขน,-Phr. (the Crossไม้กางเขนที่พระเยซูถูกตรึงตนตาย) ,สัญลักษณ์ศาสนาคริสต์,ศาสนาคริสต์,แกงไต,รูปไขว้,ตรา,การตัดสลับกัน,การประสบอุปสรรค,ความลำบาก,ความยุ่งยากใจ,การผสมข้ามพันธ์ (สัตว์หรือพืช) ,พันธุ์ผสม,หมัดเหว
cross entryการนำเข้าบัญชีเพื่อหักล้างกัน,การหักบัญชีกัน
cross hairsn. เส้นไขว้กล้องสำหรับหมายวัตถุที่ส่องดู,เส้นกากบาทในกล้องปืนเล็งเป้า + เป็นรูปลักษณ์ของตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) แบบหนึ่ง ที่แตกต่างกันออกไปในบางโปรแกรม เช่น ในโปรแกรมการวาดภาพในระบบวินโดว์ มักมีลักษณะเป็นเส้นตัดกัน (+) แทนที่จะเห็นเป็นลูกศรตามปกติ
cross sectionn. ส่วนที่ตัดตามขวาง,การตัดตามขวาง, See also: cross-sectional adj. ดูcross section
cross talkn. การพูดสอดแทรก,คำพูดสอดแทรก,การทะเลาะกัน
cross-bedding(ครอส'เบดดิง) n. ชั้นดินที่ตัดสลับกัน.
cross-examine(ครอส'อิกแซม'มิน) vi. ตรวจสอบโดยคำถาม,ตรวจสอบอย่างละเอียด,ซักถามพยานฝ่ายตรงข้าม, See also: cross-examination n. ดูcross-examine cross-examiner n. ดูcross-examine
cross-eye(ครอส'อาย) n. ตาเข,ตาเหล่
cross-eyed(ครอส'อายดฺ) adj. เป็นตาเขหรือเหล่, See also: cross-eyedness n.
cross-grained(ครอส'เกรนด) adj. มีลายไขว้,เป็นลายตัดสลับกัน,มีอารมณ์ร้อย,ดื้อรั้น,ประหลาด
cross-question(ครอส'เควส'เชิน) vt. ไต่ถาม,ตรวจสอบโดยการถาม,ปัญหาที่ถามขึ้นมาในขณะซักถาม, See also: cross-questioning n. ดูcross-question
crossbar(ครอส'บาร์) n. บาร์สำหรับเล่นกายกรรม,คานประตู,สลักประตู
crossbeam(ครอส'บีม) n. ไม้ขวาง,คานขวาง
crossbones(ครอส'โบนซ) n.,pl. กระดูกที่ไขว้กันเป็นเครื่องหมายแสดงความตาย
crossbow(ครอส'โบ) n. หน้าไม้,ธนูมีคานสำหรับวางลูกธนู มีที่เหนี่ยวและปล่อยลูกธนู
crossbowman(ครอสโบ'เมิน) n. ทหารหรือนายพรานหน้าไม้
crossbred(ครอส'เบรด) adj. เป็นพันธุ์ผสม n. สัตว์ที่เป็นลูกผสม
crossbreed(ครอส'บรีด) {crossbred,crossbreeding,crossbreeds} vt.,vi. ผสมข้ามพันธุ์เพื่อให้ได้พันธุ์ผสม n. พันธุ์ผสม
crosscut(ครอส'คัท) adj. ซึ่งตัดตามขวาง,เป็นทางลัด n. ทางลัด,ทางใต้ดิน vt. ตัดตามขวาง,ผ่านทางขวาง,ไปทางลัด, See also: crosscutter n.
crosscut sawเลื่อยตัดไม้ที่ใช้2คนตัด
crosshead(ครอส'เฮด) n. หัวกากบาท
crosslet(ครอส'ลิท) n. กางเขนเล็ก ๆ
crossness(ครอส'นิส) n. ความโกรธ,ความฉุนเฉียว,อารมณ์ร้าย, Syn. irritability
crossover(ครอส'โอเวอะ) n. สะพาน,การข้าม,ทางรถไฟที่เปลี่ยนสาย,การสวามิภักดิ์กับฝ่ายตรงข้าม, Syn. connecting track
crosspatch(ครอส'แพช) n. คนที่มีอารมณ์ร้าย,คนที่มีอาการฉุนเฉียว
crossroadทางแยก,สี่แยก,ทางตัด,ถนนขวาง
crosswise(ครอส'ไวซ) adj. ข้าม,ตัดข้าม,ขวาง,ทแยง,ในรูปกากบาท,ซึ่งตรงกันข้าม., Syn. crossways,across,transversely
crossword puzzle(ครอส'เวิร์ด-) n. ปริศนาอักษรหรือคำไขว้,คำไขว้,อักษรไขว้
English-Thai: Nontri Dictionary
cross(n) ไม้กางเขน,กากบาท,ตรา,เครื่องราชอิสริยาภรณ์
CROSS cross section(n) การสำรวจทางสถิติ,การตัดขวาง,ภาพตัดขวาง,แผนภาพ,แผนภูมิ,รูปตัด
CROSS-cross-legged(adj) ซึ่งนั่งไขว้ขา,ซึ่งนั่งไขว่ห้าง,ซึ่งนั่งขัดสมาธิ
crossbar(n) รูป x,คานประตู,บาร์เล่นยิมนาสติก
crossbow(n) หน้าไม้,ธนู
crossbreed(vt) ผสมข้ามพันธุ์
crosscut(n) ทางลัด
crossexamine(vt) ไต่สวน,ถามค้าน,ซักถาม
crossing(n) การข้าม,ทางข้าม,ทางตัดทางรถไฟ
crossroad(n) สี่แยก,ทางแยก,ทางแพร่ง,ทางตัด
crossway(n) ทางแยก,ทางข้าม,สี่แยก
crosswise(adv) ข้าม,ทแยงมุม,เป็นรูปกางเขน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
crossแกงได, เครื่องหมายแทนลายมือชื่อ [ดู mark signature] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cross infection๑. การติดเชื้อในโรงพยาบาล๒. การติดเชื้อข้ามคน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cross sectionรูปตัดตามขวาง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cross-eye; strabismus, convergent; strabismus, internalตาเหล่เข้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cross-pollinationการถ่ายเรณูข้าม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
crossbar switchสวิตช์แบบครอสส์บาร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
crossed cheque; cheque, crossedเช็คขีดคร่อม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
crossingลูกผสม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cross Booterเตะปลายมือ [การแพทย์]
Cross Hairsเส้นกากบาท [การแพทย์]
Cross infectionการติดเชื้อในโรงพยาบาล [TU Subject Heading]
Cross Sectionตัดตามขวาง [การแพทย์]
Cross-Eyeตาเหล่ [การแพทย์]
Cross-referenceรายการโยง Cross-reference หมายถึง รายการโยง เป็นส่วนที่แนะนำให้ไปอ่านเรื่องที่ต้องการจาก เรื่อง ชื่อเรื่องหรือรายการอื่นในหนังสือเล่มนั้น การโยงในหนังสืออ้างอิงมี 2 แบบ คือ
Cross-Sectional Analysis การวิเคราะห์เชิงตัดขวาง ในทางประชากรศาสตร์ หมายถึง การศึกษาปรากฏการณ์ทางประชากรของคนหลายรุ่นปีที่เกิดขึ้น ภายในช่วงเวลาที่กำหนดเดียวกัน [สิ่งแวดล้อม]
Cross-stitchการปักไขว้ [TU Subject Heading]
Crossedพ้องกัน [การแพทย์]
Crossing Overการแลกเปลี่ยนส่วนของโครโมโซม [การแพทย์]
Crosswalks ครอสวอล์คเป็นรูปแบบหนึ่งของการใช้เมทาดาทาเพื่อให้เกิดทำงานข้ามระบบกันไำด้ โดยการจับคู่ (mapping) ระหว่างเมทาดาทาด้วยกัน (เช่น ระหว่างมาร์ค และดับลินคอร์เมทาดาทา) ช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาและเข้าถึงตัวสารสนเทศที่อยู่ข้าม/ต่างโดเมนกัน การใช้เค้าร่าง/หลักเกณฑ์ (Schema) ของเมทาดาทาที่เป็นมาตรฐานจะช่วยอำนวยความสะดวกให้มีการแลกเปลี่ยนเมทาดาทา หรืออีกนัยหนึ่งทำให้มีการใช้งานได้หลากหลายมากขึ้น
Crossword puzzlesปริศนาอักษรไขว้ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
RC (abbr.) คำย่อของ Red Cross หรือ Roman Catholic
RC (abbr.) คำย่อของ Red Cross และ Resource Corps
ตราขุนพล (n.) a cross marked at the bottom of a palm-sugar pot to protect against ghosts
สภากาชาด (n.) Red Cross Society
(n.) sitting cross legged
เสียกบาล (n.) spirit offering left at a cross roads or floated on the water
แพนงเชิง (n.) sitting cross legged Syn.
กากบาท (n.) cross See also: plus sign
กางเขน (n.) Cross See also: cross of Jesus Christ Syn. ไม้กางเขน
ขัด (v.) cross Syn. กลัด, ตรึง
ข้าม (v.) cross Syn. ผ่าน
ข้ามฝั่ง (v.) cross
ข้ามฟาก (v.) cross Syn. ข้ามฝั่ง
ตีนกา (n.) cross See also: plus sign, fourth tone sign(+), multiplication sign, xmark Syn. กากบาท, ไม้จัตวา
แกงได (n.) cross See also: mark
ไขว้ (v.) cross See also: intersect, crisscross, alternate Syn. ขัด
ไม้กางเขน (n.) cross See also: crucifix, cruciform, rood
ขีดคร่อม (v.) cross a line
แลกหมัด (v.) cross fists with
กอดอก (v.) cross one´s arm See also: fold one´s arms over the chest
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
They built a bridge across the riverพวกเขาสร้างสะพานข้ามแม่น้ำ
That bridge is the only way acrossสะพานนั่นเป็นทางข้ามไปทางเดียว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Thank you. I'll see you get the Tomainian Cross for this.ขอบใจหลาย ในความกรุณา โทไมเนีย ภูมิใจที่มีนาย
Then you will show up at Pretzelburg, meet the army, step into a car and cross over into Osterlich.แล้วท่านจะไปโผล่ ที่ แพทเซอร์เบิร์ก ตอบสนองกองทัพ ท่านต้องเดินทาง เข้าสู่ ออสตินลิค
The moment that foreign troops with a hostile intent cross your borders, you will have the full support of American military power.{\cHFFFFFF}The moment that foreign troops with a hostile intent cross your borders, {\cHFFFFFF}you will have the full support of American military power.
And no soldiers from North Sarkhan would cross our border.{\cHFFFFFF}And no soldiers from North Sarkhan would cross our border.
You can't cross the border without papers.เธอจะข้ามพรหมแดนไม่ได้ ถ้าไม่มีเอกสาร
Aim to touch down a third of the way. A slight cross wind, so be ready.เล็งแตะพื้นที่ 3 ส่วน 4 ของรันเวย์ ลมพัดขวางนิดหน่อย เตรียมพร้อมไว้
Watch out for that cross wind. Level it out. Dip your left wing.ระวังลมพัดขวาง บินแนวราบไว้ ลดปีกซ้าย
Maybe catch some cross talk.ข้อมูลบางอย่าง บางทีจับบางพูดคุยข้าม
This Red Cross telegram here says your grandma is coming.โทรเลขกาชาดนี้กล่าวว่า ยายของคุณกำลังจะมา พรุ่งนี้โดยรถไฟ
Wait a minute! how do we cross the Soviet border?เดี๋ยวนะ เราจะข้ามชายแดนโซเวียตไปได้ยังไง?
You can't beat them with a cross or garlic.เธอโค่นมันด้วย กางเขนหรือ กระเทียมไม่ได้หรอก
I'm not even allowed to cross the streetที่ต้องการจะพูดก็คือ... ?

cross ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对口相声[duì kǒu xiàng shēng, ㄉㄨㄟˋ ㄎㄡˇ ㄒㄧㄤˋ ㄕㄥ, 对口相声 / 對口相聲] comic cross talk; formalized comic dialog between two stand-up comics: leading role 逗哏
相声[xiàng sheng, ㄒㄧㄤˋ ㄕㄥ˙, 相声 / 相聲] comic dialog; sketch; cross talk
十字[shí zì, ㄕˊ ㄗˋ, 十字] cross road; cross-shaped; crucifix; the character ten
叉积[chā jī, ㄔㄚ ㄐㄧ, 叉积 / 叉積] cross product
十字花科[shí zì huā kē, ㄕˊ ㄗˋ ㄏㄨㄚ ㄎㄜ, 十字花科] Cruciferae (taxonomic family including Brassica etc whose flowers have a cross of 4 petals)
十字形[shí zì xíng, ㄕˊ ㄗˋ ㄒㄧㄥˊ, 十字形] cruciform; cross shape
蹿房越脊[cuān fáng yuè jǐ, ㄘㄨㄢ ㄈㄤˊ ㄩㄝˋ ㄐㄧˇ, 蹿房越脊 / 躥房越脊] lit. to leap the house and cross the roofridge (成语 saw); dashing over rooftops (of robbers and pursuing knight-errant 俠客|侠客 in fiction)
外积[wài jī, ㄨㄞˋ ㄐㄧ, 外积 / 外積] exterior product; the cross product of two vectors
唇枪舌剑[chún qiāng shé jiàn, ㄔㄨㄣˊ ㄑㄧㄤ ㄕㄜˊ ㄐㄧㄢˋ, 唇枪舌剑 / 唇槍舌劍] fight a battle of words; cross verbal swords
横贯[héng guàn, ㄏㄥˊ ㄍㄨㄢˋ, 横贯 / 橫貫] horizontal traverse; to cut across; to cross transversally
红十字会[hóng shí zì huì, ㄏㄨㄥˊ ㄕˊ ㄗˋ ㄏㄨㄟˋ, 红十字会 / 紅十字會] Red Cross (international humanitarian movement)
竞渡[jìng dù, ㄐㄧㄥˋ ㄉㄨˋ, 竞渡 / 競渡] rowing competition; boat race; swimming competition (e.g. to cross river or lake)
磨难[mó nàn, ㄇㄛˊ ㄋㄢˋ, 磨难 / 磨難] a torment; a trial; tribulation; a cross (to bear); well-tried
对过[duì guò, ㄉㄨㄟˋ ㄍㄨㄛˋ, 对过 / 對過] across; opposite; the other side
满面[mǎn miàn, ㄇㄢˇ ㄇㄧㄢˋ, 满面 / 滿面] across one's whole face; (smiling) from ear to ear
通盘[tōng pán, ㄊㄨㄥ ㄆㄢˊ, 通盘 / 通盤] across the board; comprehensive; overall; global
鹊桥[què qiáo, ㄑㄩㄝˋ ㄑㄧㄠˊ, 鹊桥 / 鵲橋] magpie bridge across the Milky Way between Altair and Vega where Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed an annual meeting
弩兵[nǔ bīng, ㄋㄨˇ ㄅㄧㄥ, 弩兵] archer; infantry armed with crossbow
三岔口[sān chà kǒu, ㄙㄢ ㄔㄚˋ ㄎㄡˇ, 三岔口] At The Crossroads, the name of a famous opera, story from Shui Hu Zhuan
巴士海峡[Bā shì hǎi xiá, ㄅㄚ ㄕˋ ㄏㄞˇ ㄒㄧㄚˊ, 巴士海峡 / 巴士海峽] Bashi channel across south Taiwan
含辛茹苦[hán xīn rú kǔ, ㄏㄢˊ ㄒㄧㄣ ㄖㄨˊ ㄎㄨˇ, 含辛茹苦] bitter hardship; to bear one's cross
[kuí, ㄎㄨㄟˊ, 馗] cheekbone; crossroads; high
[ní, ㄋㄧˊ, 輗] clamps for crossbar of carriage
交叉[jiāo chā, ㄐㄧㄠ ㄔㄚ, 交叉] cross; intersect
交叉火力[jiāo chā huǒ lì, ㄐㄧㄠ ㄔㄚ ㄏㄨㄛˇ ㄌㄧˋ, 交叉火力] crossfire
交叉耐药性[jiāo chā nài yào xìng, ㄐㄧㄠ ㄔㄚ ㄋㄞˋ ㄧㄠˋ ㄒㄧㄥˋ, 交叉耐药性 / 交叉耐藥性] cross-tolerance
纵横交错[zòng héng jiāo cuò, ㄗㄨㄥˋ ㄏㄥˊ ㄐㄧㄠ ㄘㄨㄛˋ, 纵横交错 / 縱橫交錯] criss-crossed (成语 saw)
十字架[shí zì jià, ㄕˊ ㄗˋ ㄐㄧㄚˋ, 十字架] cross; crucifix; yoke one has to endure
十字路口[shí zì lù kǒu, ㄕˊ ㄗˋ ㄌㄨˋ ㄎㄡˇ, 十字路口] crossroads; intersection
弓弩[gōng nǔ, ㄍㄨㄥ ㄋㄨˇ, 弓弩] crossbow
弓弩手[gōng nǔ shǒu, ㄍㄨㄥ ㄋㄨˇ ㄕㄡˇ, 弓弩手] crossbow
[nǔ, ㄋㄨˇ, 弩] cross-bow
越野赛跑[yuè yě sài pǎo, ㄩㄝˋ ㄧㄝˇ ㄙㄞˋ ㄆㄠˇ, 越野赛跑 / 越野賽跑] cross-country running
盘诘[pán jié, ㄆㄢˊ ㄐㄧㄝˊ, 盘诘 / 盤詰] cross-examine (legal)
斗眼[dòu yǎn, ㄉㄡˋ ㄧㄢˇ, 斗眼] cross-eyed
挑花[tiǎo huā, ㄊㄧㄠˇ ㄏㄨㄚ, 挑花] cross-stitch (embroidery)
[yuè, ㄩㄝˋ, 軏] crossbar for yoking horses
[shì, ㄕˋ, 轼 / 軾] crossbar in carriage front
[quān, ㄑㄩㄢ, 弮] crossbow (arch.)
路口[lù kǒu, ㄌㄨˋ ㄎㄡˇ, 路口] crossing; intersection (of roads)

cross ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
えんがちょ;エンガチョ[, engacho ; engacho] (n) (1) (chn) crossed fingers and word said to call someone to be avoided as 'dirty'; (vs) (2) to cross one's fingers (to ward off 'dirt')
クロスアセンブラ[, kurosuasenbura] (n) {comp} cross assembler
クロスカウンター[, kurosukaunta-] (n) cross counter
クロスカントリースキー[, kurosukantori-suki-] (n) cross country skiing
クロスコンパイラ[, kurosukonpaira] (n) {comp} cross compiler
クロスシート[, kurosushi-to] (n) cross seat
クロスセル[, kurosuseru] (n) cross-selling (selling other products to a customer); cross sell
クロスハッチ[, kurosuhacchi] (n) {comp} cross hatch
クロスバンカー[, kurosubanka-] (n) cross bunker (golf)
クロスリファレンス[, kurosurifarensu] (n) {comp} cross reference
コンバインドレース[, konbaindore-su] (n) combined race (skiing event with cross country and ski jumping)
スウィーティ;スイーティー[, suui-tei ; sui-tei-] (n) sweetie (sweet green-skinned citrus; cross between a grapefruit and a pomelo); oroblanco
すれ違い;擦れ違い[すれちがい, surechigai] (n) passing each other; crossing paths without meeting; being at cross purposes
ぶっ違い;打っ違い[ぶっちがい, bucchigai] (n) diagonal cross; x-shaped cross
ベクトル積[ベクトルせき, bekutoru seki] (n) cross product; vector product; outer product
みなみじゅうじ座;南十字座[みなみじゅうじざ, minamijuujiza] (n) Southern Cross
ワッサー[, wassa-] (n) peacherine; hybrid of a peach and a nectarine; cross between a peach and a nectarine
一代雑種[いちだいざっしゅ, ichidaizasshu] (n) F1 hybrid; first filial hybrid; first cross
丸十[まるじゅう, marujuu] (n) cross in a circle
交える(P);雑える[まじえる, majieru] (v1,vt) (1) to mix; to combine; (2) to exchange (words, fire, etc.); (3) to cross (e.g. swords); to join together; (P)
交雑種[こうざつしゅ, kouzatsushu] (n) hybrid; crossbreed; cross
切り合う;斬り合う[きりあう, kiriau] (v5u,vi) to fight with swords; to cross swords
切り結ぶ[きりむすぶ, kirimusubu] (v5b,vi) to cross swords with
削る(P);梳る[けずる, kezuru] (v5r,vt) (1) to shave (wood or leather); to sharpen; to plane; to whittle; to pare; to scrape off; (2) to shave off (e.g. a budget, expenses, a salary, etc.); to curtail; to cut down; (3) to cross out; to reduce; to curtail; to remove; to erase; to delete; (P)
十字を切る[じゅうじをきる, juujiwokiru] (exp,v5r) to make the sign of the cross; to bless oneself; to cross oneself
十字座[じゅうじざ, juujiza] (n) (obsc) (See 南十字座) Southern Cross
合鴨;間鴨[あいがも, aigamo] (n) cross between a mallard and domestic duck
峠を越す[とうげをこす, tougewokosu] (exp,v5s) to cross over a pass; to finish the most difficult part; to be over the worst (e.g. an illness)
心に浮かぶ[こころにうかぶ, kokoroniukabu] (exp,v5b) to cross one's mind; to spring to mind; to occur to one
押し渡る;押渡る[おしわたる, oshiwataru] (v5r) to cross over; to wade
掛け違う[かけちがう, kakechigau] (v5u) to cross paths; to conflict
横切る(P);横ぎる[よこぎる, yokogiru] (v5r,vt) to cross (e.g. road); to traverse; (P)
横道[よこみち, yokomichi] (n) (1) byway; side street; cross street; (2) wrong way; digression; (P)
横風[おうふう;よこかぜ, oufuu ; yokokaze] (adj-na,n) (1) cross wind; (2) (おうふう only) arrogance; haughtiness
海を渡る[うみをわたる, umiwowataru] (exp,v5r) to cross the ocean (i.e. to go to or come from overseas)
消す[けす, kesu] (v5s,vt) (1) to erase; to delete; to cross out; (2) to turn off power; (3) to extinguish; to put out; (4) (sl) to bump off; (P)
混信[こんしん, konshin] (n,vs) jamming; interference; cross talk
渡る(P);亘る;渉る;亙る[わたる, wataru] (v5r,vi) (1) (usu. 渡る or 渉る) to cross over; to go across; (2) (usu. 亘る or 亙る) (See にわたって) to extend; to cover; to range; to span; (P)
漏話[ろうわ, rouwa] (n) cross talk
相互接続[そうごせつぞく, sougosetsuzoku] (n) {comp} cross connection; interconnection; internetworking
Japanese-English: COMDICT Dictionary
クロスアセンブラ[くろすあせんぶら, kurosuasenbura] cross assembler
クロスコネクト[くろすこねくと, kurosukonekuto] cross connect
クロスコンパイラ[くろすこんぱいら, kurosukonpaira] cross compiler
クロスリファレンス[くろすりふぁれんす, kurosurifarensu] cross reference
クロス集計[クロスしゅうけい, kurosu shuukei] cross tabulation
断面[だんめん, danmen] cross section
漏話[ろうわ, rouwa] cross talk
相互接続[そうごせつぞく, sougosetsuzoku] cross connection, interconnection, internetworking
クロスケーブル[くろすけーぶる, kurosuke-buru] crossing cable
クロストーク[くろすとーく, kurosuto-ku] crosstalk
クロスフッティング[くろすふっていんぐ, kurosufutteingu] crossfooting
クロスプラットホーム[くろすぷらっとほーむ, kurosupurattoho-mu] cross-platform
クロスポイント[くろすぽいんと, kurosupointo] crosspoint
クロスリファレンス形式[クロスリファレンスけいしき, kurosurifarensu keishiki] cross-referenced (a-no)
交差合計検査[こうさごうけいけんさ, kousagoukeikensa] crossfooting
妨害[ぼうがい, bougai] crossfire
局内クロストーク[きょくないクロストーク, kyokunai kurosuto-ku] local crosstalk
拡散[かくさん, kakusan] spread (vs) (e.g. spread a signal across the spectrum)
相互参照[そうごさんしょう, sougosanshou] cross-reference
相互参照表示[そうごさんしょうひょうじ, sougosanshouhyouji] cross-referencing indication
相互相関[そうごうそうかん, sougousoukan] cross-correlation
陰影をつける[いんえいをつける, in'eiwotsukeru] to crosshatch
陰影を付ける[いんえいをつける, in'eiwotsukeru] to crosshatch
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
乗り越える[のりこえる, norikoeru] Thai: ขี่ข้าม English: to ride across

cross ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัตราส่วนไขว้[n. exp.] (attrāsūan k) EN: cross ratio FR:
ฉลอง[v.] (chaløng) EN: cross FR:
ดาวว่าว[n. exp.] (dāo Wao) EN: Southern Cross FR: Croix du Sud [f[
เดินไปหา[v. exp.] (doēn pai hā) EN: cross over FR:
หัวกะโหลกไขว้[n. exp.] (hūa kalōk k) EN: skull and cross bones FR:
กา[v.] (kā) EN: mark with ; make a mark ; make a sign ; put a cross on ; mark with a cross FR: cocher ; marquer d'une coche
กาชาด[n.] (Kāchāt) EN: Red Cross emblem FR: emblème de la Croix-Rouge [m]
กาชาด[org.] (Kāchāt ) EN: Red Cross FR: Croix-Rouge [f]
กาชาดสากล[org.] (Kāchāt Sāko) EN: International Red Cross FR: Croix-Rouge internationale [f]
แกงได[n.] (kaēngdai) EN: cross ; mark ; X-mark signature FR: croix [f]
กากบาท[n.] (kākabāt) EN: cross ; plus sign FR: croix [f]
การฟ้องแย้ง[n. exp.] (kān føng ya) EN: cross-action ; cross-suit ; cross petition FR:
กางเขน[n.] (kāngkhēn) EN: Cross ; cross of Jesus Christ FR: croix [f] ; crucifix [m]
การคูณไขว้[n. exp.] (kān khūn kh) EN: cross multiplication FR:
กันลอง[v.] (kanløng) EN: jump ; skip ; cross FR:
การผสมผสาน[n.] (kān phasomp) EN: cross FR:
การปนเปื้อนข้าม[n. exp.] (kān pon peū) EN: cross contamination FR:
การสอบยันความถูกต้อง[n. exp.] (kān søp yan) EN: cross check FR:
ฆ่า[v.] (khā) EN: cancel ; cross out ; delete ; erase FR: rayer ; biffer ; barrer ; caviarder
ข้าม[v.] (khām) EN: go across ; cross ; pass through ; go through FR: traverser ; passer ; franchir
ข้าม[v.] (khām) EN: go over ; pass over ; get over ; cross over ; jump over ; skip ; overcome FR: franchir ; surmonter
ข้ามแดน[v. exp.] (khām daēn) EN: cross the frontier FR: passer la frontière ; traverser la frontière
ข้ามฟาก[v. exp.] (khām fāk) EN: cross ; cross over ; cross over to the other side FR: traverser
ข้ามฟาก[v. exp.] (khām fāk) EN: cross the opposite shore ; cross over a river FR: changer de rive ; traverser l'eau
ข้ามฝั่ง[v. exp.] (khām fang) EN: cross over FR: traverser l'eau
ข้ามเขต[v. exp.] (khām khēt) EN: cross the frontier FR:
ข้ามน้ำ[v. exp.] (khām nām) EN: cross over FR: traverser l'eau
ขโมยข้ามพรมแดน[v. exp.] (khamōi khām) EN: cross the border illegally ; cross a border secretly FR: franchir la frontière illégalement
ข้ามเรือ[v. exp.] (khām reūa) EN: cross the river by boat FR: traverser en bateau
ข้ามรั้ว[v. exp.] (khām rūa) EN: cross a fence ; go over a fence FR:
ขามสะพาน[v. exp.] (khām saphān) EN: cross a bridge FR: traverser un pont
ข้ามถนน[v. exp.] (khām thanon) EN: cross the street FR: traverser la rue ; traverser la chaussée
ข้ามถิ่น[v. exp.] (khām thin) EN: cross the frontier FR:
ขัดคอ[v.] (khatkhø) EN: contradict ; hinder ; interrupt ; break ; cross ; oppose ; object FR: contrarier ; contredire
ขีด[v.] (khīt) EN: dent ; scratch ; scrape ; scratch out ; cross out FR: gratter
ขีดฆ่า[v.] (khītkhā) EN: cross out ; cancel ; delete ; erase ; strike out ; scratch out FR: rayer ; barrer
ขีดคร่อม[v.] (khītkhrǿm) EN: cross a line ; cross a cheque/check (Am.) FR: barrer
คล้อยกัน[v. exp.] (khløi kan) EN: cross FR:
ไขว้[v.] (khwai) EN: cross ; intersect ; crisscross ; alternate ; place crosswise FR: croiser ; entrelacer
ไขว่ห้าง[v.] (khwaihāng) EN: cross one's legs FR:

cross ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abdampfquerschnitt {m}exhaust steam cross section
Fadenkreuz {n} [comp.]crosshairs; hair cross
Hochkreuz {n}high cross
Kennsatz-Querverweistabelle {f}label cross reference table
Seitentraverse {f}lateral cross bar
Malterserkreuz {n}Maltese cross
Aufhängetraverse {f} (am Zug)suspension cross bar
Fahrwerkstraverse {f}travel unit cross bar
Rohrriegel {m}tubular cross bar
Warnkreuz {n}warning cross
Flugkurskreuzung {f}airway crossing
Querriegel {m}ashlar joint; crossbeam
Diagonalkarkasse {f}bias ply carcass; cross-ply casing; diagonal casing; diagonal ply carcass; diagonal ply casing
Diagonalreifen {m} [auto]bias tire [Am.]; conventional tire; cross-ply tyre; diagonal tyre (cross-ply)
Grenzgänger {m}border crosser
Grenzübergang {m}border crossing (point); checkpoint
Feldweg {m}cart track; track across the fields
Leiterquerschnitt {m}conductor cross-section; cross-section area of conductors
Cross-Assembler {m}cross-assembler
Diagonalstrebe {f}cross stay
Fremdcompilierer {m}cross compiler
Gipfelkreuz {n}cross on the summit of a mountain
Inneneckverbinder {m}cross section grille face connector
Kathodenstrahlanzeige {f}cross display
Katzfahren {n}cross travel
Katzfahrmotor {m}cross travel motor
Loipe {f}cross-country skiing trail
Geländefahrzeug {n}cross-country vehicle; off-the-road vehicle
Geländeprofil {n}cross-country tread
Geländereifen {m}cross-country tyre; off-the-road tyre
Querverweisliste {f}cross-reference list
Armbrustbolzen {m}crossbow arrow
Kreuzkopf {m}crosshead
Verdrießlichkeit {f}crossness
Fichtenkreuzschnabel {m} [ornith.]Red Crossbill (Loxia curvirostra)
Spaltwirkungsquerschnitt {m}fission cross-section
Stundenglas-Delfin {m} [zool.]hourglass dolphin; Wilson's dolphin; southern white-sided dolphin; cross-bearing dolphins (Lagenorhynchus cruciger)
Schneidersitz {m} | im Schneidersitz sitzenIndian style sitting | to sit cross-legged
Bahnübergang {m}level crossing; railroad crossing [Am.]
Straßenkreuzung {f}level crossing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cross
Back to top