ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มอบหมาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มอบหมาย*, -มอบหมาย-

มอบหมาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มอบหมาย (v.) assign See also: commit, entrust Syn. มอบ, มอบหมายให้, มอบหมายงาน, มอบหน้าที่
มอบหมายงาน (v.) assign See also: allocate, allot
มอบหมายงาน (v.) assign See also: commit, entrust Syn. มอบ, มอบหมายให้, มอบหน้าที่
มอบหมายให้ (v.) assign See also: commit, entrust Syn. มอบ, มอบหมายงาน, มอบหน้าที่
English-Thai: HOPE Dictionary
assign(อะไซนฺ') vt. กำหนด,มอบหมาย, นัด,ระบุ,จัดให้,มอบหมายให้,อ้างว่า,โอนสิทธิให้แก่. -vi. โอนทรัพย์สิน. -assigner, assignor n., Syn. designate,appoint, attribute)
assignation(แอสซิกเน'เชิน) n. การนัดพบ,การมอบหมาย, ภาระหน้าที่,การบ้านจากโรงเรียน,การโอน (สิทธิ์,ทรัพย์สิน,ดอกเบี้ย,ฯลฯ) , การบรรยาย, Syn. rendezvous, engagement
assignment(อะไซ'เมินทฺ) n. หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย,การบ้าน,การโอน (สิทธิทรัพย์สิน, ดอกเบี้ยหรืออื่น ๆ), Syn. duty, task,mission
authoris(z) e (ออ'เธอไรซ') มอบอำนาจ,แต่งตั้งมอบหมาย. -authoris (z) er n.
authorisation(ออเธอริเ''เชิน) n. การประพันธ์,การอนุญาตหรืออำนาจที่ได้มอบหมาย (sanction, approval)
authorization(ออเธอริเ''เชิน) n. การประพันธ์,การอนุญาตหรืออำนาจที่ได้มอบหมาย (sanction, approval)
commission(คะมิช'เชิน) {commissioned,commissioning,commissions} n. การมอบหมายหน้าที่,การมอบหมาย,อำนาจที่มอบหมายให้,เอกสารมอบอำนาจ,คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายอำนาจให้กระทำบางอย่าง,คณะกรรมการ,คณะกรรมาธิการ,ค่านายหน้า,ค่าคอมมิชชั่น,สัญญาบัตร -Phr. (in commission เข้าประจ
commissioner(สคะมิช'เชินเนอะ) n. ผู้ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่,ผู้ตรวจการณ์,กรรมาธิการ,กรรมการ,หัวหน้ากรม,อธิบดี
commit(คะมิท') {committed,committing,commits} vt. มอบ,มอบให้แก่,มอบหมาย (หน้าที่ ความไว้วางใจ) ,ส่งโรงพยาบาลโรคจิต,ให้คำมั่น,กระทำ,ทำผิด -Phr. (commit to memory ท่องจำ จดจำ), See also: committable adj.
commitment(คะมิท'เมินทฺ) n. การมอบ,การมอบหมาย (หน้าที่ความไว้วางใจ) ,การส่งให้พิจารณา,การกักตัวไว้ในโรงพยาบาลโรคจิต,การส่งเข้าคุก,การให้คำมั่นสัญญา,คำสั่งศาลให้กักหรือเข้าคุก,การกระทำความผิด,การพัวพัน,การเข้าสู่สงคราม., Syn. committal,delive
deputation(เดพยะเท'เชิน) n. การแต่งตั้งผู้รักษาการแทน,การแต่งตั้งตัวแทน,การมอบหมายหน้าที่ให้กับผู้รักษาการแทน, Syn. delegation
fiduciary(ฟีดู'เชียรี) n. ผู้ได้รับมอบหมายอำนาจหรือทรัพย์สิน,ผู้ได้รับความไว้วางใจ adj. ขึ้นอยู่กับความเชื่อใจ
investiture(อินเวส'ทิเชอะ) n. การมอบ,การมอบหมายอำนาจหน้าที่หรือตำแหน่ง,การปกคลุม,สิ่งที่ปกคลุม,สิ่งตกแต่ง,การลงทุน
mandate(แมน'เดท) n. คำสั่ง,อาณัติ,อาณัติปกครอง,คำสั่ง,อำนาจที่ได้รับมอบหมาย,ประกาศิต,กฤษฎีกา. vt. มอบอำนาจ,มอบอาณัติปกครอง,ให้อำนาจ,ออกประกาศิตหรือกฤษฎีกา, Syn. commander
mission(มิช'เชิน) n. คณะผู้แทน,ภาระหน้าที่ของคณะผู้แทน,คณะทูต,สถานทูต,งานปฏิบัติงานทางทหาร (มักได้รับมอบหมายจากสำนักงานใหญ่) ,การเคลื่อนที่หรือการวิ่งสู่เป้าหมายของจรวดขีปนาวุธ,โบสถ์ที่ไม่มีพระอยู่ประจำ,งานมอบหมาย
recommit(รีคะมิท') vt. มอบหมายอีก,ส่งให้พิจารณาอีก,ผูกมัดอีก,กระทำผิดอีก, See also: recommitment n. recommittal n.
trust deedn. หนังสือเชื่อใจ,หนังสือมอบหมาย
trust fundn. เงินที่มอบหมายให้ดูแล,เงินที่อยู่ในความพิทักษ์
trust moneyn. เงินที่มอบหมายให้ดูแล,เงินที่อยู่ในความพิทักษ์
trustee(ทรัล'ที) n. ผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการดูแล (ทรัพย์สินหรือกิจการหรือมรดก) ,ผู้จัดการมรดก,ผู้จัดการทรัพย์สิน,กรรมการบริษัททรัสต์ (board of trustees) . vt. มอบหมายให้จัดการ,ตั้งให้เป็นผู้จัดการ (ทรัพย์สินหรือมรดกหรือกิจการ)
vocation(โวเค'เชิน) n. อาชีพ,อาชีวะ,ความต้องการอย่างมาก หรือความโน้มเอียงในการประกอบอาชีพหนึ่ง,หน้าที่ของบุคคลหนึ่งที่ได้มอบหมายจากพระเจ้า, See also: vocational adj., Syn. employment,trade,job
warrant(วอร์'เรินทฺ) n. เครื่องประกัน,หลักฐาน,การยืนยัน,การมอบอำนาจ,การรับรอง,การอนุญาต,ใบอนุญาต,หมาย,คำมอบหมาย,หนังสือรับรองการจ่ายหรือรับเงิน,หนังสือรับรองการซื้อหุ้น,เหตุผล vt. อนุญาต,อนุมัติ,ให้เหตุผล,มอบอำนาจ,รับประกัน,ยืนยัน,รับรอง,ออกหมาย คำศัพท์ย่อย:
English-Thai: Nontri Dictionary
assign(vt) กำหนด,มอบหมาย,แต่งตั้ง,จัดให้
assignment(n) การกำหนด,การมอบหมาย,การแต่งตั้ง
authorize(vt) ให้อำนาจ,ให้สิทธิ์,อนุญาต,มอบอำนาจ,แต่งตั้ง,มอบหมาย
commit(vt) ทำผิด,มอบหมาย,มอบให้แก่,ให้คำมั่น
commitment(n) การทำผิด,การมอบหมาย,การมอบความไว้วางใจ,การให้คำมั่น
delegation(n) คณะผู้แทน,กลุ่มตัวแทน,การมอบหมายหน้าที่
entrust(vt) ไว้ใจ,มอบหมาย,มอบความรับผิดชอบ
investiture(n) พิธีแต่งตั้ง,พิธีพระราชทาน,การมอบหมาย,การลงทุน
mandate(n) คำสั่ง,อำนาจที่ได้รับมอบหมาย,อาณัติ,กฤษฎีกา,ประกาศิต
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
entrustมอบหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
breach of trust๑. การทำผิดหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย๒. การทำผิดหน้าที่ทรัสตี (ก. อังกฤษ และ ก. อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
delegation๑. คณะผู้แทน (ของรัฐบาลหรือองค์การ) (ก. ระหว่างประเทศ)๒. การมอบอำนาจ (ก. แพ่ง)๓. การมอบหมายอำนาจ (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disavowปฏิเสธ, ไม่ยอมรับ (การกระทำที่ไม่ได้รับมอบหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Consulข้าราชการที่ได้รับแต่งตั้งอย่างถูกต้องและได้รับ มอบหมายให้ไปประจำยังต่างประเทศ
Delegated legislationกฎหมายที่ออกตามอำนาจที่ได้รับมอบหมาย [TU Subject Heading]
Monopoly การผูกขาด อุตสาหกรรมใดที่มีหน่วยธุรกิจเพียงหน่วยเดียว ในท้องตลาดเป็นผู้จัดหาสินค้าและบริการในท้องตลาด เรียกได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีการผูกขาด การผูกขาดอาจยืนยงอยู่ได้ ในช่วงเวลาที่ห้ามหน่วยธุรกิจอื่นเข้ามาดำเนินการ โดยรัฐอาจสงวนสิทธิ การผลิตไว้เองหรือมอบหมายให้หน [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
appoint (vt.) มอบหมาย See also: กำหนดหน้าที่, แต่งตั้ง Syn. name, elect, select, designate
appoint (vi.) มอบหมาย See also: กำหนดหน้าที่, แต่งตั้ง
assign (vt.) มอบหมาย See also: สั่งงาน Syn. appoint, authorize
intrust with (phrv.) มอบหมาย Syn. entrust with
job (vt.) มอบหมายงานให้ผู้รับเหมารายย่อย
charge with (phrv.) มอบหมายหน้าที่ให้ See also: มอบให้
commit (vt.) มอบหมายให้ See also: ให้รับผิดชอบ Syn. consign, entrust
consign to (phrv.) มอบหมายให้ See also: มอบความไว้วางใจให้, ส่งมอบให้ดูแล Syn. commit to
intrust to (phrv.) มอบหมายให้ Syn. entrust to
assign to (phrv.) มอบหมายให้ (มักใช้รูป passive voice) See also: กำหนดให้
delegate to (phrv.) มอบหมายให้เป็นตัวแทน See also: ให้แทน Syn. depute to
depute to (phrv.) มอบหมายให้เป็นตัวแทน See also: ให้แทน Syn. delegate to
adjunct (adj.) ซึ่งได้รับมอบหมายชั่วคราว See also: ที่เข้ามาเสริมชั่วคราว
assignment (n.) การมอบหมาย Syn. designation, authorization, nomination
depositary (n.) ผู้ได้รับมอบหมายอำนาจหรือทรัพย์สิน See also: ผู้ได้รับความไว้วางใจ Syn. trustee
fiduciary (n.) ผู้ได้รับมอบหมายอำนาจหรือทรัพย์สิน See also: ผู้ได้รับความไว้วางใจ Syn. depositary, trustee
investiture (n.) พิธีมอบหมายอำนาจหรือตำแหน่งเป็นทางการ Syn. installation, inauguration, enthronement
mission (n.) งานที่ได้รับมอบหมาย See also: ภาระหน้าที่, ภารกิจ Syn. charge, commission
take office (idm.) เริ่มปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย See also: เริ่มทำงานที่ได้รับเลือกให้ทำ
trustee (n.) ผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการดูแล
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He entrusted this to me!เขามอบหมายความรับผิดชอบนี้ให้กับฉัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Peace in the realm is kept by the samurai, master swordsmen tasked with protecting their lord and their province at all costs.ความสงบสุขในดินแดนเป็น เก็บไว้โดยซามูไร ด้อยหลัก มอบหมาย ปกป้องพระเจ้าของพวกเขา
You asked for this assignment. So just calculate with what you have.จากนั้นเมื่อคุณถามหาที่ได้รับ มอบหมาย ดังนั้นเพียงแค่การคำนวณกับสิ่งที่คุณมี
My assignment, sir?มอบหมายงานของผมละครับ ท่าน ?
Retask a few of those soldiers.มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ พวกนั้นหน่อย
Your Honor this was a covert operation and no official orders were given.มอบหมายให้คุณทำภาระกิจซึ่งคุณได้ทำไปแล้ว ใต้เท้าครับ มันเป็นปฎิบัติการณ์ลับ ย่อมไม่มีคำสั่งอย่างเป็นทางการ
Committed a string of ritual murders.มอบหมายให้ฆาตกรต่อเนื่อง
Therefore according to the powers vested in us we sentence the accused here before us Tuco Benedicto Pacifico Juan Maria Ramirez known as the 'Rat' and any other aliases he might have to hang by the neck until dead.ดังนั้น ด้วยอำนาจที่ได้รับมอบหมาย... ...เราจึงขอตัดสินให้ผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งอยู่ต่อหน้าเรานี่ ...ทูโค เบเนดิคโต แปซิฟิโก้ ฮวน มาเรีย รามิเรซ...
Congratulations, men. you're about to enter the operational phase of your assignment.ยินดีด้วย พวกนายได้รับมอบหมายภารกิจแล้ว
I've been assigned by the lFAA to help you and the other North American fighters to find your way around.แมงได้รับการมอบหมายจาก lFAA ... ... เพื่อช่วยให้คุณและคนอื่น ๆ สู้อเมริกาเหนือ ... ... เพื่อหาทางของรอบ
We've been detailed a long-range recon in the morning.เราได้รับมอบหมาย ให้ออกลาดตระเวน
And when the cops assigned a whole army to stop Jimmy, what did he do?และเมื่อพวกตำรวจที่ได้รับหมอบหมาย ให้จับจิมมี่ ดูสิว่าเขาทำอะไร
Your Christmas assignment is ready.หน้าที่ในวันคริสมาสต์ของคุณได้ถูกมอบหมายแล้ว
Are you familiar with the so-called X-Files?โครงการที่ไม่ได้มอบหมาย จากหน่วยงานหลัก
Oh, isn't it nice to be suddenly so highly regarded!Agent Mulder ฉัน... . Dana Scully ฉันได้รับมอบหมายให้มาทำงานกับคุณ
(maniacally) You don't know where l've been!จะได้รับมอบหมายงาน ให้ออกไปข้างนอก
Then. at our most excellent moment together... (weeps) Thank God!ฮ่าๆ เย่! นั่นคุณนี่ครับ ไทเลอร์มอบหมายงานใหม่ๆ
We did what we set out to do.เราทำตามที่ถูกหมอบหมายเเล้ว
This task was appointed to you.ภารกิจนี้ได้ถูกมอบหมายให้กับเจ้าแล้ว
Chief, you have to put me back on the case.สร้างความเสียหายให้กับรีเวอร์ตั้น หัวหน้า คุณต้องมอบหมายให้ ผมกลับทำคดีนี้
And I've got just the assignment to take advantage of your unique abilities.และคุณเพิ่งได้รับมอบหมาย... เพื่อใช้ประโยชน์จากความสามารถ พิเศษของคุณ
Our noble houses may be separated by a great ocean but we are equally committed to the survival of the bloodlines.บ้านชนชั้นสูงอาจจะแตกออกได้โดยมหาสมุทรที่ทรงพลัง แต่เราได้รับมอบหมายที่เท่าเทียมกับเพื่อการอยู่รอดของสายเลือด
The moment Fa Mulan is married, you've got your old job back.การแต่งงานของมู่หลานครั้งนี้ เจ้าจะได้รับการมอบหมายงานของเจ้าอีกครั้ง
Shang, I'm sorry. You're in charge of the mission.ชาง,ข้าเสียใจ ท่านมีหน้าที่จะต้องทำภาระกิจที่รับมอบหมายมาให้สำเร็จ
Play the part she's been assignedเล่นไปตามบทบาทที่ได้รับมอบหมาย
This assignment has made it clear.หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมานั้น มันจะต้องทำให้สำเร็จ
Originally assigned to handle livestock.จากตอนแรกที่ถูกมอบหมายให้ทำปศุสัตว์
Each of them given a golden egg to protectแต่ละตัวได้รับมอบหมายให้เฝ้าไข่ทองคำ
Oh, hard work is mandatory, but I think everybody's afraid to admit what a big part luck plays.การทำงานหนักนั้น เป็นเรื่องที่ถูกมอบหมาย ผมคิดว่าคนเรากลัว ที่จะยอมรับว่ายามที่ตัวเองอับโชค
I'm instructed to inform you that you have been convicted by special tribunal and that unless you are ready to offer your cooperation, you are to be executed.ผมได้รับมอบหมายให้แจ้งคุณว่า ศาลได้พิพากษาให้... ...ประหารชีวิตคุณทันที หากคุณไม่ให้ความร่วมมือ
Jenny is in charge of so many things at school.เจนนี่ได้รับมอบหมายตั้งหลายอย่าง ที่โรงเรียน
47 regimen of the infantry was ordered to charge and they committed gyokusai (to all die fighting) gyokusai...?กองทหารราบที่ 47 ได้รับคำสั่งให้เข้าโจมตี และพวกเขาได้รับมอบหมายให้พลีชีพ
Prince Ju-Mong is in charge of separating the refugees from the people.องค์ชายจูมงได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แยกพวกอพยพ ออกจากราษฎร
Dae-So would give you that responsibility of extradition?แดโซจะมอบหมายให้เจ้าส่งผู้อพยพกลับงั้นหรือ
For this purpose, I've done everything that he's asked me.สำหรับเรื่องนี้ หม่อมฉันจะทำทุกทางเพื่อให้เขามอบหมายหน้าที่ให้
I have been given authority over this matter. What is it that you demand?ข้าได้รับมอบหมายให้มาจัดการเรื่องนี้ ท่านต้องการอะไร?
Even though he has given military authority to Prince Young-Po, the fact that he has given Prince Dae-So the task of understanding the political and military status of foreign lands is an enormously powerful and important task.ถึงแม้ว่าพระองค์ยังไม่พระราชทาน อำนาจทางการทหารให้กับเจ้าชายยองโพ ความจริงที่ว่าพระองค์ทรงมอบหมายงานให้เจ้าชายแดโซ ทางการเมืองและการทหาร ของต่างเมืองนั่นหมายถึงอำนาจเต็มที่ และเป็นงานที่สำคัญมาก
You've given important tasks for Dae-So and Young-Po.ฝ่าบาทมอบหมายงานสำคัญ ให้แดโซและยองโพ
The Priory is charged with a single task:กลุ่มไพเออรี่ รับมอบหมายเพียงภารกิจเดียว
He charged me to stop Robert Langdon.ท่านมอบหมายให้ผม หยุด โรเบิร์ต แลงดอน
I want you to know I am committed to this process.ฉันอยากให้คุณรู้ ฉันถูกมอบหมายให้ ทำภารกิจนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มอบหมาย
Back to top