ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

consign

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *consign*, -consign-

consign ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
consign (vt.) ส่งไปยัง Syn. send, deliver
consign (vt.) ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ See also: ให้อยู่ในความดูแลของ Syn. entrust
consign to (phrv.) ส่งไปยัง
consign to (phrv.) มอบหมายให้ See also: มอบความไว้วางใจให้, ส่งมอบให้ดูแล Syn. commit to
consignee (n.) ผู้รับ Syn. recipient, receiver
consigner (n.) ผู้ส่ง Syn. consignor, sender, exporter
consignment (n.) จำนวนสินค้าที่ส่งไป
consignor (n.) ผู้ส่ง Syn. consigner, sender, exporter
English-Thai: HOPE Dictionary
consign(คันไซน์') {consigned,consigning,consigns} vt. ส่งมอบ,มอบให้กับ,ส่ง (ของ) โดยทางเรือ vi. เห็นด้วย., See also: consignable adj. ดูconsign consignation n. ดูconsign
consignee(คันไซนี') n. ผู้ที่ของส่งถึง,ผู้รับของ
consignment(คันไซนฺ'เมินทฺ) n. การส่งของ,การส่งมอบ,สิ่งของที่ส่งไป, Syn. transmittal
consignor(คันไซ'เนอะ) n. ผู้ส่งของ,บริษัทส่งของ., Syn. consigner
English-Thai: Nontri Dictionary
consign(vt) ส่งให้,ส่งของ,ส่งมอบ
consignment(n) สิ่งที่ส่งไป,การส่งมอบ,การส่งของ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
consignationการวางทรัพย์ไว้กับฝ่ายที่สาม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consignment๑. การตราส่งสินค้า๒. การฝากขายสินค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Consigneeผู้รับฝากขาย [การบัญชี]
Consignmentการฝากขาย [การบัญชี]
Consignorผู้ฝากขาย [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แผ่ส่วนกุศล (v.) consign merit to another´s soul Syn. แผ่ส่วนบุญส่วนกุศล
แผ่ส่วนบุญ (v.) consign merit to another´s soul Syn. แผ่ส่วนกุศล, แผ่ส่วนบุญส่วนกุศล
แผ่ส่วนบุญส่วนกุศล (v.) consign merit to another´s soul Syn. แผ่ส่วนกุศล
สินค้าฝากขาย (n.) consignment
ขายฝาก (v.) sell on consignment See also: sell something with right of redemption
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It was only not to consign that young man to such an untimely demise.มันยังไม่ถึงเวลาที่จะฝากชายหนุ่ม กับการสวรรคตอย่างไม่ถูกจังหวะนี้
I could consign my deeds to history.จะตัวอย่างประวัติศาสตร์ให้กับคนอื่น
This is a consignment operation.นี่เป็นของค่านายหน้าฝากขายว่ะ
I bought it from--well, from a consignment store...-ฉันซื้อมันมาจาก... จากร้านขายของมือสอง -เหรอ?
Well, if you could get me the consignment to me by the 28th...ถ้าคุณส่งมาให้ฉันภายในวันที่ 28 ใช่
I'm definitely okay with it being on consignment because it gets a chance to be out on the floor and see how it does.คือผม ผมว่าผมเข้าใจนะ ผมตกลงนะครับ ที่ของมันกำลังถูกส่งเข้ามา
So these are mostly consignment and thrift shops?นี่ส่วนใหญ่เป็นร้านขายส่ง และเสื้อผ้าราคาประหยัดใช่ไหม
In wartime, it is always better to perish at the hands of your enemy, what if it's His Highness the Crown Prince who consigns him to his demise?ในเวลาของสงคราม มันจะดีกว่าที่ตายโดยมือของศัตรู แล้วถ้าองค์รัชทายาทเป็นผู้ทำ ให้ท่านนายพลต้องตายล่ะ?
He was the eldest son of Baekje's tenth ruler King Bunseo, but Biryu took the throne away from him, consigning him to four decades of seething resentment.เขาเป็นลูกชายคนโตของ\\\ กษัตริย์องค์ที่10ของเพคเจ พระเจ้าบันโซ \\i1}แต่บีเรียวชิงบัลลังก์ไปจากเขา ทำให้เขาเกลียดชังเขามาก
We've got test clothes out in consignment stores.พวกเราก็จะลองขายเสื้อผ้าพวกนั้น... ...ในร้านของพวกเราน่ะ
Paradise Kiss consignments. They were all returned.สินค้าฝากขายของพาราไดซ์คิสน่ะ เขาส่งกลับมาหมดเลย
Sheriff Northman and I consigned him to the ground, but we did not kill him.ผู้คุมเขตนอร์ธแมนและผม เป็นคนฝังเขาไว้ใต้คอนกรีต แต่เราไม่ได้ฆ่าเขา

consign ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
委託[いたく, itaku] (n,vs) consign (goods (for sale) to a firm); entrust (person with something); commit; (P)
葬り去る[ほうむりさる, houmurisaru] (v5r,vt) to consign to oblivion
葬る[ほうむる, houmuru] (v5r,vt) to bury; to inter; to entomb; to consign to oblivion; to shelve; (P)
再委託[さいいたく, saiitaku] (n,vs) reconsignment (goods); recomissioning (task)
受託者[じゅたくしゃ, jutakusha] (n) trustee; assignee; consignee
受託販売[じゅたくはんばい, jutakuhanbai] (n) consignment sale
委託売買[いたくばいばい, itakubaibai] (n) consignment sales and purchase
委託生産[いたくせいさん, itakuseisan] (n) consignment production
委託者[いたくしゃ, itakusha] (n) (See 受託者) consignor
委託販売[いたくはんばい, itakuhanbai] (n,adj-no) consignment sale
小口扱い[こぐちあつかい, koguchiatsukai] (n) small lot consignment
小荷物扱い[こにもつあつかい, konimotsuatsukai] (n) parcel consignment
届け先[とどけさき, todokesaki] (n) destination; receiver's address; consignee
荷受人;荷受け人[にうけにん, niukenin] (n) consignee
荷送;荷送り[におくり, niokuri] (n) consignment
荷送り人;荷送人[におくりにん, niokurinin] (n) consignor
託送[たくそう, takusou] (n,vs) consignment
送り人[おくりびと, okuribito] (n) sender; remitter; consignor

consign ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝาก[v.] (fāk) EN: commit ; consign ; deposit ; entrust ; place under the care of ; leave ; confide FR: déposer ; confier ; remettre
บันทึก[v.] (bantheuk) EN: note ; take note ; record ; save ; write down ; take a minute FR: inscrire ; noter ; enregistrer ; consigner ; sauvegarder
ฝากขาย[n. exp.] (fāk khāi) EN: consignment sale FR:
ฝากขาย[v. exp.] (fāk khāi) EN: sell on commission ; sell on consignment FR: mettre en dépôt-vente
จดทะเบียน[v.] (jotthabīen) EN: register ; enroll FR: consigner ; enregistrer ; s'enregistrer
การฝากขาย [n. exp.] (kān fāk-khā) EN: consignment ; sale on commission FR:
การขายฝาก[v. exp.] (kān khāi fā) EN: sale on consignment FR:
ขายฝาก[v.] (khāifāk) EN: sell on consignment ; sell with a right of redemption ; make a conditional sale FR:
ลงทะเบียน[v.] (longthabīen) EN: register ; enroll ; enrol (Am.) ; record FR: enregistrer ; consigner ; s'enregistrer ; s'inscrire
งวด[n.] (ngūat) EN: consignment FR:
พัสดุ[n.] (phatsadu) EN: parcel post ; parcel ; consignment FR: colis [m] ; paquet [m]
ผู้ฝากขาย [n.] (phū fāk-khā) EN: consignor FR:
ผู้รับฝากขาย [n. exp.] (phū rap fāk) EN: consignee FR:
ผู้รับของ[n. exp.] (phū rap khø) EN: consignee FR:
ผู้รับมอบ[n. exp.] (phū rap møp) EN: consignee FR:
ผู้รับสินค้า[n. exp.] (phū rap sin) EN: consignee FR:
ผู้รับตราส่ง[n. exp.] (phū rap trā) EN: consignee FR:
ผู้ตราส่ง[n. exp.] (phū trā son) EN: consignor FR:
รับฝากกระเป๋า[X] (rap fāk kra) EN: left luggage FR: consigne [f]
สินค้าฝากขาย [n. exp.] (sinkhā fāk-) EN: goods on consignment FR:
ที่รับฝากกระเป๋า[n. exp.] (thī rap fāk) EN: left-luggage office FR: consigne [f]
วิธีดำเนิน[n. exp.] (withī damno) EN: FR: façon de procéder [f] ; consigne [f]

consign ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ansichtssendung {f}consignment on approval
Sammelgüter {pl}collective consignment
Frachtbrief {m}consignment note
Konsignationslager {n}consignment store; consignment warehouse
Frachtbriefdoppel {m}duplicate consignment note
Geleitbrief {m}letter of consignment
Eisenbahnfrachtbrief {m}railway consignment note

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า consign
Back to top