ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

breakdown

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *breakdown*, -breakdown-

breakdown ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
breakdown (n.) การหยุดลง
English-Thai: HOPE Dictionary
breakdown(เบรค'ดาวน์) n. ความล้มเหลว,การล้มเจ็บ,การไม่สบาย,การสลายตัว,การวิเคราะห์,การแบ่งออกเป็นส่วน -Conf.break down เสียหมายถึง การที่เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดทำงาน ซึ่งเกิดจากความผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
breakdownการเสีย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตาย (v.) breakdown See also: be out of order
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, she had a nervous breakdown after her mother's death,เอ้อ, เธอเป็นโรคประสาท หลังจากแม่ของเธอตาย,
It couldn'tjust be that he had a breakdown with a concomitant memory lapse?นั่นอาจไม่ใช่เพราะ เกิดการวูบ พร้อมกับสูญเสียความจำบางส่วน หรือไม่ ?
Fortunately for you, I'm gonna overlook this mental breakdown of yours.สำหรับเธอ ฉันกำลังจะมองคุณ - นี่คุณอาจจะจิตใจยังไม่ปกติ
'We appear to have a breakdown in communication there.'เราขาดการติดต่อกับที่นั่น'
Yeah. I sort of came back to have a nervous breakdown but the bastard beat me to it.มันเหมือนผมกลับมาเพื่อประสาทเสียน่ะครับ
I'll need a breakdown of procedure and protocol.ฉันต้องขอให้หยุดขั้นตอนและ แบบแผนการทำงานของคุณ
So he did what any self-respecting paleontologist on the verge of a nervous breakdown would do.ดังนั้นเขาทำแลลที่นักบรรพชีวินวิทยา ที่มีความเคารพตนเองสูง ในสภาพวะประสาทเสียจะทำ
There's no question, there's a breakdown in military discipline on this vessel.No there is more you doubt, the discipline he/she got lost on board of that ship. I blame the man-fish.
And given the condition of the ship, it could experience a fatal breakdown at any time.และให้ ปัจจัยแวดล้อม ของยาน มันควรจะมีประสบการณ์ การหยุดความหายนะไม่ว่าเวลาใดๆ
Would you mind having your breakdown someplace else?ไปปี๊ดแตกที่อื่นได้ไหม
Please tell me I just had a nervous breakdown at the wedding and now I'm at a mental hospital and I'm on medication and it's giving me hallucinationsบอกฉันทีว่าฉันเพิ่งสติแตกที่งานแต่ง ฉันอยู่โรงพยาบาลโรคจิต และกำลังรักษาอยู่ และนี่ทำให้ฉันเห็นภาพหลอน
We found charge conjugation... a certain breakdown in time symmetry. Now take your sides.เพื่อทำลาย สมมาตรการเดินของเวลา

breakdown ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
溶血[róng xuè, ㄖㄨㄥˊ ㄒㄩㄝˋ, 溶血] hemolysis (breakdown of red blood cells leading to anemia)
溶血病[róng xuè bìng, ㄖㄨㄥˊ ㄒㄩㄝˋ ㄅㄧㄥˋ, 溶血病] hemolytic disease of newborn (breakdown of red blood cells due to alloimmune reaction between mother and fetus)
故障[gù zhàng, ㄍㄨˋ ㄓㄤˋ, 故障] malfunction; breakdown; defect; shortcomingfault; failure; impediment; error; bug (in software)

breakdown ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブレークダウン[, bure-kudaun] (n) breakdown
交渉決裂[こうしょうけつれつ, koushouketsuretsu] (n) breakdown of negotiations
細胞崩壊[さいぼうほうかい, saibouhoukai] (n) cytolysis; breakdown of cells by the destruction of their outer membrane
内訳[うちわけ, uchiwake] (n) itemization (of expenses); the items; breakdown; classification; (P)
気の病[きのやまい, kinoyamai] (n) nervous breakdown; neurosis; sickness from anxiety
決裂[けつれつ, ketsuretsu] (n,vs) breakdown; rupture; (P)
神経衰弱[しんけいすいじゃく, shinkeisuijaku] (n) (1) neurasthenia; nervous breakdown; (2) concentration (card game involving turning over face-down cards to find identical pairs)
衰弱[すいじゃく, suijaku] (n,vs,adj-no) weakness; debility; breakdown; prostration; (P)

breakdown ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รถลาก[n. exp.] (rot lāk) EN: recovery vehicle ; breakdown lorry ; tow truck FR: dépanneuse [f]
ตาย[v.] (tāi) EN: breakdown ; be out of order FR:

breakdown ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschleppwagen {m}breakdown vehicle; breakdown lorry; breakdown van
Aufschlüsselung {f} | Aufschlüsselung des Vertragspreisesbreakdown | contract price breakdown
Motorschaden {m}engine trouble; mechanical breakdown
Fahrzeugpanne {f}mechanical breakdown
Nervenzusammenbruch {m} [med.] | einen Nervenzusammenbruch erleidennervous breakdown | to have a nervous breakdown
Durchbruchsbereich {m}breakdown region
Durchschlagsspannung {f} [electr.]breakdown voltage
Kippmoment {n}breakdown torque
Pannenhilfe {f}breakdown service
Maschinenschaden {m}mechanical breakdown; engine trouble

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า breakdown
Back to top