ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รายการ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รายการ*, -รายการ-

รายการ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รายการ (n.) catalogue See also: list, list of items, directory, record
รายการจ่าย (n.) expenses See also: expenditure, disbursement, consumption, fee, charge Syn. ค่าใช้จ่าย Ops. รายรับ
รายการทอล์คโชว์ (n.) talk show See also: talk-show, chat show
รายการวาไรตี้โชว์ (n.) variety show
รายการวิทยุ (n.) radio program
รายการวิทยุศึกษา (n.) educational radio service
รายการอาหาร (n.) menu See also: bill of fare, list of food Syn. เมนู, เมนูอาหาร
รายการโทรทัศน์ (n.) television programmes See also: programs
English-Thai: HOPE Dictionary
dope bookรายการหนือตำราแทงม้า
dope sheetรายการหนือตำราแทงม้า
drop-down menuรายการเลือกแบบดึงลงหมายถึง รายชื่อเมนูที่เมื่อใช้เมาส์กดแล้วจะมีรายการแสดงให้เลือก เช่น ถ้ากดเมาส์ที่เมนู Edit จะมีรายการเลือก copy, cut, paste ฯ เรียงลงมาให้เลือก
laundry listรายการอันยืดยาว
pop-up menuรายการเลือกแบบผุดขึ้นหมายถึง รายการเลือกที่จะผุดขึ้น เมื่อกดเมาส์ที่ลูกศรหลังรายการนั้น มักจะเป็นรายการที่ให้เลือกในกรอบสนทนาอีกทีหนึ่ง ไม่ใช่รายการเลือกที่มาจากบาร์เมนู (menu bar) เมื่อเลือกรายการใดแล้ว ก็จะแสดงรายการที่เลือกนั้นให้เห็นอยู่ตลอด
submenuรายการย่อยหมายถึง รายการย่อยที่อยู่ใต้รายการใหญ่ (menu) เช่น มีรายการย่อยอยู่อีก 7-8 รายการ ภายใต้รายการใหญ่ที่มีลูกแอปเปิลเป็นสัญลักษณ์ (เครื่องแมคอินทอช)
abstractadj. (แอบ' สแทรคทฺ, แอบสแทรคทฺ') (n.,v. แอ็บสแทรคทฺ') นามธรรม,ไม่มีตัวตน, ลอย ๆ , เฉย ๆ , รายการย่อ, ถอน,ถอด,ควัก, สรุป
account(อะเคานทฺ') n.,vi. บัญชี, หนี้, รายงาน, สาเหตุ, คำอธิบาย, เรื่องราว,ลูกค้า, ทำบัญชี, ชี้แจงรายการ, อธิบาย, จับ, สังหาร, ทำให้เกิด, นับ, พิจารณา, ถือเหตุ, ถือสา, Syn. description, narrative, consider, regard, rate)
amendment fileแฟ้มแก้ไข หมายถึงแฟ้มข้อมูลที่บรรจุรายการเปลี่ยนแปลงหรือรายการแก้ไข เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก (master file) ให้ทันสมัยมีความหมายเหมือน transaction file
antipasto(แอนทิพา' สโท) n. รายการตัวแต่งกลิ่นชูรส เช่น olives, salami, celery และอื่น ๆ
api(เอพีไอ) ย่อมาจาก application program interface หมายถึงวิธีการอย่างหนึ่งที่ทำให้ ผู้ใช้คอมพิวเตอร์รู้สึกว่า การใช้คอมพิวเตอร์ง่ายขึ้นกว่าเดิม เช่น เอพีไอจะกำหนดขั้นตอนมาตรฐานให้โปรแกรมสำเร็จต่าง ๆ ทำงาน โดยวิธีให้ผู้ใช้เลือกจากรายการคำสั่ง (menu) หรือตอบคำถามในกรอบสนทนา (dialog box) แทนที่จะต้องจำคำสั่งอย่างแต่ก่อน การใช้ระบบวินโดว์บนเครื่องพีซีก็ดี OS/2 ก็ดี หรือระบบของแมคอินทอช ก็ดี ล้วนเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดของการนำเอพีไอมาใช้
apple computer inc.บริษัทแอปเปิลคอมพิวเตอร์ เป็นชื่อบริษัทที่ผลิตไมโครคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแอปเปิล ชุดที่โด่งดังมาก ได้แก่ แอปเปิลทู (Apple II) และ แมคอินทอช (Macintosh) ฯ คอมพิวเตอร์แอปเปิลที่วางขาย ในตลาดรุ่นแรก ๆ นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างความฮือฮาอย่างมากในวงการคอมพิวเตอร์ เพราะเป็นครั้งแรก (ราว ค.ศ.1977) ที่มีการผลิตคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กในราคาที่คนทั่วไปจะหาไว้ใช้เป็นสมบัติส่วนตัวได้ ผู้ที่ช่วยกันริเริ่มคิดประดิษฐ์ได้แก่ Steve Jobs กับ Steve Wozniak สองสหายวัยรุ่นที่สร้างเครื่องต้นแบบเครื่องแรกในโรงรถ ส่วนเครื่องรุ่นแมคอินทอชนั้นเป็นคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแรกที่เริ่มนำสัญรูป (icon) รายการคำสั่ง แบบดึงลง (pull down menu) กรอบสนทนา (dialog box) เมาส์ (mouse) ฯลฯ มาใช้ ทำให้คนทั่วไปเริ่มรู้สึกว่า การใช้คอมพิวเตอร์ไม่ใช่ของยากอะไรเลย ปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้หนักไปในด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ (desktop publishing) อย่างไรก็ตาม หาใช่มีแต่เครื่องแอปเปิลแมคอินทอชเท่านั้นไม่ที่ใช้ระบบการทำงานดังที่กล่าวแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์พีซีก็เลียนแบบ โดยการนำเอาระบบวินโดว์มาใช้
article(อาร์'ทิเคิล) n. สิ่งของ,ชิ้น,สินค้า,บทความ, มาตรา,ข้อ,ข้อบังคับ, รายการ,คำนำหน้านาม. -vt. กล่าวหา,ฟ้อง,ทำให้ข้อบังคับผูกมัด, Syn. item, object, piece,essay)
apple menuเมนูลูกแอปเปิลหมายถึง โปรแกรมต่าง ๆ ในคอมพิวเตอร์แมคอินทอช ที่สามารถสั่งให้ทำงานในระหว่างที่เครื่องกำลังทำโปรแกรมอื่นอยู่ได้ โปรแกรมเหล่านี้จะรวมอยู่ในเมนูที่มีสัญลักษณ์เป็นรูปลูกแอปเปิลแหว่ง (แทนที่จะมีชื่อเมนูตามปรกติ) และจะอยู่เป็นรายการแรกซ้ายมือสุดบนแถบเมนู เมนูนี้จะประกอบด้วยรายการย่อยอีกหลายรายการด้วยกัน เช่น นาฬิกา, เครื่องคำนวณ, แผงควบคุม ฯ รวมทั้งที่สำคัญที่สุด คือ แฟ้มภาพ ที่เรียกว่า scrapbook เป็นต้น
back ordern. รายการสั่งซื้อล่วงหน้าที่ต้องส่งของในอนาคต
bbs(บีบีเอส) ย่อมาจาก bulletin board system หรือที่แปลว่า ระบบแผงข่าว เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ทำหน้าที่เก็บรายการ หัวข้อ หรือข้อมูลที่เป็นที่สนใจ ผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลเหล่านี้ อาจจะโทรศัพท์ผ่านเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อขอคัดลอกแฟ้มข้อมูล หรือสอบถามข้อความ ก็ได้ เช่น บีบีเอสของมหาวิทยาลัยก็อาจมีประกาศต่าง ๆ เช่น ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าเรียนในระดับต่าง ๆ ปฏิทินการศึกษา รายการกีฬา ฯ ผู้ใช้บริการจะต้องมีคอมพิวเตอร์และโมเด็มพร้อมกับโปรแกรมที่จำเป็น ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลสำคัญในทางธุรกิจ จะมีการเรียกเก็บค่าบริการด้วย (มีใช้เฉพาะในระบบเครือข่าย)
bill(บิล) {billed,billing,bills} n. ตั๋วเงิน,พันธบัตร,ธนบัตร,บิล,ใบเสร็จ,ใบแสดงรายงานซื้อขาย,พระราชบัญญัติ,ญัตติ,ร่างญัตติ,คำโฆษณา,รายการ,หนังสือยื่นฟ้อง,จะงอยปาก,ปากนก -Phr. (a Bill of Oblivion พระราชบัญญัติอภัยโทษ) -Id. (bill the bill สนองความต้องการทั้งหมด
bill of faren. รายการสินค้า,โปรแกรม,บัญชีรายการอาหาร
blip(บลิพ) n. ตำแหน่งแสงบนจอเรดาร์ที่แสดงตำแหน่งวัตถุในรัศมีเรดาร์,เสียงสั้นที่ดังชัด,สัญลักษณ์,เสียงขาดหายไประหว่างรายการโทรทัศน์,การหยุดในระยะเวลาสั้น -v. สับสวิตช์ออกและเข้าอย่างรวดเร็ว,ลบคำหรือข้อความหรือเสียงที่ไม่ต้องการออก -S...
bulletin board systemระบบการบริการเครือข่ายที่อนุญาตให้ผู้ใช้ที่มีผลประโยชน์ร่วมให้ส่งและรับข้อมูลหรือได้รับซอฟแวร์ เป็นต้น ระบบแผงข่าวศูนย์รวมข่าวใช้ตัวย่อว่า BBS (อ่านว่า บีบีเอส) เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ทำหน้าที่เก็บรายการ หัวข้อ หรือข้อมูลที่เป็นที่สนใจ ผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลเหล่านี้ อาจจะโทรศัพท์ผ่านเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อขอคัดลอกแฟ้มข้อมูล หรือสอบถามข้อความ ก็ได้ เช่น ระบบแผงข่าวของมหาวิทยาลัยก็อาจมีประกาศต่าง ๆ เช่น ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าเรียนในระดับต่าง ๆ ปฏิทินการศึกษา รายการกีฬา ฯ ผู้ใช้บริการจะต้องมีคอมพิวเตอร์และโมเด็มพร้อมกับโปรแกรมที่จำเป็น ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลสำคัญในทางธุรกิจ จะมีการเรียกเก็บค่าบริการด้วย (มีใช้เฉพาะในระบบเครือข่าย)
cable tvระบบทีวีตามสาย โดยถ่ายทอดรายการไปยังเครื่องรับตามสายของลูกค้า
calendar(แคล'เลนเดอร์) n. ปฎิทิน,หนังสือปฏิทิน,รายการประจำวันvt. บันทึก,บันทึกประจำวัน, See also: calendric adj. ดูcalendar calendrical adj. ดูcalendar
cater(เค'เทอะ) {catered,catering,caters } vi. จัดอาหาร (การบริการและ อื่น ๆ) ให้,จัดหาสิ่งที่ต้องการให้,เสนอรายการบันเทิง,เสนอรายการ,สอดคล้อง, See also: caterer ผู้จัดหา. cateringly adv., Syn. victual,feed
column(คอล'ลัมน์) เสา,เสากลม,เสาหิน,ส่วนที่เป็นลำ,สิ่งที่เป็นลำ,แถวหรือรายการที่เป็นแนวตรง,กองทหารที่ตั้งแถวแนวตรง,แนวขบวนเรือรบเป็นแนวตรง,คอลัมน์หนังสือพิมพ์, See also: columned,columnated adj.
click(คลิค) 1. {clicked,clicking,clicks} n. เสียงดังกริ๊ก,กลอนสปริง,ตัวดึง,เสียงกระเดาะลิ้น vi. เสียงดังกริ๊ก,เปล่งเสียงดังกริ๊ก,กระเดาะลิ้นดังกริ๊ก,กระทำสำเร็จ,ประสานกันได้ดี,สอดคล้อง,ได้รับการต้อนรับจากประชาชน vt. ทำให้เกิดเสียงดังกริ๊ก,กระทบดังกริ๊ก 2. กด (เมาส์) การกดนิ้วในจังหวะสั้น ๆ เร็ว ๆ 1 ที ลงบนปุ่มใดปุ่มหนึ่งของของเมาส์ (ส่วนใหญ่จะใช้ปุ่มซ้ายมือสุด) แล้วยกออกในทันที ใช้เมื่อต้องการสั่งการตามรายการในเมนู หรือเลือกรายการที่ต้อง การที่มีแสดงอยู่บนจอภาพ โดยเลื่อนเมาส์ให้ลูกศรชี้อยู่ที่คำสั่งที่ต้องการก่อน จึงค่อยกด (ในภาษาไทยอาจใช้สั้น ๆ ว่า "กดเมาส์ ") ในบางกรณี ต้องกดสองทีเร็ว ๆ เรียกว่า double click ดู double click ประกอบ
compendium(คัมเพน'เดียม) หนังสือย่อเรื่อง,บทย่อ,บทสรุป,รายการเต็ม., Syn. summary -pl. -diums,compendia
daisy chainสายโซ่เดซีหมายถึง การเชื่อมต่อรายการต่าง ๆ เข้าด้วยกัน (เหมือนกับ สายโซ่) ถ้าใช้ในเรื่องของการสั่งพิมพ์ จะหมายถึง การสั่งให้พิมพ์แฟ้มข้อมูลหลาย ๆ แฟ้มต่อเนื่องกันไป ตามลำดับที่กำหนดไว้ตั้งแต่ก่อนพิมพ์
data forkส่วนข้อมูลแฟ้มข้อมูลที่ใช้บนเครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอชทุก ๆ แฟ้มจะประกอบด้วยสองส่วน ส่วนที่หนึ่งนั้น เรียกว่า ส่วนข้อมูล (data fork) หมายถึงส่วนที่เป็นข้อมูลจริง ๆ ที่โปรแกรมนั้น ๆ จะต้องใช้ ส่วนที่สองเรียกว่า ส่วนทรัพยากร (resource fork) หมายถึงส่วนที่เป็นข้อคำสั่งต่าง ๆ ที่เรียกว่าโปรแกรม ซึ่งจะเป็นตัวทำงานให้ หรือไม่ก็เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องมีไว้ เพื่อให้ใช้โปรแกรมนั้น ๆ ได้ครบถ้วน เช่น การกำหนดแบบอักษร (font) สัญรูป (icon) รายการเลือก (menu) เป็นต้น
data structureโครงสร้างข้อมูลหมายถึง รูปแบบของการจัดระเบียบของข้อมูล ซึ่งมีอยู่หลายรูปแบบ ศัพท์ต่าง ๆ ในเรื่องของโครง สร้างของข้อมูลที่คุ้นหู มีอยู่หลายคำ เช่น เขตข้อมูล (field) , แถวลำดับ (array) , ระเบียน (record) , ต้นไม้ (tree) , รายการโยง (linked list) เป็นต้น
debit(เดบ'บิท) {debited,debiting,debits} vt.,n. (รายการ,การ) ลงบัญชีลูกหนี้,หักบัญชี,คิดเงิน, Syn. debt
deejay(ดี'เจ) n. โฆษกรายการเพลงจากแผ่นเสียงของรายการวิทยุกระจายเสียง, Syn. disk jockey,DJ
dialog boxกรอบสนทนาหมายถึงวินโดว์เล็ก ๆ มี ลักษณะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมที่จะปรากฏขึ้นมาบนจอภาพเพื่อถามหาข้อมูลเพิ่มเติม ก่อนที่จะนำคำสั่งไปปฏิบัติ เช่น ในโปรแกรมพิมพ์เอกสาร ถ้าสั่งเริ่มแฟ้มข้อมูลใหม่ ก็จะมีกรอบสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ถามว่าต้องการกำหนดหน้าเป็นขนาดใด กั้นขอบซ้าย ขวา บน ล่างเข้ามาเท่าใด มีจำนวนกี่หน้า เมื่อตอบคำถามต่าง ๆ แล้ว จึงกดปุ่ม OK กรอบสนทนานี้ก็จะหายไป พร้อมกับที่คอมพิวเตอร์นำความต้องการนั้นไปปฏิบัติ (อนึ่ง กรอบสนทนาจะปรากฏบนจอภาพทุกครั้งที่เลือกรายการคำสั่งที่มี....ตามหลัง เช่น คำสั่ง new... ใต้เมนู FILE)
dimmedจางซีดในระบบวินโดว์ที่มีรายการคำสั่งให้เลือก หากรายการคำสั่งใดปรากฏบนจอภาพด้วยสีจาง แสดงว่าเป็นคำสั่งที่จะยังเลือกใช้ไม่ได้ สาเหตุที่ยังเลือก ใช้ไม่ได้ อาจเป็นเพราะผิดขั้นตอน เช่นสั่งให้คัดลอก แต่ยังไม่ได้กำหนดว่าจะให้คัดลอกข้อความหรือภาพใด
disk jockeyn. นักจัดรายการแผ่นเสียงทางวิทยุ
dittomark(s) เครื่องหมายละ ('do') ที่แสดงว่ามีรายการเหมือนกับข้างบนหรือซ้ำกับข้างบน
docket(ดอค'คิท) n. รายการคดีและคำพิพากษาของศาล, รายการเรื่องราวการพิจารณาโดยคณะกรรมการสภา,ใบเซ็นของสินค้า,ใบปะหน้า,หนังสือแสดงการเสียภาษีศุลกากร,บัตร,สาระสำคัญ. vt. นำเข้ารายการพิจารณาคดีของศาล,เขียนใบปะหน้า,สรุปสาระสำคัญ
dopesheet(โดพ'ชีท) n. รายการม้าที่เข้าแข่ง
emcee(เอม'ซี) n. โฆษก,ผู้ดำเนินรายการ v. เป็นโฆษก,ดำเนินรายการ
entree(อาน'เทร) n. การเข้า,ทางเข้า,สิทธิในการเข้า,วิธีการเข้า,รายการอาหารสำคัญ, Syn. entry
expanded memoryหน่วยความจำส่วนขยายหมายถึง หน่วยความจำที่เพิ่มเข้ามาภายหลัง วิธีเพิ่มหน่วยความจำแบบนี้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบดอส นิยมใช้อยู่ก่อนจะมีการนำชิป (chip) 80286 มาใช้ หน่วยความจำนี้เป็นหน่วยความจำต่างหากที่บริษัทที่ผลิตคอมพิวเตอร์ทำเป็นรายการแถมให้ เพิ่มจากหน่วยความจำ 640 K ที่ใช้อยู่เดิม ไม่ใช่นำหน่วยความจำเดิมมาทำให้ใหญ่ขึ้น เป็นหน่วยความจำคนละหน่วย แต่คอมพิวเตอร์สามารถเรียกข้อมูลจากหน่วยความจำนี้ได้รวดเร็ว จนทำให้ผู้ใช้รู้สึกเหมือนกับว่าเป็นหน่วยความจำเดียวกัน
English-Thai: Nontri Dictionary
catalog(n) บัญชีรายชื่อ,สมุดรายชื่อของ,สมุดแจ้งรายการสินค้า
catalogue(n) บัญชีรายชื่อ,สมุดรายชื่อของ,สมุดแจ้งรายการสินค้า
inventory(n) บัญชีสิ่งของ,สินค้าคงคลัง,รายการสินค้า
item(n) เรื่อง,ข่าว,รายการ,ข้อ,ชิ้น,อัน
itemize(vt) ลำดับเรื่อง,แยกรายการ,ลงรายละเอียด
list(n) บัญชีรายชื่อ,รายการ,สารบาญ
menu(n) รายการอาหาร,บัญชีอาหาร,เมนู
moderator(n) ผู้เป็นประธาน,ผู้ไกล่เกลี่ย,ผู้ดำเนินรายการ,พิธีกร
package(n) หีบห่อ,ภาชนะบรรจุ,รายการเหมา
program(n) สูจิบัตร,โครงการ,รายการ,กำหนดการ,แผน,ระเบียบวาระ
programme(n) สูจิบัตร,โครงการ,รายการ,กำหนดการ,แผน,ระเบียบวาระ
rehearse(vt) แจ้งรายการ,ซ้อม,ระบุ,เล่า,ท่อง,ฝึกซ้อม
repertoire(n) รายการละคร,รายการแสดง,องค์ประกอบศิลป์
roster(n) บัญชีชื่อ,รายการ,ทะเบียนชื่อ
schedule(n) ตาราง,พิกัด,รายการ,หมายกำหนดการ,แผนการ
scroll(n) บัญชีหางว่าว,ม้วนกระดาษ,สมุดรายชื่อ,รายการ
specification(n) รายการ,การชี้เฉพาะ,รายละเอียด,การเจาะจง
table(n) โต๊ะ,ตาราง,บัญชี,รายการ,แผ่นจารึก,ที่ราบสูง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
doubly linked listรายการโยงคู่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
free listรายการสินค้าที่ยกเว้นภาษีศุลกากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
linked listรายการโยง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
menuรายการเลือก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
pop-up menuรายการเลือกแบบผุดขึ้น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
pushup listรายการแบบผลักขึ้น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
singly linked listรายการโยงเดี่ยว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
transactionรายการ(เปลี่ยนแปลง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
item vetoการยับยั้งบางรายการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
itemized appropriationงบจัดสรรจำแนกรายการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
list๑. รายการ๒. แสดงรายการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
listingสิ่งพิมพ์รายการแสดง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
menu barแถบรายการเลือก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
menu-driven systemระบบทำงานด้วยรายการเลือก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
quotation๑. รายการขานราคา๒. ข้อกล่าวอ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
requirementสิ่งต้องการ, ข้อกำหนดแห่งกฎหมาย, รายการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
transaction dataข้อมูลรายการเปลี่ยนแปลง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
transaction fileแฟ้มรายการเปลี่ยนแปลง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
transaction processingการประมวลผลด้วยรายการเปลี่ยนแปลง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Checklistรายการตรวจสอบ [การแพทย์]
Closing entryรายการปิดบัญชี [การบัญชี]
Cross-referenceรายการโยง Cross-reference หมายถึง รายการโยง เป็นส่วนที่แนะนำให้ไปอ่านเรื่องที่ต้องการจาก เรื่อง ชื่อเรื่องหรือรายการอื่นในหนังสือเล่มนั้น การโยงในหนังสืออ้างอิงมี 2 แบบ คือ
Entryรายการ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Extraordinary itemรายการพิเศษ [การบัญชี]
Game showsรายการเกมโชว์ [TU Subject Heading]
Menu รายการเลือก [คอมพิวเตอร์]
Pop-up menuรายการเลือกแบบผุดขึ้น [เทคโนโลยีการศึกษา]
Printed catalogรายการบัตรของห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Quiz showsรายการแข่งขันตอบปัญหา [TU Subject Heading]
Sensitive Listรายการอ่อนไหว
Specificationรายการจำเพาะ [เศรษฐศาสตร์]
transactionรายการเปลี่ยนแปลง, รายการค้าข้อมูลที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และจะต้องจดบันทึกไว้เพื่อนำไปปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก เช่น นักเรียนสอบปลายภาคได้คะแนนแต่ละวิชาเป็นเท่าใด ก็จะทำให้มีการบันทึกระดับคะแนนนั้นเป็นรายการเปลี่ยนแปลง เมื่อบันทึกเสร็จแล้ว ก้จะนำรายการเปลี่ยนแปลงนี้ไปแก้ไขปรับปรุงแฟ้มข้อมูลนักเรียนให้มีระดับคะแนนใหม่ต่อไป [คอมพิวเตอร์]
Variety shows (Television programs)รายการวิพิธทัศนา (รายการโทรทัศน์) [TU Subject Heading]
Waiting listsรายการรอเรียกรับบริการ [TU Subject Heading]
Adjustmentการปรับปรุงรายการ [การบัญชี]
Anglo-American cataloging rulesกฎเกณฑ์การทำรายการแบบแองโกลอเมริกัน [TU Subject Heading]
Anthologyหนังสือรวมเรื่องAnthology หมายถึง หนังสือรวมเรื่องหรือส่วนที่ตัดตอนออกมาจากงานเขียนของผู้แต่งคนเดียวหรือ ผู้แต่งหลาย ๆ คนที่คัดเลือกมาสำหรับการจัดพิมพ์ในฉบับเดียวหรือในชุดเดียว ดังนั้น จึงมีเนื้อหาหลาย ๆ เรื่องรวมอยู่ในเล่มเดียวกัน โดยไม่ได้มีเนื้อหาต่อเนื่องกันเลย เช่น หนังสือรวมบทความ หนังสือรวมงานวิจัย หนังสือรวมเรื่องสั้น เป็นต้น หนังสือรวมเรื่องมักถูกจำกัดที่รูปแบบของวรรณกรรมหรือประเภทของหนังสือ (เช่น เรื่องสั้น บทละคร ร้อยกรอง) หรือประเภทของผู้แต่ง ในบัตรรายการ อาจลงรายการจำแนก (Analytical entry) ให้กับงานเขียนที่จัดพิมพ์ในแบบหนังสือรวมเรื่อง เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทราบ หรือค้นหาเนื้อหาของสิ่งพิมพ์แบบรวมเรื่องได้ ส่วนรายการออนไลน์ งานเขียนของผู้แต่งแต่ละบุคคลจะจัดทำรายการอยู่ในรายการบรรณานุกรม (Bibliographic record) ในเนื้อหาที่สามารถค้นหาเนื้อหาของสิ่งพิมพ์ได้โดยใช้คำสำคัญในการสืบค้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Broadcastersนักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Card catalog cabinetตู้บัตรรายการ
Card sorterแผงเรียงบัตรรายการ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Check Listแบบฟอร์มการตรวจสอบ,แบบเลือกเช็ค,บัญชีรายการ [การแพทย์]
Disc jockeysนักจัดรายการเพลง [TU Subject Heading]
Imprintพิมพลักษณ์Imprint หมายถึง พิมพลักษณ์ เป็นรายการเกี่ยวกับการพิมพ์ประกอบด้วย
Manifest บัญชีขนส่ง(ของเสีย) บัญชีขนส่งของเสีย ซึ่งต้องแสดงเป็นรายการ ระบุลักษณะ สมบัติ ปริมาณ และแหล่งที่มีของของเสียนั้น โดยมีผู้รับผิดชอบหรือผู้นำของเสียมาเซ็นต์ชื่อรับผิดชอบพร้อมทั้งอธิบาย วิธีการกำจัดของเสียต่อไปด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Menu bar แถบรายการเลือก [คอมพิวเตอร์]
Playbillsใบปิดโฆษณารายการแสดง [TU Subject Heading]
Backlogหนังสือค้างออสบอร์น [1] และ ปิเตอร์นิค [2] ได้ให้คำจำกัดความของรายการที่ค้างดำเนินการ (Arrear of Cataloging) ไว้ดังนี้ เป็นรายการทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดที่ไม่ได้รับการดำเนินการตามขั้นตอนใดๆ เลย ซึ่งอาจได้แก่ หนังสือที่ห้องสมุดได้รับบริจาคมาเป็นจำนวนมากๆ หรือเป็นหนังสือที่ได้รับการดำเนินการช้าเกินควรหรือเป็นหนังสือที่ได้รับการทำบัตรรายการยังไม่เสร็จสมบูรณ์ จนถึงยังมิได้ดำเนินการในขั้นตอนใดเลย นับตั้งแต่ได้รับหนังสือมา หรือ หมายถึง หนังสือที่ไม่ได้รับการทำบัตรรายการ ซึ่งอาจเนื่องจากลักษณะภายนอกของหนังสือ (accident) หรือเพราะเป็นผลมาจากเหตุการณ์บางอย่างที่เป็นอุปสรรค (circumstance) ซึ่งสามารถสรุปสาเหตุที่สำคัญๆ [3]ได้ดังนี้
Bulletin boardกระดานข่าว, กระดานข่าว, บอร์ดประกาศBulletin board หมายถึง กระดานข่าว กระดานข่าวมีไว้สำหรับติดประกาศข้อความต่าง ๆ เช่น เพื่อโฆษณารายการที่ต้องการหรือเพื่อประกาศหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ กระดานข่าวมักจะทำจากวัสดุเช่นไม้ก๊อกเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดประกาศข้อความเพิ่มเติมหรือเอาข้อความออกได้ง่าย ในปัจจุบันใช้กระดานข่าวแม่เหล็กแทนกระดานไม้ก๊อกกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากไม่ต้องมีปัญหาเสื่อมสภาพจากการปักหมุดและการถอนหมุดตลอดเวลา
Closeราคาปิดราคาของหลักทรัพย์ใด ๆ ที่เกิดจากการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นรายการสุดท้ายของแต่ละวัน โดยระบบซื้อขายหลักทรัพย์จะหยุดจับคู่คำสั่งซื้อ/ขายอัตโนมัติ (Automated Order Matching หรือ AOM) ณ เวลา 16.30 น. แต่จะยังคงรับคำสั่งซื้อ/ขายจากบริษัทสมาชิกมาเรียงลำดับไว้ในระหว่าง 16.30-16.35 น. จากนั้นระบบคอมพิวเตอร์จะสุ่มเลือกเวลาปิดในช่วงระหว่าง 16.35-16.40 น. และนำคำสั่งซื้อ/ขายทั้งหมดที่ค้างในระบบจนถึงเวลาปิด มาคำนวณหาราคาปิดของแต่ละหลักทรัพย์ ด้วยวิธี Call Market ซึ่งมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ • ใช้ราคาที่ทำให้เกิดการซื้อขายได้ในปริมาณมากที่สุด • ถ้ามีราคาที่ทำให้เกิดปริมาณซื้อขายมากที่สุด มากกว่า 1 ราคา ให้ใช้ราคาที่ใกล้เคียงกับราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายก่อนหน้านั้นมากที่สุด • ถ้ามีราคาที่ใกล้เคียงกับราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายก่อนหน้านั้น มากกว่า 1 ราคา ให้ใช้ราคาที่สูงกว่าเป็นราคาปิด • ถ้าช่วงที่ใช้วิธี Call Market ไม่สามารถหาราคาปิดได้ (เนื่องจากการซื้อขายขาดสภาพคล่อง) ให้ใช้ราคาซื้อขายที่เกิดจากวิธี AOM ในลำดับก่อนหน้านั้นเป็นราคาปิด [ตลาดทุน]
Tagเขตข้อมูลเขตข้อมูล เป็นรหัสประกอบด้วยตัวเลข 3 ตัว ใช้ในการลงรายการทางบรรณานุกรมที่คอมพิวเตอร์อ่านได้ หรือ MAchine-Readable Cataloging (MARC) ซึ่งเป็นแต่ละเขตข้อมูลจะเป็นตัวบ่งบอกข้อมูล แบ่งเป็น 10 กลุ่ม
Current Account บัญชีเดินสะพัด บัญชีการชำระเงินระหว่างประเทศ ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนแรก คือ ส่วนที่เป็นสินค้าได้แก่ สินค้าออก และสินค้าเข้า ส่วนที่สองคือส่วนที่เป็นการบริการ อันได้แก่ รายการต่างๆ ทางด้านการค้าบริการ เช่น การท่องเที่ยว การธนาคาร การประกันภัย การขนส่ง เป็นต้น บัญชีเดินสะพัดเป็นส่วนสำคัญของบัญชีดุลการชำระเงิน [สิ่งแวดล้อม]
Ephemeraของสะสม Ephemera แปลว่า ของสะสมจากสิ่งที่ในตอนแรกผลิตมาเพื่อการใช้งานระยะสั้น ๆ เช่น ตั๋วรถโดยสารประจำทาง เป็นคำที่มาจากคำว่า ephemeron ในภาษากรีกหมายถึง "สิ่งที่อยู่ยาวนานไม่เกินหนึ่งวัน " ของสะสมเหล่านี้ ได้แก่ บัตรลงคะแนน บัตรเบสบอล ที่คั่นหนังสือ หนังสือการ์ตูน คูปอง รูปลอก ใบปลิว การ์ดอวยพร บัตรเชิญ ใบปลิว เแผ่นพับโฆษณา จุลสาร ของเล่นกระดาษ โปสเตอร์ รูปถ่าย แสตมป์ ไปรษณียบัตร ปฏิทิน ตั๋ว ฯลฯ จากสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจำวันที่ถูกมองว่ามีคุณค่าเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีคุณค่าถาวรเพราะเป็นสิ่งที่ผลิตขึ้นมาในปริมาณมากหรืออยู่ในรูปแบบที่ใช้แล้วทิ้ง บางครั้งรายการของสะสมยังคงรักษาและแสดงคุณภาพกราฟิกหรือเป็นการเชื่อมโยงกับบุคคล เหตุการณ์ หรือกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจง ในด้านห้องสมุดและสารนิเทศศาสตร์ คำว่า "Ephemera" ยังหมายถึงสิ่งพิมพ์แผ่นเดียวหรือเอกสารหน้าเดียวที่จะทิ้งไปภายหลังการใช้ ห้องสมุดขนาดใหญ่อาจเก็บรวบรวม จัดระบบและเก็บรักษาของสะสมเหล่านี้ไว้เป็นทรัพยากรสารนิเทศพิเศษ และเนื่องจากของสะสมเหล่านี้หมายถึงวัสดุที่มีการหมุนเวียนสั้น ๆ โดยมีคุณค่าต่อการอ้างอิง หรือมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวรรณคดีเพียงพอที่จะเก็บรักษาไว้เป็นจดหมายเหตุถาวร เช่น รายละเอียดของวิชาที่เปิดเรียนและตารางการเรียนการสอน จดหมายข่าว นามานุกรมของบุคลากร เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Inventoryการสำรวจหนังสือการสำรวจหนังสือ หมายถึง การติดตามสถานภาพของหนังสือที่ห้องสมุดมีให้บริการ เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด เพื่อให้ทราบว่า หนังสือนั้น ยังคงอยู่ให้บริการที่ชั้นหรือไม่ และมีการจัดเรียงอย่างถูกต้องหรือไม่ หนังสือรายการใดที่มีการยืมออก สามารถตรวจสอบได้จากหลักฐานการยืมออก หรือมีปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลห้องสมุด และเพื่อให้ตรวจสอบถึงสภาพของหนังสือที่ชำรุด สมควรได้รับการซ่อมแซม หรือควรจำหน่าย หรือควรซื้อมาทดแทน หรือ รายการใดที่สูญหายไป เป็นจำนวนเท่าใด ควรจะซื้อมาทดแทนหรือไม่
Library cardบัตรห้องสมุดบัตรห้องสมุด (Library card) เป็นบัตรกระดาษหรือบัตรพลาสติกขนาดเล็กที่ออกให้โดยห้องสมุด เพื่อให้ผู้ใช้ห้องสมุดสามารถยืมวัสดุต่างๆ ของห้องสมุดได้ เช่น หนังสือ แผ่นซีดี วีดิทัศน์ หนังสือเสียง เป็นต้น และเพื่อใช้บริการอื่นๆ ของห้องสมุด ห้องสมุดประชาชนจะออกบัตรห้องสมุดให้แก่ผู้ใช้ที่อาศัยอยู่ในเมืองที่ห้องสมุดนั้นตั้งอยู่โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด ในการขอทำบัตรห้องสมุดนี้ผู้ใช้ต้องใช้บัตรประชาชนหรือใบขับขี่รถยนต์ประกอบในการขอทำบัตรห้องสมุดเพื่อเป็นการยืนยันที่อยู่ปัจจุบัน โดยบัตรห้องสมุดของห้องสมุดประชาชนในปัจจุบันมีลักษณะเหมือนกับบัตรเครดิต ซึ่งบัตรแต่ละใบจะมีบาร์โค้ดเชื่อมโยงกับข้อมูลของผู้ใช้แต่ละคน เมื่อคอมพิวเตอร์อ่านข้อมูลจากบาร์โค้ดจะเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ห้องสมุด ซึ่งพนักงานห้องสมุดจะสามารถให้ยืมวัสดุของห้องสมุด ต่ออายุการยืม และตรวจสอบรายการการยืมได้
Opening priceราคาเปิดราคาหลักทรัพย์ที่เกิดจากการซื้อขายรายการแรกของแต่ละวันทำการ โดยเกิดจากการที่ระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ ได้รวบรวมคำสั่งซื้อ/ขายหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ส่งเข้ามาซื้อขายบนกระดานหลักในช่วงเช้าก่อนเปิดตลาด (Pre-opening) ตั้งแต่เวลา 09.30 น. และทำการสุ่มเลือกเวลาเปิดตลาดในช่วงระหว่าง 09.55-10.00 น. พร้อมทั้งคำนวณราคาเปิดของแต่ละหลักทรัพย์ตามหลักการ ดังนี้ • ใช้ราคาที่ทำให้เกิดการซื้อขายได้ปริมาณมากที่สุด • ถ้ามีราคาที่ทำให้เกิดปริมาณซื้อขายมากที่สุด มากกว่า 1 ราคา ให้ใช้ราคาที่ใกล้เคียงกับราคาปิดในวันทำการก่อนหน้านั้นมากที่สุด • ถ้ามีราคาที่ใกล้เคียงกับราคาปิดในวันทำการก่อนหน้านั้น มากกว่า 1 ราคา ให้ใช้ราคาที่สูงกว่าเป็นราคาเปิด [ตลาดทุน]
Put-throughวิธีซื้อขายหลักทรัพย์แบบแจ้งรายการเข้าสู่ระบบวิธีซื้อขายแบบหนึ่งในระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าผู้ซื้อกับบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าผู้ขาย ทำการตกลงซื้อขายหลักทรัพย์ใด หลักทรัพย์หนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทนายหน้าผู้ขายก็จะบันทึกรายการซื้อขายเข้ามาในระบบการซื้อขาย [ตลาดทุน]
See "reference"ดูที่เป็นรูปแบบหนึ่งของการรายการโยง (Cross reference) เพื่อแสดงการเชื่อมโยงคำที่ไม่ใช้เป็นคำหลักสู่คำที่ใช้เป็นคำหลักตามที่มีการกำหนดใช้ เพื่อควบคุมการใช้คำศัพท์ที่กำหนดให้เป็นมาตรฐาน เป็นแบบฉบับ และมีความสม่ำเสมอ ในการใช้รูปแบบของคำซึ่งเป็นจุดเข้าถึงรายการทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งนี้เพื่อให้การค้นหาและเข้าถึงรายการทรัพยากรสารสนเทศมีประสิทธิภาพ
Shelf list cardบัตรแจ้งหมู่, บัตรแจ้งหมู่หนังสือบัตรแจ้งหมู่หนังสือ หรือ บัตรแจ้งหมู่ (Shelf list card หรือ Shelflist card) คือ บัตรมี่ลักษณะเดียวกับบัตรหลักหรือบัตรยืนพื้น กล่าวคือ จะมีข้อมูลหรือรายละเอียดทางบรรณานุกรมเหมือนกันทุกประการ แต่มีการเพิ่มรายการทะเบียนวัสดุสารสนเทศไว้ที่ด้้านล่างซ้ายของบัตร และอาจเพิ่มรายการเกี่ยวกับการไดัรับ และ/หรือ ราคาไว้ที่ด้านหลังบัตร
soap operaบริษัทผลิตสบู่, ละครวิทยุหรือโทรทัศน์ที่ออกอากาศเป็นตอนๆ ต่อเนื่องกันเป็นประจำ เนื้อเรื่องที่นำมาแสดงมักจะเกี่ยวกับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน และปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวละครในเรื่อง ในช่วงแรกเริ่มผู้อุปถัมภ์รายการละครวิทยุหรือโทรทัศน์ ลักษณะนี้เป็นบริษัทผลิตสบู่ จึงถูกเรียกว่า soap หรือ soap opera [อื่นๆ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bill (n.) รายการ See also: โปรแกรม Syn. outline, program
check list (n.) รายการ See also: รายชื่อ
item (n.) รายการ See also: รายการสิ่งของ, บัญชีรายการ Syn. listing, matter
list (n.) รายการ See also: บัญชี, รายชื่อ, บัญชีรายชื่อ, สารบัญ Syn. record, roll
program (n.) รายการ See also: รายการแสดง Syn. list, schedule
programme (n.) รายการ
scheme (n.) รายการ See also: แผนการ Syn. design, plot, project
scroll (n.) รายการ See also: รายชื่อ
prog (n.) รายการ (คำไม่เป็นทางการ) Syn. programme, program
rota (n.) รายการของงานที่ต้องทำและผู้ปฏิบัติงาน Syn. roster
debit (n.) รายการของเงินที่ถูกหักจากบัญชี See also: เดบิต
vocabulary (n.) รายการคำศัพท์ See also: คำศัพท์, กลุ่มคำศัพท์ Syn. glossary, lexicon
television (n.) รายการทางโทรทัศน์
outside broadcast (n.) รายการทีวีที่บันทึกนอกสตูดิโอ
chat show (n.) รายการทีวีที่มีการพูดคุยกับแขกรับเชิญ Syn. talk show
talk show (n.) รายการทีวีที่มีการพูดคุยกับแขกรับเชิญ
simulacast (n.) รายการที่แสดงพร้อมกัน
call-in (n.) รายการที่ให้ผู้ชมหรือผู้ฟังโทรเข้าไปแสดงความคิดเห็น Syn. phone-in
wish book (sl.) รายการสั่งสินค้าทางไปรษณีย์
inventory (n.) รายการสิ่งของ Syn. catalogue, list, account
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The TV programs were really boringรายการโทรทัศน์น่าเบื่อจริงๆ
What's your favorite program?คุณชอบรายการไหนมากที่สุด?
There's a good program on Channel 3มีรายการที่ดีรายการหนึ่งทางช่อง 3
You're not on the listคุณไม่ได้มีชื่ออยู่ในรายการ
Make that the first thing on your listทำให้สิ่งนั้นเป็นเรื่องแรกในรายการของคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm coming from nine world records in both the two and four-man events.ฉันมาจากสถิติโลก 9 รายการ ทั้งแบบ 2 คนและ 4 คน
Army Recruitment List...เขาไม่อยู่บน K.I.A. หรือ รายการ M.I.A.
25%. Just one of four 90-minute shows.25% แค่หนึ่งในสี่ รายการ 90 นาที
I found six other instances of revenues being under-reported.ของลูกค้่ารายอื่นๆ ฉับพบอยู่ 6 รายการ ของข้อมูลรายได้ที่รายงานยอดเข้ามา
You are hilarious. What is it, the chair?คุณมีอารมณ์ขันดีนะ นี่อะไร รายการ The Chair รึไง?
I hear you're going To be on the radio with Ira Flatow from Science Friday next week.ได้ยินมาว่า นายจะได้ออกวิทยุ กับ ไอร่า ฟลาเธอร์ รายการ วิทยาศาสตร์วันศุกร์ อาทิตย์หน้า
And then see if the two lists don't overlap.และจากนั้นมาดูว่าทั้ง 2 รายการ มันจะไม่ทับซ้อนกัน
That program. Do you remember, Mummy?ใช่ รายการ 'มันส์ต้องขยาย' จำได้ไหมแม่
Yeah, they also invented TV.ใช่ รายการ TV ก็ด้วย
A doorstop, even a ceramic cat.มีทั้งหมด 7 รายการ ที่พบในห้องครัว
He came in third on America's Got Talent. Got cited twice for a DUI.เขาได้ที่ 3 รายการ America's Got Talent ถูกจับสองครั้งข้อหาเมาแล้วขับ
It means that you watch too much "top model".มันหมายความว่าเธอดู รายการ "ท็อป โมเดล" มากเกินไปต่างหาก
We lost spectacularly last week to a programme called This Morning.สัปดาห์ที่แล้วเราเพิ่งจะเสีย รายการ ชื่อ ดิส มอร์นิ่ง
It's a tragedy What Not to Wear doesn't do two-hour specials.เชยยิ่งกว่าจะเรียกว่าเป็นแฟชั่นแบบเรโทรซะอีก มันน่าเศร้านะ รายการ "What not to wear"
Multiple gunshot wounds found on secondary survey.บาดแผลกระสุนปืนหลาย รายการ การสำรวจรอง
Are you, like, a... you're a junior producer on "60 Minutes," right?เป็นผู้ช้วยโปรดิวเซอร์ รายการ 60 Minutes ใช่มะ?
You really helped build up "60 Minutes," too, right?นายก็ช่วยทำมันมาถึงจุดนี้ รายการ 60 Minutes ใช่ไหม
And we could use somebody like you.แต่รายการฉันยังขาดคน รายการ 60 Minutes น่ะ และช่องฉันกำลัง มองหาคนแบบนาย
She was responsible for releasing over 10,000 classified dod files.000 รายการ ที่รั่วไหล ของกระทรวงกลาโหม
And if you get put on the list... it's unfortunate.และถ้าคุณได้รับการวางใน รายการ มันโชคร้าย
Roger, that command. I will make a manual 05g entry, and bring the scope in.โรเจอร์คำสั่งที่ ฉันจะต้องทำ รายการ 05จั คู่มือ
Top of the Pops was this longstanding pop TV show.รายการ "Top of the Pops" เป็นรายการเพลงป๊อปทางทีวี ที่ออกอากาศยาวนาน
It's "Hello, Girlfriend".รายการ "หวัดดี แฟนสาว" ไง
Clean-up on aisle 7.รายการ "เก็บกวาดช่องทางเดิน 7"
"what's cookin' Fairview?"รายการ "เมนูเมืองแฟร์วิว"
I filed a long, long time ago.รายการ Cheaters TV show จับพวกเขาได้
The Daily Show without him entering me.รายการ Daily Show โดยเค้าไม่ต้องอะไรมาใส่ชั้น
True Tori was over, I was bored.รายการ True Tori ก็ดันจบแล้ว ฉันก็แค่เบื่อๆ
The Accused Will Rise: the League Street murdersรายการ ดิ แอคคิวส์ วิล ไรซ์ ฆาตกรรมหมู่ข้างถนน
The Accused Will Rise about your father aired again last Saturday.รายการ ดิ แอคคิวส์ วิล ไรซ์ เกี่ยวกับพ่อแก ออกอากาศอีกเมื่อวันเสาร์ที่แล้ว
Sandford's most wanted.รายการ ผู้ต้องหาในเมืองแซนด์ฟอร์ด
That show, Cops... I love it.รายการ"ตำรวจ" ผมชอบครับ
It's a very high profile audition for the Disney Channel.รายการๆหนึ่งของช่องดิสนีย์น่ะ.
A list of sexual experiments to do with guys.รายการของการทดลองทางเพศ จะทำอย่างไรกับพวก.
What's your show called?รายการของคุณชื่ออะไร
It's my grocery list, I was gonna go to the...รายการของชำที่ฉันต้องซื้อ แล้วฉันก็ว่าจะ..
Orbital entry is established.รายการของวงโคจรที่จะจัดตั้งขึ้น
Our show's way too low-brow for Colin.รายการของเรา เกรดต่ำไปสำหรับคอลลินน่ะ
Dr. Sexy, M.D. I think it's based on a book.รายการของโรงพยาบาล "คุณหมอเซ็กซี่" ฉันคิดว่ามันทำจากหนังสือนะ
Docket 81941,รายการคดีเลขที่ 81941

รายการ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
献立[こんだて, kondate] Thai: รายการ English: program
メニュー[めにゅー, menyu-] Thai: รายการอาหาร English: menu
出し物[だしもの, dashimono] Thai: รายการแสดง English: program (e.g. theatre)
申告[しんこく, shinkoku] Thai: แบบแสดงรายการที่เกี่ยวกับทางราชการเช่นการเสียภาษี English: statement
記事[きじ, kiji] Thai: รายการบัญชี English: account

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รายการ
Back to top