ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

nomination

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *nomination*, -nomination-

nomination ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
nomination (n.) การได้รับเสนอชื่อเข้ารับรางวัลหรือชิงตำแหน่ง See also: การเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้ง Syn. choosing, electing, naming, selection
nomination (n.) การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหรือรับหน้าที่ Syn. assignment
English-Thai: HOPE Dictionary
nomination(นอมมิเน'เช ิน) n. การเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้ง,แต่งตั้ง,ภาวะที่ถูกแต่งตั้ง
English-Thai: Nontri Dictionary
nomination(n) การแต่งตั้ง,การเสนอชื่อ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
nomination๑. การแต่งตั้ง [ดู appointment]๒. การเสนอชื่อให้เลือก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวตั้ง (n.) denomination See also: nomination, calling, designation, giving a name Syn. คำตั้ง
ตัวตั้ง (n.) denomination See also: nomination, calling, designation, giving a name Syn. คำตั้ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mr. MacWhite, we are glad to have you say... why you think we should act favorably on your nomination as ambassador to Sarkhan.{\cHFFFFFF}นาย MacWhite เรามี ดีใจที่มีคุณพูดว่า ... {\cHFFFFFF}ทำไมคุณคิดว่าเราควรจะทำหน้าที่ในเกณฑ์ดี รับการเสนอชื่อของคุณเป็นทูต Sarkhan
Sir, I thought this was a very poor nomination when it came down, and I still do.{\cHFFFFFF}ครับผมคิดว่านี้เป็นอย่างมาก สรรหาที่ดีเมื่อมันลงมา {\cHFFFFFF}และฉันยังคงทำ
And to get for you a nomination for, dare I say...?ท่านจะได้เข้าชิง... ผมพูดได้ไหม
Now you will only be risking your lives whilst I will be risking an almost certain Academy Award nomination for Best Supporting Actor.พวกคุณแค่ต้องเสี่ยงชีวิตเท่านั้น... ...ขณะที่ผมเสี่ยงต่อการถูกเสนอชื่อ เข้าชิงรางวัลออสการ์ ...สาขานักแสดงสมทบชาย
Listen,I hope you get this nomination more than anyone,but... be prepared.ฟังนะ ผมหวังว่าคุณจะได้รับเสียงเลือก มากกว่าคนอื่น แต่... เตรียมตัวไว้
Mr. Grey's recent nomination catapulted him into the national spotlight, and he seemed a shoo-in for the cabinet...ที่คุณเกรย์ได้เข้าชิงตำแหน่งทำให้เขาเป็นที่สนใจ เขาดูจะเป็นตัวเต็งสำหรับคณะรัฐมนตรี
...as a candidate for the Democratic nomination for the presidency of the United States of America....ในฐานะผู้สมัคร ตัวแทนพรรคแดโมแครต เพื่อชิงตำแหน่ง ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
My good friends, I am proud to announce that I will be forming an exploratory committee with the primary goal of seeking a nomination forthe Presidency.เพื่อนที่ดีของผม ผมใคร่จะขอประกาศว่า ผมได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ที่มีเป้าหมายหลักในการเสาะหา ผู้สมัครลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดี
I really think this nomination may actually help that.ผมจึงมองว่าเรื่องการถูกเสนอชื่อนี้จะช่วยคุณได้
They also approved the Presidential system as well as the nomination of candidates.การเลือกตั้งจะมีขึ้น ในวันนี้คือวันที่29ธันวาคม ในทั้ง17มณฑล
The nomination was postponed because of the kidnapping.การประชุมได้ถูกเลื่อนออกไปเพราะเกิดเหตุการณ์ลักพาตัว
Uh, as I mentioned, I'd very much like to speak to Congressman Blatt about the nomination of Lena Abbott to the commerce post.อย่างที่ผมบอกนะครับ ผมจะยินดีมากกว่า ถ้าได้คุยกับท่าน สส.แบล็ท โดยตรง เรื่องผู้ถูกเสนอในตำแหน่ง ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ลีน่า แอ็บบ็อตต์

nomination ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
基督教派[Jī dū jiào pài, ㄐㄧ ㄉㄨ ㄐㄧㄠˋ ㄆㄞˋ, 基督教派] Christian denomination
派别[pài bié, ㄆㄞˋ ㄅㄧㄝˊ, 派别 / 派別] denomination; group; school; faction; school of thought

nomination ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
首相指名[しゅしょうしめい, shushoushimei] (n) nomination to become prime minister
デノミ[, denomi] (n) (abbr) denomination (reducing the face value of currency after inflation); (P)
デノミネーション[, denomine-shon] (n) denomination
一宗[いっしゅう, isshuu] (n) sect; denomination
任命[にんめい, ninmei] (n,vs,adj-no) appointment; nomination; ordination; commission; designation; (P)
会派[かいは, kaiha] (n) faction; denomination; communion
候補[こうほ, kouho] (n) (1) candidate; contender; prospect; pick; choice; list; (2) candidacy; candidature; nomination; (P)
呼称[こしょう, koshou] (n,vs) (1) naming; giving a name; designation; denomination; (adj-f) (2) nominal; (P)
宗義[しゅうぎ, shuugi] (n) denominational doctrine; doctrine of a sect
建て[だて, date] (suf) (1) indicates storeys, structures, or materials used in a building; (2) indicates denomination (after a currency)
我宗の徒[わがしゅうのと, wagashuunoto] (n) believer of my denomination
教派[きょうは, kyouha] (n,adj-no) sect; denomination
無教会[むきょうかい, mukyoukai] (adj-no) non-denominational; churchless
無教会主義[むきょうかいしゅぎ, mukyoukaishugi] (n) Nondenominationalism (a Japanese Christian group)
降誕祭[こうたんさい, koutansai] (n) (1) Christmas (authentic term now used within Japanese Christian denominations); (2) celebration of the birthday of a saint or great man

nomination ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การเสนอชื่อ [n. exp.] (kān sanōe c) EN: nomination FR:
การแต่งตั้ง[n.] (kān taengta) EN: appointment FR: nomination [f]
ชื่อ[n.] (cheū) EN: name ; first name ; appellation ; designation ; Christian name FR: nom [m] ; prénom [m] ; appellation [f] ; désignation [f] ; dénomination [f]
ชื่อบัญชี[n. exp.] (cheū banchī) EN: account name FR: dénomination du compte [f]
การเรียกชื่อ[n. exp.] (kān rīek ch) EN: labelling FR: appellation [f] ; dénomination [f]
คณะกรรมการเสนอชื่อ [n. exp.] (khanakammak) EN: nominations commettee FR:
นิกาย[n.] (nikāi) EN: sect ; school ; religious denomination FR: secte [f] ; ordre sectaire [m] ; confession (religieuse) [f] ; église [f] ; société religieuse [f]

nomination ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nennbetrag {m}denomination of money
konfessionell {adj} | nicht konfessionsgebundendenominational | nondenominational
Religionsgemeinschaft {f}denomination

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า nomination
Back to top