ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มั่นคง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มั่นคง*, -มั่นคง-

มั่นคง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มั่นคง (v.) be secure See also: be stable, be firm, be strong, be sturdy, be steadfast Syn. ปลอดภัย, เสถียร, ปึกแผ่น, หนักแน่น, สถิร Ops. โลเล, ไม่เที่ยง, โอนเอน, ผันแปร, คลอนแคลน
มั่นคง (v.) be secure See also: be stable, be firm, be strong, be sturdy, be steadfast Syn. ปลอดภัย, เสถียร, ปึกแผ่น, หนักแน่น, สถิร Ops. โลเล, ไม่เที่ยง, โอนเอน, ผันแปร, คลอนแคลน
มั่นคงถาวร (adv.) permanently See also: constantly, enduringly Syn. คงทนถาวร Ops. ชั่วครั้งชั่วคราว
มั่นคงถาวร (v.) last See also: be permanent, be constant Syn. คงทนถาวร Ops. ชั่วครั้งชั่วคราว
มั่นคงแข็งแรง (v.) strengthen See also: solidify, firm
English-Thai: HOPE Dictionary
affluence(แอฟ' ฟลูเอินซฺ) n. ความมั่นคง, ความร่ำรวย, ความหลากหลาย (ความคิด, คำพูดและอื่น), Syn. wealth, plenty ###A. poverty)
astatic(เอสแทท'ทิค) adj. ไม่แน่นอน, ไม่มั่นคง, ไม่มีทิศทางที่แน่นอน. -astaticism n.
ballast(แบล'เลิสทฺ) {ballasted,ballasting,ballasts} n. การถ่วงท้องเรือด้วยของหนัก ๆ ,หินโรยทางรถไฟ,เศษหิน,กรวดที่โรยทาง,อุปกรณ์ถ่วงกระแสไฟฟ้า (แบลลัสท์) vt. ทำให้มั่นคง,ใส่ ballast, See also: ballaster n. ดูballast
changeless(เชน'จฺเลส) ไม่เปลี่ยนแปลง,แน่นอน,มั่นคง, See also: changelessness n., Syn. certain ###A. uncertain
compact(คอม'แพคทฺ) {compacted,compacting,compacts} adj. แน่น,รวมกันแน่น,อัดแน่น,แข็ง,กระชับ,รัดกุม,กะทัดรัด vt. รวมกันแน่น,อัดกันแน่น,ทำให้แน่น,ทำให้มั่นคง,ทำให้กะทัดรัด,ทำให้เป็นปึกแผ่น,ประกอบเป็นรูปร่าง. n. ตลับแป้งที่มีกระจก,รถยนต์ขนาดย่อม,ข้อตกลง,สัญญา ค
consistent(คันซิส'เทินทฺ) adj. มั่นคง,ซึ่งยึดมั่นเหนียวแน่น,เห็นพ้อง,ลงรอยกัน., Syn. according ###A. inconsistent -Conf. constant
consolidate(คันซอล'ลิเดท) {consolidated,consolidating,consolidates} vt. ทำให้แข็งแรง,ทำให้มั่นคง,รวบรวมกำลัง,รวบรวมเข้าด้วยกัน. vi.รวม,รวมเข้ากัน., See also: consolidator n. ดูconsolidate, Syn. combine ###A. weaken
constancy(คอน'สเทินซี) n. ความมั่นคง,ความซื่อสัตย์,ความคงที่, Syn. stability
constant(คอน'สเทินทฺ) adj. มั่นคง,คงที่,แน่วแน่,ไม่เปลี่ยนแปลง,ต่อเนื่อง,ซื่อสัตย์, Syn. steady -Conf. consistent
cranky(แครง'คี) adj. อารมณ์ร้าย,ฉุนเฉียว,ไม่มั่นคง,คว่ำ,ง่าย,เอียงง่าย,ประหลาด,บ้า ๆ บอ ๆ, Syn. cross,sulky,peevish ###A. calm
crazy(เคร'ซี) adj. บ้า,มีจิตฟั่นเฟือน,เหลวไหล,พิลึกกึกกือ,ประหลาด,อ่อนแอ,ไม่มั่นคง,ดูจะแตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย -Phr. (like crazy ด้วยความกระตือรือร้น ถึงที่สุด) n. ผู้ที่ไม่ลงรอยกับใคร., See also: crazily adv. craziness n. คำที่มีความหมายเหมื
ensure(เอนชัวร์') vt. รับรอง,ประกัน,ทำให้มั่นใจ,ทำให้ปลอดภัย,ทำให้มั่นคง, See also: ensurer n. ดูensure, Syn. assure
erratic(อิแรท'ทิค) adj.,n. (คนที่) เบี่ยงเบน,เอาแน่ไม่ได้,ไม่มีกฎเกณฑ์,ไม่มั่นคง, See also: erraticism n. ดูerratic
well-established(เวล'เอสแทบ'ลิชทฺ) adj. มีฐานที่มั่นคง,ก่อตัวขึ้นแล้วอย่างถาวร,แน่นแฟ้น,มั่นคง, Syn. settled,firmly set
exposed(อิคซฺโพซดฺ') adj. ซึ่งเปิดออก,ซึ่งไม่มีที่ปิดบัง,ไม่มั่นคง,ซึ่งอาจถูกโจมตีได้, See also: exposedness n.
fast(ฟาสทฺ) vi.,n. (การ) อดอาหาร,กินเจ adj. เร็ว,เดินเร็ว,แน่น,ติด,ด้าน,ตื้อ,มั่นคง,ซื่อสัตย์,ไม่ตก (สี) ,สนิท (หลับ) -adv. แน่น,สนิท (หลับ) ,เร็ว. -Phr. (fast asleep หลับสนิท) .
fastness(ฟาสทฺ'นิส) n. สถานที่มั่นคง,ความมั่นคง,ความเร็ว
firm(เฟิร์ม) adj. แน่น,ไม่นิ่ม,แน่นหนา,แข็งแรง,มั่นคง,เหนียวแน่น,หนักแน่น,เด็ดขาด,แน่นอน,แน่วแน่ n. บริษัท,ห้าง,ห้างหุ้นส่วน,ห้างร้าน,ร้านค้า,กงสี,ธุรกิจ adv. อย่างแน่น,อย่างมั่นคง. -firmly adv., See also: firmness n.
fixate(ฟิค'เซท) vt. ทำให้มั่นคง,ทำให้คงที่,ทำให้ติดแน่น. vi. ติดแน่น,เกาะแน่น, Syn. fix
fixed(ฟิคซฺทฺ) adj. ติดแน่น,ซึ่งได้กำหนดไว้,ซึ่งได้ทำให้มั่นคงหรือถาวร,เป็นการเพ่งมองหรือเพ่งความสนใจ,แน่นอน,มั่นคง,ถาวร,ไม่ผันแปร,เป็นระเบียบ., See also: fixedly adv. fixedness n., Syn. fastened
flimsy(ฟลิม'ซี) adj. ไม่มั่นคง,บอบบาง,อ่อนกำลัง,อ่อนแอ,ไม่เพียงพอ,ไม่มีประสิทธิภาพ. n. กระดาษบาง,สำเนารายงาน,สำเนา., See also: flimsily adv. flimsiness n., Syn. weak
fluid(ฟลู'อิด) n. ของเหลว,ของไหล,สิ่งที่ไหลได้. adj. เกี่ยวกับของเหลว,ซึ่งไหลได้,เกี่ยวกับสารที่เปลี่ยนรูปได้ง่าย,ซึ่งเปลี่ยนแปลงได้ง่าย,ไม่แน่นอน,ไม่มั่นคง., See also: fluidal adj. fluidity n., Syn. liquid
footing(ฟุท'ทิง) n. จุดยึดมั่น,รากฐาน,ที่วางเท้า,การเดินเท้า,ความมั่นคง,การลงเท้าอย่างมั่นคง,การย่างเข้าสู่ตำแหน่ง,การเข้ามีความสัมพันธ์,การเพิ่มเข้า, Syn. foundation,basis
hard-setadj. ยึดมั่น,มั่นคง,ซึ่งอยู่ในฐานะที่ลำบาก,ดื้อรั้น,อดอยาก (fixed)
heartland(ฮาร์ท'แลนด์) n. ดินแดนส่วนกลางที่ยากแก่การถูกโจมตีมักมีความมั่นคงทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง
husky(ฮัส'คี) adj. แข็งแรงและใหญ่โต,มั่นคง,มีเปลือกมาก. (เสียง) แหบ -n. คนแข็งแรงและตัวใหญ่, See also: huskily adv. huskiness n., Syn. throaty,hoarse
infirm(อินเฟิร์ม') adj.,vt. (ทำให้) อ่อนแอ,อ่อนกำลัง,ไม่แข็งแรง,ไม่มั่นคง,ชรา,ไม่แน่วแน่, See also: infirmness n. - S. feeble ###A. robust
inflexible(อินเฟลค'ซะเบิล) adj. ไม่ยืดหยุ่น,ไม่ปรับตัว,งอไม่ได้,แน่วแน่,ดื้อรั้น,ไม่ยอม,มั่นคง,ไม่เปลี่ยนแปลง., See also: inflexibility,inflexibleness n. inflexibly adv., Syn. firm ###A. flexible
insecure(อินซิเคียว'เออะ) adj. ไม่ปลอดภัย,ไม่มั่นคง,เชื่อถือไม่ได้,น่าสงสัย., See also: insecureness n., Syn. unstable
insecurity(อินซิเคียว'ริที) n. ความไม่ปลอดภัย,ความไม่มั่นคง,ความไม่มั่นใจ,สิ่งที่ไม่แน่นอน
instability(อินสทะบิล'ลิที) n. ความไม่มั่นคง,ความไม่แน่นอน,การไม่มีเสถียรภาพ,ความลังเลใจ
instable(อินสเท'เบิล) adj. ไม่มั่นคง,ไม่คงที่,ไม่แน่นอน, Syn. unstable
integrity(อินเทก'กริที) n. การยึดถือหลักคุณธรรม,ความซื่อสัตย์,ความสมบูรณ์,ความมั่นคง,ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, Syn. honesty,wholeness
keel(คีล) n. กระดูกงูเรือ,โครงเรือ,สันตามยาว เรือ.,สีย้อมแดงชนิดหนึ่ง vt.,vi. พลิก,คว่ำ,เอียง,ทำให้เย็น (โดยเฉพาะจากการพัด) -Phr. (on an evenkeel,ในสภาพที่สมดุลหรือมั่นคง) .
labile(เล'เบิล,-ไบลฺ) adj. มักเปลี่ยนแปลง,ไม่มั่นคง,ไม่คงที่., See also: lability n. ดูlabile, Syn. changeable
lubricity(ลูบริส'ซิที) n. ความลื่น,ความสามารถหล่อลื่น,ความไม่มั่นคง,ความไม่ยั่งยืน,ความไม่แน่นอน,ความเหลาะแหละ,ความแพศยา,ความมักมากในกาม, Syn. slipperiness
lubricous(ลู'บริคัส) adj. หล่อลื่น,ลื่น,ไม่มั่นคง,ไม่แน่นอน,เปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อย,แพศยา,มักมากในกาม,มั่วโลกีย์
moor(มัวร์) vt. จอดเรือ,ผูกเรือ,ผูกแน่น,ทำให้มั่นคง. vi. จอดเรือ,กลายเป็นมั่นคง. n. การจอดเรือ,การผูกเรือ,การทำให้มั่นคง
precarious(พรีแค'เรียส) adj. ไม่แน่นอน,ไม่มั่นคง,ไม่ปลอดภัย,ล่อแหลม,อันตราย,เสี่ยง,ไม่เพียงพอ, See also: precariousness n.
psychopath(ไซ'คะพาธ) n. บุคคลที่ป่วยทางจิตหรือมีภาวะจิตที่ไม่มั่นคง,ผู้ต่อต้านกฎเกณฑ์ระเบียบของสังคม,ผู้ไร้ศีลธรรมแม้มีปัญญา., See also: psychopathic adj., Syn. psychotic
English-Thai: Nontri Dictionary
abiding(adj) ถาวร,สืบไป,ตลอดกาล,มั่นคง
bracing(adj) ค้ำจุน,ซึ่งทำให้มั่นคง
changeless(adj) ไม่เปลี่ยนแปลง,แน่นอน,มั่นคง
CLEAN-clean-cut(adj) สะอาด,หมดจด,เฉียบขาด,มั่นคง
consistency(n) ความมั่นคง,ความยึดมั่น,ความคงเส้นคงวา,ความไม่เปลี่ยนแปลง
consistent(adj) มั่นคง,เหนียวแน่น,คงเส้นคงวา,ไม่เปลี่ยนแปลง,เหมาะ
consolidate(vt) รวบรวม,ทำให้มั่นคงขึ้น,ทำให้แข็งแรง
constancy(n) ความมั่นคง,ความแน่นแฟ้น,ความแน่วแน่,ความคงที่,ความซื่อสัตย์
constant(adj) มั่นคง,เป็นอยู่เสมอ,แน่นแฟ้น,แน่วแน่,คงที่,ซื่อสัตย์
determined(adj) มั่นคง,แน่นอน,ซึ่งตัดสินใจแล้ว,ซึ่งตกลงแล้ว
indissoluble(adj) แน่นหนา,ยั่งยืน,มั่นคง,คงทน
equanimity(n) ความมีใจมั่นคง,ความใจเย็น,ความมีใจสงบ
fast(adj) รวดเร็ว,ด่วน,เร็ว,แน่น,แข็ง,จดจ่อ,ดื้อ,มั่นคง
fastness(n) ความแน่น,ความมั่นคง,ความแข็งแรง,ความรวดเร็ว
firm(adj) มั่นคง,เด็ดเดี่ยว,แน่วแน่,แน่นอน,หนักแน่น,แน่นหนา,แข็งแรง
firmness(n) ความแน่วแน่,ความมั่นคง,ความแน่นหนา,ความแข็งแรง,ความเด็ดเดี่ยว
forthright(adj) ตรงแนว,เฉียบขาด,มั่นคง,โดยตรง,ตรงไปตรงมา,โผงผาง
harden(vt) ทำให้ยาก,ทำให้แข็งแกร่ง,ทำให้แข็ง,ทำให้มั่นคงขึ้น
infirm(adj) อ่อนแอ,ไม่แข็งแรง,ทุพพลภาพ,ไม่มั่นคง,บกพร่อง
insecure(adj) ไม่มั่นคง,เชื่อถือไม่ได้,ไม่ปลอดภัย
insecurity(n) ความไม่ปลอดภัย,ความไม่มั่นใจ,ความไม่แน่นอน,ความไม่มั่นคง
integrity(n) ความครบถ้วน,บูรณภาพ,ความซื่อตรง,ความมั่นคง
inveterate(adj) มั่นคง,ติดแน่น,เข้ากระดูกดำ,เก่าแก่
pertinacious(adj) มั่นคง,ยืนหยัด,ดื้อ,เพียร,เด็ดเดี่ยว
pertinacity(n) ความมั่นคง,การถือทิฐิ,ความเพียร,ความดื้อ,ความเด็ดเดี่ยว
resolute(adj) แน่วแน่,มั่นคง,เด็ดเดี่ยว,ยืนหยัด
ungrounded(adj) ไม่มีมูล,ไม่แข็งแรง,ไม่มีเหตุผล,ไม่มั่นคง
unruffled(adj) เรียบ,สงบ,ไม่สะเทือน,มั่นคง
safe(adj) ไว้ใจได้,ปลอดภัย,มั่นคง,แน่นหนา
secure(adj) มั่นคง,แน่นหนา,ปลอดภัย,ไร้กังวล,มั่นใจได้
soundly(adv) อย่างละเอียดลออ,อย่างถูกต้อง,อย่างถาวร,อย่างมั่นคง
stability(n) เสถียรภาพ,ความคงที่,ความมั่นคง,ความเที่ยง,ความแน่วแน่
stabilize(vt) ทำให้มั่นคง,ทำให้คงที่,ทำให้สม่ำเสมอ,ทำให้มีเสถียรภาพ
stable(adj) มีเสถียรภาพ,คงที่,มั่นคง,แน่วแน่
standing(adj) มั่นคง,คงที่,แน่นอน,ตายตัว,นิ่ง
steadfast(adj) แน่วแน่,มั่นคง,แน่นอน,ยึดมั่น
steady(adj) แน่วแน่,มั่นคง,สม่ำเสมอ,คงที่,หนักแน่น,เด็ดเดี่ยว
stout(adj) อ้วน,แข็งแรง,มีพลัง,มั่นคง,กล้าหาญ
strong(adj) มีกำลัง,แข็งแรง,มั่นคง,มีอิทธิพล,รุนแรง
sturdy(adj) มั่นคง,แข็งแรง,หนักแน่น,แข็งแกร่ง,เหนียว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
FIRST (Forum of Incident Response and Security Teams)เฟิสต์ (คณะทำงานตอบสนองอุบัติการณ์และรักษาความมั่นคง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
insecurityการขาดความมั่นคง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
national securityความมั่นคงแห่งชาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
securityความมั่นคง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Security Councilคณะมนตรีความมั่นคง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Forthrightมั่นคง [การแพทย์]
ARF Security Policy Conferenceเวทีการหารือระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงฝ่ายทหารในกรอบ การประชุม อาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาค เอเชีย-แปซิฟิก [การทูต]
Council for Security and Cooperation in the Asia-Pacificชมรมด้านความมั่นคงและความร่วมมือในเอเชียแปซิฟิก
Database Management Systemระบบจัดการฐานข้อมูลซอฟต์แวร์สำหรับทำหน้าที่บันทึกข้อมูลไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ ค้นคืน จัดทำรายงาน ประมวลผล และดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล ปัจจุบันนี้มีระบบ DBMS ให้เลือกซื้อมาใช้หลายระบบด้วยกัน อาทิ Oracle, Ingres, Progress, Informix ซึ่งเป็นระบบที่มีใช้ทั้งในเครื่องขนาดใหญ่และขนาดเล็ก Access, Foxpro และ dBASE เป็นระบบที่มีใช้ในเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์]
Federation of Thai Capital Market Organizationsสภาธุรกิจตลาดทุนไทย จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ในปี 2547 โดยความร่วมมือของ 6 องค์กร ประกอบด้วย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทจดทะเบียน สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาตลาดทุนไทยภายใต้เป้าหมายหลัก 3 ประการคือ เสริมสร้าง พัฒนาตลาดทุนให้มีเสถียรภาพ มั่นคง ผลักดันบรรษัทภิบาล [ตลาดทุน]
Flip chartภาพพลิกภาพพลิก (Flip chart) เป็นทัศนวัสดุที่เป็นภาพชุดของภาพวาด ภาพถ่ายหรือแผนสถิติ นำมาเย็บเล่มรวมกันเป็นเรื่องราวเดียวกันสัมพันธ์ต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบ โดยทั่วไปมีประมาณ 10 – 15 แผ่น ภาพพลิกที่มีคุณภาพดีควรผนึกด้วยผ้าดิบจะทำให้ทนทานใช้งานได้สะดวกและใช้ได้นาน การเย็บเล่มรวมกันทำให้แข็งแรงมั่นคงไม่หลุดหล่นจากกันและควร ทำเป็นขอโลหะสำหรับติดตั้งหรือแขวนกับขาตั้งหรือผนังห้อง
Instabilityไม่มั่นคง, อารมณ์หวั่นไหวเปลี่ยนแปลงง่ายแบบอารมณ์เด็ก ๆ, ความไม่คงตัว [การแพทย์]
National securityความมั่นคงแห่งชาติ [TU Subject Heading]
Security Council of the United Nationsคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
firm (adj.) มั่นคง See also: แน่นหนา, แข็งแกร่ง Syn. immovable, secure, stable
foursquare (adj.) มั่นคง See also: หนักแน่น, แน่นอน Syn. determined, firm, steady
foursquare (adv.) มั่นคง See also: หนักแน่น, แน่นอน
poised (adj.) มั่นคง See also: แน่วแน่, ซึ่งไม่สั่นคลอน Syn. cool, steadfast
stabile (adj.) มั่นคง See also: ไม่เปลี่ยนแปลง Syn. fixed, stable
stabilize (vi.) มั่นคง See also: มีเสถียรภาพ Syn. secure, steady
stable (adj.) มั่นคง See also: แน่วแน่, ไม่เปลี่ยนแปลง Syn. constant, firm, steady Ops. unstable
steady (adj.) มั่นคง See also: แน่วแน่, ซึ่งไม่สั่นคลอน Syn. cool, poised, steadfast
stedfast (adj.) มั่นคง See also: แน่วแน่
sure (adj.) มั่นคง See also: ปลอดภัย Syn. firm, secure, steady
ballast (vt.) ทำให้มั่นคง Syn. compensate
build up (phrv.) เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง See also: ก่อตัวขึ้น
confirm (vt.) ทำให้มั่นคง See also: ทำให้แข็งแรง Syn. make firm, strengthen
destabilise (vt.) ทำให้ไม่มั่นคง (โดยเฉพาะทางการเมืองหรือเศรษฐกิจ) See also: ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จ (โดยเฉพาะทางการเมือง)
destabilize (vt.) ทำให้ไม่มั่นคง (โดยเฉพาะทางการเมืองหรือเศรษฐกิจ) See also: ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จ (โดยเฉพาะทางการเมือง)
dig in (phrv.) ทำให้มั่นคง See also: ทำให้เข้าที่
dig into (phrv.) ทำให้มั่นคง See also: ทำให้เข้าที่
fast (adv.) อย่างมั่นคง See also: อย่างแน่นอน, อย่างติดแน่น Syn. firmly, fixedly Ops. unsecurely
firm (adv.) อย่างมั่นคง See also: อย่างเด็ดขาด, อย่างหนักแน่น Syn. firmly
firmness (n.) ความมั่นคง See also: ความแข็งแกร่ง, ความแน่นอน Syn. constancy, stiffness, steadfastness
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I know that she only has eyes for youฉันรู้ว่าเธอมั่นคงต่อคุณคนเดียว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A good, steady, warm, glow... you know, that does the trick over the long run.แสงแห่งความอบอุ่น มั่นคง รู้ไหม มันเป็นกลวิธีให้อยู่กันได้ยืด
I'm just saying that it's a steady blinking light, which could be a timer of some kind.ฉันแค่บอกว่ามันเป็นแสงกระพริบ มั่นคง ซึ่งอาจจะเป็นตัวตั้งเวลาของบาง ชนิด
Solid, and outstandingly fast. If I may?มั่นคง และรวดเร็วอย่างเห็นได้ชัด ขออนุญาติ
More... reliable.มั่นคง... เชื่อถือได้
Steady. Almost there.มั่นคงหน่อย เกือบจะถึงแล้ว
Steady, old chap. It's all in a day's sport.มั่นคงเก่า คน มันทั้งหมดในกีฬาของวัน
Steady at your posts!มั่นคงในการโพสต์ของคุณ!
Stay strong, for tonight is not your night to die, I will make sure of that.มั่นคงไว้ นี่ไม่ใช่คืนที่พวกท่านจะต้องตาย ข้าจะทำให้ท่านมั่นใจ
Steady, Anakin. They're only curious.มั่นคงไว้ อนาคิน พวกเขาแค่ดูแปลกประหลาด
Steady. Keep marching.มั่นคงไว้ เดินหน้าต่อไป
I was just talking big, as they say.มั่นคงไว้จิม ฉันก็แค่พูดไปเรื่อย อย่างที่พวกเขาพูด
It was getting late in the day now, and the skiff still moved slowly and steadily.มันได้รับสายในวันนี้และ เรือกรรเชียงเล็ก ๆ ยังคงเดินช้า ๆ และมั่นคง
It is their earnest hope that the friendship between our two countries... shall continueing peace and security.{\cHFFFFFF}มันเป็นความหวังของพวกเขาอย่างจริงจังว่า มิตรภาพระหว่างสองประเทศของเรา ... {\cHFFFFFF}จะ continuein สันติภาพและความมั่นคง
What? I know, you fool. I'm here.ฉันรู้ว่าคุณหลอก ฉันอยู่นี่ มั่นคง
Steady on.ในที่มั่นคง ฉันหมายความว่าคุณไม่ ต้องการที่จะคือ
If we hold firm, it won't be the last.ถ้าเรามั่นคง มันจะไม่ใช่ครั้งสุดท้าย
NSC, National Security Council, the White House.สภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ทำเนียบขาว
Listen, captain, I'm going to pass that exam, and I'm going to get out of this hole and do some really important work for national security.ฟังนะผู้การ ผมจะสอบให้ผ่านให้ได้ แล้วจะออกจากห้องใต้ดินนี่ ไปทำภารกิจสำคัญ ระดับความมั่นคงของชาติ
Threat level to facility integrity has passed level 7..ระดับการคุกคามความมั่นคง ถูกผ่านไประดับ 7 ..
The one constant through all the years, Ray, has been baseball.สิ่งที่มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลง ตลอดเวลาที่ผ่านมา คือเบสบอล
So we've been considering those who wish to control others through their insecurity and their narcissism.เราได้พิจารณาบุคคล ที่ชอบบงการผู้อื่น... ...ผ่านความไม่มั่นคงและ ความหลงตัวเองของพวกเขา
He's already been exhibiting behavioral instability... in the virtual battle simulations.มันควรจะได้รับ การบำบัดอารมณ์ที่ไม่มั่นคงก่อน ในโลกเสมือนนั่นน่ะ
All right. "The key elements for a successful sled team... are a steady driver and three strong runners to push off down the ice."เอาล่ะ " กุญแจที่นำไปสู่ชัยชนะ ของทีมสเลด... " " คือคนขับที่มั่นคงและนักวิ่งที่แข็งแรง 3 คน เพื่อเข็นลงลู่น้ำแข็ง "
He's smart, he's sophisticated, and he has a real job.เขาทั้งดูดี เป็นคนทันสมัย เขามีงานที่มั่นคง แต่คุณ
He's smart, he's sophisticated and he has a real job.เขาทั้งดูดี เป็นทันสมัย มีงานการที่มั่นคง
Right now, poised at the edge of the galaxy, Emperor Zurg... has been secretly building a weapon... with the destructive capacity to annihilate an entire planet!ตอนนี้ ความมั่นคงของ กาแลกซี่จะหายหมด จักรพรรดิ์ เซิร์ก... กำลังสร้างอาวุธลับ... ซึ่งมีพลังการทำลายมาก สามารถทำลายประตูทางเข้าดาวเคราะห์ได้!
Michael Kitz, National Security Advisor. Your reputation...ไมเคิล คิทส, ที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติ
But the appointment to the committee of Michael Kitz who has resigned as National Security Advisor has raised eyebrows on Capitol Hill.แต่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น คณะกรรมการของไมเคิล คิทส ที่ได้ลาออกจากตำแหน่งเป็น ที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติ ได้ยกคิ้วเกี่ยวกับ แคพิทอลฮิล
I resigned as National Security Advisor in order to devote all of my energy to this inquiry.ฉันลาออกจากตำแหน่งเป็น ที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติ เพื่ออุทิศพลังงานทั้งหมดของฉัน เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนี้
Drug assistance interrogation is perfectly legal, when the matter is a state security.ใช้ยาช่วยในการไต่สวนเพื่อความมั่นคงน่ะ ไม่ผิดกฎหมายหรอก
Those mountains are treacherous. There are glaciers to be crossed.ภูเขาพวกนั้นมันไม่มั่นคง ต้องข้ามธารน้ำแข็ง
And size means stability, luxury... and above all, strength.ขนาดคือความมั่นคง ความหรูหรา และความทรงพลัง
If you just decide to hang up your sea legs if you just want to feel something more solid beneath your feetถ้าคุณจะทิ้งพื้นที่โยกเยก ถ้าอยากรู้สึกถึงพื้นที่มั่นคงกว่าใต้ฝ่าเท้า
But he strives so hard for his dream with an unshakable faith he is grabbing his ambition by the hornsแต่เขามุ่งมั่นที่ยากมากสำหรับความฝันของเขา ด้วยความเชื่อที่มั่นคง เขาจะมีความทะเยอทะยานโดยไม่หวาดกลัว
You'll be more stable after marriageคุณจะมั่นคงขึ้นหลังจากแต่งงาน
Peter, surely you understand that if Mrs Arness were to suspect any instability on your part...ปีเตอร์คุณเข้าใจดีแล้วว่า... ถ้าคุณนายอาร์เนสเกิดแคลงใจ ว่าคุณมีความไม่หนักแน่นมั่นคง
There is no instability in my home.เรื่องไม่หนักแน่นมั่นคงไม่มีในบ้านผม
I had a career... friends...ผมเคยหล่อเหลา มีงานที่มั่นคง มีเพื่อนฝูงมากมาย ครบรสชาติเลย
All I know is that before he moved to Newport, our lives were a lot more normal, stable.ฉันรู้แค่ว่าก่อนที่เขาจะย้ายมาอยู่นิวพอร์ต ชีวิตพวกเรามันปกติธรรมดากว่านี้ มั่นคง
I was invited to Washington D.C. to attend this meeting that was being put together by the National Security Agency called the Critical Thinking Consortium.ผมได้รับเชิญไปวอชิงตันดีซี เพื่อร่วมการประชุมที่จัดโดย หน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มั่นคง
Back to top