ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

disentanglement

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *disentanglement*, -disentanglement-

disentanglement ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disentanglement (n.) ความเป็นอิสระ See also: ความหลุดพ้น Syn. withdrawal
disentanglement (n.) การช่วยให้หลุดพ้น (อย่างยากลำบาก) Syn. liberation
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การคลี่คลาย (n.) disentanglement See also: moderation, mitigation, improvement
ความคลี่คลาย (n.) disentanglement See also: moderation, mitigation, improvement Syn. การคลี่คลาย

disentanglement ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Loslösung {f}disentanglement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า disentanglement
Back to top