ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

footwear

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *footwear*, -footwear-

footwear ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
footwear (n.) สิ่งที่ใช้สวมเท้า (เช่น รองเท้าหุ้มส้น, รองเท้าบู๊ต)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Footwearเครื่องรองเท้า [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Girls with horn-rimmed glasses and vegan footwear and Goth makeup.ผุ้หญิงกับ แว่นขอบหนา รองเท้าหญ้า และ แต่งหน้าหนาเตอะ
The prints I found were smaller, and Hesse gets his footwear custom-made.จากรอยที่ผมพบ มีขนาดเล็กกว่า และเฮสเซ ชอบใช้รองเท้าที่ผลิต แบบเคยคุ้นชิน
And that is the last time I am buying footwear over the Internet.และนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันจะซื้อรองเท้า ทางอินเตอร์เน็ต
Its chief exports are textiles, footwear and rice.สินค้าส่งออกหลัก คือสิ่งทอ รองเท้าและข้าว
It's not ideal footwear for a robbery.มันไม่ใช่รองเท้าที่เหมาะกับการโจรกรรม
Red-hot ladies footwear Impresario.ผู้หญิงสีแดงร้อนรองเท้าอุปรากร
Please remove All jackets, sweaters, Jewelry and footwear.กรุณาถอดเสื้อแจ็คเก็ต เสื้อกันหนาว เครื่องประดับและรองเท้าออก
I didn't realize it involved footwear.จำไม่ได้ว่ามันเกี่ยวกับรองเท้าน่ะ
And your friend can borrow one and... maybe some sensible footwear.เพื่อนลูกจะยืมไปก็ได้ และก็เปลี่ยนเป็นรองเท้าสบายๆ
Interesting choice of footwear.แล้วนักมาราธอนของเธอละ?

footwear ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
破鞋[pò xié, ㄆㄛˋ ㄒㄧㄝˊ, 破鞋] broken shoes; worn-out footwear; loose woman; slut

footwear ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
下足[げそく, gesoku] (n) footwear (esp. outdoor shoes, as opposed to slippers, etc.); footgear
下足室[げそくしつ, gesokushitsu] (n) footwear room
下足番[げそくばん, gesokuban] (n) doorman in charge of footwear
下駄番[げたばん, getaban] (n) toe guards on clogs; footwear doorman
外履き[そとばき, sotobaki] (n) (See 下履き・したばき) outdoor shoes; outdoor footwear
ミュール[, myu-ru] (n) (1) mule (animal); (2) mule (women's footwear); (3) spinning mule; Compton's mule
一足[ひとあし, hitoashi] (n-adv,n-t) pair (footwear); (P)
下足料[げそくりょう, gesokuryou] (n) footwear-checking charge
厚底[あつぞこ, atsuzoko] (n,adj-no) thick-soled footwear, popular in the late 1990s
履く(P);佩く;穿く;着く;帯く[はく, haku] (v5k,vt) (1) (usu 履く or 穿く) to put on (or wear) lower-body clothing (i.e. pants, skirt, etc.); to put on (or wear) footwear; (2) (usu. 佩く or 帯く) to affix a sword to one's hip; (3) to affix a bowstring to a bow; (P)
履物(P);履き物[はきもの, hakimono] (n) footwear; clogs; (P)
靴(P);沓;履;鞋[くつ, kutsu] (n) shoes; footwear; (P)

footwear ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บู๊ต[n.] (būt) EN: boot ; rugged footwear FR: botte [f]
เกือก[n.] (keūak) EN: shoes ; footwear FR: chaussure [f] ; soulier [m]
รองเท้าสวยงาม[n. exp.] (røngthāo sū) EN: fancy footwear FR:

footwear ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schutzschuhe {pl}safety footwear

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า footwear
Back to top