ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

denunciation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *denunciation*, -denunciation-

denunciation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
denunciation (n.) การประณามในที่สาธารณะ See also: การกล่าวหา Syn. accusation, allegation
English-Thai: HOPE Dictionary
denunciation(ดินันซีเอ'เชิน) n. การประณาม,การติเตียน,การกล่าวโทษ,การเพิกถอน,การประกาศเพิกถอน, Syn. accusation
English-Thai: Nontri Dictionary
denunciation(n) การประณาม,การกล่าวโทษ,การติเตียน,การปรักปรำ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
denunciation๑. การประณาม, การประจาน๒. การบอกเลิก (สนธิสัญญาหรือข้อตกลง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We would need the straw mattress, at once pantry and strongbox, the fiercely contested blanket, the denunciations and curses, the orders repeated in every tongue, the sudden appearance of the SS, zealous in their spot checks and practical jokes.เราต้องการแค่ที่นอนฟาง ที่เก็บอาหาร และหีบเก็บของ มีเพียงผ้าห่มที่ไม่เพียงพอ คำกล่าวหา และด่าทอ กล่าวย้ำสั่งให้ทำงาน

denunciation ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
孽海花[Niè hǎi huā, ㄋㄧㄝˋ ㄏㄞˇ ㄏㄨㄚ, 孽海花] Flower in the sea of evil, late Qing novel of denunciation by Jin Tianhe 金天翮
官场现形记[guān chǎng xiàn xíng jì, ㄍㄨㄢ ㄔㄤˇ ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧˋ, 官场现形记 / 官場現形記] Observations on the current state of officialdom, late Qing novel of denunciation by Li Boyuan 李伯元 or Li Baojia 李寶嘉|李宝嘉
老残游记[lǎo cán yóu jì, ㄌㄠˇ ㄘㄢˊ ㄧㄡˊ ㄐㄧˋ, 老残游记 / 老殘遊記] novel by late Qing novelist Liu E 劉鶚|刘鹗, classified as novel of denunciation

denunciation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
個人攻撃[こじんこうげき, kojinkougeki] (n,adj-no) personal attack or denunciation
排撃[はいげき, haigeki] (n,vs) rejection; denunciation
痛罵[つうば, tsuuba] (n,vs) abuse; invective; denunciation
筆誅[ひっちゅう, hicchuu] (n,vs) written denunciation
糞味噌;クソ味噌;糞ミソ[くそみそ(糞味噌);クソみそ(クソ味噌);くそミソ(糞ミソ);クソミソ, kusomiso ( fun miso ); kuso miso ( kuso miso ); kuso miso ( fun miso ); kusomiso] (adj-na,n) (1) (See 味噌糞) harsh; severe (e.g. criticism, verbal attack); (n) (2) (uk) sweeping denunciation
弁難[べんなん, bennan] (n,vs) denunciation; criticism
弾劾[だんがい, dangai] (n,vs,adj-no) impeachment; accusation; censure; denunciation; (P)
論難攻撃[ろんなんこうげき, ronnankougeki] (n,vs) attacking by argument; denunciation; condemnation; heated controversy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า denunciation
Back to top