ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

prognosis

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *prognosis*, -prognosis-

prognosis ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
prognosis (n.) การทำนายอาการโรค Syn. forecast, prediction
English-Thai: HOPE Dictionary
prognosis(พรอกโน'ซิส) n. การทำนายอา-การโรค,การทำนาย,การคาดคะเน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
prognosis๑. การพยากรณ์โรค๒. คำพยากรณ์โรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
As you can see from that report, my prognosis isn't good.เหมือนที่เธอเห็นจากรายงานนั่น อาการของชั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่
The doctor says it's a good prognosis for Mai Lin's daughter and husband.หมอบอกว่าอาการของ ลูกสาวและสามีเหมย หลิน ดีขึ้น
Summary prognosis Exactly 90 secondsจะทำให้หมดสติประมาณ90 วินาที
What's the prognosis on Craven?- แม้แต่ถ้านายได้ทำ ? -ใช่ แม้แต่ฉันได้ทำ
The prognosis is extremely pissed off!ผลออกมาน่าหงุดหงิดมาก
They say his prognosis is good.พวกเขาบอกว่าอาการของเขาดีนะ
It's a fashion prognosis of disastrous proportion.โรคแฟชั่นของความหายนะ
What's the prognosis?เพียงคันเดียวที่จอดอยู่
What's the prognosis, Fertile Myrtle: Minus or plus?ผลเป็นไงหละ แม่พันธุ์ ลบ หรือ บวก
Can you offer any kind of prognosis?หมอพอจะบอกอาการของเขาได้ไหม
Well, get his financials, phone, e-mail, and get the wife's prognosis.-ถ้างั้น ไปหาข้อมูลพวกนี้มา การเงิน,โทรศัพท์,อีเมล์ -รวมทั้งค่ารักษาของเมียเขา
What's your prognosis?คุณวินิฉัยว่าอย่างไร

prognosis ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
预后[yù hòu, ㄩˋ ㄏㄡˋ, 预后 / 預后] prognosis (esp. medical)
预兆[yù zhào, ㄩˋ ㄓㄠˋ, 预兆 / 預兆] omen; (med.) prognosis

prognosis ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
予後[よご, yogo] (n,adj-no) prognosis; aftereffects; recuperation; convalescence

prognosis ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การทำนาย[n.] (kān thamnāi) EN: prediction ; forecast ; prognosis FR: prédiction [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า prognosis
Back to top