ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มีเหตุผล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มีเหตุผล*, -มีเหตุผล-

มีเหตุผล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มีเหตุผล (adj.) reasonable See also: rational, logical, practical, plausible Syn. มีเหตุมีผล
มีเหตุผล (adv.) reasonably See also: rationally, logically, practically, plausibly Syn. มีเหตุมีผล
มีเหตุผล (v.) reasonable See also: suitable, right Syn. มีเหตุมีผล
English-Thai: HOPE Dictionary
age of reasonยุคที่มนุษย์มีเหตุผล
coherent(โคเฮีย'เรินทฺ) adj. เชื่อมโยงกัน,เกาะติดกัน,เกี่ยวข้องกัน,สอดคล้องกัน,มีเหตุผล
hooly(ฮุค'กี) adj. เต็มไปด้วยขอ,เป็นรูปขอ n. การขาดโรงเรียนโดยไม่มีเหตุผลที่สมควร.
idle(ได'เดิล) adj. ไม่ทำงาน,ว่าง,เฉย ๆ ,เกียจคร้าน,อยู่ว่าง, ไม่มีเหตุผล,ไร้ผล,ไม่มีประโยชน์,ไร้สาระ,หมุนเปล่า ๆ (เครื่องยนต์) . vi. ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์,เดินเตร่, (เครื่องยนต์) หมุนเปล่า. vt. ทำให้เสียเวลาไปเปล่า ๆ ,ทำให้ไม่ทำงาน. คำศัพท์ย่อย:
intellectual(อินทะเลค'ชวล) adj. เกี่ยวกับปัญญา,ซึ่งมีปัญญาสูง,ใช้สติปัญญา n. ผู้มีปัญญาสูง,ผู้ที่มีเหตุผลสูง,ผู้ที่ใช้สติปัญญา (แทนการใช้อารมณ์) ,intellectuals อำนาจในการเข้าใจเหตุผล,สิ่งที่เกี่ยวกับปัญญา., See also: intellectuality n. คำที่มีความหมายเหมือ
justification(จัสทิฟิเค'เชิน) n. การแสดงความบริสุทธิ์,การมีเหตุผลอันสมควร
logical(ลอจ'จิเคิล) adj. มีเหตุผล,เกี่ยวกับตรรกวิทยา,เกี่ยวกับการตัดสินด้วยเหตุผล., See also: logicality n. ดู logical, Syn. clear
lucid(ลู'ซิด) adj. แจ่มแจ้ง,สว่าง,โปร่งใส,สามารถเข้าใจได้ง่าย,ฉลาด,หลักแหลม,มีเหตุผล,มีจิตที่ปกติ., See also: lucidity n. ดูlucid lucidness n. ดูlucid, Syn. shining,bright
methodical(มะธอด'ดิเคิล) adj. มีระบบ,มีแบบแผน,มีระเบียบ,มีเหตุผล,อดทน,รอบคอบ
misology(มิสซอล'โลจี) n. ความไม่ไว้วางใจ,ความเกลียดความมีเหตุผล., See also: misologist n.
ordinarily(ออร์ดะแน'ริลี) adj. โดยปกติ,โดยธรรมดา,อย่างมีเหตุผล, Syn. commonly
plausible(พลอ'ซะเบิล) adj. เป็นไปได้,มีเหตุผล,พอฟังได้,น่าเชื่อถือได้,มีฝีปากดี,นิ่มนวล
prejudice(เพรจ'จะดิส) n. อคติ,ความรู้สึกไม่ดีที่มีอยู่ก่อน,ความรู้สึกที่ไม่มีเหตุผล,ความเสียหาย,ข้อเสียเปรียบ. vt. ทำให้มีอคติ,ทำให้เสียหาย,ละเมิด,เป็นผลร้าย., See also: prejudicedly adv., Syn. bias,partiality
rabid(แรบ'บิด) adj. หัวรุนแรง,ไม่มีเหตุผล,คลั่ง,โกรธมาก,บ้า,วิกลจริต,เป็นโรคกลัวน้ำ, See also: rabidity n. rabidness n. rabidly adv., Syn. furious
rational(แรช'เชินเนิล) adj. มีเหตุผล, Syn. reasoning
rationality(แรช'เชินแนล'ลิที) n. ความมีเหตุผล, See also: rationalism n.
reason(รี'เซิน) n. เหตุผล,มูลเหตุ,สติสัมปชัญญะ,ความสำนึก,การพิจารณาที่ดี,จิตปกติ,ความพอควร,ความไม่บ้า vi. คิดอย่างมีเหตุผล,ชี้แจงอย่างมีเหตุผล vt. คิดอย่างมีเหตุผล,คิดคำนวณในใจ,สรุป,ชี้แจงเหตุผล -Phr. (by reason of เพราะ), See also: reasoner n.
reasonable(รี'เซินนะเบิล) adj. เหมาะสม,มีเหตุผล,พอสมควร,ไม่เกินไป,ไม่แพงไป,ราคาพอสมควร, See also: reasonableness n. reasonability n. reasonable adv., Syn. sensible,judicious,rational ###A. illogical
reasoned(รี'เซินดฺ) adj. มีเหตุผล, See also: reasonedly adv.
reasoning(รี'เซินนิง) n. การมีเหตุผล,การคิดอย่างมีเหตุผล,การชี้แจงอย่างมีเหตุผล,การคิดคำนวณในใจ,เหตุผล,มูลเหตุ, See also: reasoningly adv., Syn. logic,thought
sane(เซน) adj. มีสุขภาพจิตดี,มีเหตุผล,มีจิตปกติ,มีสติ,มั่นคง,มีสุขภาพดี, See also: sanely adv. saneness n., Syn. normal,rational
sanity(แซน'นิที) n. การมีสุขภาพจิตที่ปกติ,จิตปกติ,การมีจิตมั่นคง,การมีเหตุผลพอควร
sensible(เซน'ซะเบิล) adj. มีเหตุผล,มีไหวพริบ,มีสติสัมปชัญญะ,ฉลาด,มากมาย,สามารถรู้สึกได้ไวต่อสิ่งกระตุ้น., See also: sensibleness n. sensibly adv., Syn. intelligent,wise
sober(โซ'เบอะ) adj. ไม่เมา,มีสติ,ปกติ,สุขุม,เยือกเย็น,เคร่งขาม,สงบเสงี่ยม,ไม่คุยโว,ไม่จินตนาการ,มีเหตุผล vt.,vi. ทำให้หรือกลายเป็นไม่เมา (มีสติ,ปกติ...), See also: soberingly adv. soberly adv., Syn. moderate
sober-mindedadj. มีสติ,สุขุม,สงบเสงี่ยม,เยือกเย็น,มีเหตุผล., See also: sober-mindedness n.
sobriety(โซไบร'อิที) n. ความมีสติ,ความสุขุม,ความสงบเสงี่ยม,ความไม่เมา,ความเยือกเย็น,ความมีเหตุผล,ความไม่เมา., Syn. restraint
solid(ซอล'ลิด) adj. ของแข็ง,มีสามมิติ (ความยาว,ความกว้างและความหนา) ,เป็นรูปตัน,แข็ง,แน่น,อัดแน่น,ต่อเนื่อง,โดยสิ้นเชิง,ไม่มีการแบ่งแยก,สมบูรณ์,ทั้งหมด,พร้อมเพรียงกัน,เป็นแบบเดียวกัน,มีเหตุผล,ดี,มีจิตปกติ,มีฐานะการเงินมั่นคง,ลูกบาศก์,รุนแรง,เป็นเอกฉันท์,รวมกัน
specious(สพี'เชิส) adj. ดูเรียบร้อยภายนอก,น่าชมแต่ภายนอก,หน้าเนื้อใจเสือ,ปากหวานก้นเปรี้ยว,ดูคล้ายมีเหตุผล., See also: speciousness n., Syn. colourable
superstition(ซูเพอสทิช'เชิน) n. ความเชื่อถือทางไสยศาสตร์,ความเชื่อที่ผิด,ความกลัวอย่างไม่มีเหตุผล (โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับศาสนา), Syn. credulity,gullibility,notion
superstitious(ซูเพอสทิช'เชิส) adj. เชื่อทางไสยศาสตร์,ถือผีถือสาง,เชื่องมงาย,เชื่อผิด ๆ ,กลัวอย่างไม่มีเหตุผล (โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับศาสนา) . v., See also: superstitiousness n., Syn. credulous
thinking(ธิง'คิง) adj. มีเหตุผล,ชอบคิด,ชอบพิจารณา n. ความคิด,การพิจารณา, Syn. thought
unconscionable(อันคอน'เชินนะเบิล) adj. ไม่อยู่ภายใต้จิตสำนึก,ไม่ได้คุมสติ,กำเริบเสิบสาน,ไม่มีเหตุผล,ไร้จิตสำนึกชั่วคราว,เกินไป,รุนแรง.
valid(แวล'ลิด) adj. มีเหตุผล,มีมูล,มีหลักฐาน,มีผล,ให้ผลที่ต้องการ,เป็นทางการ,ใช้ได้,ฟังขึ้น,ชอบด้วยกฎหมาย,แข็งแรง,มีสุขภาพดี., See also: validly adv. validness n., Syn. cogent
validity(วะลิด'ดิที) n. ความใช้ได้,ความมีเหตุผล,ความสมบูรณ์,การมีผลบังคับได้ตามกฎหมาย,ความมีมูล,การมีหลักฐาน,ความแข็งแรง,การมีสุขภาพดี, Syn. soundness,validation
well(เวล) adv. ดี,อย่างดี,เรียบร้อย,สบาย,เป็นที่พอใจ,ด้วยความระมัดระวัง,อย่างน่าสรรเสริญ,ด้วยความถูกต้อง,อย่างมีเหตุผล,มากมาย,ได้เรียบ,เต็มที่ adj. สบาย,ดี,พอใจ,เรียบร้อย,พอควร,เหมาะสม interj. ดีละ! โอ!,โอ้! n. ความสบาย,ความมีสุขภาพดี,โชคดี,ความสำเร็จ n. บ่อ,
well-founded(เวล'เฟา'ดิด) adj. มีเหตุผลดี,สมเหตุสมผล,มีรากฐานมั่นคง,มีฐานะดี
well-grounded(เวล'เกราน'ดิด) adj. มีเหตุผลดี,สมเหตุสมผล,ได้รับการอบรมสั่งสอนมาอย่างดี, Syn. reasonable
English-Thai: Nontri Dictionary
dogmatic(adj) เกี่ยวกับกฎเกณฑ์,ดันทุรัง,ดื้อรั้น,ไม่มีข้อพิสูจน์,ไม่มีเหตุผล
groundless(adj) ไม่มีหลักฐาน,ไม่มีเหตุผล
hypothetical(adj) โดยสมมุติ,ไม่มีเหตุผล,น่าสงสัย
irrational(adj) ไม่มีเหตุผล,ไม่สมเหตุสมผล,ไม่ลงตัว
judicious(adj) ฉลาด,สุขุม,รอบคอบ,สมควร,เหมาะ,มีเหตุผล
methodical(adj) ทำตามระเบียบวิธี,รอบคอบ,มีระเบียบ,มีเหตุผล
plausible(adj) มีเหตุผล,น่าเชื่อถือ,เป็นไปได้
rational(adj) ด้วยเหตุผล,มีเหตุผล,ตามเหตุผล
rationality(n) ความชอบธรรม,ความมีเหตุผล
reasonable(adj) เหมาะสม,มีเหตุผล,พอสมควร
ungrounded(adj) ไม่มีมูล,ไม่แข็งแรง,ไม่มีเหตุผล,ไม่มั่นคง
sane(adj) มีสุขภาพจิตดี,มีสติ,มีเหตุผล
unreasonable(adj) ไม่มีเหตุผล,ขาดสติ,เกินสมควร
valid(adj) ถูกต้อง,มีเหตุผล,ใช้ได้,สมบูรณ์
validity(n) ความถูกต้อง,ความมีเหตุผล,ความสมบูรณ์
WELL-well-grounded(adj) มีเหตุผลดี,มีมูล,อบรมอย่างดี,ฝึกหัดอย่างดี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
besettingการเฝ้าติดตามบุคคลโดยไม่มีเหตุผลตามกฎหมาย(เพื่อบีบบังคับให้กระทำหรืองดเว้นกระทำการบางอย่าง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
justificationการให้เหตุผลว่าชอบด้วยกฎหมาย, การกล่าวอ้างที่มีเหตุผล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
unreasonableไม่มีเหตุผล, ไม่มีเหตุผลอันสมควร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Illogicalพูดไม่มีเหตุผล [การแพทย์]
Intelligence Quotientเชาวน์ปัญญาความฉลาด ความสามารถในการคิด คิดฉับไวหรือมีไหวพริบ คิดอย่างมีเหตุผล คิดแบบนามธรรม ความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา และการปรับตัวของบุคคลต่อสถานการณ์ หรือสิงแวดล้อมใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงความสามารถในการเรียนรู้จากประสบการณ์ การแก้ปัญหา และใช้ [สุขภาพจิต]
Outsourcingการจัดจ้างคนภายนอกการจัดจ้างคนภายนอก (Outsourcing) เป็นการว่าจ้างให้บริษัทหรือหน่วยงานภายนอกห้องสมุดเข้ามารับผิดชอบหรือดำเนินงานเพื่อช่วยงานในบางส่วนชั่วคราวหรืองานพื้นฐานระยะยาว เพื่อแก้ปัญหาด้านงบประมาณและเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน ความจำเป็นในการจัดจ้างคนภายนอกมีเหตุผลและความจำเป็นหลายประการ คือ
Rational choice theoryทฤษฎีการเลือกอย่างมีเหตุผล [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
logical (adj.) มีเหตุผล See also: ตามเหตุผล, สมควร Syn. reasonable, valid Ops. unreasonable, irrational, illogical
reasonable (adj.) มีเหตุผล Syn. rational, logical Ops. unreasonable
sane (adj.) มีเหตุผล
sensible (adj.) มีเหตุผล See also: มีไหวพริบ, เฉลียวฉลาด, ซึ่งมีวิจารณญาณ Syn. rational, well-reasoned, wise Ops. foolish
well-reasoned (adj.) มีเหตุผล See also: มีไหวพริบ, เฉลียวฉลาด, ซึ่งมีวิจารณญาณ Syn. rational, wise Ops. foolish
stand to reason (idm.) มีเหตุผลชัดเจน
grow out of (phrv.) มีเหตุผลหรือเเก่เกินกว่าจะชอบ (บางสิ่ง)
do with (phrv.) มีเหตุผลอะไรที่มีบางสิ่งไว้หรือหาบางสิ่งมา
Age of Reason (n.) ยุคที่มนุษย์มีเหตุผล
bigotry (n.) การแสดงความรู้สึกหรือความเชื่อที่ไม่มีเหตุผล
bring someone to his senses (idm.) ทำให้กลับมามีเหตุผลหรือใช้เหตุผลใคร่ครวญ See also: ทำให้รู้สึกตัว Syn. come to
crackbrained (adj.) ที่ไม่มีเหตุผล See also: ที่ไม่สมเหตุสมผล Syn. irrational, crazy
fairy snuff (sl.) คำอุทานที่แสดงถึงความมีเหตุผล
go off (phrv.) พูดโกรธๆ (โดยไม่มีเหตุผล) Syn. dive off, jump off
groundless (adj.) ซึ่งไม่มีเหตุผล See also: ลอยๆ, หลักลอย, ไม่น่าเชื่อถือ Syn. baseless, causeless
grumble about (phrv.) บ่นในเรื่อง (มักไม่มีเหตุผล) See also: บ่นไม่พอใจเรื่อง Syn. grumble over
grumble at (phrv.) บ่นในเรื่อง (มักไม่มีเหตุผล) See also: บ่นไม่พอใจเรื่อง Syn. complain about
grumble over (phrv.) บ่นในเรื่อง (มักไม่มีเหตุผล) See also: บ่นไม่พอใจเรื่อง Syn. grumble about
ill-founded (adj.) ซึ่งไม่มีเหตุผลที่ดีพอ See also: ซึ่งไม่เป็นจริง, ซึ่งไม่มีหลักฐาน Syn. unsound Ops. sound
intellectualism (n.) ความเชื่อที่ว่าความรู้มาจากการคิดอย่างมีเหตุผล (ทางปรัชญา)
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
There are a lot of reasons why I'd stop seeing someoneมีเหตุผลตั้งมากมายที่ทำไมฉันถึงได้เลิกคบใครบางคน
It must be a reasonมันต้องมีเหตุผลอะไรสักอย่าง
There seems to be lot of reasons why I shouldn't do itดูเหมือนมีเหตุผลมากมายว่าทำไมฉันไม่ควรทำมัน
No, no reason reallyไม่ ไม่มีเหตุผลอะไรจริงๆ
Do you have to have a reason for everything you do?เธอต้องมีเหตุผลในการทำอะไรทุกสิ่งอย่างนั้นหรือ
There wasn't a reason, reallyมันไม่มีเหตุผลใดๆ เลยจริงๆ
Forget it! You have no reason to repay meลืมมันซะเถอะ ไม่มีเหตุผลที่จะตอบแทนคืนให้ฉัน
I know I have a hot temper and I get mad without any reasonฉันรู้ว่าฉันอารมณ์ร้อน และโกรธโดยไม่มีเหตุผล
I have no reason to meddle with othersไม่มีเหตุผลที่ฉันจะต้องยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นๆ
And you have no reason prying into our affairsและเธอก็ไม่มีเหตุผลที่จะมายุ่งกับเรื่องส่วนตัวของพวกเรา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, this man I see in front of me right now-- rational, pragmatic, highly intelligent-- that man might have to explain his religion to people like that every single day.เอาล่ะ ชายคนที่ผมเห็น นั่งข้างหน้าผมตอนนี้-- มีเหตุผล จริงจัง ฉลาดสูงส่ง-- ชายคนนั้นอาจต้องอธิบาย
We have 22 reasons why we can trust him.มีเหตุผล 22 ข้อ ที่บอกว่าทำไมเราเชื่อใจเขาได้
You have a point. Let's do lunch next week.มีเหตุผล งั้นคราวหน้าไปกินข้าวกันละกัน
Well, that makes sense.มีเหตุผล ตระกูลวาสเควช
That makes sense.มีเหตุผล ถ้าสองคนในบูทเป็นลูกไล่
There a reason she didn't want to?มีเหตุผล ที่เธอไม่ต้องการมั้ย?
There is a reason why we have a pecking order in a hospital.มีเหตุผล ที่เราต้องใช้คำสั่งในรพ.
Yeah, that sounds reasonable. Keep me posted.มีเหตุผล รายงานความคืบหน้าผมด้วย
Want to hear a story?มีเหตุผล อยากฟังเรื่องมันมั้ย
You know, determinedly rationalistic, clear and concise.มีเหตุผล แน่วแน่ ชัดเจนและสั้นได้ใจความ แต่...
Good point. Okay, who's bringing eats?มีเหตุผล โอเค ใครจะขนของกินมา
Right before you're supposed to perform, you get sick?มีเหตุผลก่อนที่คุณควร จะปฏิบัติการ คุณป่วยงั้นเหรอ
There's a good reason.มีเหตุผลก็แล้วกันน่า
Makes sense... it is the hub of information.มีเหตุผลดี ศูนย์กลางของข้อมูล
Any particular reason?มีเหตุผลดีๆ อื่นไหมล่ะ?
There's a very good reason that no one else is running.มีเหตุผลดีๆที่ไม่มีคนอื่นเป็น
There's only two good reasons not to be terrified in a hospital.มีเหตุผลดีๆแค่ 2 ข้อ \ ที่จะไม่ตรวจรักษาในโรงพยาบาล
Did research. Looking real good, too.มีเหตุผลดีนี่ มันก็ยังดูดีอีกนั้นแหละ
That's a good point. John's still not answering his phone.มีเหตุผลดีหนิ จอห์นไม่รับโทรศัพท์เลย
Makes sense for you, too.มีเหตุผลต่อนายด้วยเช่นกัน
Can't you find something brilliant to say?มีเหตุผลตั้งเป็นล้านข้อที่ทำให้เราคบกันไม่ได้
There are any number of reasons for this discoloration of the blood least likely of which is hydrocyanic...มีเหตุผลตั้งเยอะแยะ\ สำหรับทำให้เลือดเป็นพิษ ซึ่งดันบังเอิญ\ ไปคล้ายกับไฮโดรไซยานิค
There is good cause to doubt him.มีเหตุผลที่ควรสงสัยเขา
There's no reason you'd remember him.มีเหตุผลที่คุณจะจำเขาไม่ได้
Is there a reason that you picked The Bad Seed?มีเหตุผลที่คุณเลือกเรื่องเมล็ดพันธุ์ที่แย่นี้มั้ยค่ะ?
There's every reason to expect sharp words in the pit.มีเหตุผลที่จะคาดหวังว่าคำพูดคมชัดในทุกหลุมเป็น
Getting close to him makes sense.มีเหตุผลที่จะตามติดเขาไว้
There's no reason to leave anybody alive.มีเหตุผลที่จะปล่อยให้ใครมีชีวิตอยู่ไม่ได้
I was given this power for a reason.มีเหตุผลที่ฉันได้พลังนี้มา
For confidentiality reasons, no.มีเหตุผลที่ต้องเก็บเป็นความลับ
More reason to have her in a hospital under constant supervision.มีเหตุผลที่ต้องให้ อยู่ในโรงพยาบาล ภายใต้การดูแลอย่างสม่ำเสมอ
There is a reason Lovely to tellมีเหตุผลที่น่าฟังอยู่อย่างหนึ่ง
There's a reason I'm giving you more and more responsibility.มีเหตุผลที่ผมให้คุณ รับผิดชอบหลายๆเรื่องที่นี่
Look, there is a reason why they wanted me framed and didn't kill me.มีเหตุผลที่พวกนั้นต้องการ ใส่ร้ายผม โดยที่ไม่ฆ่าผม
The reason I'm working to fix it up is I wanna make a home for us here.มีเหตุผลที่พ่อซ่อมมันเพื่อให้เป็นบ้านของพวกเรา
There's a reason he chose world.มีเหตุผลที่มันถูกเลือก
You have a reason for coming here?มีเหตุผลที่มาที่นี่มั้ย ?
There's a reason the symbol of Slytherin house is a serpent.มีเหตุผลที่สัญลักษณ์สลิธีรินเป็นรูปงู
He brought us here for a reason.มีเหตุผลที่เขาพาเรามาที่นี้
Have you any reason to think he may wish you ill?มีเหตุผลที่เขาอาจจะ มุ่งร้ายคุณบ้างมั้ย?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มีเหตุผล
Back to top