ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รวิ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รวิ*, -รวิ-

รวิ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รวิ (n.) sun Syn. รวิ, รพิ, รพี, รำไพ, พระอาทิตย์
รวิวาร (n.) Sunday Syn. วันอาทิตย์
English-Thai: HOPE Dictionary
accidence(แอค' ซิเดินซฺ) n. อักขรวิธี, การศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของรูปคำ, Syn. rudiment)
algorithm(แอล' กะริธธึม) n. ระบบกฏเกณฑ์ในการแก้ปัญหาของจำนวนที่แน่นอนทางคณิตศาสตร์เช่นในการหาค่าของตัวหารร่วมที่สุด., Syn. algorism, -algorithmic adj. ขั้นตอนวิธีอัลกอริทึมหมายถึง การวิเคราะห์แยกแยะวิธีการทำงานให้เป็นขั้นเป็นตอนโดยกำหนดให้เรียงกันไปตามลำดับ การเขียนโปรแกรมในยุคแรก ๆ นั้น ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องมองเห็นขั้นตอนในการแก้ปัญหาอย่างแจ่มชัดเสียก่อน จึงจะเขียนโปรแกรมได้
analysis(อะแนล' ลิซิส) n. การวิเคราะห์, การแยกธาตุ, การจำแนกแยกแยะ, การวิเคราะห์, การวิภาค, Syn. anatomization, dissection)
analyst(แอน' นะลิสทฺ) n. ผู้วิเคราะห์, นักวิเคราะห์, จิตแพทย์ผู้ทำการวิเคราะห์
analytic(แอนนะลิท' ทิค, -เคิล) adj. เกี่ยวกับการวิเคราะห์, เกี่ยวกับการแยกธาตุ, เกี่ยวกับการจำแนกแยกแยะ., Syn. logical)
anchormanหัวเรืยวหัวแรง, หลักสำคัญ, นักกีฬาหลักคนสุดท้าย (เช่นในการวิ่งผลัด)
animadversion(แอนนิแมดเวอ' เชิน) n. การตำหนิ, การวิจารณ์, คำตำหนิ, คำวิจารณ์ (censure)
appreciation(อะพรี'ชีเอ'เชิน) n. ความรู้คุณค่า,ความกตัญญู, การประเมินค่า,การตระหนัก, การหยั่งรู้,การเพิ่มขึ้นของราคา,การวิจารณ์,บทวิจารณ์, Syn. esteem, acknowledgment, advance ###A. disregard, depreciation)
arpanet(อาร์ปาเน็ต) ARPA นั้นย่อมาจาก Advanced Research Project Agency เป็นชื่อหน่วยงานที่ทำการวิจัยและทดลองเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วประเทศของกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา ที่เชื่อมโยงสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยมีจุดประสงค์ที่จะเพิ่มศักยภาพทางการทหารให้แก่กระทรวงกลาโหม ปัจจุบัน เครือข่ายอาร์ปาเน็ต ได้ไปผนวกเข้ากับเครือข่ายอื่น ๆ อีกหลายเครือข่าย เป็นเครือข่ายรวมใหญ่ในชื่อว่า "อินเตอร์เน็ต" (Internet)
assay(อะเซ') vt. ตรวจสอบ, ทดสอบ, วิเคราะห์, ประเมินค่า,พยายาม. -n. การหาปริมาณของโลหะ (โดยเฉพาะเงินหรือทอง) ในแร่หรือโลหะผสม,สารที่ได้รับวิเคราะห์,รายงานการวิเคราะห์,ความพยายาม -assayer n., Syn. test, analyze, examination)
assertion(อะเซิร์ท'เชิน) n. การกล่าวยืนยัน, การอ้าง,การถือสิทธิ์,การวินิจฉัย,การพิทักษ์,การรักษา,ข้อเสนอ,ข้อวินิจฉัย, Syn. statement)
autocriticism(ออโทคริท'ทิซิสซึม) n. การวิจารณ์ตัวเอง, การสำเร็จตัวเอง
batonn. ตะบอง,กระบอง,ไม้ของผู้นำจังหวะดนตรี,คทา,ไม้ต่อแรงของการวิ่งผลัด
breakdown(เบรค'ดาวน์) n. ความล้มเหลว,การล้มเจ็บ,การไม่สบาย,การสลายตัว,การวิเคราะห์,การแบ่งออกเป็นส่วน -Conf.break down เสียหมายถึง การที่เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดทำงาน ซึ่งเกิดจากความผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่ง
buret(บิวเรท') n. หลอดแก้วมีที่ปิดเปิดสำหรับวัดปริมาณเล็กน้อยของของเหลว/มีขีดบอกปริมาตรที่ข้างหลอด/ใช้ในการวิเคราะห์ทางเคมี
burette(บิวเรท') n. หลอดแก้วมีที่ปิดเปิดสำหรับวัดปริมาณเล็กน้อยของของเหลว/มีขีดบอกปริมาตรที่ข้างหลอด/ใช้ในการวิเคราะห์ทางเคมี
bywayn. ถนนส่วนตัว,ถนนลี้ภัย,ถนนสายเปลี่ยว,การวิจัยที่ปิดบัง,ความพยายามที่ปิดบัง
canter(แคน'เทอะ) {cantered,cantering,canters} n. ชายพเนจร,ผู้ที่ปากหวานแต่ก้นเปรี้ยว,การวิ่งเหยาะ ๆ ของม้า vt.,vi. วิ่งเหยาะ ๆ
catacrotism(คะแท็ค'โครทิสซึม) n. ชีพจรวิกล
computer specialistผู้เชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร์หมายถึง ผู้ที่มีความรู้พิเศษในเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ อาจหมายถึง ระบบตัวเครื่อง การเขียนโปรแกรม หรือการวิเคระห์ระบบ ก็ได้
critical(คริท'ทิเคิล) adj. เกี่ยวกับการวิจารณ์,เกี่ยวกับการวิเคราะห์,ซึ่งติเตียน,เกี่ยวกับความเป็นความตาย,เกี่ยวกับวิกฤติกาล,อันตราย,เกี่ยวกับจุดเปลี่ยนแปลงหรือจุดวิกฤตบนเส้นโค้ง, See also: criticalness n. ดูcritical, Syn. censor
criticism(คริท'ทิซิสซึม) n. การวิจารณ์,การติเตียน,การจับผิด,บทวิจารณ์,วิธีการวิจารณ์
critique(คริทิด') {critiqued,critiquing,critiques} n. บทวิจารณ์,บทวิจารณ์สั้น ๆ ,วิธีการวิจารณ์. vt. วิจารณ์,วิเคราะห์
cronyism(คริท'ทิซิสซึม) n. การวิจารณ์,การติเตียน,การจับผิด,บทวิจารณ์,วิธีการวิจารณ์
cursorial(เคอโซ'เรียล) adj. เกี่ยวกับการวิ่ง
darpanet(ดาร์พาเน็ต) ย่อมาจาก Defense Advanced Research Projects Agency Network (แปลว่า เครือข่ายสำนักงานโครงการวิจัยขั้นสูงของกระทรวงกลาโหม) เป็นชื่อหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายสำนักงานที่ทำโครงการวิจัยขั้นสูงทั่วประเทศของกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา ที่เชื่อมโยงสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยมีจุดประสงค์ที่จะเพิ่มศักยภาพทางการทหารให้แก่กระทรวงกลาโหม ปัจจุบันเครือข่ายดาร์ปาเน็ต ได้ไปผนวกเข้ากับเครือข่ายอื่น ๆ อีกหลายเครือข่าย เป็นเครือข่ายรวมใหญ่ในชื่อว่า "อินเตอร์เน็ต" (internet) ดู internet ประกอบ
deejay(ดี'เจ) n. โฆษกรายการเพลงจากแผ่นเสียงของรายการวิทยุกระจายเสียง, Syn. disk jockey,DJ
degeneracy(ดิเจน'เนอระซี) n. ความเสื่อม,การวิปริต
diagnosis(ไดแอกโน'ซิส) n. การวินิจฉัย,การตรวจโรค,
diagnostic(ไดแอกนอส'ทิค) adj. เกี่ยวกับการวินิจฉัย
diagnostic programชุดคำสั่งวินิจฉัยหมายถึง โปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ใช้ในการวินิจฉัยข้อบกพร่องของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือส่วนประกอบใด ๆ ของเครื่อง หรือวินิจฉัยข้อผิดพลาดของการลงรหัส
discrimination(ดิสคริมมะเน'เชิน) n. การแยกแยะ,การแบ่งแยก,การเลือกที่รักมักที่ชัง,การวินิจฉัย., Syn. perception,bias ###A. equity,impartiality
electronicsn. วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการพัฒนาและการใช้อุปกรณ์และระบบที่เกี่ยวกับการวิ่งของอิเล็กตรอนในสูญญากาศ หรือในสื่อที่เป็นแก๊ส
emergence(อิเมอ'เจินซฺ) n. การโผล่ออกมา,การปรากฎออกมา,การวิวัฒนาการ
entreaty(เอนทรี'ที่) n. การขอร้อง,การวิงวอน,คำขอร้อง,คำวิงวอน,คำอ้อนวอน
estimation(เอสทิเม'เชิน) n. การประมาณ,การประเมิน,การวินิจฉัย,ความคิดเห็น,ความนับถือ,ความเคารพ, Syn. estimate
exploration(เอคซฺพละเร'เชิน) n. การสำรวจค้น,การสำรวจ,การตรวจ,การวินิจฉัย,สอบสวน
field workn. การวิจัยค้นคว้าหรือสำรวจในสถานที่จริง., See also: fieldworker n.
flak(แฟลคฺ) n. การยิงปืนต่อสู้อากาศยาน,การวิจารณ์ที่รบกวน,การต่อต้านที่รบกวน,การโต้เถียงอย่างเผ็ดร้อน,การอภิปรายอย่างเผ็ดร้อน., Syn. flack
gait(เกท) {gaited,gaiting,gaits} n. ท่าทางการเดิน,ท่าทางการย่างก้าว,ท่าทางการวิ่ง,ความเร็วของการเคลื่อนที่ดังกล่าว. vt. สอนวิธีการย่างเท้าของม้า, Syn. bearing
English-Thai: Nontri Dictionary
acquaintance(n) การวิสาสะ,ความสนิทสนม,ความเป็นกันเอง,ความคุ้นเคย
altercation(n) การวิวาท,การทะเลาะ
analysis(n) วิภาค,การแยกแยะ,การวิเคราะห์
analytic(adj) เกี่ยวกับการวิเคราะห์
animadversion(n) การวิจารณ์,การติเตียน,การตำหนิ
assay(n) การพยายาม,การทดสอบ,การทดลอง,การวิเคราะห์
brawl(n) การทะเลาะกัน,การมีปากเสียง,การวิวาท
bustle(n) การวิ่งเต้น,การเป็นธุระให้,ความกระวีกระวาด,ความวุ่นวาย
career(n) อาชีพ,งานการ,การวิ่งเต้น
censure(n) การตำหนิ,การด่าว่า,การติเตียน,การวิจารณ์
construe(n) การตีความ,การวิเคราะห์ประโยค,การอนุมาน,การอธิบาย
critical(adj) วิกฤติอันตราย,เกี่ยวกับการวิจารณ์
criticism(n) การวิจารณ์,การวิเคราะห์,การติเตียน,บทวิจารณ์
critique(n) บทวิจารณ์,คำวิจารณ์,ศิลปะแห่งการวิจารณ์
delineation(n) การวาดภาพ,การวาดเค้าโครง,การวาดลายเส้น,การวิเคราะห์,การพรรณนา
diagnosis(n) การพิจารณา,การวินิจฉัย,การวิเคราะห์,การตรวจโรค
diagnostic(adj) เกี่ยวกับการวิเคราะห์โรค,เกี่ยวกับการตรวจโรค
dissection(n) การผ่าตัด,การชำแหละ,การผ่าศพ,การวิเคราะห์,การจำแนก
dissension(n) การทะเลาะ,การวิวาท,ความขัดแย้ง,ความไม่เห็นด้วย,ความไม่ลงรอยกัน
electrolysis(n) การวิเคราะห์สารประกอบเคมีด้วยกระแสไฟฟ้า
entreaty(n) การอ้อนวอน,การวิงวอน,การขอร้อง,การร้องขอ,คำขอร้อง
estimation(n) การประมาณ,การประเมิน,การตีราคา,ความคิดเห็น,การวินิจฉัย
exploration(n) การสำรวจ,การตรวจค้น,การสอบสวน,การวินิจฉัย
identification(n) การชันสูตร,การวินิจฉัย,การชี้ตัว,การแยกแยะ
inference(n) การลงความเห็น,การวินิจฉัย,การสรุป,การอนุมาน,การแสดง
marathon(n) การวิ่งทน,การวิ่งมาราธอน
marriage(n) การสมรส,การแต่งงาน,การวิวาห์
matrimony(n) การแต่งงาน,การสมรส,การวิวาห์
miscalculation(n) การคำนวณผิด,การคาดผิด,การกะผิด,การวินิจฉัยผิด
snatch(n) การฉก,การฉวย,การตอด,การวิ่งราว,การฉุดคร่า,การขโมย
physiological(adj) เกี่ยวกับสรีรวิทยา
physiology(n) สรีรศาสตร์,สรีรวิทยา
plea(n) คำขอร้อง,คำแก้ตัว,ข้ออ้าง,การวิงวอน,การอ้อนวอน
quarrel(n) ข้อพิพาท,การทะเลาะ,การวิวาท,เรื่องวิวาท
race(n) การแข่งขัน,การวิ่งแข่ง,ชนชาติ,เชื้อสาย
racing(n) การแข่งรถ,การแข่งความเร็ว,การวิ่งแข่ง,การแข่งม้า
rampage(n) การอาละวาด,ความวุ่นวาย,ความโมโห,การวิ่งพล่าน
relay(n) การสืบทอด,กองหนุน,การวิ่งผลัด,เครื่องถ่ายทอด
research(n) การวิจัย,การค้นคว้า,การสำรวจ,การวินิจฉัย
review(n) การวิจารณ์หนังสือ,การสวนสนาม,บทวิจารณ์,การทบทวน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
analysisการวิเคราะห์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network)อาร์พาเน็ต (เครือข่ายสำนักงานโครงการวิจัยขั้นสูง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
break-even analysisการวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
calligraphyอักษรวิจิตร [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
objective correlativeสหสัมพัทธ์ปรวิสัย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
corruptionการวิบัติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
DARPANET (Defense Advanced Research Projects Agency Network)ดาร์พาเน็ต (เครือข่ายสำนักงานโครงการวิจัยขั้นสูงของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
decisionคำวินิจฉัย, การวินิจฉัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Defense Advanced Research Projects Agency Network (DARPANET)เครือข่ายสำนักงานโครงการวิจัยขั้นสูงของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา (ดาร์พาเน็ต) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
diagnosisการวินิจฉัย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
distinguishing a caseการชี้ข้อแตกต่างในการวินิจฉัยคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
introspectionอันตรวินิจ, การพินิจภายใน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
laboratory diagnosisการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lexical analysisการวิเคราะห์ศัพท์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
lobby๑. การวิ่งเต้น๒. ที่นั่งผู้เข้าฟัง (ในสภา) [ดู galleries] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
microsecondไมโครวินาที [10-6 วินาที] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
numerical analysisการวิเคราะห์เชิงตัวเลข [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
objectivityรวิสัย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
operation researchการวิจัยเชิงปฏิบัติการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
operational research; operations researchการวิจัยดำเนินการ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
operations research; operational researchการวิจัยดำเนินการ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
physiological-สรีรวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
physiologyสรีรวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
roentgen diagnosisการวินิจฉัยด้วยรังสีเรินต์เกน [มีความหมายเหมือนกับ diagnosis, X-ray] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
symptomatology; semeiology; semiologyอาการวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
semiology; semeiology; symptomatologyอาการวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
snatchingการวิ่งราวทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
syntactical analysisการวิเคราะห์เชิงวากยสัมพันธ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
systems analysisการวิเคราะห์ระบบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
textual criticismการวิจารณ์ตัวบท [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
urinalysisการวิเคราะห์ปัสสาวะ, การตรวจปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
X-ray diagnosisการวินิจฉัยด้วยรังสีเอกซ์ [มีความหมายเหมือนกับ diagnosis, roentgen] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acarology, Medicalรวิทยาทางแพทย์ [การแพทย์]
Adductor Brevisแอดดัคเตอร์เบรวิส [การแพทย์]
Analysisการวิเคราะห์ [เศรษฐศาสตร์]
Broadcastersนักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Centralized catalogingการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศแบบรวมศูนย์กลางการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศแบบรวมศูนย์กลาง เป็นการนำงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศไว้ที่ส่วนกลาง เพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศให้กับส่วนกลางหรือหอสมุดกลาง และหน่วยงานอื่นๆ หรือห้องสมุดคณะ หรือห้องสมุดสถาบัน ภายใต้หน่วยงานใหญ่เดียวกัน โดยห้องสมุดคณะ ห้องสมุดสถาบัน จะทำหน้าที่บริการทรัพยากรสารสนเทศที่ผ่านการวิเคราะห์แล้วจากส่วนกลางแต่เพียงอย่างเดียว
Classificationการวิเคราะห์หนังสือ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Cluster analysisการวิเคราะห์จัดกลุ่ม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Conjoint analysis (Marketing)การวิเคราะห์คอนจอยท์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Constitutionalภาวะทางสรีรวิทยา,ลักษณะเฉพาะของแต่ละคน [การแพทย์]
Decentralized catalogingการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศแบบกระจายการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศแบบกระจาย เป็นการจัดการงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศไว้ตามหน่วยงานต่างๆ ภายใต้สังกัดเดียวกัน กล่าวคือ หอสมุดกลาง และห้องสมุดคณะ ห้องสมุดสถาบัน ต่างก็ทำหน้าที่ตั้งแต่การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ และการให้บริการ
Demographic Analysisการวิเคราะห์ประชากร [การแพทย์]
Diagnosisการวินิจฉัยโรค [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Diagnostic exposure การรับรังสีจากการวินิจฉัยโรค, การได้รับรังสีของผู้มารับบริการทางการแพทย์ อันเป็นขั้นตอนหนึ่งในการวินิจฉัยโรค หรือตรวจหาความบกพร่องของอวัยวะ [นิวเคลียร์]
Discourse analysisการวิเคราะห์ภาษาระดับข้อความ [TU Subject Heading]
Discriminant analysisการวิเคราะห์การจำแนกประเภท [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Diversificationการวิเภท [เศรษฐศาสตร์]
Dizzinessอาการเวียนหัว,เวียนศีรษะ,หน้ามืด,อาการวิงเวียน,เวียนหัว [การแพทย์]
Documentaryภาพยนตร์สารคดีภาพยนตร์สารคดี (Documentary) เป็นภาพยนตร์ที่บันทึกเหตุการณ์จริงหรือแสดงให้เห็นสภาพทางสังคมอย่างสร้างสรรค์ โดยไม่ได้ทำเป็นนวนิยาย เป็นภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ สังคม และวิทยาศาสตร์หรือเศรษฐศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง หรือการจัดสร้างตกแต่งขึ้นมาใหม่ เเต่เนื้อหาการแสดงออกเน้นข้อเท็จจริงมากกว่าความบันเทิง และเป็นเรื่องที่ผูกพันกับเหตุการณ์และบุคคลจริงโดยไม่มีการแสดง ภาพยนตร์สารคดีเป็นภาพยนตร์ที่ตั้งใจให้เป็นบันทึกบางแง่มุมของความเป็นจริงบางอย่าง แรกเริ่มเพื่อวัตถุประสงค์ในการสอนหรือการเก็บรักษาบันทึกทางประวัติศาสตร์ คำว่า “Documentary” นี้คิดขึ้นโดย John Grierson ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ชาวสก็อต ในค.ศ. 1926 โดยให้คำจำกัดความภาพยนตร์สารคดีว่าเป็น "การปฏิบัติที่เป็นการสร้างสรรค์ในสิ่งที่เป็นจริง" เพื่ออธิบายงานภาพยนตร์ของ Robert Flaherty ซึ่งเป็นคนแรกที่สร้างภาพยนตร์เกี่ยวกับการวิจารณ์สังคมโดยบรรยายให้เห็นภาพของคนจริงในสถานการณ์จริง
Dramatic criticismการวิจารณ์ละคร [TU Subject Heading]
Feminist film criticismการวิจารณ์ภาพยนตร์ชีวิตสตรี [TU Subject Heading]
Face valueมูลค่าตามหน้าตราสาร (มูลค่าที่ตราไว้)มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กำหนดระบุไว้บนใบตราสารซึ่งจะเป็นไปตามข้อกำหนดในหนังสือบริคณห์สนธิของแต่ละบริษัท มูลค่าที่ตราไว้เป็นข้อมูลที่แสดงให้ทราบถึงมูลค่าเงินลงทุนเริ่มแรกสำหรับหุ้นแต่ละหน่วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ทางบัญชี และใช้แสดงให้ทราบถึงทุนจดทะเบียนตามกฎหมาย เช่น ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท แบ่งเป็น 10 ล้านหุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นต้น มูลค่าที่ตราไว้มีประโยชน์ในการกำหนดอัตราผลตอบแทนสำหรับผู้ถือหุ้นกู้ พันธบัตร และหุ้นบุริมสิทธิ เพราะดอกเบี้ยที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ พันธบัตร รวมถึงเงินปันผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะกำหนดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าที่ตราไว้ มูลค่าที่ตราไว้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับราคาตลาดที่ตกลงซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์ ราคาตลาดจะถูกกำหนดขึ้นโดยภาวะอุปสงค์และอุปทานในตลาด ซึ่งเป็นไปตามปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์นั้น ๆ และสภาวะการซื้อขายในตลาด par value อาจเรียก face value (มูลค่าตามหน้าตราสาร) หรือ nominal value (มูลค่าที่กำหนดไว้) [ตลาดทุน]
Flow injection analysisการวิเคราะห์แบบโฟล อินเจคชัน [TU Subject Heading]
Fundamental analysisการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเป็นวิธีการวิเคราะห์หลักทรัพย์แบบหนึ่ง การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานมุ่งจะประเมินมูลค่าของหลักทรัพย์ในปัจจุบัน โดยพิจารณาถึงผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับและราคาหลักทรัพย์ที่คาดว่าจะขายได้ในอนาคต ผลจากการวิเคราะห์นี้จะใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินใจคือ จะซื้อหลักทรัพย์นั้นหากพบว่าราคาตลาดของหลักทรัพย์ดังกล่าวต่ำกว่ามูลค่าตามพื้นฐานที่คำนวณได้ และจะขายหลักทรัพย์นั้นหากพบว่าราคาตลาดของหลักทรัพย์ดังกล่าวสูงกว่ามูลค่าตามพื้นฐาน ในการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจะวิเคราะห์ถึงภาวะเศรษฐกิจ ภาวะการเมือง ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และผลการดำเนินงาน รวมทั้งฐานะทางเงินของบริษัทผู้ออกหุ้น วิธีวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจะแตกต่างจากการวิเคราะห์ทางเทคนิค (technical analysis) ซึ่งมุ่งวิเคราะห์ลักษณะการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ และปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นสำคัญ เพื่อคาดหมายแนวโน้มของราคาหลักทรัพย์ [ตลาดทุน]
Logistic regression analysisการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Harmonic analysisการวิเคราะห์ฮาร์มอนิก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Identifyชี้บอก, พิสูจน์, การวินิจฉัย [การแพทย์]
inferential statisticsสถิติเชิงอนุมาน, การวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากตัวอย่างเพื่ออ้างอิงไปถึงข้อมูลทั้งหมด เป็นศาสตร์ที่ให้วิธีการเลือกตัวแทนที่ดีของประชากร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Instrumental analysisการวิเคราะห์โดยอุปกรณ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Joggingการวิ่งเหยาะ [TU Subject Heading]
Journalวารสารวิชาการ
Lab Resultsค่าที่ได้จากการวิเคราะห์ [การแพทย์]
Linguistic analysis (Linguistics)การวิเคราะห์ทางภาษา (ภาษาศาสตร์) [TU Subject Heading]
Literaryการวิเคราะห์ความเกี่ยวพันทางวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Lobbyingการวิ่งเต้น [TU Subject Heading]
Marathon runningการวิ่งมาราธอน [TU Subject Heading]
Market researchการวิจัยทางการตลาด [การบัญชี]
Metrologyมาตรวิทยา [TU Subject Heading]
Microbiological Assaysการวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา, การวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา [การแพทย์]
Modal analysisการวิเคราะห์การสั่นไหว [TU Subject Heading]
Multilevel analysisการวิเคราะห์พหุระดับ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
analysis (n.) การวิเคราะห์ See also: การพิเคราะห์, การนำมาแยกเป็นส่วนๆ เพื่อพิจารณาในประเด็นต่างๆ Syn. separation, breakdown
analysis (n.) ผลการวิเคราะห์
analytic (adj.) เกี่ยวกับการวิเคราะห์ See also: ซึ่งใช้การวิเคราะห์ Syn. analytical, systematic
analytical (adj.) เกี่ยวกับการวิเคราะห์ See also: ซึ่งใช้การวิเคราะห์ Syn. systematic
anatomy (n.) การวิเคราะห์อย่างละเอียด
animadversion (n.) การวิพากษ์วิจารณ์ Syn. blame, comment
ARS (n.) การวิจัยทางการเกษตร
assay (n.) การวิเคราะห์ทางเคมี
brawl (n.) การวิวาท See also: การทะเลาะเบาะแว้ง, การทุ่มเถียง, การทะเลาะวิวาท Syn. fight
broadcasting room (n.) ห้องแสดงรายการวิทยุโทรทัศน์ Syn. radio station
canter (n.) การวิ่ง (เร็วกว่าการวิ่งเหยาะและช้ากว่าการควบวิ่ง)
canter (vt.) วิ่ง (เร็วกว่าการวิ่งเหยาะและช้ากว่าการควบวิ่ง)
canter (vi.) วิ่ง (เร็วกว่าการวิ่งเหยาะและช้ากว่าการควบวิ่ง) Syn. jog, trot
condemnation (n.) การวิจารณ์อย่างแรง Syn. censure, denunciation
critical (adj.) เกี่ยวกับการวิจารณ์
criticism (n.) การวิจารณ์ Syn. caviling, carping
dash (n.) การวิ่งแข่งระยะสั้น (ทางกีฬา) See also: การแข่งขันวิ่ง Syn. race, sprint
diagnosis (n.) การวินิจฉัยโรค See also: การหาสาเหตุ Syn. prognosis, pathology, analysis, determination
diagnostic (adj.) ซึ่งใช้ในการวินิจฉัยโรค See also: ซึ่งใช้ในการหาสาเหตุ Syn. demonstrative, distinquishing
distinquishing (adj.) ซึ่งใช้ในการวินิจฉัยโรค See also: ซึ่งใช้ในการหาสาเหตุ Syn. demonstrative
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We're not supposed to be running!พวกเราไม่ควรวิ่งนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It was a matter of seconds!มันเป็นเรื่องของการวินาที!
Or one quick rush.หรือหนึ่งในการวิ่งอย่างรวดเร็ว
Well, what we got here is what appears to be, anyway, a normal set of internal organs.เอาละ เราจะมาเริ่มการวินิจฉัยละนะ นี่คืออวัยวะภายใน ไม่ว่าจะเป็น
Diagnosis is only the first step.การวินิจฉัยเป็นเพียงขั้นตอน แรก
If you've done the analysis what are the results?หากคุณได้ดำเนินการวิเคราะห์ สิ่งที่เป็นผลหรือไม่
Your government wanted us to awaken you when we reported our findings.รัฐบาลของท่านต้องการให้เรา ที่จะปลุกคุณเมื่อเราได้รายงาน ผลการวิจัยของเรา
Curnow, have you heard the one about the marathon runner and the chicken?เฮย นาวที่คุณเคยได้ยินหนึ่ง เกี่ยวกับการวิ่งมาราธอนและ ไก่?
So, as a scientist, you do a lot of research?ดังนั้นเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่คุณทำมากของการวิจัยหรือไม่
And what sort of research would you do on me?และสิ่งที่จัดเรียงของการวิจัยที่คุณจะทำกับฉัน?
Anybody else want a whiskey?ใครต้องการวิสกี้ไหม?
And the murdered ran back down the secret passage to the study.และฆาตกรวิ่งเข้าทางลับมาที่ห้องหนังสือ
In the dark, the murderer ran across the hall to the study, picked up the rope and the lead pipe, ran to the billiard room, strangled Yvette.ท่ามกลางความมืดฆาตกรวิ่ง จากห้องโถงไปยังห้องหนังสือ หยิบเชือกและท่อน้ำ วิ่งไปที่ห้องบิลเลียด
When we commissioned the schmectel corporation to research this precise event sequence scenario, it was determined that the continual stockpiling and development of our nuclear arsenal was becoming self-defeating.เราได้จ้าง Schmectel Corp. ทำการวิจัยสถานการณ์โลก สรุปได้ว่า การแข่งกันสะสมอาวุธ และการเร่งพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ กลายเป็นภาระอันหนักอึ้ง
The four-time champion, our own Bill Travis.แชมป์สี่ปีซ้อนของพวกเรา บิล เทรวิ
Then call one of those shrinks on the radio.งั้นก็โทรหานักจัดรายการวิทยุซักคน ให้ช่วยแก้ปัญหาให้หน่อย
This is the result of the investigation.และยิ่งกว่านั้น นี่เป็นผลจากการวิจัย
My brother-in-law got his doctorate there.มันได้ผลเฉพาะการวิจัยเท่านั้น ไม่มีผลกับเด็กหรอก
Our project leader has vanished, along with all his research.หัวหน้าโครงการณ์ของเรา หายตัวไป, พร้อมกับการวิจัยของเขา
Wasn't it Nietzsche's work itself, which through deconstructive and post-structuralist readings induced the death of psychobiography?ผลงานของเนเช่ ซึ่ง... ...ผ่านจิตวิทยาการวิจารณ์และ นักโครงสร้างการอ่าน... ...โน้มน้าวไปสู่ความตาย แห่งความวิกลจริตไม่ใช่เหรอ?
You didn't understand what I was saying about the analytic field.คุณไม่เข้าใจว่าผม พูดอะไรเกี่ยวกับสาขาการวิเคราะห์
I want you to gather his research... all disks, hard copies, everything.ผมต้องการให้คุณ เก็บข้อมูลการวิจัยของเขา ทั้งดิสก์ ทั้งเอกสาร เอามาให้หมด
You'll want to contact Agent Mulder. We look forward to your reports.พวกเรา เชื่อมั่นในตัวคุณ ว่ามี การวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ที่เหมาะสม
As director of Leland University's Biotechnology Research Program... I thank you on behalf of my esteemed colleagues for your consideration.ในฐานะ ผ.อ.โครงการวิจัยไบโอเทคมหาวิทยาลัยเลแลนด์ ผมขอขอบคุณในนามของเพื่อนที่เคารพในการรับพิจารณาโครงการ
This wedding's in four days. I cannot have bloodshed here!การวิวาห์จะมีในอีก 4 วัน ผมไม่ยอมให้มีการนองเลือดที่นี่
The Wachootoo shaman, or medicine man, has protested the intertribal wedding.หมอผีวาชูตู หมอยาน่ะ เป็นคนที่คัดค้านการวิวาห์ข้ามเผ่า
"At night they fly, you better run... these winged things are not much fun.""ราตรีมันโบยบิน... เจ้าควรวิ่ง... ให้พ้นจากเจ้าตัวมีปีกเหล่านั้น..."
Stay on top of the systems diagnostics!อยู่ด้านบนของระบบการวินิจฉัย!
We need help with the spectrum analysis. - I'll get on it.นั่งลง เราต้องการความช่วย เหลือด้วยการวิเคราะห์สเปกตรัม
Despite your obvious enthusiasm there's been a lot of criticism that this endeavor is simply too dangerous.แม้จะมีความกระตือรือร้น ที่เห็นได้ชัดของคุณ มีการจำนวนมากของการวิจารณ์ ที่ความพยายามนี้เป็น เพียงอันตรายเกินไป
Thank you for that scientific analysis, Mr. Smith.-ขอบคุณ สำหรับการวิเคราะห์ของคุณ
These windows are nine inches thick and if they go... it's sayonara in two microseconds.หน้าต่างล้วนหนา 9 นิ้ว ถ้าแตก... ก็ซาโยนาระใน 2 ไมโครวินาที
I want you to analyze and interpret all the events... surrounding Derek's incarceration.ฉันต้องการวิเคราะห์ และแปลผล เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น... ที่เกี่ยวกับ การจำคุกของ เดเร็ค
Y es. Fatherhood is a blessing...ใช่ การได้เป็นพ่อคือพรวิเศษ
We ran some market surveys and decided not to go ahead with the line.เราทำการวิจัยตลาดและตัดสินใจไม่ผลิต ทำไม
I remember reading something in Herbology.จำได้ว่าอ่านพบอะไรในสมุนไพรวิทยา
Lucky Hermione pays attention in Herbology.โชคดีที่เฮอร์ไมโอนี่สนใจสมุนไพรวิทยา
Unknown even to its own employees... its massive profits are generated by military technology... genetic experimentation and viral weaponry.ไม่มีใครเทียบได้กับอัมเบลล่า กำไรก้อนโตจากโครงการวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหาร การทดลองเกี่ยวกับยีนส์ และอาวุธชีวภาพ
A top-secret research facility... owned and operated by the Umbrella Corporation... the Hive houses over 500 technicians, scientists and support staff.เป็นที่สำหรับการทำโครงการวิจัยลับสุดยอด ที่สร้างขึ้นโดย องค์กรของแอมเบลล่า ที่นี่เป็นบ้านที่อยู่โดยรวมของพนักงานเทคนิค นักวิจัย และทีมสนับสนุน
Their research is of the highest importance.การวิจัยของพวกเขาเป็นการวิจัยที่มีความสำคัญมาก
Proof of the research that was going on down here.ข้อพิสูจน์เกี่ยวกับการวิจัย นั้นมันสิ่งที่ทำให้ฉันต้องมาที่นี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รวิ
Back to top