ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รอ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รอ*, -รอ-

รอ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รอ (v.) wait for See also: await Syn. คอย, รอคอย
รอ (v.) await (for something to happen) See also: stick around, abide Syn. จ่อ
รอ (n.) embankment See also: breakwater
รอ. (n.) Royal Aide-de-Camp Department Ministry of Defence Syn. กรมราชองครักษ์กระทรวงกลาโหม
รอ (n.) jack See also: crane, derrick Syn. เครื่องทุ่นแรง
รอก่อน (adv.) for a moment See also: just a moment, just a minute, wait a minute Syn. เดี๋ยวก่อน, ช้าก่อน, หยุดก่อน, คอยก่อน, เดี๋ยวเดียว
รอคอย (v.) wait See also: await, tarry, look for Syn. รอ, คอย, รออยู่, คอยท่า, เฝ้าคอย
รอ (v.) be inferior See also: subordinate
รอ (v.) carry See also: bear, support [the weight]
รอ (v.) receive the water from the rain See also: contain
รอ (n.) deputy See also: assistant
รอ (v.) prop up
รองคณบดี (n.) deputy dean See also: associate dean
รองจ่าย (v.) pay expenses in advance See also: advance money
รองจ่าย (adj.) advance (money)
รองทรง (n.) a hair style short in back but long on top See also: fashion of wearing the hair in a long tuft or bunch
รองท้อง (v.) line one´s stomach See also: have a snack to eat
รองทุน (v.) advance an investment See also: provide a sum of money in advance for some purposes Syn. สำรองทุน
รองนายกรัฐมนตรี (n.) Deputy Prime Minister See also: vice-premier Syn. รองนายกฯ Ops. นายกรัฐมนตรี
รองนายกฯ (n.) Deputy Prime Minister See also: vice-premier Ops. นายกรัฐมนตรี
รองบ่อน (adj.) attached to a gambling house See also: being to a gambling house
รองประธาน (n.) vice chairman
รองประธานกรรมการ (n.) vice-president
รองผู้บังคับการเรือ (n.) chief officer (of a ship) See also: deputy captain of a ship
รองผู้อำนวยการ (n.) deputy director
รองพื้น (n.) foundation
รองพื้น (v.) ground
รองพื้น (v.) put a foundation on face
รองพื้น (n.) disease characterized by cracking of the sole of the foot
รองรัง (adj.) be at hand See also: reserves (of money) Syn. สำรอง
รองรับ (v.) support See also: bear, prop Syn. รอง, รับ
รองลงมาจาก (adj.) inferior to See also: next on down (as in size, age, position), next below, secondary Syn. รอง, ถัดจาก, ถัดลงมา
รองลงไป (adj.) next See also: latter Syn. ต่อไป
รองศาสตราจารย์ (n.) Associate Professor See also: associate professor Syn. รศ.
รองหัวหน้า (n.) deputy chief
รองอธิบดี (n.) deputy director
รองเง็ง (n.) Ronggeng dance Syn. ระบำรองเง็ง
รองเท้า (n.) shoes See also: footwear
รองเท้า (n.) shoes See also: slipper, foot wear
รองเท้าคีบ (n.) toe post sandal
English-Thai: HOPE Dictionary
buskin n.รองเท้าหนังส้นสูง,ละครโศกเศร้า,ศิลปะการแสดงละครโศกเศร้า
hipbootรองเท้าบู๊ทสูงถึงตะโพก (มักทำด้วยยาง)
peripheral deviceรอบข้างอุปกรณ์รอบข้างหมายถึง อุปกรณ์ใด ๆ ที่ใช้ต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้คุ้มประโยชน์ เช่น จอภาพ, เมาส์, แผงแป้นอักขระ, เครื่องพิมพ์, เครื่องกราดภาพ, หน่วยบันทึกทั้งนอกและในตัวเครื่อง รวมตลอดไปถึงไมโครโฟนมีความหมายเหมือน peripheral equipment
romรอมย่อมาจาก read only memory (แปลว่าหน่วยความจำอ่านอย่างเดียว) หมายถึงหน่วยความจำลักษณะหนึ่งที่ใช้สำหรับอ่านข้อมูลออกมาได้อย่างเดียวเท่านั้น จะบันทึกข้อมูลลงไปไม่ได้เลย หน่วยความจำส่วนนี้จะเก็บคำสั่งเบื้องต้นต่าง ๆ ไว้ และจะเก็บอยู่ตลอดไป แม้ว่าจะปิดสวิตซ์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อมูลในรอมก็จะไม่ศูนย์หายไปไหนดู RAM เปรียบเทียบ
rom biosรอมไบออส ย่อมาจาก read only memory basic input/ output system หมายถึงไบออสที่อยู่ในรอม ซึ่งจะทำหน้าที่ทันทีที่เปิดไฟที่เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยจะทำการทดสอบฮาร์ดแวร์ส่วนกลาง ตรวจสอบหน่วยความจำ หน่วยบันทึก ตรวจหาโปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ต้องใช้ในการเริ่มเครื่องใหม่จนพบโปรแกรม autoexec.bat จึงจะถือว่าหมดหน้าที่ ถ้าไม่พบ ก็จะแสดงคำสั่ง date และ time เมื่อตอบคำถามเรียบร้อย ก็จะปรากฏเครื่องหมาย > (prompt) อยู่หลังชื่อหน่วยบันทึก จึงถือว่าหมดหน้าที่ หน่วยความจำส่วนนี้ จะเก็บคำสั่งทั้งหมดไว้ได้แม้ว่าจะปิดสวิตซ์ที่คอมพิวเตอร์ดู BIOS ประกอบ
vice presidentรองประธาน,รองประธานาธิบดี, See also: vice presidency n. vice-presidency n. vice-presidential adj., Syn. vice-president.
a(เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ
a.w.o.l.abbr. absent with out leave ไม่ได้มาโดยไม่ได้รับการอนุมัติให้ลา
aaron(อาร์' รอน) n. พี่ชายของโมเซส (Moses) เป็นพระชั้นสูงองค์แรกของชาว Hebrews (ยิว) (brother of Moses)
aaronical(รอน' นิคัล) adj. Aaronic, pontifical
abc(เอบีซี) ย่อมาจาก Atanasoff-Berry Computer ว่ากันว่า เป็นชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก (หนังสือบางเล่มว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกมีชื่อว่า ENIAC) ศาสตราจารย์ John Atanasoff แห่งมหาวิทยาลัยไอโอวา และ Clifford Berry เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องเอบีซีนี้เมื่อราวทศวรรษ 1940 ABEND การหยุดงานผิดปกติ ย่อมาจาก abnormal end of task หมายถึงการหยุดงานที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดในโปรแกรมหรือชุดคำสั่งมักจะเกิดขึ้น เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกสั่งให้ปฏิบัติงานหนึ่งงานใด แล้วไม่ยอมปฏิบัติ อาจจะเป็นเพราะเครื่องเสีย หรือโปรแกรมผิดพลาด
aberrant goiterต่อมธัยรอยด์โต
abide(อะไบดฺ') vi. รักษาหรือ ปฏิบัติตาม,อาศัยอยู่,ทน, ยืดถือ, รอคอย. -abidance n., Syn. stay, bear, live ###A. evade
abortusเด็กแท้งซึ่งมีน้ำหนักน้อยกว่า 500 กรัม ตอนคลอดซึ่งไม่มีโอกาสรอ
about(อะเบาทฺ') adj. รอบ ๆ , อ้อม, เวียนรอบ, ราว, ประมาณ, ติดตัว, ข้าง ๆ ตัว,ในที่ต่าง ๆ , เกี่ยวกับ, แพร่หลาย, ทั่ว, ใกล้, ในราว, หันกลับ, หมุนกลับ, หมุนเวียน, เคลื่อนไหว, Syn. regarding, concerning, around
abrasion(อะเบร' เชิน) n. บริเวณถลอก, รอยถลอก, รอยขัด, รอยสึก, การถลอก (ขัด,สึก)
abroad(อะบรอด') adj.,adv. ข้างนอก, ต่างประเทศ, แพร่หลาย, ไปทั่ว, พิศวง, ไม่หนักแน่น, ไม่ตรงประเด็น, Syn. circulating, outdoors
absolution(แอบโซล' เชิน) n. การอภัยโทษ, การยกเว้น, การชำระบาป, การให้อภัยบาป.
absonant(แอบ' โซนัน) adj. ไม่ปรองดองกัน
acaroid(แอค' รอยด) adj. ซึ่งคล้ายตัวเห็บหรือหมัด (resembling a mite or tick)
accede(แอคซีด') vt. เห็นด้วย, รับคำ, ยอมตาม, เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ, ยินยอม,กำลังจะมาถึง, กำลังครอบงำ, เข้าร่วม. -accedence n.
access mechanismกลไกการเข้าถึง หมายถึง กลไกของอุปกรณ์ที่ใช้รองรับ และเคลื่อนย้ายก้านเข้าถึง (access arm) ของหน่วยจานบันทึก (disk drive) ไปบนพื้นผิวของจาน เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูล หรือดึงข้อมูลออกมา หรือบันทึกข้อมูลลงจานบันทึก
accession(แอคเซส' เชิน) n. การเข้าครอบครอง, การเพิ่มขึ้น, สิ่งที่เพิ่มหรือใส่เข้า, การพิมพ์ขึ้นของทรัพย์สิน, การตกลง, ลงบัญชี, สรรหา, Syn. succession)
accommodate(อะคอม' โมเดท) vt. ทำให้เหมาะ, จัดที่ให้อยู่, ทำให้เคย, ปรองดอง, จัดให้,
accommodation(อะคอมโมเด' เชิน) n. การปรับตัว, การต้อนรับ, การปรองดอง, สิงที่อำนวยความต้องการหรือความสะดวก. -accommodations n. ที่พัก,อาหารและที่พัก,ที่นั่งที่นอนบนรถไฟ, เงินยืม, ความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น, Syn. adaptation, convenie
accordion(อะคอร์' เดียน) n.,adj. หีบเพลง, ซึ่งมีรอยพับคล้ายหีบเพลง. -accordionist n.
accredit(อะเครด' ดิท) vt. เพิ่มบัญชี, เชื่อถือ, อนุญาต, แต่งตั้ง, ถือว่า, รับรอง, รับรองวิทยฐานะ accre-ditation, accreditment n.
acheron(แอค' คิรอน) นรก
acknowledge(แอคนอล' เลจฺ) vt. ยอมรับ (เป็นความจริง) , รับรอง, แจ้งว่าได้รับ,เห็นคุณค่า. -acknowledgeable adj., -acknowledgment, -acknowledgement n.
acoustic memoryหน่วยความจำเชิงเสียงเป็นหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ ที่ใช้สายหน่วงเสียง (acoustic delay line) ซึ่งใช้ปรอทหรือ ควอร์ทซ์ (quartz) เป็นสื่อ
acronical(อะครอน' นิคัล) adj. ซึ่งเกิดหรือปรากฏหลังตะวันตกดิน (occurring at sunset)
acropetal(อะครอพ' พิทัล) adj. ซึ่งเกิดหรืองอกขึ้นสู่จุดยอด (developing upwards)
acropolis(อะครอพ' โพลิส) adj. เมืองบริวาร
across(อะครอส') prep. จากข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่ง, ข้าม, ขวาง, ตามขวาง, ผ่า,ทะลุ, อยู่อีกข้างหนึ่ง, ประสานกัน, พาด,ไขว้, สะพายแล่ง, ก่ายกัน, ตัดผ่านกัน, Syn. athwart)
acrostic(อะครอส' ทิค) n. โคลงกระทู้, โคลงที่แยกรวมได้, ปริศนารูปโครงที่แยกรวมได้
actinomycosis(แอคทินโนไมโค' ซิส) โรคติดเชื้อและอักเสบในสัตว์และคน เนื่องจากปรสิตทำให้เกิดเป็นก้อนหนองโดยเฉพะารอบขากรรไกร., Syn. lumpy jaw -actinomycotic, adj.
acyclic(เอโส' คลิค, เอซิด' คลิค) adj. ไม่เป็นวัฏจักร, ไม่มีลักษณ์หมุนรอ
adam strok syndromeอาการอ่อนเพลียอย่างกระทันหัน บางครั้งเกิดการชัก
adjacency(อะเจ' เซินซี) n., (pl. -cies) ภาวะที่อยู่ชิดกัน, ภาวะประชิดกัน, การอยู่ติดต่อกัน, ของที่ติดต่อกัน., Syn. juxtaposition
adjuncton(อะจังคฺ' เชิน) n. การอยู่ติดกัน, การอยู่ข้างเคียง (addition to an adjunct)
English-Thai: Nontri Dictionary
about(adv,pre) ประมาณ,เกือบ,รอบ,เกี่ยวกับ,ราวๆ,ประมาณ
abrasion(n) รอยขูด,รอยสึก,รอยถลอก
absolution(n) การอภัยโทษ,การให้อภัย
abutment(n) ตัวค้ำ,สิ่งรองรับ,สิ่งที่จดกัน
accession(n) การยอมรับ,การเข้าถึง,การครอบครอ
accredit(vt) รับรอง,เพิ่มบัญชี,เชื่อถือ,อนุญาต,ให้อำนาจ
acknowledge(vt) รับรอง,ยอมรับ,รับว่า
acknowledgement(n) การรับรอง,การยอมรับ,การรับ
acquisition(n) การครอบครอง,การเข้าถือสิทธิ์,การเข้ายึด,สิ่งที่ได้มา
administer(vt) จัดการ,บริหาร,ปกครอง,อำนวยการ,ให้,เป็นประโยชน์
administration(n) การจัดการ,การปกครอง,การบริหาร
administrator(n) ผู้จัดการ,ผู้บริหาร,เจ้าหน้าที่ปกครอ
admission(n) การอนุญาตให้เข้า,ค่าผ่านประตู,การยอมรับ,การรับเข้า
admittance(n) การอนุญาตให้เข้า,การยอมให้เข้า,การรับเข้า
affectation(n) การเสแสร้ง,การออกท่าออกทาง,การแสดงท่า
affirm(vi,vt) รับว่าจริง,ยืนยัน,รับรอง,เห็นพ้อง
affirmation(n) การประกาศ,การยืนยัน,การรับรอ
affirmative(adj) ซึ่งยืนยัน,ซึ่งรับรอ
aid(n) ความช่วยเหลือ,การสงเคราะห์,การอุปถัมภ์
AIR air brake(n) ระบบห้ามล้อโดยการอัดลม
airman(n) นักบิน,ทหารอากาศ
await(vt) รอคอย,คอย,เฝ้าคอย
breakage(n) การทำแตก,ค่าเสียหาย,ค่าสึกหรอ,ความแตกแยก
alley(n) ตรอก,ซอก,ซอย
allowance(n) การอนุญาต,การยินยอม,การให้อภัย,การลดราคา
perambulate(vt) เดินสำรวจ,เดินตรวจ,เดินรอ
analogy(n) ความคล้ายคลึง,การอุปมา,การเปรียบเทียบ
anniversary(n) วันครบรอบปี
approbation(n) การเห็นชอบ,การเห็นด้วย,การยินยอม,การอนุมัติ
approval(n) การยินยอม,การเห็นด้วย,การเห็นชอบ,การอนุมัติ
around(adj) รอบ,ล้อม,อ้อมรอ
arraignment(n) การออกหมายเรียกตัว,การฟ้องร้อง,การกล่าวหา
arrogate(vt) ยึดครอง,ถือสิทธิ์,แอบอ้างสิทธิ์,เหมาเอาว่า,ทึกทัก
ascendancy(n) อำนาจวาสนา,การขึ้นครองตำแหน่ง
ascription(n) การอ้าง,การให้เหตุผล,การสันนิษฐาน,การลงความเห็น
aspiration(n) การออกเสียง,การหายใจ,ความปรารถนา,ความทะเยอทะยาน
assertion(n) การยืนยัน,การอ้างสิทธิ์,การถือสิทธิ์,การแสดงสิทธิ์
assistance(n) ความช่วยเหลือ,การอนุเคราะห์,การสงเคราะห์
associate(adj) รอ
assurance(n) ความมั่นใจ,คำมั่น,การรับรอง,การประกันภัย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bell butt jointรอยต่อชนปากบานนอก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
bitingรอยกรดกัด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bruise; contusionรอยฟกช้ำ [มีความหมายเหมือนกับ ecchymosis และ suggillation ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
butt jointรอยต่อชน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
callosityรอยด้าน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
capable fault; active faultรอยเลื่อนมีพลัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cicatrice; cicatrixรอยแผล [มีความหมายเหมือนกับ scar tissue] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cicatrix; cicatriceรอยแผล [มีความหมายเหมือนกับ scar tissue] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cleftรอยแยก, ร่อง, แอ่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cleft palate impressionรอยพิมพ์เพดานโหว่ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
contusion; bruiseรอยฟกช้ำ [มีความหมายเหมือนกับ ecchymosis และ suggillation ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
corner jointรอยต่อมุม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
correctable impressionรอยพิมพ์แก้ไขได้ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
crackรอยร้าว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
cryergic; cryonival; paraglacial; periglacial; subnivalรอยธารน้ำแข็ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
dab jointรอยต่อฝังหัว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
deputyรอง, ผู้ช่วย, ผู้ทำการแทน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
disconformityรอยชั้นไม่ต่อเนื่องคงระดับ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
dovetail jointรอยต่อหางนก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
dragging strokeรอยพู่กันปัด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
escape from arrestรอดพ้นจากการจับกุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
filletรอยเชื่อมวงแหวน [มีความหมายเหมือนกับ collar ๑] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
foul bitingรอยกรดกัดเปรอะ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
friction bearingรองลื่นแบบเสียดทาน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
graffitiรอยขูดขีดเขียน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
grinding markรอยขัด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
gyrusรอยนูน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
indentationรอยบุบ, รอยบุ๋ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lesionรอยโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lieutenant governorรองผู้ว่าการ, รองผู้ว่าราชการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mitre fillet weldรอยเชื่อมมุมด้านเท่า [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
nonconformityรอยชั้นไม่ต่อเนื่องบนหินอัคนี [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
overlapรอยเกย [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
patatopharyngeal arch; palatopharyngeal arch; posterior pillarรอยนูนโค้งหลังทอนซิล [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
patinaรอยคร่ำ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
peri-รอบ, ปริ [อ่านว่า ปะริ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plicaรอยพับ, ส่วนพับ, ส่วนจีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
postmortem lividityรอยเขียวช้ำหลังตาย [มีความหมายเหมือนกับ suggillation ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Premier, Deputy; Prime Minister, Deputyรองนายกรัฐมนตรี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulleyรอก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bevelรอยบาก,เฉลียง [การแพทย์]
Blotรอยเปื้อน,จุดกลม [การแพทย์]
Conic Anterior Midline Protuberanceรอยนูนรูปกระสวยตรงด้านหน้าและกึ่งกลางพอดี [การแพทย์]
Creasesรอยย่น [การแพทย์]
cycleรอบ,วง, วัฏจักร, ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและดำเนินติดต่อกันไปอย่างมีระเบียบจนจบลง ณ จุดเริ่มต้นนั้นอีก  เช่น รอบของการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกา วงชีวิตของกบวัฏจักรของน้ำ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Dimpleรอยบุ๋ม,ผิวหนังถูกดึง [การแพทย์]
Disconformity รอยชั้นไม่ต่อเนื่องคงระดับ รอยชั้นไม่ต่อเนื่องที่มีระนาบชั้นหินที่อยู่ เหนือและใต้ รอยต่อมีแนวขนานกัน ซึ่งแสดงถึงการขาดช่วงในลำดับชั้น ของหินชั้น โดยทั่วไปช่วงที่ขาดตอนไปนั้น เกิดเนื่องจากการกร่อน หรือบางครั้งไม่มีการทับถม ปกติจะสังเกตเห็นได้จากรอยขรุขระ ของผิวของการกร่อน ซึ่งมีมากพอที่จะทำให้เห็นเป็นลักษณะสูง ๆ ต่ำ ๆ เช่น รอยชั้นไม่ต่อเนื่องที่หินชุดเก่ายังอยู่ในแนวนอนในช่วงที่มีการกร่อน หรือช่วงที่เปลือกโลกมีการแยกตัวและจมตัวลงโดยไม่เกิดการเอียงเทหรือเลื่อน เหลื่อม [สิ่งแวดล้อม]
Fault รอยเลื่อน, รอยเหลื่อม รอยแตกในชั้นเปลือกโลกที่มีการเลื่อนไถลขนานไป กับ พื้นผิวรอยแตก เกิดขึ้นได้ในหินทุกชนิดแต่ที่เห็นชัดได้แก่ชั้นหินตะกอน [สิ่งแวดล้อม]
Fissureรอยแตก,รอยแยก,ร่องลึก,รอยต่อของกลีบปอด [การแพทย์]
Footprintsรอยเท้า [TU Subject Heading]
Gapรอยแตก, [การแพทย์]
Impressionรอย, ความประทับใจ [การแพทย์]
Incisionรอยกรีด, การผ่า, การกรีด, การเลือกลงรอยผ่า [การแพทย์]
Indentationรอยเว้า [การแพทย์]
Indurationรอยบวมแข็ง, ตุ่มนูนแข็ง, แข็ง, การบวมปูด, อาการบวม, รอยนูนที่แดง [การแพทย์]
Infractionรอยร้าวของกระดูกที่เป็นโรคในภาพรังสี, การแตกของกระดูก [การแพทย์]
Joint รอยแยก รอยแยกของเนื้อหินเปลือกโลกที่เกิดจาก ความเค้นและความเครียด จึงทำให้เปลือกโลกพยายามแยกตัวออก เพื่อให้หมดภาวะความกดดัน ดังนั้น จึงพบเห็นเสมอว่าหินเกือบทุกแห่ง มีรอยแยก รอยร้าวอยู่ ถ้าหินสองฟากรอยแตกไม่เหลื่อมตัวกัน เรียกรอยแตกนั้นว่า รอยแยก ถ้าเหลื่อมตัวกันไป ก็เรียกว่า รอยเลื่อน (fault) โดยที่รอยแยกนั้นเกิดจากความกดดันดังกล่าวแล้ว แนวและความเอียงเทของรอยแยกจึงมักสม่ำเสมอทั่วผืนหินแถบนั้น และแสดงทิศทางการกระทำจากแรงเค้นด้วย แนวรอยแยกในผืนหินแถบหนึ่ง ๆ อาจมีมากกว่าทิศทางเดียวก็ได้ เพราะเกิดต่างกรรมต่างวาระกัน [สิ่งแวดล้อม]
Jugular Notchรอยบุ๋มบริเวณคออยู่ระหว่างรอยต่อไหปลาร้า 2 ข้าง [การแพทย์]
Junctionรอยต่อ [การแพทย์]
Lesionsรอยแผล, รอยโรค, ตำแหน่งที่เกิด, ร่องรอย, ความผิดปกติทางโครงสร้าง [การแพทย์]
Meteor trailรอยทางเดินของดาวตก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Nonconformity รอยชั้นไม่ต่อเนื่องบนหินอัคนี รอยต่อของหินต่างชุด โดยหินชุดบนเป็นหินชั้น หินชุดล่างเป็นหินอัคนีระดับลึก (plutonic rock) [สิ่งแวดล้อม]
Overthrust Fault รอยเลื่อนไถลทับ 1. รอยเลื่อนย้อนที่มีค่ามุมเทของระนาบรอยเลื่อนเท่ากับ หรือน้อยกว่า 10 องศา มวลหินจะเคลื่อนตัวไปได้หลายกิโลเมตร 2. ใช้เรียกรอยเลื่อนที่มีมวลหินด้านบนของระนาบ รอยเลื่อนเคลื่อนที่ยื่นล้ำออกไปจากมวลหินด้านล่าง [สิ่งแวดล้อม]
pulleyรอก, เครื่องกลอย่างง่ายประเภทหนึ่ง ลักษณะเป็นล้อแบนและมีร่องที่ขอบโดยรอบเพื่อใช้เชือกหรือโซ่คล้องที่ร่อง เพื่อใช้ดึงสิ่งของ มีชนิดรอกเดี่ยวและรอกพวง รอกพวงใช้รอกหลายตัวประกอบกันเข้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Read Only Memory( ROM)รอม, หน่วยความจำแบบอ่านได้อย่างเดียวไม่สามารถลบและเขียนข้อมูลใหม่ได้ สามารถเก็บข้อมูลได้ แม้ว่าไม่มีกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Rotation รอบหมุนเวียน ช่วงระยะเวลาที่ต้นไม้แต่ละชนิดใช้เจริญเติบโต นับตั้งแต่เริ่มงอกไปจนโตถึงขนาดตัดฟันได้ [สิ่งแวดล้อม]
Sessionรอบการซื้อขายช่วงเวลานับตั้งแต่ตลาดหลักทรัพย์เปิดให้มีการซื้อขายจนกระทั่งหยุดการซื้อขาย 1 รอบ ในปัจจุบันนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดให้มีการซื้อขาย 2 รอบใน 1 วัน คือ รอบการซื้อขายช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 12.30 น. และรอบการซื้อขายช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา14.30 น. - 16.30 น. [ตลาดทุน]
Shoesรองเท้า [TU Subject Heading]
Strike-Slip Fault รอยเลื่อนตามแนวระดับ รอยเลื่อนที่มีการเคลื่อนขนานกับแนวระดับของ รอยเลื่อน ปกติระนาบรอยเลื่อนจะตั้งชัน [สิ่งแวดล้อม]
Tearรอยฉีกขาดของผลิตภัณฑ์ยาง มักเกิดบริเวณที่มีความเค้นสูง เช่น รอยตัดหรือมุมแหลม เกิดจากการตัด ตำหนิ หรือการเสียรูปเฉพาะส่วน [เทคโนโลยียาง]
Unconformity รอยชั้นไม่ต่อเนื่อง รอยต่อของชั้นหินต่างชุดที่วางซ้อนกัน เกิดเนื่องจากชั้นหินชุดล่างซึ่งมีอายุแก่กว่าขาดหายไปช่วงใดช่วงหนึ่ง เพราะมีการกร่อนเป็นเวลานาน รอยชั้นไม่ต่อเนื่อง แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ 1. รอยชั้นไม่ต่อเนื่องเชิงมุม (angular unconformity) 2. รอยชั้นไม่ต่อเนื่องคงระดับ (disconformity) 3. รอยชั้นไม่ต่อเนื่องบนหินอัคนี (nonconformity) [สิ่งแวดล้อม]
Abductกลอกไปทางด้านข้าง, การอ้าแขนขึ้น [การแพทย์]
Absorption การดูดซึม, การดูดกลืน การดูดซึมสารชนิดหนึ่งเข้าในสารอีกชนิดหนึ่ง [สิ่งแวดล้อม]
Acceleratorเครื่องเร่งอนุภาค, เครื่องเพิ่มความเร็วและพลังงานจลน์ของอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า เช่น โปรตอนหรืออิเล็กตรอน โดยใช้แรงแม่เหล็กและ/หรือไฟฟ้า ทำให้อนุภาคเหล่านั้นเคลื่อนที่ด้วยความเร็วใกล้ความเร็วแสง เครื่องเร่งอนุภาคมีหลายชนิด เช่น ไซโคลทรอน ซิงโครทรอน เครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้น และบีตาทรอน [นิวเคลียร์]
Accents and accentuationการออกเสียงและการลงน้ำหนักเสียง [TU Subject Heading]
Acceptanceการรับรองตั๋วแลกเงิน [การบัญชี]
Acknowledgment of childrenการรับรองบุตร [TU Subject Heading]
Actionการกระทำ, การออกฤทธิ์, พฤติการณ์, ลงมือทดลองปฏิบัติ, การเคลื่อนไหว, การทำงาน [การแพทย์]
Adenineอะดีนีน, สาร; อะดินีน; สารอดีนีน; อะเดนีน; อะดีนีน [การแพทย์]
Adjustable cistern barometerบารอมิเตอร์แบบปรับ แต่งระดับปรอทในกระปุก [อุตุนิยมวิทยา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
pulley (n.) รอSyn. sheave, lift, pry
abide (vi.) รอคอย
await (vt.) รอคอย See also: เฝ้าคอย, คอย, ตั้งตาคอย, ตั้งตารอ, รอ Syn. wait for, expect, anticipate
await (vi.) รอคอย See also: เฝ้าคอย, คอย, ตั้งตาคอย, ตั้งตารอ, รอ
hang fire (idm.) รอคอย See also: ล่าช้า
leave for (phrv.) รอคอย
wait (vi.) รอคอย Syn. await Ops. leave
wait for (phrv.) รอคอย See also: คอย Syn. wait on
wait up (phrv.) รอคอย Syn. wait on
play along (phrv.) รอคอยคำตอบหรือการตัดสินใจ
hover round (phrv.) รอคอยอยู่ใกล้ See also: วนเวียนอยู่ไม่ห่าง
vice (prf.) รอ
vice- (prf.) รอSee also: ผู้แทน, ตัวแทน, ผู้แทน
vice consul (n.) รองกงสุล
second best (adj.) รองชนะเลิศ See also: ตำแหน่งรองชนะเลิศ, ที่รองลงมา, เป็นที่สอง Syn. minor, inferior
secondary best (n.) รองชนะเลิศ
vice-premier (n.) รองนายกรัฐมนตรี
vice-chairman (n.) รองประธาน
vice-president (n.) รองประธาน See also: รองประธานาธิบดี Syn. administrator
vice president (n.) รองประธานาธิบดี See also: รองประธานบริษัท
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
What's the size of your shoes?รองเท้าของคุณขนาดเท่าไหร่
Just a momentรอประเดี๋ยวครับ ถือสายไว้ก่อน
Wait hereรอที่นี่ ฉันจะกลับมาในทันที
Just a momentรอสักครู คุณถือหูไว้ได้ไหม?
Hold on a secondรอสักครู่หนึ่งก่อน
I never told you anything of the sortฉันไม่เคยบอกอะไรอย่างนั้นกับคุณเลย
He will do what no one else daresเขาจะทำในสิ่งที่ไม่มีใครอื่นกล้าทำ
I don't think he wanted anyone else to hear itฉันไม่คิดว่าเขาต้องการให้ใครอื่นได้ยินมัน
I would prefer nobody else see itฉันไม่อยากให้ใครอื่นได้เห็นมัน
I think I just figured something outฉันคิดว่าฉันเพิ่งจะคิดอะไรออก
I don't know what else I can tell youฉันไม่ทราบว่ามีอะไรอีกที่ฉันจะบอกกับคุณได้
I got your messageฉันได้รับข้อความของคุณ มีอะไรเหรอ
So what did he want?ถ้างั้นเขาต้องการอะไรล่ะ
Are you on the street? It sounds so loudคุณอยู่บนถนนอยู่เหรอ เสียงดังมากเหลือเกิน
Your pronunciation is excellentการออกเสียงของคุณยอดเยี่ยม
He is the youngest in the familyเขาอายุน้อยที่สุดในครอบครัว
They'll have a party for their 10th wedding anniversaryพวกเขาจะจัดปาร์ตี้ครบรอบวันแต่งงานปีที่ 10
She wants to live near her brotherเธอต้องการอาศัยอยู่ใกล้พี่ชายของเธอ
Please give my best regards to your familyโปรดฝากความปรารถนาดีของฉันไปยังครอบครัวของคุณด้วย
It's none of your businessมันไม่ใช่ธุระกงการอะไรของคุณ
I cooked breakfast for the familyฉันทำอาหารเช้าให้ครอบครัว
I can't wait to hear itฉันแทบรอไม่ไหมที่จะฟังมัน
I'm not interestedฉันไม่สนใจหรอ
You don't know what you can doเธฮไม่รู้หรอกว่าเธอสามารถทำอะไรได้บ้าง
Anything else I can do for you?มีอะไรอื่นๆ อีก ที่ฉันสามารถจะทำให้คุณได้ไหม
You filled out an application for me?เธอกรอกใบสมัครให้ฉันงั้นหรือ
Who else knows about this?มีใครอื่นบ้างที่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้
Everyone should remain calmทุกคนควรอยู่ในความสงบ
You're not charming as you think you areคุณไม่ได้มีเสน่ห์อย่างที่คุณคิดหรอ
He's not going to listen to meเขาจะไม่ฟังฉันหรอ
There'll be nothing leftจะไม่เหลืออะไรอยู่เลย
Discussion is overการอภิปรายยุติลงแล้ว
Nobody thinks of you that wayไม่มีใครคิดกับคุณอย่างนั้นหรอ
They're not that good, but I'm glad you like themมันไม่ได้ดีอย่างนั้นหรอก แต่ฉันก็ดีใจที่คุณชอบพวกมัน
Oh, I don't think soโอ ฉันไม่คิดอย่างนั้นหรอ
Would you ever do anything like that?คุณเคยทำอะไรอย่างนี้ไหม
It's none of your businessมันไม่ใช่ธุระกงการอะไรของคุณ
Now he is needed againตอนนี้เขาเป็นที่ต้องการอีกครั้งแล้ว
I'm tired of waiting for you to tell me I am readyฉันเบื่อหน่ายกับการที่ต้องรอคอยให้คุณบอกกับฉันว่าฉันพร้อมแล้ว
Well, what's your excuse this time?ว่าไง คราวนี้มีข้อแก้ตัวอะไรอีกล่ะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hey, which way you going?เฮย วิธีการที่คุณจะไปไหม รอ ฉันด้วย!
No, Susan, you don't have to wait. You can leave whenever you like.ไม่มีซูซานที่คุณจะได้ไม่ต้อง รอ คุณสามารถออกเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการ
You can't stand me talking to anyone else, so if I married someone else, you wouldn't last 5 minutes, let alone 50 years.เธอโมโหแล้วหรอ แค่ฉันคุยกับผู้ชายคนอื่น แล้วถ้าเกิดฉันไปแต่งงานกับคนอื่นล่ะ คุณไม่แค่ รอ 5 นาทีนะ ต้องอยู่โดดเดี่ยว ไป 50 ปีเลย
T- e-a-m-w-o-r-k. Work.ทอ อี มอ เอ วอ อิ รอ คอ ทีมเวิร์ค
And no chance you dragged your feet a little bit waiting for Scuderi to charter the flight?แล้วเราไม่มีโอกาสอีก รอ Scuderi เขาขึ้นเครื่องแล้วหรอ
Because he is waiting for you right now.เพราะ เขา กำลัง รอ \ n คุณ ตอน นี้.
Just wait,wait,wait.เดี๋ยว รอ รอก่อน เดี๋ยวก่อน
"Yes. Just a second.""ได้สิ รอ 1 วินาทีนะ"
Go. Wait. In.ไป รอ ที่ รถ คุณยังอยากจะเปลี่ยนใจมั้ย?
We waited and waited and now the Japanese are here.พวกเราก็ได้แต่รอ รอ รอ แล้วตอนนี้พวกญี่ปุ่นมาถึงที่นี่แล้ว
That's right, you wait, and you look beautiful, and you try and enjoy yourself.ใช่แล้ว รอ แล้วก็ทำตัวให้สวย และพยายามสนุกกับตัวเอง
All he had to do was wait, and you'd have to release him.ที่เค้าต้องทำคือ รอ แล้วคุณก็ต้องปล่อยเค้าไป
I guess we're just going to have to wait and find out, aren't we?ผมคาดว่า เราก็คงต่อ รอ และ หาคำตอบจนได้ ใช่ไหม ?
Can this wait for just one minute?อันนี้ รอ ซักนาทีก่อน ได้ไหม
After all those years of waiting and waiting...จากวันนั้น ปีแล้ว ปีเล่า รอ และ ก็รอ
Watch, he does tricks. Wait, shake hands.ดูนะ เขามีทริค รอ จับมือ
We'll toss these burgers over the gate, wait for the Demerol to kick in.เราจะโยนเบอร์เกอร์เหล่านี้ในช่วงประต รอ Demerol ไปเตะเข้า
It's like waiting for God, or...มันก็เหมือนกับการรอคอยพระเจ้าหรือ ... รอ Godot
No, Chappie. Wait. I know!ไม่มี Chappie รอ ฉันรู้!
Lays the solar panels... waits 13 hours for them to recharge... and sleeps somewhere in there, and then starts again.วางแผงเซลล์แสงอาทิตย์ รอ 13 ชั่วโมงสำหรับมันในการชาร์จ และนอนอยู่ที่ไหนสักแห่งในนั้น
All right, we're okay. I closed the annular. We got 30 seconds.เอาล่ะ ไม่เป็นไร ฉันปิดฝาหลุมแล้ว รอ 30 วินาที
Women can get pregnant 365 days a yearรอ 1 นาทีรู้สึกเหมือนต้องรอตลอดไป
Don't be in such a hurry.รอ don เว็บไซต์นั้นมีเสื้ออยู่ในดังกล่าวรีบร้อน
Wait. Rosetta, he can get us out of here.รอ Rosetta, เขาจะได้รับเราออกจากที่นี่
Wait, Vidia. We can't just race out there.รอ Vidia เราก็ไม่สามารถแข่งขันออกมี
Let's just wait till Doctor Hatcher comes back with something, before you go jumping the Kalashnikov.รอ ดร แฮชเชอร์กลับมาก่อน ก่อนนายจะรีบด่วนสรุปอะไร
Wait. So do it. Get...รอ ดังนั้นจะทำมัน ได้รับ ...
Wait. So it just brings the beer near you?รอ ดังนั้นมันก็จะนำเบียร์ที่อยู่ใกล้ คุณ?
Wait. Why would you say I'm self-centered?รอ ทำไมคุณจะบอกว่าฉันเห็นแก่ตัว?
Wait. Is this the overlook?รอ นี้มองข้ามหรือไม่
Awaiting The Birth Of My Child.รอ ลูกของฉันที่กำลังจะเกิด
Waiting for the truly great magicians to distinguish themselves from the mediocre ones.รอ สำหรับนักมายากลที่ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง เพื่อแยกตัวเองว่า จากคนสามัญ.
Delayed gratification. Shows discipline. Patience.รอ อดเปรี้ยวไว้กินหวาน
Wait. What're you talking about?รอ อะไรคือคุณพูดถึง?
Wait. But if you guys do find a truck, we get a reward, right?รอ แต่ถ้าพวกคุณจะหารถที่เราได้รับ รางวัลใช่มั้ย?
Wait, Johanssen... constant communication is the hallmark...รอ โจแฮนโสน การสื่อสารคงคือตรา
Wait. Oh, my God!รอ โอ้พระเจ้าของฉัน!
Captain Booth died from trauma from a single gunshot wound to the head with massive skull fracture and disbursement of brain matter.รอ.บูธตายจากบาดแผลสาหัส จากกระสุนนัดเดียวยิงเข้าที่หัว จนกระโหลกแตกละเอียด
Rockefeller Center ain't got nothin' on this!รอกกี้เฟลเลอร์ เซ็นเตอร์ ไม่มีอะไรเหมือนที่นี่เลย!
Does Roxanne end up with Cyrano?รอกซานได้กับไซราโนรึเปล่า

รอ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
メニュー[めにゅー, menyu-] Thai: รายการอาหาร English: menu
一人占め[ひとりじめ, hitorijime] Thai: ครอบครองเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว English: monopoly
世話[せわ, sewa] Thai: การดูแลเอาใจใส่ การอุปถัมภ์ช่วยเหลือ English: looking after
円滑[えんかつ, enkatsu] Thai: ปรองดอง English: harmony
出店[でみせ, demise] Thai: การออกร้าน English: food stand
出迎え[でむかえ, demukae] Thai: การออกไปรับผู้มาเยือนถึงที่ที่เขามาถึง English: meeting
助かる[たすかる, tasukaru] Thai: รอดตัว English: to be saved
占める[しめる, shimeru] Thai: ยึดครอง English: to hold
取り巻く[とりまく, torimaku] Thai: ล้อมรอบ English: to circle
囲む[かこむ, kakomu] Thai: ล้อมรอบ English: to surround
堅苦しい[かたくるしい, katakurushii] Thai: เป็นพิธีรีตรอง English: ceremonious
守る[まもる, mamoru] Thai: คุ้มครอง English: to protect
抜ける[ぬける, nukeru] Thai: หนีรอด English: to escape
抜ける[ぬける, nukeru] Thai: รอ
救う[すくう, sukuu] Thai: ช่วยให้รอดพ้นจาก English: to rescue from
独占[どくせん, dokusen] Thai: ครอบครองไว้แต่เพียงผู้เดียว English: monopoly
生き残る[いきのこる, ikinokoru] Thai: รอด English: survive
発音[はつおん, hatsuon] Thai: การออกเสียง English: pronunciation (vs)
相手[あいて, aite] Thai: คู่ครอง หรือ ผู้ที่กระทำอะไรร่วมกัน English: partner
詰め[つめ, tsume] Thai: การอัดหรือบรรจุในภาชนะให้เต็ม English: packing
説明[せつめい, setsumei] Thai: การอธิบาย English: explanation (vs)
[ぐん, gun] Thai: ชื่อเรียกเขตปกครองในญี่ปุ่น เทียบเท่ากับ อำเภอ ในเมืองไทย English: Gun (pl)
防ぐ[ふせぐ, fusegu] Thai: คุ้มครอง English: to protect
電子[でんし, denshi] Thai: อิเล็กทรอนิก English: electronics
領土[りょうど, ryoudo] Thai: ดินแดนที่อยู่ในอาณัติการปกครอง English: dominion

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รอ
Back to top