ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dialog

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dialog*, -dialog-

dialog ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dialog (n.) การอภิปราย See also: การสนทนา
dialog (n.) บทพูด See also: บทสนทนา Syn. dialoque
dialog (vi.) สนทนา See also: อภิปราย
dialogist (n.) คู่สนทนา (คำทางการ) See also: คู่คุย, เพื่อนคุย, คนที่คุยด้วย Syn. conversationalist
dialogue (n.) การสนทนา (คำทางการ) See also: การอภิปราย Syn. dialog
dialogue (n.) บทสนทนา See also: บทพูด
dialogue (vi.) สนทนา See also: อภิปราย
English-Thai: HOPE Dictionary
dialog(ได'อะลอก) n. การสนทนา vi. สนทนา. vt. ให้เป็นรูปสนทนา, See also: dialoguer n.
dialog boxกรอบสนทนาหมายถึงวินโดว์เล็ก ๆ มี ลักษณะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมที่จะปรากฏขึ้นมาบนจอภาพเพื่อถามหาข้อมูลเพิ่มเติม ก่อนที่จะนำคำสั่งไปปฏิบัติ เช่น ในโปรแกรมพิมพ์เอกสาร ถ้าสั่งเริ่มแฟ้มข้อมูลใหม่ ก็จะมีกรอบสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ถามว่าต้องการกำหนดหน้าเป็นขนาดใด กั้นขอบซ้าย ขวา บน ล่างเข้ามาเท่าใด มีจำนวนกี่หน้า เมื่อตอบคำถามต่าง ๆ แล้ว จึงกดปุ่ม OK กรอบสนทนานี้ก็จะหายไป พร้อมกับที่คอมพิวเตอร์นำความต้องการนั้นไปปฏิบัติ (อนึ่ง กรอบสนทนาจะปรากฏบนจอภาพทุกครั้งที่เลือกรายการคำสั่งที่มี....ตามหลัง เช่น คำสั่ง new... ใต้เมนู FILE)
dialogismn. การสนทนาในเชิงมโนคติ
dialogistn. ผู้สนทนาในหนังสือ
dialogue(ได'อะลอก) n. การสนทนา vi. สนทนา. vt. ให้เป็นรูปสนทนา, See also: dialoguer n.
English-Thai: Nontri Dictionary
dialogue(n) บทสนทนา,การสนทนา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dialog; dialogueคำโต้ตอบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dialogueบทสนทนา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dialog (Information retrieval system)ไดอะล็อก (ระบบการค้นข้อสนเทศ) [คอมพิวเตอร์]
Dialogueการสนทนาแลกเปลี่ยน [การจัดการความรู้]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บทพูด (n.) dialogue See also: conversation
ละครพูด (n.) dialogue play See also: legitimate drama
สักวา (n.) initial word of a dialogue which is sung See also: kind of rondeau
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know, I actually took the dialog when I was a kid.รู้มั้ย ตอนเด็กผมเคยเขียนบท
Hachi! Inaudible dialog Hey, looks like we got the first visitor.ฮาชิ! เฮ้ ดูเหมือนเราจะมีแขกคนแรก
Before to fit this type of able to with ghost dialog people for quick medium.-เธเน‡เธกเธตเธ™เนˆเธฒ -เนƒเธ„เธฃเธฅเธฐ
I started this dialog with some big shot theoretical physicist online, and I'm like, "Do the rules of quantum mechanics allow for alternate histories?"ฉันเริ่มคุยกับนักฟิสิกส์คนนึงออนไลน์ แล้วก็ถามว่า "ทฤษฎีควอนตัมแมคคานิกส์ ใช้เปลี่ยนประวัติศาสตร์ได้มั้ย?"
[inaudible dialogue][LNAUDlBLE DlALOGUE]
(Door closes as film dialogue continues)(ปิดประตูการเจรจาเป็นภาพยนตร์อย่างต่อเนื่อง)
You don't have a lot of dialogue with them.แต่เธอก็ไม่ได้คุยกับพวกเขาหรอก
Dialogue adaptation by Jim Hubbert and Studio GhibliDialogue การปรับตัวโดย จิม Hubbert และสตูดิโอ Ghibli
I got on the third line of dialogue.ฉันพูดไปได้แค่บรรทัดที่สาม
He won't come out of it until you give him a proper line of game dialogue.เขาจะไม่ตอบสนอง จนกว่าคุณจะให้บทพูดที่ถูกในเกมแก่เขา
He's not a very well-drawn character. His dialogue was just so-so.เขาไม่มีคาแรคเตอร์ที่น่าดึงดูดนัก บทพูดเขาก็งั้น งั้น
I've always loved the dialogue between you and Fujiwara Chiyoko.คุณ เอโกะ ครับ, นี่คือ เกนยะ, เด็กฝึกงานคนใหม่ครับ.

dialog ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对口[duì kǒu, ㄉㄨㄟˋ ㄎㄡˇ, 对口 / 對口] alternate dialog (comic, musical etc); repartee
对口相声[duì kǒu xiàng shēng, ㄉㄨㄟˋ ㄎㄡˇ ㄒㄧㄤˋ ㄕㄥ, 对口相声 / 對口相聲] comic cross talk; formalized comic dialog between two stand-up comics: leading role 逗哏
确定[què dìng, ㄑㄩㄝˋ ㄉㄧㄥˋ, 确定 / 確定] definite; certain; fixed; to fix (on sth); to determine; to be sure; to ensure; to make certain; to ascertain; to clinch; to recognize; to confirm; OK (on computer dialog box)
对口词[duì kǒu cí, ㄉㄨㄟˋ ㄎㄡˇ ㄘˊ, 对口词 / 對口詞] dialog (for stage performance)
捧哏[pěng gén, ㄆㄥˇ ㄍㄣˊ, 捧哏] fall-guy; supporting role in comic dialog 對口相聲|对口相声
相声[xiàng sheng, ㄒㄧㄤˋ ㄕㄥ˙, 相声 / 相聲] comic dialog; sketch; cross talk
对话[duì huà, ㄉㄨㄟˋ ㄏㄨㄚˋ, 对话 / 對話] dialog
对白[duì bái, ㄉㄨㄟˋ ㄅㄞˊ, 对白 / 對白] stage dialog

dialog ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カスタムダイアログボックス[, kasutamudaiarogubokkusu] (n) {comp} custom dialog box
カスタムプロパティダイアログボックス[, kasutamupuropateidaiarogubokkusu] (n) {comp} custom properties dialog box
ダイアログ;ダイアローグ[, daiarogu ; daiaro-gu] (n) (See モノローグ) dialogue; dialog
ダイアログボックス[, daiarogubokkusu] (n) {comp} dialog box
ダイアログボックスを閉じる[ダイアログボックスをとじる, daiarogubokkusu wotojiru] (exp,v1) {comp} to dismiss a dialog box
ダイアログ回復[ダイアログかいふく, daiarogu kaifuku] (n) {comp} dialogue recovery
ダイアログ確立指示未完了[ダイアログかくりつしじみかんりょう, daiarogu kakuritsushijimikanryou] (n) (obsc) {comp} dialogue establishment indication outstanding
ダイアログ確立要求未完了[ダイアログかくりつようきゅうみかんりょう, daiarogu kakuritsuyoukyuumikanryou] (n) (obsc) {comp} dialogue establishment request outstanding
ダイアログ終了指示未完了[ダイアログしゅうりょうしじみかんりょう, daiarogu shuuryoushijimikanryou] (n) (obsc) {comp} dialogue termination indication outstanding
ダイアログ終了要求未完了[ダイアログしゅうりょうようきゅうみかんりょう, daiarogu shuuryouyoukyuumikanryou] (n) (obsc) {comp} dialogue termination request outstanding
一挨一拶[いちあいいっさつ, ichiaiissatsu] (n) (arch) (See 挨拶) dialoging (with another Zen practitioner to ascertain their level of enlightenment) (source of modern word aisatsu)
下位ダイアログ[かいダイアログ, kai daiarogu] (n) {comp} subordinate dialogue
会話コーパス[かいわコーパス, kaiwa ko-pasu] (n) dialogue corpus (dialog); dialogue corpora
大切り;大喜利;大切(io)[おおぎり, oogiri] (n) (1) (大切り, 大切 only) large cut (e.g. of meat); (2) last piece of the day's programme; last act of a play; comic dialogue as the last item in vaudeville, music hall, etc.
対話路線[たいわろせん, taiwarosen] (n) policy of using dialogue instead of confrontation
愚問愚答[ぐもんぐとう, gumongutou] (n) silly questions and silly answers; a silly dialogue
挨拶[あいさつ, aisatsu] (n,vs,adj-no) (1) greeting; greetings; salutation; salute; (2) speech (congratulatory or appreciative); address; (3) reply; response; (4) (sl) revenge; retaliation; (exp) (5) (See 御挨拶) a fine thing to say (used as part of a sarcastic response to a rude remark); (6) (orig. meaning) dialoging (with another Zen practitioner to ascertain their level of enlightenment); (P)
掛け合い;懸け合い;掛合い;懸合い;懸合(io);かけ合い[かけあい, kakeai] (n) (1) negotiations; bargaining; (2) dialogue; duet
掛け合い漫才[かけあいまんざい, kakeaimanzai] (n) rapid-fire comic dialogue
直接対話[ちょくせつたいわ, chokusetsutaiwa] (n,vs) face-to-face talk; direct communication; direct dialogue; direct talk
蒟蒻問答[こんにゃくもんどう, konnyakumondou] (n) an irrelevant and incoherent dialogue; dialogue at cross purposes; an off-the-beam response
連画[れんが, renga] (n) (abbr) sequential art or pictures (type of printed, graphic storytelling, differentiated from manga by its liberal use of page space, often only one panel per page, and sparing use of dialogue)
連続画像[れんぞくがぞう, renzokugazou] (n) sequential art or pictures (type of printed, graphic storytelling, differentiated from manga by its liberal use of page space, often only one panel per page, and sparing use of dialogue)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ダイアログボックス[だいあろぐぼっくす, daiarogubokkusu] dialog box
ダイアログボックスを閉じる[ダイアログボックスをとじる, daiarogubokkusu wotojiru] to dismiss a dialog box
ダイアログ[だいあろぐ, daiarogu] dialogue
ダイアログ回復[ダイアログかいふく, daiarogu kaifuku] dialogue recovery
ダイアログ確立指示未完了[ダイアログかくりつしじみかんりょう, daiarogu kakuritsushijimikanryou] dialogue establishment indication outstanding
ダイアログ確立要求未完了[ダイアログかくりつようきゅうみかんりょう, daiarogu kakuritsuyoukyuumikanryou] dialogue establishment request outstanding
ダイアログ終了指示未完了[ダイアログしゅうりょうしじみかんりょう, daiarogu shuuryoushijimikanryou] dialogue termination indication outstanding
ダイアログ終了要求未完了[ダイアログしゅうりょうようきゅうみかんりょう, daiarogu shuuryouyoukyuumikanryou] dialogue termination request outstanding
上位ダイアログ[じょういダイアログ, joui daiarogu] superior dialogue
下位ダイアログ[かいダイアログ, kai daiarogu] subordinate dialogue
対話[たいわ, taiwa] interaction (vs), conversation, dialogue

dialog ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บทพูด[n.] (botphūt) EN: dialogue ; dialog (Am.) ; conversation FR: dialogue [m] ; conversation [f]
บทสนทนา[n.] (botsonthana) EN: conversation ; dialogue ; dialog (Am.) FR: conversation [f] ; dialogue [m]
การสนทนา[n.] (kān sonthan) EN: talk ; conversation ; causerie ; dialogue ; dialog (Am.) FR: conversation [f] ; entretien [m] ; discussion [f] ; dialogue [m] ; causerie [f]
อาลปนะ[n.] (ālapana) EN: dialogue FR:
บทเจรจา[n.] (botjēnrajā ) EN: dialogue FR: dialogue [m]
การอภิปราย[n.] (kān aphiprā) EN: discussion ; dialogue ; debate FR: discussion [f] ; débat [m] ; dialogue [m]
การเจรจา[n.] (kān jēnrajā) EN: negotiation FR: négociation [f] ; pourparler [m] ; dialogue [m]
การเจรจา[n.] (kān jērajā ) EN: negotiation FR: négociation [f] ; pourparler [m] ; dialogue [m]
สนทนา[v.] (sonthanā) EN: converse ; talk ; discuss ; chat ; have a conservation ; speak FR: discuter ; converser ; dialoguer ; échanger des propos ; chatter ; clavarder (Québ.)
ทีฆนิกาย[n.] (thikanikāi) EN: the Collection of Long Discourses ; Dialogues of the Buddha ; [name of the first main division of the Sutta Pitaka] FR:
โต้ตอบ[v.] (tōtøp) EN: answer ; retort ; discuss ; argue ; carry on a conversation ; carry on a dialogue FR: répliquer ; rétorquer

dialog ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dialogist {m} | Dialogisten
Dialogverkehr {m}dialogue exchange

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dialog
Back to top