ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pathology

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pathology*, -pathology-

pathology ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pathology (n.) พยาธิวิทยา (ทางการแพทย์) Syn. parasitology
English-Thai: HOPE Dictionary
pathology(พะธอล'ละจี) n. พยาธิวิทยา,โรควิทยา, See also: pathologist n.
English-Thai: Nontri Dictionary
pathology(n) พยาธิวิทยา,อายุรเวช,เวชศาสตร์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pathologyพยาธิวิทยา [มีความหมายเหมือนกับ pathobiology ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathology, animal; zoopathologyสัตวพยาธิวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pathologyพยาฺธิวิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พยาธิวิทยา (n.) pathology
ทันตพยาธิวิทยา (n.) oral pathology
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The body of the terrorist is being delivered to the armed forces institute of pathology where FBI forensic experts will endeavor to identify it.ศพของผู้ก่อการร้าย จะถูกส่งไปยังศูนย์วิจัย ของกองทัพ ที่ซึ่ง หน่วยพิสูจน์หลักฐานของ FBI ทำการตรวจสอบต่อไป
Well,we just got back the pathology report.รายงานจากแผนกเวชศาสตร์บอกว่า
Ah right. This it Pathology Room No. 1.อ่ะ นี่ไง ห้องชันสูตรหมายเลขหนึ่ง
Now, it maybe said... the pathology is a study in all things human, save for the soul of course.ตอนนี้ เราอาจกล่าวว่า พยาธิวิทยาเป็นการศึกษาเกี่ยวกับทุกอย่าง ของมนุษญย์ การปกปักวิญญาณ
But it is in that particular branch of pathology known as forensics that we will delve into what it means to be inhuman.แต่ว่าภายในนั้น ก็มีสาขาของการชันสูตร ที่เรียกว่านิติเวชวิทยา ซึ่งเราได้เข้าถึงสิ่งที่เรียกว่า การทารุณโหดร้าย
I want to see Bauer's pathology report.ฉันอยากเห็นรายงานการแพทย์ของบาวเออร์
Uh,i-i was thinking that you,sir,are a bumptious fool, and i was wondering exactly what training in forensic pathology you have.ผมกำลังคิดว่า คุณมันก็ไอ่งั่งคนนึงเท่านั้น และก็สงสัยว่า คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญนิติเวชด้านไหนกัน
Knight's forensic pathology with all relevant addendum.Knight's forensic pathology :ความสัมพันธ์และภาคผนวก
I mean, her pathology is consistent;พยาธิวิทยาอาการของเธอคงที่
[Forensic Pathology Department Yoon Sung Ho Professor][แผนกนิติเวชศาสตร์ ศาสตราจารย์ยุนซุงโฮ]
And you two go to pathology and look at Cuddy's slides.และคุณสองคนไปหน่วยพยาธิวิทยา ไำปดูสไลด์ของคัดดี้
Inner-ear pathology can affect the equilibrium and cause disorientation, making it appear to be a neurological disorder.หูส่วนใน มันมีผลต่อการทรงตัว และอาจทำให้มีอาการเลอะเลือน แสดงออกเป็นความผิดปกติทางสมอง

pathology ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
病理[bìng lǐ, ㄅㄧㄥˋ ㄌㄧˇ, 病理] pathology
病理学[bìng lǐ xué, ㄅㄧㄥˋ ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ, 病理学 / 病理學] pathology
效价[xiào jià, ㄒㄧㄠˋ ㄐㄧㄚˋ, 效价 / 效價] potency; titer (measure of effective concentration in virology or chemical pathology, defined in terms of potency after dilution by titration); valence (perceived value in psychology); valency
效价能[xiào jià néng, ㄒㄧㄠˋ ㄐㄧㄚˋ ㄋㄥˊ, 效价能 / 效價能] potency; titer (measure of effective concentration in virology or chemical pathology, defined in terms of potency after dilution by titration)

pathology ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
病理学[びょうりがく, byourigaku] (n) pathology
法医学[ほういがく, houigaku] (n) (1) forensic medicine; forensic pathology; forensics; (2) medical jurisprudence; legal medicine; (P)
病理[びょうり, byouri] (n) pathology; (P)
臨床[りんしょう, rinshou] (adj-no) clinical (e.g. pathology, physiology); (P)

pathology ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อายุรศาสตร์[n.] (āyurasāt) EN: science of medicine ; medicine ; pathology ; therapeutics FR: sciences médicales [fpl] ; médecine [f] ; pathologie [f] ; thérapeutique [f]
พยาธิสภาพ[n.] (phayāthi sa) EN: pathology FR:
พยาธิวิทยา[n.] (phayāthi wi) EN: pathology ; pathobiology FR: pathologie [f]
พยาธิวิทยาเฉพาะอย่าง[n. exp.] (phayāthi wi) EN: special pathology FR:
พยาธิวิทยาเชิงทดลอง ; พยาธิวิทยาทดลอง[n. exp.] (phayāthi wi) EN: experimental pathology FR:
พยาธิวิทยาคลินิก[n. exp.] (phayāthi wi) EN: clinical pathology ; laboratory medicine ; clinical analysis ; clinical biology ; medical biology FR: pathologie clinique [f]
พยาธิวิทยาเปรียบเทียบ[n. exp.] (phayāthi wi) EN: comparative pathology FR:
พยาธิวิทยาระบบ[n. exp.] (phayāthi wi) EN: systemic pathology FR: pathologie systémique [f]
พยาธิวิทยาเซลล์[n. exp.] (phayāthi wi) EN: cellular pathology FR:
พยาธิวิทยาทั่วไป[n. exp.] (phayāthi wi) EN: general pathology FR: pathologie générale [f]
เซลล์พยาธิวิทยา[n. exp.] (sel phayāth) EN: cellular pathology FR:
ทันตพยาธิวิทยา[n.] (thantaphayā) EN: oral pathology FR:
วิชาพยาธิวิทยาคลินิก[n. exp.] (wichā phayā) EN: clinical pathology ; laboratory medicine ; clinical analysis ; clinical biology ; medical biology FR: pathologie clinique [f]
จุลพยาธิวิทยา[n.] (junlaphayāt) EN: histopathology FR:
พยาธิวิทยาช่องปาก[n. exp.] (phayāthi wi) EN: oral pathology) FR:

pathology ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Neuropathologie {f} [med.]neuropathology
Pathologie {f} [med.]pathology

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pathology
Back to top