ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สติปัญญา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สติปัญญา*, -สติปัญญา-

สติปัญญา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สติปัญญา (n.) intelligence See also: intellect Syn. เชาวน์, ปัญญา
สติปัญญา (n.) intellect See also: intelligence, brains, cleverness, perception
สติปัญญา (n.) intellect See also: intelligence, brains, cleverness, perception
English-Thai: HOPE Dictionary
brain(เบรน) {brained,braining,brains} n. สมอง,มันสมอง,สติปัญญา,หัวคิด,คนฉลาดมาก vt. ตีหัวสมองของ
caliber(แคล'ลิเบอะ) n. ขนาดลำกล้องปืน,ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง,ขนาดของสติปัญญาความสามารถหรือความสำคัญ, See also: calibered adj. ดูcaliber calibred adj. ดูcaliber
calibre(แคล'ลิเบอะ) n. ขนาดลำกล้องปืน,ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง,ขนาดของสติปัญญาความสามารถหรือความสำคัญ, See also: calibered adj. ดูcaliber calibred adj. ดูcaliber
capable(เค'พะเบิล) adj. ซึ่งสามารถ,มีฝีมือ,มีสติปัญญา,มีวิชา., See also: capabililty n. ดู capable, Syn. able
capacity(คะแพซ'ซิที) n. ความสามารถที่จะรับ,ความจุ,ปริมาณ,สติปัญญา,ความสามารถ,สมรรถภาพ,ประสิทธิภาพ,การปฎิบัติหน้าที่,ความจุไฟฟ้า adj. จุเต็มที่,รับเต็มที่, Syn. size,power,position
dotard(โด'ทิจ) n. ความชรา,ภาวะสติปัญญาอ่อนในวัยชรา,ภาวะสติเลอะเลือน,ความหลงรักอย่างโง่ ๆ ,การโอ๋จนเกินไปจุดเล็ก ๆ บนจอภาพจุดเล็กที่สุดที่สามารถแสดงบนจอภาพได้ วัดขนาดกันเป็นมิลลิเมตร โดยปกติ จะมีขนาด .41 มม. .31 ม.ม. และ .28 ม.ม. ยิ่งจุดเล็กมากเท่าใด ภาพที่ปรากฏบนจอภาพก็จะยิ่งคมชัดและละเอียดขึ้นเท่านั้น นอกจากนั้น ยังใช้วัดระยะห่างระหว่างจุดสองจุดที่เป็นคนละสีในสีเดียวกันด้วย (สีบางสีที่เห็นบนจอภาพเกิดจากการผสมกันระหว่างจุดที่มีสีต่างกัน เช่น สีเทา เกิดจากการผสมกันของสีดำ และขาว)
endowment(เอนเดา'เมินทฺ) n. การบริจาค,ทุนทรัพย์ที่บริจาค,สมรรถภาพ,ความสามารถ,สติปัญญา.
esprit(เอสพรี') n. ปฏิภาณ,สติปัญญา,ความเฉลียวฉลาด, Syn. spirit
faculty(แฟค'เคิลที) n. ความสามารถ,สติปัญญา,คณะ,อำนาจ., Syn. aptitude
flair(แฟลร์) n. สติปัญญา,ความสามารถ,พรสวรรค์,ความฉลาด,ความหลักแหลม, Syn. talent
headpiece(เฮด'พีซ) n. ชิ้นเสื้อเกราะที่หัว,หมวกเกราะ,ส่วนที่คลุมหัวหมวก,เครื่องหูฟัง,หัวสวมเครื่องฟัง,สติปัญญา,หัวสมอง, Syn. helmet,headset
illuminatevt. ให้ความสว่าง,ประดับด้วยดวงไฟ,ทำให้รู้. vi. ทำให้เข้าใจ,อธิบาย,ระบายสีประกอบ vi. กลายเป็นสว่างไสว adj. สว่างไสว,เข้าใจดี n. ผู้เข้าใจดี,ผู้มีสติปัญญาเลิศ., See also: illuminable adj. illuminative adj. illuminator n. คำที่มีความหมายเหม
intellect(อิน'ทะเลคทฺ) n. ปัญญา,สติปัญญา,อำนาจในการคิดและหาความรู้,อำนาจในการเข้าใจเหตุผล,ผู้มีปัญญาสูง., See also: intellective adj., Syn. mind,reason
intellectual(อินทะเลค'ชวล) adj. เกี่ยวกับปัญญา,ซึ่งมีปัญญาสูง,ใช้สติปัญญา n. ผู้มีปัญญาสูง,ผู้ที่มีเหตุผลสูง,ผู้ที่ใช้สติปัญญา (แทนการใช้อารมณ์) ,intellectuals อำนาจในการเข้าใจเหตุผล,สิ่งที่เกี่ยวกับปัญญา., See also: intellectuality n. คำที่มีความหมายเหมือ
intelligence(อินเทล'ลิเจินซฺ) n. สติปัญญา,อำนาจในการเข้าใจ,เชาวน์,ความเฉลียวฉลาด,ไหวพริบ,ความรู้จักคิด, Syn. brains,intellect,wit
intelligence quotient(IQ,I.Q.) ระดับสติปัญญา
intelligence testการทดสอบระดับสติปัญญา
intelligent(อินเทล'ลิเจินทฺ) adj. มีสติปัญญา,ฉลาด,มีไหวพริบดี,มีความเข้าใจหรือความรู้ดี. adv., Syn. clever
mongolism(มอง'กะลิสซึม) n. ภาวะที่มีลักษณะใบหน้าคล้ายพวกมองโกลคือมีกะโหลกศีรษะกว้างและแบนตาหยีและระดับสติปัญญาต่ำ., Syn. Mongolianism,Mongolian idiocy,Down's syndrome
moron(โม'รอน,มอ'รอน) n. บุคคลที่มีระดับสติปัญญา (I.Q.) ระหว่าง50-69,คนโง่มาก,คนทึ่ม
mother witn. เชาวน์หรือสติปัญญาที่มีมาแต่กำเนิด
outfit(เอาทฺ'ฟิท) n. เครื่องมือทั้งชุด,เสื้อผ้าทั้งชุด,เครื่องแต่งกาย,เครื่องสัมภาระ,หน่วยปฏิบัติการ,บริษัทห้างร้าน,สติปัญญา,การติดตั้งเครื่องมือ. vt.,vi. ติดตั้งเครื่องมือ,ติดตั้งสัมภาระ, Syn. gear,rig
outwit(เอาทฺ'วิท) vt. ชนะด้วยสติปัญญา,ต้ม,หลอกลวง,คิดได้ดีกว่า
overreach(โอ'เวอะรีช) v. ยื่นเลย,ไปเลย,ไปถึง,ทำเลยเถิด,เอาชนะด้วยสติปัญญา,โกง,หลอกลวง.
pallasdian(พะเล'เดียน) adj. เกี่ยวกับความรู้สติปัญญาหรือการศึกษา
prostitution(พรอสทิทิว'เชิน) n. การเป็นโสเภณี,การขายตัวเพื่อเงิน,การใช้สติปัญญาหรือความสามารถไปในทางที่เสื่อมเสีย
resourecful(รีซอร์ส'ฟูล) adj. สามารถรับมือสถานการณ์ได้ดี,มีความชำนาญดี,มีสติปัญญาดี,เจ้าความคิด,หัวดี,อุดมสมบูรณ์, See also: resourecfulness n.
sapiential(เซพิเอน'เชิล) adj. เกี่ยวกับความฉลาด,เกี่ยวกับสติปัญญา
studied(สทัด'ดิด) adj. มีการศึกษา,มีความรู้,ระมัดระวัง,คิดไว้ก่อน,รอบคอบ,มีสติปัญญา., See also: studiedly adv. studiedness n.
understanding(อันเดอะสแทน'ดิง) n.,adj. (เกี่ยวกับ) ความเข้าใจ,การเข้าใจ,ความสามารถในการเข้าใจ,สติปัญญา,ความรู้,เชาวน์,ความเห็นอกเห็นใจ, See also: understandingly adv. understandingness n., Syn. intelligence,intellect,agreement
wisdom(วิส'เดิม) n. ปัญญา,สติปัญญา,ความฉลาด,ความรอบคอบ,ความรอบรู้,คำสั่งสอน,คติพจน์,คำสุภาษิต
wise(ไวซ) adj. ฉลาด,เฉลียวฉลาด,มีสติปัญญา,รอบรู้,รู้,รู้แจ้ง vi.,vt. ตระหนักเข้าใจ n. วิถีทาง,ท่าทาง,รูปแบบ,วิธีการ get wise ให้รู้แจ้ง,ทะลึ่ง,ทะนง, See also: wisely adv.
wit(วิท) n. ปัญญา,สติปัญญา,เชาวน์,ความรอบรู้,ความรู้,ความเฉลียวฉลาด,ผู้มีความเฉลียวฉลาด,ไหว,พริบ vt.,vi. รู้,รู้จัก to wit กล่าวคือเป็นต้น
witted(วิท'ทิด) adj. มีปัญญา,มีสติปัญญา, See also: wittedness n.
witty(วิท'ที) adj. มีสติปัญญา,เฉลียวฉลาด,มีไหวพริบ,มีความรู้,รอบรู้, See also: wittingly adv. wittiness n., Syn. facetious,humorous
English-Thai: Nontri Dictionary
brain(n) สมอง,มันสมอง,สติปัญญา,หัวคิด,คนฉลาด
esprit(n) จิตใจ,สติปัญญา,ปฏิภาณ,ความเฉลียวฉลาด
faculty(n) คณะ,คณะครู,ความสามารถ,สติปัญญา,ปฏิภาณ
intelligence(n) เชาวน์,สติปัญญา,ความรู้,ไหวพริบ,ความเฉลียวฉลาด,ข่าว
mind(n) จิตใจ,เชาวน์,ความตั้งใจ,ความคิด,สติปัญญา,ความทรงจำ
sense(n) ความรู้สึก,ไหวพริบ,ความเข้าใจ,ประสาทสัมผัส,สติปัญญา,เหตุผล
titan(n) ยักษ์,ผู้มีสติปัญญากว้างขวาง,ผู้มีอิทธิพล
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cognitiveด้านพุทธิปัญญา,พัฒนาการทางสติปัญญา,ความรู้ [การแพทย์]
Idiotโง่เขลา, สติปัญญาเสื่อมมาก โง่เง่า [การแพทย์]
Intellectually Challengingการท้าทายทางสติปัญญา [การแพทย์]
Mental Deficiencyด้อยสติปัญญา, ปัญญาอ่อน, ความผิดปกติทางจิต, ความบกพร่องทางจิต [การแพทย์]
Play Intelligence/Quotientความฉลาดทางการละเล่นผลการพัฒนาตนเองจากการเล่น และความสามารถการริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ระหว่างที่เล่นด้วยตนเอง ทั้งที่อาศัยอุปกรณ์การเล่นและไม่ใช้ ซึ่งการเล่นนี้ช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เล่นได้หลายด้าน ทั้งสติปัญญา (การคิด) ภาษา ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม โดยเฉพาะเด็ก ๆ [สุขภาพจิต]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
brain (n.) สติปัญญา
brainpower (n.) สติปัญญา See also: ความสามารถในการเข้าใจ, ปัญญา Syn. IQ, wit Ops. ignorance, stupidity
esprit (n.) สติปัญญา See also: ไหวพริบ, ความเฉลียวฉลาด Syn. intelligence, wit
intellect (n.) สติปัญญา See also: ความฉลาด Syn. intelligence Ops. ignorance
mind (n.) สติปัญญา See also: ความสามารถในการเข้าใจ, ปัญญา Syn. IQ, brainpower, wit Ops. ignorance, stupidity
mother wit (n.) สติปัญญาที่มีมาแต่กำเนิด
cerebrally (adv.) ทางสติปัญญา Syn. mentally
intellectual (adj.) ซึ่งมีสติปัญญา See also: ซึ่งรอบรู้
intellectual (n.) ผู้มีสติปัญญาสูง See also: ผู้รอบรู้, ผู้มีความรู้, ปัญญาชน Syn. guru, sage, pundit Ops. idiot
intellectually (adv.) ทางสติปัญญา Syn. cerebrally, mentally
intelligence quotient (n.) การวัดระดับสติปัญญาของคน (คำย่อคือ IQ, I.Q.) See also: การหาค่าระดับสติปัญญาของคน
intelligence test (n.) การทดสอบเพื่อวัดระดับสติปัญญา
IQ (abbr.) ระดับสติปัญญา (คำย่อของ intelligence quotient) See also: ไอคิว, ระดับความฉลาด
outfox (vt.) เอาชนะได้โดยใช้สติปัญญา Syn. outwit, outsmart
outthink (vt.) ชนะด้วยสติปัญญา Syn. outsmart
outwit (vt.) ชนะด้วยสติปัญญา Syn. outsmart, outthink
pit (vt.) ใช้สติปัญญาโต้ตอบ
retarded (adj.) ซึ่งมีพัฒนาการทางสติปัญญาช้า See also: โง่, ทึ่ม, ปัญญาอ่อน Syn. backward, dull
witlessly (adv.) อย่างไร้สติปัญญา
witlessness (n.) ความขาดสติปัญญา See also: ความโง่ Syn. stupidity
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Breeding, brains and beauty. ""ชาติตระกูล สติปัญญา เเละความงาม"
You've got the integrity, the intelligence and the balls to go as high as you want.คุณพร้อมกับ ด้วย สติปัญญา และ ความสามารถ ที่จะก้าวขึ้นสูง เท่าที่คุณต้องการ
To wit, my sole...สติปัญญา วิญญาณของผม
Wits about me, maybe I might've done it different. But..สติปัญญากับเขาบ้าง บางที ฉันคงไม่ทำแบบนี้ แต่ว่า
My intellect couldn't even touch this. No.สติปัญญาของฉันไม่ สามารถแม้แต่จะสัมผัสนี้
Her intelligence grew steadily.สติปัญญาของเธอมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง
We'll be waiting for you when you get back. A little older, a little wiser, but happy to see you.สติปัญญาจะมาพร้อมกับวัยที่สูงขึ้น ดีใจที่ได้เจอคุณ
Who name themselves In the press. Highly intelligent may be A bit of an understatement.สติปัญญาสูงก็อาจจะไม่ค่อยพอ
And my mind was elevated, and my spirit deepened.สติปัญญาได้ยกระดับ จิตวิญญาณได้ฌาน
No apparent increase in intelligence.สติปัญญาไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยนะ
Beauty and wit and intelligence, and all the things that are so important in a woman.ความงามไหวพริบ และสติปัญญา สิ่งเหล่านั้นมันสําคัญกับผู้หญิงยิ่งนัก
Someone, or something, has outwitted the intelligence of the gorillas.หาบางสิ่ง หรือบางคน ที่มีสติปัญญาเท่ากอริลล่า
Speaking wisdom-wise Private enterpriseพูดถึงสติปัญญา เรื่องธุรกิจใหญ่โต
"I choose my friends for looks, my enemies for intelligence.""ฉันเลือกคบเพื่อนจากลักษณะภายนอก, คบศัตรูเพื่อสติปัญญา."
I too was growing, particularly in intellect and I was amazed at how intelligent they seemed.ฉันก็เป็นที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสติปัญญา ... ... และฉันประหลาดใจที่ว่าพวกเขาดูเหมือนฉลาด
I am in desperate need of your wisdom.ข้ากำลังเข้าตาจน และต้องการสติปัญญาของเจ้า
Very well. We must outwit them.เยี่ยมมาก, พวกเราจะเอาชนะมันด้วยสติปัญญา.
We wouldn't want police intelligence files... leaked to the IRA now, would we?เราไม่ต้องการ ไฟล์สติปัญญาตำรวจ ... รั่วไหลไปยังบ้านมือสองตอนนี้เราจะ?
Even amongst your people you must have varying levels of excellence.กับคนพวกนี้เราต้องแยกแยะ สติปัญญาหน่อย
I believe it wise to be cautious.ฉันเชื่อว่ามีสติปัญญาที่จะสามารถระมัดระวัง
To Miss Hermione Granger, for the cool use of intellect while others were in grave peril 50 points.แก่มิสเฮอร์ไมโอนี่ แกรนเจอร์ สำหรับการใช้สติปัญญา ขณะที่คนอื่นตกประหม่า 50 แต้ม
Perhaps a little memory. Virtually no intelligence.บางทีจะมีความจำเล็กน้อย ความจริงแล้วไม่มีสติปัญญา
Or perhaps, a mind less bound by the parameters of perfection.หรืออีกนัยหนึ่ง สติปัญญาที่ด้อยกว่า นั่นแหละคือส่วนหนึ่งของความสมบูรณ์แบบ
Temporary constructs of a feeble human intellect trying desperately to justify an existence that is without meaning or purpose!สร้างขึ้นชั่วคราวโดยความอ่อนแอของสติปัญญามนุษย์ พยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะอธิบายถึง การดำรงอยู่ซึ่งไร้ความหมาย หรือเป่้าหมาย
Who says they only hire the mentally challenged down here?ผู้ที่กล่าวว่าพวกเขาได้จ้างท้าทายสติปัญญาลงที่นี่?
Unless you possess wisdom and patience.เว้นแต่เธอจะมีสติปัญญาและความอดทน
Your courage and wit paid off!นั่นเกิดจากความกล้าหาญ และสติปัญญาของท่าน!
She only can address herself effectually to the feelings of others whose mind glows with the warmth of sensibility and whose arguments result from conviction.เธอปฎิบัติตนอย่างมีเหตุผล กับความรู้สึกของผู้อื่น ด้วยความปราดเปลื่อง และด้วยสติปัญญา และถ่อยแถลง ออกมาจากความเชื่อมั่นใจ
Nonetheless, the Records also give us a portrait of him as a man of great sensitivity and intelligence.แต่กระนั้น ก็ยังทรงเป็นกษัตริย์ที่ถูกจารึกว่าเป็นผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถ ด้วยสติปัญญาที่ล้ำเลิศยิ่งกว่าใครๆ
The vows you're about to take are not to be taken without careful thought and prayer.สิ่งที่ลูกทั้งสองเลือก มิใช่การครอบครอง แต่ให้ใช้สติปัญญา และ อธิษฐาน
Mm. Good luck. Men of Peggy's caliber don't exactly take ads in the Yellow Pages.โชคดี สติปัญญาของเป็กกี้ไม่ได้อยู่ในสมุดหน้าเหลืองนะ
Best to get your wits about you before...ดีที่สุดเพื่อมีสติปัญญาของคุณเกี่ยวกับคุณมาก่อน...
Are you without intelligence?นี่เธอไม่มีสติปัญญาแล้วเหรอ
...and wisdom wisdom to know the difference...และประทานสติปัญญา ที่จะรับรู้ความแตกต่าง...
Courage to change the things that I can and wisdom to know the difference.ประทานความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง สติปัญญา
Living one day at a time, enjoying one moment at a time.และประทานสติปัญญา ที่จะรับรู้ความแตกต่าง
And if we're blessed with wisdom, then there are glimpses between the cracks of each where light streams through.และถ้าเราได้รับพรด้วยสติปัญญา จากนั้นหากมีการชำเลืองมองระหว่างจุดแตกร้าว จุดที่แสงลอดผ่านมา
You seem to have lost all sense of our priorities.คุณขาดสติปัญญาที่จะตรองว่าอันไหนสำคัญกว่ากัน
It's hard to believe that such a dramatic increase in intelligence could occur practically overnight.เป็นเรื่องยากที่จะเชื่อ ยิ่งทำให้น่าตื่นเต้น ความสามารถ สติปัญญาเกิดขึ้นได้ทุกข้ามคืน
So you have been outwitted by a rat?อ๋อ งั้นเจ้าก็แพ้สติปัญญาหนู่น่ะสิ

สติปัญญา ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
頭脳[ずのう, zunou] Thai: สติปัญญา English: intellect

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สติปัญญา
Back to top