ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สนทนา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สนทนา*, -สนทนา-

สนทนา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สนทนา (v.) talk See also: converse, speak Syn. เล่า, บอก, พูด, เจรจา
สนทนา (v.) talk See also: chat, speak, converse Syn. พูด, คุย Ops. ฟัง
สนทนา (v.) discuss See also: talk, converse Syn. เจรจา, คุย
สนทนาปราศรัย (v.) talk with See also: converse, talk, have a conversation with Syn. พูดคุย, สนทนา, โอภาปราศรัย
English-Thai: HOPE Dictionary
airing(แอ' ริง) n. การตาก,การสนทนาโต้แย้ง (ข้อ คิดเห็น,ข้อเสนอ) ,การเดินหรือขับรถในที่โล่งแจ้ง
api(เอพีไอ) ย่อมาจาก application program interface หมายถึงวิธีการอย่างหนึ่งที่ทำให้ ผู้ใช้คอมพิวเตอร์รู้สึกว่า การใช้คอมพิวเตอร์ง่ายขึ้นกว่าเดิม เช่น เอพีไอจะกำหนดขั้นตอนมาตรฐานให้โปรแกรมสำเร็จต่าง ๆ ทำงาน โดยวิธีให้ผู้ใช้เลือกจากรายการคำสั่ง (menu) หรือตอบคำถามในกรอบสนทนา (dialog box) แทนที่จะต้องจำคำสั่งอย่างแต่ก่อน การใช้ระบบวินโดว์บนเครื่องพีซีก็ดี OS/2 ก็ดี หรือระบบของแมคอินทอช ก็ดี ล้วนเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดของการนำเอพีไอมาใช้
apple computer inc.บริษัทแอปเปิลคอมพิวเตอร์ เป็นชื่อบริษัทที่ผลิตไมโครคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแอปเปิล ชุดที่โด่งดังมาก ได้แก่ แอปเปิลทู (Apple II) และ แมคอินทอช (Macintosh) ฯ คอมพิวเตอร์แอปเปิลที่วางขาย ในตลาดรุ่นแรก ๆ นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างความฮือฮาอย่างมากในวงการคอมพิวเตอร์ เพราะเป็นครั้งแรก (ราว ค.ศ.1977) ที่มีการผลิตคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กในราคาที่คนทั่วไปจะหาไว้ใช้เป็นสมบัติส่วนตัวได้ ผู้ที่ช่วยกันริเริ่มคิดประดิษฐ์ได้แก่ Steve Jobs กับ Steve Wozniak สองสหายวัยรุ่นที่สร้างเครื่องต้นแบบเครื่องแรกในโรงรถ ส่วนเครื่องรุ่นแมคอินทอชนั้นเป็นคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแรกที่เริ่มนำสัญรูป (icon) รายการคำสั่ง แบบดึงลง (pull down menu) กรอบสนทนา (dialog box) เมาส์ (mouse) ฯลฯ มาใช้ ทำให้คนทั่วไปเริ่มรู้สึกว่า การใช้คอมพิวเตอร์ไม่ใช่ของยากอะไรเลย ปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้หนักไปในด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ (desktop publishing) อย่างไรก็ตาม หาใช่มีแต่เครื่องแอปเปิลแมคอินทอชเท่านั้นไม่ที่ใช้ระบบการทำงานดังที่กล่าวแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์พีซีก็เลียนแบบ โดยการนำเอาระบบวินโดว์มาใช้
call-in(คอล'อิน) n. การสนทนาทางโทรศัพท์เพื่อกระจายเสียง adj. เกี่ยวกับการสนทนาทางโทรศัพท์ที่กระจายเสียง
causerie(โคซะรี') n. การสนทนา,บทความสั้น ๆ
check boxกล่องเลือกช่องสำหรับกาเครื่องหมายหมายถึง ช่องสี่เหลี่ยมหรือวงกลมที่สร้างขึ้นไว้เพื่อให้ทำเครื่องหมายอย่างใดอย่างหนึ่งลงไป แสดงว่า ได้มีการเลือกตัวเลือกนั้นไว้แล้วนั่นเอง โดยปกติจะวางไว้หน้าตัวเลือก มักใช้ในกรอบสนทนา (dialog box)
chin(ชิน) {chinned,chinning,chins} n. คาง -keep (have) one's chin up อย่าท้อใจ,ไม่ท้อ -take it on the chin แพ้,ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง,ยกคางขึ้น,คุย,สนทนา. -vi. คุย,ยกคางตัวเองขึ้น
chitchatvi.,n. (การ) คุยไปเรื่อย,สนทนาเรื่องสัพเพเหระ,นินทา,คุยเล่น, See also: chitchatty adj.ดูchitchat
chittervi. คุยเล่น,สนทนาเล่น,สั่นหนาวสั่น
colloquial(คะโล'เควียล) adj. เกี่ยวกับภาษาสนทนาอย่างสนิทสนมและธรรมดา ๆ ,เกี่ยวกับการสนทนา., See also: colloquialness n. ดูcolloquial
colloquialismn. คำสนทนา,คำธรรมดา ๆ ,คำพูดที่เคยชิน
colloquist(คอล'ละควิสท) n. ผู้สนทนา,คู่สนทนา,ผู้พูด
colloquy(คอล'ละควี) n. การสนทนาแลกเปลี่ยน,บทประพันธ์สนทนา, Syn. conference
confabulate(คันแฟบ'บิวเลท) vi. คุยกันเล่น,สนทนา,อภิปราย, See also: confabulator n.
confabulation(คันแฟบบิวเล'เชิน) n. การคุยกันเล่น,การสนทนา,การอภิปราย., See also: confabulatory adj., Syn. conversation
conversable(คันเวอ'ซะเบิล) adj. น่าพูดจาได้,ซึ่งรวมกันที่จุดหรือเส้นเดียวกันได้,เกี่ยวกับการสนทนาที่เหมาะสม., See also: conversableness n. ดูconversable
conversation(คอนเวอเซ'เชิน) n. การสนทนา การคุยกัน,การคบค้าสมาคม,ความสามารถในการสังคมกับคนอื่น,ลักษณะการครองชีพ, Syn. talk
conversational(คอนเวอเซ'เชินเนิล) adj. เกี่ยวกับการสนทนา,ซึ่งสนทนาได้, Syn. colloquial
conversationalist(คอนเวอเซ'ชะนัลลิสทฺ) n. นักสนทนา,ผู้ที่สนทนาเก่ง
conversazione(คอนเวอซาซิออ'นี่) n. การชุมนุมเพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น (โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องวิชาการหรือศิลปะวรรณกรรม)
converse(คันเวิร์ส') {conversed,conversing,converses} vi. สนทนา,คุยกัน. n. (คอน'เวิร์ส) การสนทนา,การคุยกัน,ความตรงกันข้าม,การกลับกัน,คนที่มีนิสัยตรงกันข้าม,ข้อเสนอที่กลับกันกับอีกข้อเสนอหนึ่ง adj. (คันเวิร์ส') ซึ่งตรงกันข้ามซึ่งกลับกัน
dialog(ได'อะลอก) n. การสนทนา vi. สนทนา. vt. ให้เป็นรูปสนทนา, See also: dialoguer n.
dialog boxกรอบสนทนาหมายถึงวินโดว์เล็ก ๆ มี ลักษณะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมที่จะปรากฏขึ้นมาบนจอภาพเพื่อถามหาข้อมูลเพิ่มเติม ก่อนที่จะนำคำสั่งไปปฏิบัติ เช่น ในโปรแกรมพิมพ์เอกสาร ถ้าสั่งเริ่มแฟ้มข้อมูลใหม่ ก็จะมีกรอบสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ถามว่าต้องการกำหนดหน้าเป็นขนาดใด กั้นขอบซ้าย ขวา บน ล่างเข้ามาเท่าใด มีจำนวนกี่หน้า เมื่อตอบคำถามต่าง ๆ แล้ว จึงกดปุ่ม OK กรอบสนทนานี้ก็จะหายไป พร้อมกับที่คอมพิวเตอร์นำความต้องการนั้นไปปฏิบัติ (อนึ่ง กรอบสนทนาจะปรากฏบนจอภาพทุกครั้งที่เลือกรายการคำสั่งที่มี....ตามหลัง เช่น คำสั่ง new... ใต้เมนู FILE)
dialogismn. การสนทนาในเชิงมโนคติ
dialogistn. ผู้สนทนาในหนังสือ
dialogue(ได'อะลอก) n. การสนทนา vi. สนทนา. vt. ให้เป็นรูปสนทนา, See also: dialoguer n.
discourse(ดิส'คอร์ส) v.,n. (การ) สนทนา,บรรยาย อภิปราย., See also: discourser n. ดูdiscourse, Syn. confer
dissert(ดิเซิร์ท') vi. สนทนา,ปาฐกถา,บรรยาย,สาธก,เขียนปริญญานิพนธ์,เขียนบทความ
dissertationn. ปริญญานิพนธ์ (โดยเฉพาะของปริญญาเอก) ,การสนทนา,การบรรยาย,การเขียนบทความ, See also: dissertational adj. ดูdissertation dissertationist n. ดูdissertation, Syn. treatise,thesis
gabfest(แกบ'เฟสทฺ) n. การชุมนุมที่มีการสนทนากันมาก,การคุยกันนาน
gibber(กิบ'เบอะ) vi.,n. (การ) พูดไม่ชัด,พูดโง่ ๆ ,สนทนา., Syn. gibberish,babble
hobnobvi. สนทนากันอย่างสนิทสนม,ร่วมกันดื่ม
interlocution(อินเทอโลคิว'เชิน) n. การสนทนา,การเจรจา, Syn. conversation
interlocutor(อินเทอลอค'คิวเทอะ) n. ผู้สนทนา,ผู้เจรจา, Syn. conversationalist
logon. รูปแบบที่เป็นสัญลักษณ์,รูปแบบเอกลักษณ์ โลโก (ภาษา) เป็น ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง เขียนขึ้น ไว้โดยมีวัตถุประสงค์ให้เด็ก ๆ ใช้ในการเรียนรู้วิธีใช้คอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นภาษาเชิงสนทนา (conversational language)
message boxกรอบแสดงข้อความหมายถึง ช่องหรือวินโดว์เล็ก ๆ ที่จะแสดงบนจอภาพ พร้อมด้วยข้อความบางอย่าง อาจเป็นคำถาม อาจเป็นข้อมูลให้เลือก หรืออาจเป็นคำเตือนก็ได้ คล้าย ๆ กับกรอบสนทนา (dialog box)
pop-up menuรายการเลือกแบบผุดขึ้นหมายถึง รายการเลือกที่จะผุดขึ้น เมื่อกดเมาส์ที่ลูกศรหลังรายการนั้น มักจะเป็นรายการที่ให้เลือกในกรอบสนทนาอีกทีหนึ่ง ไม่ใช่รายการเลือกที่มาจากบาร์เมนู (menu bar) เมื่อเลือกรายการใดแล้ว ก็จะแสดงรายการที่เลือกนั้นให้เห็นอยู่ตลอด
protocol(โพร'ทะคอล) n.พิธีสาร,สนธิสัญญาเบื้องต้น,ต้นร่าง,พิธีทูต,พิธีการทูต,โปรโตคอล,บันทึกความทรงจำของการสนทนา.vi. ร่างต้นร่าง,ร่างพิธีสาร,ร่างพิธีการทูต., See also: protocolar adj. protocolary adj. protocolic adj.
ok buttonปุ่มตกลงหมายถึง ช่องสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ มีตัวอักษร OK อยู่ข้างใน มักจะปรากฏให้เห็นในกรอบสนทนา (dialog box) ในระบบวินโดว์ ถ้ากดปุ่มนี้ ก็เท่ากับเป็นคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ลงมือปฏิบัติตามคำสั่งที่กำหนดไว้ในกรอบสนทนา หลังจากที่เลือกหรือกำหนดตัวเลขบางตัวตามที่ต้องการได้แล้ว ปุ่มนี้มักจะมีคู่มากับปุ่ม Cancel เพราะถ้าไม่ต้องการให้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติ ก็กดปุ่ม Cancel แทน OK (ใช้ในแมคอินทอชด้วย)
primary storageหมายถึง หน่วยความจำที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ไม่ได้อยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง ในการทำงานของคอมพิวเตอร์นั้น เมื่ออ่านข้อมูลเข้าไปแล้ว คอมพิวเตอร์จะนำข้อมูลนั้นไปไว้ในหน่วยความจำ แล้วจะเรียกมาใช้เมื่อต้องการ ข้อมูลที่อยู่ในหน่วยความจำนี้ จะอยู่ตลอดไปจนกว่าไฟจะดับ หรือมีการอ่านข้อมูลใหม่เข้าไปทับมีความหมายเหมือน main storageดู secondary storage เปรียบเทียบprint : พิมพ์หมายถึง การแสดงผลลัพธ์ที่ประมวลผลได้จากคอมพิวเตอร์ลงบนกระดาษ หรือแผ่นใส ฯ กับใช้เป็นรายการคำสั่งในโปรแกรมสำเร็จหลายโปรแกรม ที่จะให้คอมพิวเตอร์ทำการดังกล่าว ซึ่งมักจะมีคำถามตามมาอีกหลายคำถามในกรอบสนทนา (dialog box) เป็นต้นว่า พิมพ์กี่ชุด พิมพ์หน้าไหนบ้าง ขยายหรือย่อขนาดกี่เปอร์เซ็นต์ ฯ รวมทั้งเป็นคำสั่งในโปรแกรมในภาษาต่าง ๆ เกือบทุกภาษาด้วย
English-Thai: Nontri Dictionary
colloquy(n) การสนทนา,การสนทนาปราศรัย
conversation(n) การสนทนา,การปฏิสันถาร,การติดต่อ,การพูดคุยกัน
conversational(adj) ชอบสนทนา,ชอบพูดคุย
discuss(vt) อภิปราย,สาธยาย,พิจารณา,โต้เถียง,โต้ตอบ,สนทนา
dialogue(n) บทสนทนา,การสนทนา
discourse(n) การสนทนา,การบรรยาย,การอภิปราย,การพูด,ปาฐกถา
discussion(n) การอภิปราย,การพิจารณา,การสนทนา,การโต้เถียง,การโต้ตอบ
dissertation(n) การสนทนา,การถกปัญหา,การบรรยาย,การเขียนตำรา,วิทยานิพนธ์
interview(n) การสัมภาษณ์,การสนทนา,การเจรจา,การไต่ถาม
speak(n) การสนทนา,การพูด,การเจรจา,การตรัส
talk(n) การพูด,การสนทนา,การเจรจา,ปาฐกถา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
conversational modeภาวะเชิงสนทนา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dialogueบทสนทนา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Balladลำนำนิทาน, ลำนำนิทาน, บัลลาดบัลลาดหรือศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถานสาขาวิชาวรรณกรรมคือ ลำนำนิทาน เป็นรูปแบบหนึ่งของคำประพันธ์บทร้อยกรองแบบดั้งเดิมที่บอกเล่าเรื่องเป็นเพลง แต่เดิมเป็นเพลงเล่าเรื่องถ่ายทอดด้วยปากเปล่าสำหรับการแสดงในที่สาธารณะ มักร้องโดยใช้ท่วงทำนองแบบดั้งเดิมและใช้ดนตรีประกอบการเต้นรำ บัลลาดส่วนใหญ่จะบอกเล่าเรื่องราวที่เป็นโศกนาฏกรรมของความรักหรือภัยพิบัติของบุคคล เป็นบทกวีสั้น ๆ โดยทั่วไปจะอยู่ในรูปแบบของบทสนทนาประกอบการแสดง บัลลาดเป็นรูปแบบของบทกวีที่กวีและนักประพันธ์เพลงของอังกฤษมักนิยมใช้เพื่อเขียนลำนำเป็นโคลงบทสั้น ๆ ตั้งแต่ช่วงยุคกลางต่อมาจนถึงศตวรรษที่ 18 และใช้อย่างกว้างขวางทั่วไปในยุโรป อเมริกา ออสเตรเลียและแอฟริกาเหนือ ต่อมาในศตวรรษที่ 19 จนถึงปัจจุบัน บัลลาดถูกนำมาใช้ในความหมายของเพลงป็อปเป็นเพลงช้า ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะใช้กับเพลงรัก
Captionคำบรรยายแทนเสียง ภาพและทางเลือกอื่นที่เป็นข้อความที่ประสานเวลากับข้อมูลเสียงซึ่งเป็นเสียงบทสนทนาและเสียงอื่น เพื่อให้เข้าใจถึงเนื้อหาสื่อนั้น
chatแชท, การสนทนาผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Conversationการสนทนา [TU Subject Heading]
Diaglog boxกรอบสนทนากรอบที่ปรากฎขึ้นเมื่อเราสั่งให้โปรแกรมบางโปรแกรมทำงานบางอย่าง [คอมพิวเตอร์]
Dialogueการสนทนาแลกเปลี่ยน [การจัดการความรู้]
full duplex transmissionการสื่อสารสองทางเต็มอัตรา, การสื่อสารที่สามารถส่งข้อมูลได้สองทางโดยที่ผู้รับและผู้ส่งสามารถรับส่งข้อมูลได้ในเวลาเดียวกัน เช่น การสนทนาทางโทรศัพท์คู่สนทนาคุยโต้ตอบได้ในเวลาเดียวกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
converse (vi.) สนทนา See also: พูดคุย Syn. talk, speak, have a talk with
dialog (vi.) สนทนา See also: อภิปราย
dialogue (vi.) สนทนา See also: อภิปราย
discuss (vt.) สนทนา See also: แลกเปลี่ยนความเห็น, ปรึกษาหารือ, อภิปราย, ถกเถียง, ถกปัญหา Syn. consult, analyze, criticize, confabulate
have a talk with (vi.) สนทนา See also: พูดคุย Syn. talk, speak
kick something around (idm.) สนทนา See also: พูดคุย, โต้เถียง
speak (vi.) สนทนา See also: พูด, บรรยาย Syn. state, talk, converse, chat, declare Ops. keep silent
speak (vt.) สนทนา See also: พูด, บรรยาย Syn. state, talk, converse, chat, declare Ops. keep silent
back to (phrv.) ย้อนกลับ (การสนทนา) ไป ยัง Syn. get back to
call (n.) การสนทนาทางโทรศัพท์
colloquy (n.) การสนทนา (ที่ค่อนข้างเป็นทางการ) Syn. conference, debate
consulation (n.) การสนทนา See also: การปรึกษาหารือ, การอภิปราย, การประชุม, การแลกเปลี่ยนความเห็น, การอภิปราย Syn. argument, conference, seminar
conversation (n.) การสนทนา See also: การพูดคุย Syn. talk, communication
conversational (adj.) ที่เกี่ยวกับการสนทนา Syn. colloquial
conversationalist (n.) คนที่ช่างสนทนา See also: ผู้ที่ชอบการพูดคุย, ผู้ที่มีทักษะในการสนทนา Syn. conversationist
conversationist (n.) คนที่ช่างสนทนา See also: ผู้ที่ชอบการพูดคุย, ผู้ที่มีทักษะในการสนทนา Syn. conversationalist
converse (n.) การสนทนา See also: การพูดคุย Syn. conversation
cover a lot of ground (idm.) มีสิ่งต่างๆมากมายที่ต้อง (ทำ,ตัดสินใจ, สนทนา)
dialogist (n.) คู่สนทนา (คำทางการ) See also: คู่คุย, เพื่อนคุย, คนที่คุยด้วย Syn. conversationalist
dialogue (n.) การสนทนา (คำทางการ) See also: การอภิปราย Syn. dialog
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Some topics of conversation can lead to argumentsบางหัวข้อสนทนาสามารถนำไปสู่การโต้แย้งได้
He told me that he wanted to discuss something with meเขาบอกกับผมว่าเขาอยากจะสนทนาอะไรบางอย่างกับผม
You and I have much to discussคุณกับฉันมีเรื่องราวมากมายที่ต้องสนทนากัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, you know better than anyone, cases like these are never solved.สนทนา (ในทีวี) : ด้วยความเคารพ, คำตอบนั้นได้รับการคาดหวัง
Conversation that I'd have with Raymond when he saw me in my boots.สนทนาที่จะคุยกับเรย์มอนด์ ตอนที่เขาเห็นฉันสวมบู๊ตคู่นั้น
Private session] [Silence:สนทนาส่วนตัว] [Silence :
Your effort to enter the conversation quite embarrassed me, and I'm sure it did him.พยายามเข้ามาเเทรกบทสนทนาน่ะ ทําให้ฉันขายหน้า ฉันว่าเขาก็รู้สึกเช่นกัน
Then how do you explain this conversation we're having?งั้นคุณจะอธิบาย การสนทนาของเราว่าคืออะไร
I can't seem to accept the concept of you actually having a real, honest-to-God conversation with God.ฉันไม่สามารถยอมรับความคิดของคุณ ที่ว่าคุณได้สนทนากับพระเจ้าจริง ๆ ได้
The Los Angeles Sunday Times reports today that in Tarzana, California a supermarket manager, Jerry Landers, had an alleged conversation with someone he claimed was God.ลอสแอนเจลิสไทม์ วันอาทิตย์รายงานข่าววันนี้ ที่ทาร์ซานน่า ผจก.รซูเปอร์มาร์เก็ต เจอร์รี่ แลนเดอร์สได้สนทนา กับคนที่เขาบอกว่าคือพระเจ้า
And now, Hal, if you will excuse us for a moment we wish to have a private conversation.และตอนนี้ฮัลถ้าคุณจะแก้ตัวเรา สำหรับช่วงเวลาที่เราต้องการที่ จะมี การสนทนาส่วนตัว
Well, someone's got to break the ice and it might as well be me.เอิ่ม ควรจะมีใครบางคนเริ่มบทสนทนา และมันน่าจะเป็นฉัน
And this conversation is being tape recorded.และการสนทนานี้ ก็ถูกบันทึกเทปไว้หมดแล้ว
She was in the billiards room listening to our conversation.เธออยู่ในห้องบิลเลียด ฟังการสนทนาของพวกเรา
The kind of talk that seemed important until you discover girls.การสนทนาแบบว่าดูจะสำคัญ จนกระทั่งคุณได้พบสาวๆ
I'm open for discussion.ผม เอ่อ! ผมเปิดกว้างกับการสนทนาเสมอ
I'm asking you to keep this conversation just between us.ฉันขอให้คุณเพื่อให้การสนทนาเพียงแค่นี้ระหว่างเรา
This will be our... last session.นี่จะเป็น การสนทนาครั้งสุดท้ายของเรา
Just history? It must have been a survey course then.ฮะประวัติศาสตร์ เป็นหัวข้อ ที่น่าสนทนาด้วยจังเลย
Incidentaly, it would be best if you'd keep our conversation confidential even for your husband.แต่ขอให้คุณถือการสนทนานี้เป็นความลับนะคะ แม้กับสามีคุณ
This is not a suitable conversation.นี่ไม่ใช่การสนทนาที่เหมาะที่ควร
You interrupted a simple theological discussion.เรากำลังสนทนาธรรมกัน
Perhaps you should read her and then we might continue our discussion.บางทีพระองค์ควรอ่านของเธอ แล้วเราอาจมาสนทนากันต่อ
I see. This is what is known as an irrational conversation, isn't it?รู้แล้ว นี่คือการสนทนาที่เรียกกันว่า
This is a human conversation.ไม่ นี่คือการสนทนาของมนุษย์
You said our conversation was confidential! I trusted you.คุณบอกว่าการสนทนาของเรา เป็นความลับ ฉันไว้ใจคุณ
Oh, I see. You were just rehearsing for a future conversation.อ๋อ เข้าใจล่ะ คุณคงต้องซ้อมบท สำหรับการสนทนาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก่อนงั้นสิ
Anne, this conversation's too stuffy for the dinner table.แอน การสนทนาเรื่องแบบนี้ / ในขณะทานมื้อเย็นมันไม่เคร่งเครียดเกินไปหน่อยเหรอ
He had already performed the task, as I had intended to... of recording the conversations of the day just in case.เขาทำสิ่งที่ฉันคิดจะทำไปเรียบร้อยแล้ว... นั่นคือการอัดเสียงบทสนทนาทั้งวันเผื่อเอาไว้
So how many times did it take Aaron... as he cycled through the same conversations... lip-synching trivia over and over?อารอนต้องวนซ้ำกี่รอบกันนะ วนซ้ำผ่านบทสนทนาเดิมๆ ... ลิปซิงค์คำพูดเดิมๆ ซ้ำไปซ้ำมา
Listen to the following dialogue and pick the right answerตั้งใจฟัง บทสนทนา แล้วเขียนคำตอบลงไป
Excuse me,gentlemen,I think this conversation in no longer necessaryขอโทษครับ คุณสุภาพบุรุษ การสนทนานี้ไม่จำเป็นอีกแล้ว
Because while the truncheon may be used in lieu of conversation words will always retain their power.ทำไมนะเหรอ? การลงโทษอย่างรุนแรง อาจนำเข้ามาแทนที่การสนทนาถึงกัน... ...เพราะคำพูดเหล่านั้น มันไปจำกัด อำนาจของพวกเขา.
Before you go any further, let me remind you things were very chaotic back then.ก่อนที่เราจะสนทนากันต่อ, ผมอยากจะให้รู้ว่า สิ่งต่างๆมันวุ่นวายมากในตอนนั้น.
[Woman On Phone] This call may be monitored for quality purposes.อาจจะมีการบันทึกเสียงในระหว่างสนทนา เพื่อคุณภาพในการให้บริการค่ะ
Don't airlines record phone conversations?สายการบินไม่มีการบันทึก การสนทนาทางโทรศัพท์เหรอ
Yes, they certainly do.ใช่ พวกเขาบันทึกแน่นอน แต่การสนทนาเหล่านั้น
You file a motion for what they call an "interlocutory injunction."คุณไฟล์เคลื่อนไหวสำหรับสิ่งที่พวกเขาเรียก "คำสั่งเกี่ยวกับการสนทนา.
First, do not have eye contact, do not cut into her conversations.ข้อแรก ห้ามสบตา ห้ามขัดบทสนทนา
I'm gonna lose my citizenship because of this, you know.มากด้วย เข้าใจมั้ย? และนายรู้ ว่าการสนทนานี้ถูกบันทึก
You know, I like this type of frank conversation.ฉันชอบการสนทนาแบบนี้ พูดกันตรงๆ
I'll need the entire transcripts of your communications with Mr. Bauer since he's been inside.ผมอยากได้บทสนทนาทั้งหมดของคุณกับคุณบาวเออร์ ตั้งแต่ตอนเขาเข้าไปข้างใน ผมอยากได้บทสนทนาทั้งหมดของคุณกับคุณบาวเออร์ ตั้งแต่ตอนเขาเข้าไปข้างใน
They're walking into a trap. Look at the transcript.พวกเขาเจอกับดัก ดูบทสนทนาสิ

สนทนา ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
対話[たいわ, taiwa] Thai: การสนทนาพูดตอบโต้ English: interactive

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สนทนา
Back to top