ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

latter

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *latter*, -latter-

latter ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
latter (adj.) ต่อมา See also: ในเวลาต่อมา, ภายหลัง
latter (n.) ส่วนหลัง Syn. the second of the two
latter-day (adj.) สมัยปัจจุบัน Syn. modern
latterly (adv.) ในเวลาต่อมา See also: ต่อมา
latterly (adv.) เมื่อเร็วๆนี้ Syn. lately, recently
lattermost (adj.) ล่าสุด See also: หลังสุด, สุดท้าย
English-Thai: HOPE Dictionary
latter(แลท'เทอะ) adj. อันหลัง,ครึ่งหลัง,ส่วนที่สอง,ระยะหลัง,ต่อมา,ใกล้จบ
latterly(แลท'เทอลี) adv. เมื่อเร็ว ๆ นี้,ในเวลาต่อมา,ในสมัยหลัง ๆ
lattermost(แลท'เทอโมสทฺ) adj. ล่าสุด,หลังสุด,สุดท้าย, Syn. latest,last
English-Thai: Nontri Dictionary
latter(adj) ถัดมา,อันต่อมา,ส่วนหลัง,ระยะหลัง
latterly(adv) ในตอนท้าย,ในตอนหลัง,เมื่อเร็วๆนี้,ในสมัยหลังๆ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปัจฉิมยาม (n.) latter period
puffery (n.) การยกย่องเกินจริง flattery
กึกกัก (adv.) sound or clattering
กุกกัก (adv.) sound or clattering Syn. กุกๆ กักๆ
ช่างประจบ (v.) flatter See also: cuury favour with, fawn over, adulate, toady Syn. ประจบประแจง, ประจบสอพลอ
บ้ายอ (v.) be fond of flattery
ประจบ (v.) flatter See also: fawn on/over, adulate, curry favor with, toady, blandish, ingratiate oneself Syn. ปะเหลาะ, ประจบประแจง, สอพลอ, เอาใจ, ยกยอ, ประจ๋อประแจ๋, เลียแข้ง
ประจ๋อประแจ๋ (v.) flatter See also: curry favour with, fawn on, toady, make up to Syn. ประจบประแจง, ฉอเลาะ, ออเซาะ
ป้อยอ (v.) flatter See also: fawn upon, lavish praise on Syn. เยินยอ
ปะเหลาะ (v.) flatter See also: fawn on, wheedle, cajole, fool, trick Syn. ประจบ, ฉอเลาะ
ยกยอ (v.) flatter See also: overpraise, adulate, laud, compliment, praise, eulogize Syn. สรรเสริญเยินยอ, ประจบสอพลอ, ยกยอปอปั้น
ยกยอปอปั้น (v.) flatter See also: overpraise, adulate, laud, compliment, praise, eulogize Syn. สรรเสริญเยินยอ, ประจบสอพลอ
สรรเสริญเยินยอ (v.) flatter See also: overpraise, adulate, laud, compliment, praise, eulogize Syn. ประจบสอพลอ, ยกยอปอปั้น
อี๋ (v.) flatter See also: blandish Syn. อี๋อ๋อ
อี๋อ๋อ (v.) flatter See also: blandish Syn. อี๋
เยินยอ (v.) flatter See also: fawn upon, lavish praise on
เลียแข้ง (v.) flatter See also: fawn on/over, adulate, curry favor with, toady, blandish, ingratiate oneself Syn. ปะเหลาะ, ประจบประแจง, สอพลอ, เอาใจ, ยกยอ, ประจ๋อประแจ๋
เลียแข้งเลียขา (v.) flatter See also: adulate, fawn on Syn. ประจบประแจง, สอพลอ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
There's no point in trying to flatter meเปล่าประโยชน์น่าในการพยายามมาป้อยอฉัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We play a little of the latter here.อย่างหลังเราเล่นกันในคุกด้วย
I suppose there will be generation gap between a growing teenager and me who is living the latter years of my life.ฉันคิดว่าจะมีช่องว่างระหว่างเด็กกับฉันผู้ซึ่งมีอายุมาก
We'll talk about that latter - - Ricky.ไว้ค่อยคุยที่หลัง ริกกี้
Let's hope it's not the latter as we wait to hear the fate of the women, children,หวังว่ามันจะไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้น ขณะที่เรารอฟังชะตาของผู้หญิง, เด็ก,
You agree that the latter is fixed "declasse interseptron targetsytem" old-fashioned.คุณเห็นด้วยไหมว่าส่วนหลังนี้ถูกซ่อม \ \"declasse interseptron targetsytem\" ในแบบเดิมนะ
But the guy from the Getty says that it's likely the latter part of that time period.มันอาจจะเป็นหลังจาก ช่วงเวลานั้นอีก
I still haven't gotten an idea, but I'm thinking the latter half of next year.ผมยังไม่มีไอเดียเลย แต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นปีหน้า
I'm here to talk to you guys about the church of latter day saints.มาคุยอะไรหน่อยอะ เกี่ยวกับโบถของนักบวช
However, the latter two are utilized to create the colors green and blue, respectively.ยังไงก้เถอะ สองอย่างหลัง ทำให้เกิดสีเขียวและน้ำเงิน ตามลำดับ
Now, if they've completed their vendetta, then the latter is more likely.ถ้าการล้างแค้นสิ้นสุดลงแล้ว ก็น่าจะเป็นอย่างหลังมากกว่า
MAN: (OVER THE RADIO) The former is a reason why we should be very patient the latter why we should be very penitent when we are afflicted.อย่างแรกคือเหตุผลว่า ทำไมควรจะอดทน อย่างหลังคือเหตุผลว่า ทำไมควรจะสำนึกผิด
Well, the latter position may not last too long, as Conrad has me as treasurer of a Swiss account for which I seem to have lost the routing information.ตำแหน่งนี้อาจจะอยู่ไม่นานนัก เหมือนตอนที่คอนราด ให้ผมเป็นคนดูแลบัญชีที่สวิสซ์ ซึ่งดูเหมือนจะเสียทางหาข้อมูลไปแล้ว

latter ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
后半[hòu bàn, ㄏㄡˋ ㄅㄢˋ, 后半 / 後半] latter half
后半叶[hòu bàn yè, ㄏㄡˋ ㄅㄢˋ ㄧㄝˋ, 后半叶 / 後半葉] latter half (of a decade, century etc)
飞沫[fēi mò, ㄈㄟ ㄇㄛˋ, 飞沫 / 飛沫] aerosol; spray; mist; splattered drops; spray from sneeze or saliva
[xiān, ㄒㄧㄢ, 憸] artful; flattering
[pī, ㄆㄧ, 噼] child's buttocks (esp. Cantonese); see 噼啪|劈啪, onomat. for crack, slap, clap, clatter etc
圣明[shèng míng, ㄕㄥˋ ㄇㄧㄥˊ, 圣明 / 聖明] enlightened sage; brilliant master (flattering words applied to ruler)
奉承者[fèng chéng zhě, ㄈㄥˋ ㄔㄥˊ ㄓㄜˇ, 奉承者] flatterer
[mèi, ㄇㄟˋ, 媚] flatter; charm
媚词[mèi cí, ㄇㄟˋ ㄘˊ, 媚词 / 媚詞] flattery
[wǔ, ˇ, 妩 / 嫵] flatter; to please
拍马者[pāi mǎ zhě, ㄆㄞ ㄇㄚˇ ㄓㄜˇ, 拍马者 / 拍馬者] flatterer; toady
[chǎn, ㄔㄢˇ, 谄 / 諂] flatter; cajole
谄媚者[chǎn mèi zhě, ㄔㄢˇ ㄇㄟˋ ㄓㄜˇ, 谄媚者 / 諂媚者] flatterer
[yú, ㄩˊ, 谀 / 諛] flatter
谀辞[yú cí, ㄩˊ ㄘˊ, 谀辞 / 諛辭] flattering words
[ē, ㄜ, 阿] flatter
谗佞[chán nìng, ㄔㄢˊ ㄋㄧㄥˋ, 谗佞 / 讒佞] to defame one person while flattering another; a slandering toady
谗谄[chán chǎn, ㄔㄢˊ ㄔㄢˇ, 谗谄 / 讒諂] to defame one person while flattering another; a slandering toady
阿谀奉承[ā yú fèng chéng, ㄚ ㄩˊ ㄈㄥˋ ㄔㄥˊ, 阿谀奉承 / 阿諛奉承] flattering and fawning (成语 saw); sweet-talking
[pī, ㄆㄧ, 劈] to hack; to chop; to split open; see 噼啪|劈啪, onomat. for crack, slap, clap, clatter etc
[lāng, ㄌㄤ, 啷] onomat. bang; clank; see 哐啷, clatter
[kuāng, ㄎㄨㄤ, 哐] phonetic; onomat. clang; see 哐啷, clatter
大盘子[dà pán zi, ㄉㄚˋ ㄆㄢˊ ㄗ˙, 大盘子 / 大盤子] platter
防油溅网[fáng yóu jiàn wǎng, ㄈㄤˊ ㄧㄡˊ ㄐㄧㄢˋ ㄨㄤˇ, 防油溅网 / 防油濺網] splatter screen
哪里哪里[nǎ li nǎ li, ㄋㄚˇ ㄌㄧ˙ ㄋㄚˇ ㄌㄧ˙, 哪里哪里] there is nothing to pardon; you flatter me

latter ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
中気[ちゅうき, chuuki] (n) (1) palsy; paralysis; (2) (See 二十四節気) every second solar term (occurring in the latter half of each month)
寺入り[てらいり, terairi] (n) (1) (See 寺子屋) to enrol in a temple school; child enrolled in a temple school; (2) incarcerating a criminal in a temple as a form of punishment (popular during the latter Muromachi and Azuchi-Momoyama periods); (3) to go to a temple and repent (following a disaster, etc.)
後座[ござ, goza] (n) (1) headliner; (2) latter half of a formal tea ceremony (in which the tea is actually consumed)
後篇[こうへん, kouhen] (n) latter part or volume
後編[こうへん, kouhen] (n) (See 前編) latter part; sequel
末法[まっぽう, mappou] (n) latter days (in Buddhism); age of decadence
いい気になる[いいきになる, iikininaru] (exp,v5r) to be self-complacent; to be conceited; to flatter oneself; to be full of oneself
おべっか[, obekka] (n) flattery
おべんちゃら[, obenchara] (n) flattery
お上手[おじょうず, ojouzu] (n,adj-na) (1) skill; skillful; dexterity; (2) flattery
お上手を言う[おじょうずをいう, ojouzuwoiu] (exp,v5u) to flatter; to boot-lick; to curry favour (favor)
お世辞(P);御世辞[おせじ, oseji] (n) (See 世辞) flattery; compliment; (P)
お愛想;御愛想[おあいそ;おあいそう, oaiso ; oaisou] (n) (1) (pol) (See 愛想) compliment; flattery; (2) service; hospitality; (3) bill (at a restaurant; formerly, not used by customers); check
がくがく;ガクガク[, gakugaku ; gakugaku] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) body trembling; teeth clattering; something coming loose
かしゃかしゃ[, kashakasha] (adv-to) (on-mim) click-clack; clickety-click; clicking sound; clattering sound
かたかた[, katakata] (adv,n,vs) (on-mim) clattering
かたこと;カタコト[, katakoto ; katakoto] (adv,adv-to) (on-mim) click-clack; clip-clop; clatter
かたり[, katari] (adv-to) (on-mim) with a clatter; clatteringly
かちゃかちゃ[, kachakacha] (n,adv-to) clink; clatter; clang
がちゃがちゃ[, gachagacha] (adj-na,n,vs,adv,adv-to) (on-mim) clatter
がちゃつく[, gachatsuku] (v5k,vi) (1) to clatter; to rattle; (2) to turn into a ruckus
がらがら[, garagara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) clattering; rattling; gargling; (adj-na,adj-no) (2) empty; bare; uninhabited; vacant; unoccupied; (3) raspy (voice); gravelly; (n) (4) rattle (e.g. baby's toy)
からり[, karari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) clatter (noise made by hard objects coming in contact, e.g. a door flinging open); (2) (on-mim) bright and clear (e.g. sky); (3) (on-mim) nicely dry (e.g. laundry); crisp (e.g. tempura); (4) (on-mim) cheerful and open-hearted; (5) (on-mim) changing suddenly and completely; (6) (on-mim) completely forgetting something; (P)
スプラッタームービー;スプラッタムービー[, supuratta-mu-bi-; supurattamu-bi-] (n) splatter movie
スプラッタ映画;スプラッター映画[スプラッタえいが(スプラッタ映画);スプラッターえいが(スプラッター映画), supuratta eiga ( supuratta eiga ); supuratta-eiga ( supuratta-eiga )] (n) splatter movie
だらしが無い[だらしがない, darashiganai] (exp,adj-i) (uk) (See だらし無い) slovenly; loose; sluttish; slatternly; untidy; undisciplined; careless
だらしの無い[だらしのない, darashinonai] (exp,adj-i) (uk) (See だらし無い) slovenly; loose; sluttish; slatternly; untidy; undisciplined; careless
だらし無い[だらしない, darashinai] (adj-i) (uk) slovenly; loose; sluttish; slatternly; untidy; undisciplined; careless; (P)
チャラい;ちゃらい[, chara i ; charai] (adj-i) flashy; gaudy; wrapped in cheap flattery
ばたつく;バタつく[, batatsuku ; bata tsuku] (v5k,vi) (See ばたばた) to clatter; to flap (noisily); to rattle; to walk around being unable to settle down
バタバタ(P);ばたばた(P)[, batabata (P); batabata (P)] (n,vs,adv,adv-to) (1) (on-mim) flapping; rattling (sound); noisily; clattering noise; (n) (2) commotion; kerfuffle; (P)
パラパラ[, parapara] (adj-na,adv,adv-to) (on-mim) falling in (large) drops; sprinkle; pattering; clattering; flipping through a book; (P)
プラッタ[, puratta] (n) {comp} platter
ボディーコンシャス[, bodei-konshasu] (n) (See ボディコン) sexually flattering clothing (wasei
ボディコン[, bodeikon] (n) (abbr) (See ボディーコンシャス) sexually flattering clothing (wasei
みんみん[, minmin] (adv,n) (on-mim) seeing through another person's scheme (e.g. lies and flattery)
上手[じょうず(P);じょうて;じょうしゅ, jouzu (P); joute ; joushu] (adj-na,n) (1) skill; skillful; dexterity; (n) (2) flattery; (P)
[きのと, kinoto] (adj-na,n) (1) second (party to an agreement); the B party (e.g. in a contract); the latter; (2) strange; quaint; stylish; chic; spicy; queer; witty; tasty; romantic; (exp) (3) (abbr) (sl) (See 御疲れ様) thank you; goodbye; goodnight; (P)
付き従う;付き随う;付従う;つき従う[つきしたがう, tsukishitagau] (v5u,vi) to follow; to accompany; to cleave to; to join up with; to obey implicitly; to flatter
[ねい, nei] (n) (arch) flattery; insincerity
Japanese-English: COMDICT Dictionary
プラッタ[ぷらった, puratta] platter
円盤[えんばん, enban] disk, flying saucer, platter

latter ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อันหลัง[X] (an lang) EN: latter ; last one FR:
หลัง[adj.] (lang) EN: next ; subsequent ; latter FR:
ปัจฉิมภาค[n.] (patchimmaph) EN: after-part ; latter end ; latter period FR:
ปัจฉิมยาม[n.] (patchimmayā) EN: latter period FR:
ปัจฉิมยาม[n.] (patchimyām) EN: latter period FR:
ต่อไป[adj.] (tø pai) EN: next ; latter FR: prochain ; suivant
เอาใจ[v.] (aojai) EN: please ; pamper ; make happy ; try to please ; behave well ; appease FR: faire plaisir ; dorloter ; flatter ; amadouer ; contenter ; gâter
บ้ายอ[v.] (bāyø) EN: love to be flattered ; be fond of flattery FR:
ฉอเลาะ[v.] (chølǿ) EN: wheedle ; cajole ; flatter ; blandish ; endear oneself to ; fawn on ; toady ; curry favour with ; coo ; speak winningly FR: flatter ; enjôler
หก[v.] (hok) EN: spill ; fall ; splatter FR: se renverser ; se répandre
อี๋[v.] (ī) EN: flirt ; play footsie (with) ; flatter FR:
อี๋อ๋อ[v.] (ī-ø) EN: flirt ; play footsie (with) ; flatter FR:
จานเปล[n. exp.] (jān plē) EN: serving plate ; platter FR: plateau [m]
กะหลีกะหลอ[v.] (kalīkalø) EN: butter up ; flatter FR:
คำเยินยอ[n. exp.] (kham yoēnyø) EN: flattery FR:
คำยกยอ[n. exp.] (kham yokyø) EN: flattering speech FR:
ขาดวิ่น[v.] (khāt win) EN: be in latters ; be ragged FR:
เข่ง[n.] (kheng) EN: basket ; round crate made of bamboo ; platter-like basketwork FR:
ขลุกขลัก[v.] (khlukkhlak) EN: rattle ; clatter FR:
คนขี้ประจบ[n. exp.] (khon khī pr) EN: flatterer ; boot-licker ; brown-noser ; crawler FR: flatteur [m] ; lèche-botte [m] (fam.) ; lèche-cul [m] (vulg.) ; frotte-manche [m] (Belg.)
คุยโม้[v. exp.] (khui mō) EN: boast ; brag ; talk big ; blow one's own trumpet ; blow one's own trumpet ; crow FR: se vanter ; se flatter ; gasconner (vx)
คุยโต[v.] (khuitō) EN: brag ; bluster ; boast ; swagger ; vaunt FR: se vanter ; se flatter
กระเด็น[v.] (kraden) EN: splash ; splatter ; sputter FR: gicler ; crachoter ; éclabousser ; asperger
เลียแข้ง[v. exp.] (līa khaeng) EN: flatter ; fawn on ; toady ; curry favor with FR: flatter ; lécher les bottes ; lécher le cul (vulg.)
โม้[v.] (mō) EN: talk big ; brag ; boast ; play up ; preach and trumpet ; blow one's own horn FR: se vanter ; fanfaronner ; se glorifier ; se flatter (de) (litt.) ; crier sur tous les toits
ออดอ้อนออเซาะ[v. exp.] (øt-øn øsǿ) EN: talk sweetly ; butter up ; wheedle ; flatter ; plead with sweet words FR:
แผ่นเสียง[n. exp.] (phaensīeng) EN: gramophone record ; phonograph disk ; phonograph record ; platter FR: disque de musique [m] ; disque [m] ; disque noir [m] ; vinyle [m]
พะเน้าพะนอ[v.] (phanaophanø) EN: flatter ; adulate ; fawn on FR:
พูดปากหวาน[v. exp.] (phūt pākwān) EN: FR: flatter ; enjôler
ประจบ[v.] (prajop) EN: curry favour with (s.o.) ; fawn on ; by sycophantic ; play the toady ; ingratiate oneself with ; make up to ; flatter FR: chercher à gagner les faveurs (de qqn.) ; faire la fête à qqn. ; flatter ; flatter servilement ; lécher les bottes (fam.) ; être obséquieux ; flagorner (litt.) ; se faire bien voir de qqn. ; passer de la pommade à qqn. (fam.) ; faire du plat à qqn.
ประจบประแจง[v.] (prajoppraja) EN: butter up ; flatter ; fawn FR: flatter ; passer de la pommade à qqn. (fam.) ; flatter qqn. pour en obtenir qch.
ประจ๋อประแจ๋[v.] (prajøprajaē) EN: flatter FR:
สรรเสริญ[v.] (sansoēn = s) EN: praise ; laud ; admire ; eulogize ; extol ; flatter FR: célébrer ; glorifier ; louer ; admirer ; louanger (litt.)
สอพลอ[v.] (søphlø) EN: fawn on ; flatter ; curry flavour ; suck up to ; lick one's boots FR: flatter bassement ; flagorner (litt.) ; lécher les bottes (à qqn) (fam.) ; lécher le cul (à qqn) (vulg.)
อวดอ้าง[v.] (ūat-āng) EN: claim ; boast ; brag FR: se vanter ; se flatter
ยอ[v.] (yø) EN: praise ; hold in high estime ; eulogize ; extol ; laud ; flater ; toady FR: célébrer ; glorifier ; louer ; tenir en haute estime ; exalter ; louanger ; flatter ; enjôler
เยินยอ[v.] (yoēnyø) EN: praise ; laud ; glorify ; flatter ; extol ; adulate FR: encenser ; flatter
ยกยอ[v.] (yokyø) EN: praise ; flatter ; adulate ; compliment ; eulogize ; overpraise ; laud ; glorify FR: flatter ; enjôler ; aduler
ยกยอ[adj.] (yokyø) EN: flattering FR:
ยกยอปอปั้น[v.] (yokyøpøpan) EN: praise ; glorify ; flatter ; laud FR:

latter ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kleeblatt {n} | Kleeblätter
Witzblatt {n} | Witzblätter
Deckblatt {n} | Deckblätter
Tagblatt {n} | Tagblätter
Entblätterung {f} | Entblätterungen
Börsenblatt {n} | Börsenblätter
flatterhaft {adj} | flatterhafter | am flatterhaftestenflighty | more flighty | most flighty
schmeichlerisch {adv}flatteringly
ungeschminkt {adv}unflatteringly
Gleichlaufschwankung {f}; Flattern
glänzend; glatt {adj} | glänzender; glatter | am glänzendsten; am glattestenglossy | glossier | glossiest
Blatt {n} | Blätter
Notenblatt {n} | Notenblätter
Notizblatt {n} | Notizblätter
Schallplatte {f}platter [Am.] [slang]
Sägeblatt {n} | Sägeblätter
Skandalblatt {n} | Skandalblätter
Kelchblatt {n} [bot.] | Kelchblätter
Schulterblatt {n} [anat.] | Schulterblätter
glatt {adj} | glatter | am glattestenslick | slicker | slickest
glatt; sanft; weich; mild {adj} | glatter | am glattestensmooth | smoother | smoothest
Titelblatt {n} | Titelblätter
abgedroschen; banal; platt; nichts sagend {adj} | abgedroschener; banaler; platter | am abgedroschensten; am banalsten; am plattestentrite | triter | tritest
Weinblatt {n} | Weinblätter
Wochenblatt {n} | Wochenblätter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า latter
Back to top