ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ยากลำบาก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ยากลำบาก*, -ยากลำบาก-

ยากลำบาก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยากลำบาก (v.) be troubled by See also: suffer, become weary, be troublesome Syn. ยากลำเค็ญ, ลำบาก, เหนื่อยยาก, ทุกข์ยาก
English-Thai: HOPE Dictionary
arduous(อาร์'ดิวเอิส) adj. ยากลำบาก,ตรากตรำ,อย่างแรง,ขัน. -arduous- ness n., Syn. difficult,laborious)
burdensome(เบอ'เดินเซิม) adj. ยากลำบาก,ยุ่งยาก,เป็นภาระ, Syn. arduous
business(บิซ'ซิเนส) n. ธุรกิจ,การค้า,เรื่องที่ยากลำบาก,เรื่องที่ถือว่าสำคัญและเอาจริงเอาจัง,ธุระ,สถานการณ์,ภาระหน้าที่,การงาน -Id. (mean business) เอาจริง adj. เกี่ยวกับธุรกิจการค้า
collar workn. งานที่ยากลำบาก
difficulty(ดิฟ'ฟะคัลที) n. ความยากลำบาก,ความยุ่งยาก,อุปสรรค,ความดื้อรั้น,ความขัดสน -make difficulties ทำให้ยุ่งยาก,คัดค้าน, Syn. quarrel
distraint(ดิสเทรนท') n. การอายัดทรัพย์เพื่อบีบบังคับ,ความยากลำบาก
effort(เอฟ'เฟิร์ท) n. ความพยายาม,ความมานะ,ความอุตสาหะ,การทดลองที่ยากลำบาก,กำลังของเครื่องจักร,ผลของความพยายาม, Syn. exertion,attempt
kiaugh(คิอา) n. ความยากลำบาก,ความกลุ้มใจ
mill(มิล) n. โรงเครื่องจักรเครื่องกล,โรงงาน,โรงสี,โรงโม่,โรงบดวัตถุ,เครื่องบด,โรงประกอบหัตถกรรม,หน่วยงานที่ผลิตสิ่งใด ๆ ขึ้นเป็นจำนวนมาก . vt. บด,โม่,ต่อสู้,เอาชนะ,ตี,ชก,ต่อย. -Phr. (through the mill ผ่านความยากลำบาก), See also: millable adj.
spiny(สไพ'นี) adj. เต็มไปด้วยหนาม,เต็มไปด้วยเดือยแหลม,คล้ายหนาม,คล้ายเดือยแหลม,ยากลำบาก,จัดการยาก,ขรุขระ,มีปัญหา., See also: spininess n., Syn. thorny
pull(พูล) v.,n. (การ) ดึง,ลาก,ทิ้ง,จูง,กระชาก,ถอน,เด็ด,เก็บ,ฉุด,ชัก,พาย (เรือ) ,ดึงดูด,ดูด,ดื่ม -Phr. (pull in มาถึง) -Phr. (pull off กระทำด้วยความสำเร็จ) (โดยเฉพาะที่ยากลำบาก) , -Phr. (pull oneself together ควบคุมอารมณ์) -Phr. (pull someone's leg หยอกล้อ)
riour(ริก'กะ) n. ความแข็งทื่อ,ความเข้มงวด,ความไม่ยืดหยุ่น,ความยากลำบาก, Syn. rigor
rough(รัฟ) adj.,n.,v. (ทำให้,กลายเป็น) (สิ่งที่) ขรุขระ,ไม่เรียบ,สาก,หยาบ,กระด้าง,ไม่สวย,มีขนรุงรัง,ไม่ได้ตกแต่ง,ไม่ได้เสริมแต่ง,คร่าว ๆ ,ตึงตัง,หยาบคาย,เกเร, (พายุ) รุนแรง,ไม่เป็นระเบียบ,จลาจล,ยากลำบาก, (ยา) ฤทธิ์แรง,คนเกเร,คนพาล,ความลำบาก,ต้นร่าง
scrape(สเครพ) vt.,vi.,n. (การ) ขูด,ขูดออก,ครูด,ถู,เช็ด,เช็ดออก,โกน,เบียด,เฉียด,แฉลบ,รวบรวมด้วยความยากลำบาก,อดออม,กระทำได้อย่างหวุดหวิด,พอดำเนินชีวิตผ่านไปได้วัน ๆ หนึ่ง,เสียงกรอบแกรบ,เสียงถู,เสียงเสียดสี,บริเวณขูด (ถลอก,เช็ด,โกน) ,สถานการณ์ที่ลำบาก,สภาพที่ลำบาก,ความ
severe(ซีเวียร์') adj. รุนแรง,เข้มงวด,กวดขัน,เคร่ง,เคร่งขรึม,เคร่งครัด,เอาจริงเอาจัง,เหน็บแนม,เสียดสี,หนาวจัด,ร้ายแรง,สาหัส,ดุเดือด,ยากลำบาก,แม่นยำ., See also: severely adv. severeness n., Syn. cruel,harsh
severity(ซีเวีย'ริที) n. ความรุนแรง,ความเข้มงวด,ความกวดขัน,ความเคร่ง,การเอาจริงเอาจัง,ความยากลำบาก,ความแม่นยำ,การลงโทษอย่างรุนแรง,การเหน็บแนม,การเสียดสี
sweathy(สเวท'ที) adj. เหงื่อชุ่ม,มีเหงื่อมาก,ขับเหงื่อ,ทำให้เหงื่อออก,ทำงานหนัก,ยากลำบาก., See also: sweatily adv. sweatiness n.
travail(ทระเวล') n.,vi. (ทำ,ได้รับ) งานยากลำบาก,งานตรากตรำ,ความทุกข์ทรมานจากความยากลำบาก,การคลอดลูก,ความเจ็บปวดแห่งการคลอดลูก., Syn. agony,pain,toil,labour,toil
trial(ไทร'เอิล) n. การทดลอง,การสอบสวน,การซ้อม,การทรมาน,ความเจ็บปวด,ความยากลำบาก,บุคคลที่ลำบากลำบน,เรื่องที่ยากลำบาก adj. เกี่ยวกับการทดสอบ,เป็นตัวอย่าง, Syn. experiment,tryout,ordeal,test
tribulation(ทริบบิวเล'เชิน) n. ความยากลำบาก,ความยากแค้น,ภัยพิบัติ, Syn. oppression
trouble(ทรัพ'เบิล) n. ความยุ่งยาก,ความยากลำบาก,การรบกวน,สิ่งรบกวน,อุปสรรค,ความเป็นทุกข์,ความเจ็บปวด,ความขัดแย้ง,ความไม่สบาย vt. รบกวน,ทำให้ยุ่งยาก,ทำให้เป็นทุกข์,ทำให้ลำบาก. -Phr. (in trouble ยุ่งยาก,ตั้งครรภ์ก่อนสมรส), See also: troubledly adv. troub
trying(ไทร'อิง) adj. ยากลำบาก,เหลือทน, See also: tryingly adv. tryingness n., Syn. difficult
wade(เวด) vi.,n. (การ) ลุย,เดินลุย,ตะลุย,ลุยน้ำ,เล่นน้ำ,ไปอย่างยากลำบาก vt. ผ่านอย่างลำบาก,ลุย -Phr. (wade in (into) เริ่มอย่างกระฉับกระเฉงมโจมตีอย่างรุนแรง), See also: wadable adj. wadeable adj.
wallow(วอล'โล) vi. กลิ้ง,เกลือกกลิ้ง,หมกมุ่น,ไปด้วยความยากลำบาก,n. การกลิ้งการเกลือกกลิ้ง,สถานที่สัตว์เกลือกกลิ้ง,ปลักควาย, See also: wallower n., Syn. grovel,flounder,revel
English-Thai: Nontri Dictionary
hardship(n) ความยากลำบาก,ความทุกข์ทรมาน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bookmobile library ห้องสมุดเคลื่อนที่ Bookmobile library หมายถึง ห้องสมุดเคลื่อนที่ เป็นบริการประเภทหนึ่งของห้องสมุดประชาชนใช้ยานพาหนะที่ออกแบบเพื่อใช้เป็นห้องสมุด เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงหนังสือได้ ภายในยานพาหนะนี้จะมีพื้นที่เพียงพอสำหรับคนที่จะนั่งและอ่านหนังสือภายในรถและสามารถบรรทุกหนังสือออกไปให้บริการแก่ประชาชนและกลุ่มบุคคลที่มีความยากลำบากในการเข้าถึงห้องสมุด เช่น ชุมชนแออัด บ้านพักคนชรา สถานพักฟื้น เป็นต้น ทั้งในท้องถิ่นที่ห้องสมุดนั้นตั้งอยู่หรือในท้องถิ่นที่อยู่ห่างไกล สำหรับยานพาหนะที่ใช้มีทั้งรถยนต์ รถลาก หรือเรือ ผู้ให้บริการในรถอาจเป็นเจ้าหน้าที่ที่ขับรถทำหน้าที่เป็นบรรณารักษ์ไปด้วยในตัว บางทีมีพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ขับรถและบรรณารักษ์ นอกจากให้บริการหนังสืออ่านแล้วรถของห้องสมุดเคลื่อนที่บางแห่งอาจมีสื่ออื่น ๆ เช่น วีดิทัศน์ เทปเสียง ซีดี-รอม ของเล่น และเกมต่าง ๆ ให้บริการด้วย บริการของห้องสมุดเคลื่อนที่เป็นประโยชน์อย่างมาก แก่ประชาชนที่อยู่ห่างไกลที่ไม่สามารถไปใช้บริการของห้องสมุดได้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะไม่มีเวลา การคมนาคมไม่สะดวก หรือยังไม่เห็นความสำคัญของห้องสมุดหรือสาเหตุอื่น ๆ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
arduous (adj.) ยากลำบาก See also: ยากเข็ญ, หนักหน่วง, เหน็ดเหนื่อย Syn. laborious, hard
troublesome (adj.) ยากลำบาก
ultrafastidious (adj.) ยากลำบาก See also: จู้จี้มาก
anguished (adj.) ซึ่งประสบกับความยากลำบาก See also: ซึ่งถูกกดขี่, ซึ่งถูกบังคับ Syn. wretched
arduousness (n.) ความยากลำบาก See also: ความยากเข็บ Syn. difficulty,
beat back (phrv.) แล่นเรืออย่างยากลำบาก
beleaguered (adj.) ซึ่งเต็มไปด้วยความยุ่งยากลำบาก
bovver (sl.) ความยากลำบาก See also: ปัญหา, อุปสรรค
choke down (phrv.) กลืนด้วยความยากลำบาก
corner (vt.) ทำให้ตกในสถานการณ์ที่ยากลำบาก See also: ทำให้จนตรอก
corner (n.) สถานการณ์ที่ยากลำบาก Syn. difficulty, tight spot
cornered (adj.) ซึ่งตกในสถานการณ์ที่ยากลำบาก See also: จนตรอก Syn. trapped
difficulty (n.) ความยากลำบาก See also: ความยุ่งยาก, ความเดือดร้อน, อุปสรรค Syn. annoyance, disavantage, problem, trouble
disavantage (n.) ความยากลำบาก See also: ความยุ่งยาก, ความเดือดร้อน, อุปสรรค Syn. annoyance, problem, trouble
disentanglement (n.) การช่วยให้หลุดพ้น (อย่างยากลำบาก) Syn. liberation
donkey work (n.) งานที่ยากลำบาก See also: งานหนัก, งานใช้แรงงาน Syn. spadework
dyslogia (n.) ความยากลำบากในการกลั่น
engima (n.) ปัญหาหรือสถานการณ์ที่ยากลำบาก Syn. riddle, mystery, problem Ops. answer
extricate (vt.) ช่วยให้หลุดพ้น (อย่างยากลำบาก) Syn. disentangle, free, liberate
extrication (n.) การช่วยให้หลุดพ้น (อย่างยากลำบาก) Syn. disentanglement, liberation
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I have some difficulty in expressing myselfฉันมีความยากลำบากบ้างในการพูดอธิบายเกี่ยวกับตัวเอง
Are you aware of difficulty?คุณรู้ถึงความยากลำบากหรือเปล่า?
None of us is afraid of difficultiesพวกเราไม่มีใครกลัวความยากลำบาก
You continue doing it, even if it is difficultคุณยังคงทำมันต่อไป แม้ว่ามันจะยากลำบาก
I have no idea why you are making your life harderฉันไม่รู้ว่าทำไมนายถึงทำให้ชีวิตมันยากลำบากนัก
Have you ever felt how hard it is to survive?เธอเคยรู้สึกไหมว่าการอยู่ให้รอดนั้นมันยากลำบากแค่ไหน
From now on, you won't be in tough time anymoreจากนี้เป็นต้นไป เธอจะไม่ตกอยู่ในภาวะยากลำบากอีกต่อไปแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Do you want me to have faith in him?ยากลำบาก แต่เขาทำแค่
A higher degree of difficulty, but I don't have a choice.ยากลำบากขึ้นไปอีกขั้น แต่ผมไม่มีทางเลือก
It's the system, but... if you ask me, I'd slap those tough kids down before they start any trouble.ถ้าคุณถามฉันฉันตบเด็กที่ยากลำบากเหล่านั้นลงก่อนที่พวกเขาเริ่มต้นปัญหาใด ๆ
The setting of the sun is a difficult time for all fish. "เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบาก สำหรับปลาทั้งหมด
I've been trying to sleep, but it's a little difficult with all those lizards all over the ceiling.{\cHFFFFFF}ฉันได้พยายามที่จะนอนหลับ {\cHFFFFFF}แต่มันเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ยากลำบากกับ จิ้งจกทุกคนทั่วทุกมุมเพดาน
I seem to be having a slight difficulty.ฉันดูเหมือนจะมีความยากลำบาก เล็กน้อย
By doing so, you will add enormously to the enemy's difficulties.โดยทำเช่นนี้คุณจะเพิ่มมหาศาล ความยากลำบากของศัตรู
Her mother died trying to protect herแม่ของเธอ .ยากลำบากที่ตายที่จะปกป้องของเธอ .
You think Rambo was the only guy who had a tough time in Vietnam?คุณคิดว่า แรมโบ้ เป็นคนเดียวที่มีช่วงเวลาที่ยากลำบากในเวียดนาม
Nothing. I'm having difficulty gauging distance.ฉันมีความยากลำบากในการวัด ระยะทาง
Through dangers untold and hardships unnumbered...ผ่านอันตรายเหลือพรรณนา และความยากลำบากนับไม่ถ้วน
Through dangers untold... and hardships unnumbered...ผ่านอันตรายมากมาย และความยากลำบากเหนือคณา
Through dangers untold and hardships unnumbered...ข้าผ่านอันตรายเหลือพรรณนา และความยากลำบากนับไม่ถ้วน
All right. You tough guys.ขวาทั้งหมด พวกคุณที่ยากลำบาก
It's a rough journey and a sad heart to travel it.เป็นการเดินทางที่ยากลำบาก พร้อมกับหัวใจอันหนักอึ้ง
And I know growing up is difficult, but there are things you can do and things you cannot do to make it that much easier for yourself.แม่รู้ว่าช่วงเวลานี้มันอาจยากลำบาก แต่ลูกควรรู้ว่าอะไรควรทำ อะไรไม่ควร จะได้ไม่มีปัญหา
I'm sorry for your trouble.ฉันขอโทษสำหรับความยุ่งยากลำบาก
He has difficulty getting down the stairs.เขามีความยากลำบาก การลงบันได
"a sentence I would have no difficulty in passing in this case."ประโยคที่ผมจะมีความยากลำบากไม่มี ในการผ่านในกรณีนี?
Yes, I am. Rock and a hard place.ใช่ ตำแหน่งเล่นที่ยากลำบากเลย
Always volunteering for difficult missions, both in the swarming mountains and the maze-like Casbah, he was, and a ways will be, an example for everyone who ever met him.เขามักจะอาสาในภารกิจที่ยากลำบาก ไม่ว่าจะขึ้นเขา ลงห้วยดั่งคาสบาฮ์
Overhead is the Rekiak Glacier and a difficult climb up the icefall.บนหัวเราคือธารน้ำแข็งเรคิอัก และการปีนน้ำตกน้ำแข็งอันยากลำบาก
Let hard times bring you together. Nobody said it'd be easy.ให้เวลาที่ยากลำบากนำคุณมาสู่ ไม่มีใครบอกว่ามันง่าย
Can't hard times bring us together?หากเวลาที่ยากลำบากไม่ได้นำคุณมาสู่ล่ะ?
She was an idiot who made everyone else's life complicated.เธอคือคนที่ทำให้ ชีวิตของทุกคนยุ่งยากลำบากตะหาก
This is how you overcome adversityนี่คือวิธีการที่นายจะเอาชนะความยากลำบากได้
So while life was hard, I looked forward to the day I'd see you again.ถึงจะต้องใช้ชีวิตยากลำบากแค่ไหน เค้าก็รอวันที่จะได้เจอพี่อีก
"My love grows for you as you bleed from your neck""การเดินทางของความรักนั้นเป็นการเดินทางที่ยากลำบาก
Listen, it was always going to be a totally shit time.ฟังนะ มันก็เป็นอย่างนี้แหละ ที่ต้องเจอกับเวลาที่ยากลำบาก
Running a business is a tough proposition.การดำเนินธุรกิจเป็นงานที่ยากลำบาก
So we've got to undo a lot of things in order to be smart enough to do this really dangerous and risky and difficult work you know the best way that we possibly can.เราต้องหาทางคลี่คลายหลายสิ่งหลายอย่าง (ริชาร์ด กรอสแมน ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการศึกษาบรรษัท, กฎหมายและประชาธิปไตย) เพื่อให้เราเก่งกล้าสามารถเพียงพอ ที่จะทำภารกิจเสี่ยงอันตรายและยากลำบากอย่างยิ่ง
He said this is why whenever he saw me it was difficult for him.เค้าว่านั่นเองคือเหตุผลที่ทำให้ เวลาที่เค้ามองฉันมันดูยากลำบากสำหรับเค้าจัง
It must have been difficult, the two of you, a white woman and a black man in the '50s.มันคงยากลำบาก สำหรับคุณ 2 คน ผู้หญิงผิวขาว กับชายผิวดำในยุค 50
If it makes you feel any better, it was a hard decision, Annie.ถ้ามันจะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้น มันเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากนะ แอนนี่
No, that was... no, that was a rough patch, uh, June.ไม่ มัน... มันเคยเป็นช่วงที่ยากลำบาก, จูน
What makes you feel better when you feel terrible?อะไรจะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นเมื่อคุณตกอยู่ในความยากลำบาก
Scare anything that tries to come close. Enough for a couple of blasts.หวาดกลัวทุกอย่าง เวลาความยากลำบากเข้ามาใกล้ และมันพอที่จะระเบิดได้ทั้งคู่
I know you may never forgive me but nor will you understand how hard it was for me.ผมรู้ว่าคุณคงไม่ให้อภัยผม ...แต่คุณคงไม่เข้าใจ ว่ามันยากลำบากแค่ไหนสำหรับผม
Brother, my life's so difficult.ชีวิตของฉันช่างยากลำบาก
Until then, you must endure all the hardships and wait.ถึงตอนนั้น เจ้าต้องอดทนต่อความยากลำบากและการรอคอย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ยากลำบาก
Back to top