ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พ่น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พ่น*, -พ่น-

พน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พนขัณฑ์ (n.) forest edge See also: row of tree, forest skirt, edge/skirt of woods Syn. แนวป่า, ราวป่า, แนวไพร
พน (n.) mountain See also: hill Syn. ภูเขา
พน (v.) put (the palms of the hands) together in salute See also: press the hands together at the chest or forehead in sign of respect Syn. ประนม
พนมมือ (v.) press the hands together at the chest or forehead in sign of respect See also: put (the palms of the hands together) in salute Syn. ประนมมือ, กระพุ่มมือ
พนมศก (n.) year of the reign See also: number of coronation year and the era
พนมศพ (n.) make up a corpse before putting it into a coffin
พนมหางนกยูง (n.) sheaf of peacock´s tail feather
พนมเพลิง (n.) cremation fire See also: funeral pyre
พนสณฑ์ (n.) forest edge See also: row of tree, forest skirt, edge/skirt of woods Syn. พนขัณฑ์, แนวป่า, ราวป่า, แนวไพร
พนอง (n.) species of plant See also: Shorea hypochra Syn. ต้นพนอง
พนัก (n.) backrest See also: back of a chair
พนักงาน (n.) officer See also: performer, employee, worker
พนักงาน (n.) clerk Syn. เจ้าหน้าที่
พนักงาน (n.) staff See also: personnel, office worker, staff member Syn. บุคลากร, คนงาน
พนักงาน (n.) personnel See also: staff, crew Syn. เจ้าหน้าที่
พนักงานขนกระเป๋า (n.) porter
พนักงานขับรถ (n.) chauffeur See also: driver
พนักงานขับรถไฟ (n.) engine driver
พนักงานขาย (n.) customer assistant
พนักงานขาย (n.) salesman See also: salesperson, salesclerk, sales woman Syn. คนขาย, ผู้ขาย Ops. คนซื้อ, ผู้ซื้อ
พนักงานขายของ (n.) salesman See also: salesclerk, salesgirl Syn. คนขายของ
พนักงานขายตั๋ว (n.) ticket seller Syn. คนขายตั๋ว
พนักงานดับเพลิง (n.) fireman See also: firefighter
พนักงานดูแลความสะอาด (n.) housekeeper See also: maid, housemaid
พนักงานตรวจตรา (n.) guard at night See also: watchman, sentry, sentinel, patrol Syn. ยาม
พนักงานตรวจบัญชี (n.) auditor Syn. คนตรวจบัญชี
พนักงานต้อนรับ (n.) receptionist
พนักงานต่อโทรศัพท์ (n.) telephone operator
พนักงานทำบัญชี (n.) book-keeper
พนักงานธุรการ (n.) administrator
พนักงานบริการ (n.) page See also: pageboy, bell boy, hop
พนักงานบัญชี (n.) accountant See also: bookkeeper
พนักงานประชาสัมพันธ์ (n.) public relations officer
พนักงานผสมเหล้า (n.) bartender See also: barman, barkeeper, barkeep
พนักงานฝึกหัด (n.) intern
พนักงานพิมพ์ดีด (n.) typist
พนักงานภูษามาลา (n.) page
พนักงานยกกระเป๋า (n.) porter See also: baggage man
พนักงานยกของ (n.) porter
พนักงานยกสินค้า (n.) porter Syn. พนักงานยกของ
English-Thai: HOPE Dictionary
backrestพนัก
action(แอค' เชิน) n. การกระทำ, การปฏิบัติ, การดำเนินการ, ท่าทาง, ขั้นตอน, การฟ้องร้อง, ฤทธิ์,อำนาจ, เหตุการณ์, การใช้กำลัง, การเดิน, การเคลื่อนไหว, การรบ,การพนัน, การกระทำที่ตื่นเต้น. -actions ความประพฤติ
actuary(แอค' ชูเออรี) n., (pl. -ries) พนักงานค่าสถิติประกันภัย, พนักงาน, เสมียน. -actuarial adj., -actuarian n. (registrar)
afterpains(อาฟ' เทอะเพนซฺ' แอฟ-) ความปวดหลังคลอด (pains following childbirth)
agent(เอ' เจินทฺ) n. ตัวแทน, ผู้แทนจำหน่าย, แรงหรือสิ่งตามธรรมชาติที่ใช้เพื่อผลเฉพาะอย่าง, ยา, น้ำยา, พนักงานเจ้าหน้าที่, สายลับ, สารที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี, Syn. performer)
alpenglow(แอล' เพนโกล) n. แสงเรืองสีแสดที่มักเห็นบนยอดเขาในเวลาก่อนพระอาทิตย์ หรือหลังพระอาทิตย์ตกเล็กน้อย (a reddish glow)
alpenhorn(แอล' เพนฮอร์น) n. ด้ามไม้ยาวคล้ายเขาสัตว์ของคนเลี้ยงหรือคนภูเขาในสวิสเซอแลนด์ (alphorn)
alpenstockผแอล' เพนสทอค) n. ด้ามไม้ยาวมีปลายเป็นเหล็กใช้ในการปืนเขา
alpine(แอล' ไพนฺ, -พิน) adj. ซึ่งเกี่ยวกับเทือกเขาที่สูง, สูงมาก, ซึ่งยกขึ้นสูง, เกี่ยวกับเทือกเขาแอลพ์, ซึ่งเจริญเติบโตบนภูเขาสูง, มีลักษณะคล้ายเทือกเขาแอลพ์.
amoretto(แอมมะเรท' โท) n., (pl. -retti) กามเทพน้อย (a little cupid)
ampicillin(แอมพิซิล' ลิน) n. ยาเพนนิซิลลินกึ่งสังเคราะห์ที่มีฤทธิ์ด้านแบคทีเรียชนิดกรัม-บวกและกรัม-ลบ
antiphonary(แอนทิฟ' โพนารี) n. หนังสือเกี่ยวกับ antiphons (book of antiphons)
append(อะเพนดฺ') vt. ผนวก,เพิ่มใส่,ติด,ห้อยท้าย, ประทับ, Syn. attach,add
appendage(อะเพน'เดจฺ) n. ส่วนผนวก,ส่วนเพิ่มใส่,แขนขา,อวัยวะประกอบ,ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา,ผู้อยู่ในสังกัด, Syn. accessory, appendix ###A. separation)
appendant(อะเพน'เดินทฺ) adj. ผนวก,ติด,เพิ่ม,ใส่,ในสังกัด, ทรัพย์สินหรือสิทธิ์ที่ติดตามมา. -appendance, appendancy, appendence, appendency n. (adjunct, supplement)
appendectomy(แอพเพนเดค'โทมี) n. ศัลยกรรมตัดไส้ติ่งออก, Syn. appendicectomy)
appendent(อะเพน'เดินทฺ) adj. ผนวก,ติด,เพิ่ม,ใส่,ในสังกัด, ทรัพย์สินหรือสิทธิ์ที่ติดตามมา. -appendance, appendancy, appendence, appendency n. (adjunct, supplement)
appendicitis(อะเพนดิไซ'ทิส) n. ไส้ติ่งอักเสบ
appendicle(อะเพน'ดิเคิล) n. ส่วนยื่นขนาดเล็ก -appendicular adj.
appendix(อะเพน'ดิคซฺ) n., (pl. -dixes,
apposition(แอพพะซิท'เชิน) n. การวางเข้าด้วยกัน,การวางเคียงข้างกัน,นามสรรพนามหรืออนุประโยคที่ขยายความหมายของนามสรรพนาม,อนุประโยคอื่น, Syn. juxtaposition)
arpent(อาร์'เพนทฺ) n. หน่วยพื้นที่โบราณของฝรั่งเศสที่เท่ากับหนึ่งเอเคอร์ (unit of area)
automat(ออ'โทแมท) n. ห้องอาหารหรือตู้อา-หารที่ช่วยตัวเองไม่มีพนักงานรับใช้ แต่ใช้หยอดเหรียญเอา,เครื่องอัตโนมัต', Syn. restaurant)
bailiff(เบ'ลิฟ) n. ตำรวจศาล,พนักงานส่งหมายจับกุม/ยึดทรัพย์,ผู้ดูแลผลประโยชน์ของเจ้าของที่ดิน,ปลัดอำเภอ, See also: bailiffship n.
barmaid(บาร์'เมด) n. พนักงานบาร์ผู้หญิง
barman(บาร์'เมิน) n. พนักงานบาร์ผู้ชาย, Syn. bartender -pl. barmen
bell captainn. หัวหน้าพนักงานรับใช้ในโรงแรม
bellboy(เบล'บอย) n. พนักงานรับใช้ในโรงแรม,คนหิ้วกระเป๋าและรับใช้ธุระอื่น ๆ ในโรงแรมหรือคลับ, Syn. bellhop
bet(เบท) {bet/betted,bet/betted,betting,bets} vt..vi. พนัน,ขันต่อ,ต่อ,กล้าคาดคะเน,ใช้ n. สิ่งของหรือเงินที่ใช้ในการพนันหรือขันต่อ,การวางเดิมพัน,ทางเลือกอย่างอื่น, Syn. gamble,risk
better(เบท'เทอะ) {bettered,bettering,betters} adj.,adv. ดีกว่า,ดีขึ้น,ส่วนใหญ่,ใหญ่กว่า,สุขภาพดีขึ้น vi. ทำให้ดีขึ้น,ชนะ,ดีกว่า n. สิ่งที่ดีกว่า,การเจริญขึ้น,ภาวะที่ดีขึ้น,ผู้พนัน,ผู้ขันต่อ, Syn. preferable,superior -Conf. had better,w
atm.abbr. 1. atmosphere, atmospheric 2. (เอทีเอ็ม) ย่อมาจาก automatic teller machine แปลว่า เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ เป็นเครื่องปลายทาง (terminal) ของคอมพิวเตอร์ของธนาคารที่ลูกค้าสามารถกดรหัสติดต่อกับธนาคารเพื่อใช้บริการบางอย่าง เช่น ฝากหรือถอนเงิน ได้ ในกรุงเทพ เครื่องเอทีเอ็ม นี้จะเห็นได้อยู่ทั่วไป เพราะได้รับความนิยมมาก ในปัจจุบัน เนื่องจากสะดวกและรวดเร็วกว่าการเดินทางไปธนาคาร แล้วยังต้องรอรับบริการจากพนักงาน การสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องเอทีเอ็ม และคอมพิวเตอร์ของธนาคาร จะใช้ผ่านทางสายโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่
automatic teller machineเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ นิยมใช้ตัวย่อว่า ATM หมายถึง เครื่องปลายทาง (terminal) ของคอมพิวเตอร์ของธนาคารที่ลูกค้าสามารถกดรหัสติดต่อกับธนาคารเพื่อใช้บริการบางอย่าง เช่น ฝากหรือถอนเงินได้ ในกรุงเทพ เครื่องเอทีเอ็ม นี้จะเห็นได้อยู่ทั่วไป เพราะได้รับความนิยมมาก ในปัจจุบัน เนื่องจากสะดวกและรวดเร็วกว่าการเดินทางไปธนาคาร แล้วยังต้องรอรับบริการจากพนักงาน การสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องเอทีเอ็ม และคอมพิวเตอร์ของธนาคาร จะใช้ผ่านทางสายโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่
betting shopn. สถานที่พนันหรือขันต่อ
bettor(เบท'เทอะ) n. ผู้พนัน,ผู้ขันต่อ
bonnet(บอน'นิท) {bonnetted,bonnetting,bonnets} n. หมวกสตรีรูปฝาชีมักมีริบบิ้นผูกใต้คาง,หมวกเด็ก,ฝาครอบเครื่องจักร,ฝาครอบเครื่องจักร,ฝาครอบปล่องไฟ,หน้าม้าในวงพนัน,ผู้ร่วมมือ vt. ใส่หมวก,ใส่ฝาครอบ,สมคบหลอกลวง, Syn. hat
boohoo(บูฮู') {boohooed,boohooing,boohoos} vi. ร้องสะอึกสะอื้น -n. เสียงร้องสะอึกสะอื้น book (บุค) n. หนังสือ,ตำรา,หนังสืออ้างอิง,คัมภีร์,ภาค,เล่ม,แบบ,สมุดบัญชี,เนื้อเพลง,บทละคร,ถ้อยคำ,สมุดเช็ค,สมุดแสตมป์,สมุดรายชื่อ,สมุดบันทึก,บัญชี,บันทึก,บัญชีพนัน vt. ลงบัญช
button(บัท'เทิน) n. กระดุม,กระดุมเสื้อ,ปุ่ม,ปุ่มกระดิ่งไฟฟ้า,พนักงานบริการ,หน่อไม้,หน่ออ่อน,ช่อ,เห็ดตูม,ประสาทที่ดี,ปลายคาง vt.,vi. ใส่กระดุม,ติดกระดุม, See also: buttoner n.
cad1. abbr. coronary artery disease 2. (แคด) ย่อมาจาก computer aided design แปลตรง ๆ ได้ว่า การออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย หมายถึงการสร้างโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์สามารถช่วยในการสร้างภาพ แบบจำลอง (model) ฯ แล้วจะบันทึกแบบเก็บไว้ในสื่อ สามารถเรียกแบบที่ออกไว้นั้นมาแสดงบนจอภาพเมื่อใดก็ได้ หรือจะสั่งให้พิมพ์ออกมาดูบนกระดาษก็ได้ โดยสามารถสั่งขยาย ย่อ หมุนพลิกภาพนั้น ๆ ด้วยก็ได้ ภาพหรือแบบที่ออกไว้จะปรับเปลี่ยนไปตามสูตรที่กำหนดเอาไว้แล้ว ตัวอย่าง เช่น การออกแบบชิ้นส่วนของรถยนต์หรือโครงสร้างอาคาร ผู้ออกแบบจะสามารถแก้ไขได้ตลอดเวลา โดยปกติ คอมพิวเตอร์ที่จะนำมาใช้เพื่องานประเภทนี้ จะต้องมีฮาร์ดดิสก์ (hard disk) ที่มีความจุสูงมาก มีจอภาพที่มีความละเอียดสูง และมีตัวประมวลผลที่ทำงานเร็ว ส่วนการแสดงผล มักจะใช้เครื่องวาด (plotter) แทนเครื่องพิมพ์ดู CAM ประกอบ เพราะมักใช้คู่กันเป็น CAD/CAM
callboy(คอล'บอย) n. พนักงานชายบริการในโรงแรม,พนักงานคอยเรียกผู้แสดงขึ้นเวที
campaign(แคมเพน') {campaigned,campaigning,campaigns} vi.,n. (การ) รณรงค์,แข่งขัน, See also: campaigner n. ดูcampaign
English-Thai: Nontri Dictionary
anthology(n) กวีนิพนธ์
archivist(n) ผู้เก็บเอกสารสำคัญ,พนักงานเก็บหนังสือ
authority(n) อำนาจ,เจ้าหน้าที่,เจ้าพนักงาน,ต้นตำรับ
bellboy(n) พนักงานถือกระเป๋าในโรงแรม
bet(n) การพนัน,การวางเดิมพัน
cashier(n) เจ้าหน้าที่การเงิน,พนักงานแคชเชียร์
casino(n) บ่อนการพนัน,บ่อนคาสิโน
collector(n) ผู้รวบรวม,พนักงานเก็บภาษี,ผู้สะสม,นักสะสม
conductivity(n) สภาพนำ,กำลังนำ
disrespectful(adj) หยาบคาย,ไม่สุภาพ,ไม่เคารพนับถือ,ดูหมิ่น
dissertation(n) การสนทนา,การถกปัญหา,การบรรยาย,การเขียนตำรา,วิทยานิพนธ์
does(vt) กระทำ(ใช้กับสรรพนามบุรุษที่ 3)
employee(n) ลูกจ้าง,พนักงาน,ผู้ถูกว่าจ้าง
FAIRY fairy tale(n) เทพนิยาย,เรื่องมหัศจรรย์,เรื่องโกหก,เรื่องประหลาด
fence(n) รั้ว,คอก,เพนียด,เครื่องกั้น
fireman(n) พนักงานดับเพลิง,เจ้าหน้าที่ดับเพลิง,ช่างไฟ
forest(n) ป่า,พนา,ไพร
gamble(vi,vt) พนัน,เล่นการพนัน,เสี่ยงโชค
gambler(n) นักการพนัน,นักเสี่ยงโชค
gamester(n) นักการพนัน
griffin(n) สัตว์ประหลาดในเทพนิยาย
guard(n) การเฝ้า,ยาม,มหาดเล็ก,เครื่องป้องกัน,พนักงานเดินรถ,คนอารักขา
halfpenny(n) เหรียญครึ่งเพนนี
hell(n) นรก,ขุมนรก,ยมโลก,สถานการพนัน
honourable(adj) น่าเคารพนับถือ,มีศักดิ์ศรี,มีหน้ามีตา,น่ายกย่อง
hostess(n) เจ้าของบ้าน,พนักงานต้อนรับ(หญิง),พนักงานบริการบนเครื่องบิน(หญิง)
impious(adj) อกตัญญู,ไม่เลื่อมใสศรัทธา,ไม่เคารพนับถือ
inquisitor(n) เจ้าพนักงานไต่สวน,เจ้าหน้าที่สอบสวน,คนซักถาม
jackpot(n) เงินรางวัล,เงินกองกลาง,เงินพนัน
magistracy(n) คณะเจ้าหน้าที่,คณะผู้พิพากษา,กลุ่มพนักงานปกครอง
myth(n) นิยายโบราณ,เทพนิยาย,เรื่องอภินิหาร,ตำนาน
notary(n) จ่าศาล,ทนายความ,พนักงานทะเบียนบ้าน
odds(n) ความได้เปรียบกัน,ความเป็นต่อในการพนัน
officer(n) เจ้าหน้าที่,พนักงาน,นายทหาร
operator(n) ผู้กระทำ,ผู้คุมเครื่อง,พนักงานรับโทรศัพท์,นายหน้า
packer(n) เครื่องบรรจุหีบห่อ,พนักงานขนถ่ายกระเป๋า
pancake(n) ขนมแพนเค้ก,ขนมเบื้อง
pansy(n) ดอกแพนซี,กะเทย
paymaster(n) สมุหบัญชี,พนักงานจ่ายเงิน
penguin(n) นกเพนกวิน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
competent authorityพนักงานเจ้าหน้าที่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dike; dykeพนัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
inquisitor; inquiry officialพนักงานสอบสวน [ป. วิ. อาญา] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
notary publicพนักงานรับรองเอกสาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
probation officerพนักงานคุมประพฤติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prosecuting attorneyพนักงานอัยการ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
prosecutor, public; public prosecutorพนักงานอัยการ, อัยการแผ่นดิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public prosecutor; prosecutor, publicพนักงานอัยการ, อัยการแผ่นดิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
recorderพนักงานทะเบียน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sillพนังแทรกชั้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
squabพนักพิง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Adoration of the Magiภาพนักปราชญ์สักการะ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
anthologyประชุมบทนิพนธ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
assistance callการเรียกผ่านพนักงานสลับสาย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bailiff๑. ผู้ช่วยนายอำเภอ (อเมริกัน)๒. พนักงานเดินหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Carpenter planการประกันภัยต่อแบบคาร์เพนเตอร์ มีความหมายเหมือนกับ spread loss reinsurance [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
citation๑. หมายเรียกบุคคล (ของศาลหรือเจ้าพนักงาน) (ป. วิ. อาญา)๒. คำประกาศกิตติคุณ (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
comptrollerเจ้าพนักงานตรวจสอบการเงินการบัญชี (ของรัฐ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
concrete poetryกวีนิพนธ์รูปธรรม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
discourseวจนิพนธ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
dissertationวาทนิพนธ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
dyke swarmกลุ่มพนัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
extraterritorial rightสิทธิสภาพนอกอาณาเขต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fairy taleเทพนิยาย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
gambling placeสถานการพนัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gaming contractสัญญาการพนัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
graveyard poetryกวีนิพนธ์สุสาน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
keeping a gambling houseเจ้าสำนักการพนัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
marshal๑. นายอำเภอ (อเมริกัน)๒. พนักงานศาลแขวง (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
meditative poetryกวีนิพนธ์แนวสมาธิ, กวีนิพนธ์รำพึงธรรม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
miscellanyปกิณกนิพนธ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
odalisqueภาพนางในฮาเร็ม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
officer๑. เจ้าพนักงาน, เจ้าหน้าที่๒. นายทหาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
official receiverเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pantaloonตัวตลกแพนทาลูน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
pantomimeละครแพนโทไมม์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
perquisiteประโยชน์พิเศษ (ที่ให้แก่พนักงานของรัฐ นอกเหนือไปจากเงินเดือน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
poetry; poesie; poesyกวีนิพนธ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
receiverเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
serpentineเซอร์เพนทีน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Armrest, Detachableพนักเท้าแขนของล้อนั่งเข็นถอดออกได้และใส่กลับได้ [การแพทย์]
Bakery employeesพนักงานขนมอบ [TU Subject Heading]
Bookkeeperพนักงานบัญชี [การบัญชี]
Cashiersพนักงานรับจ่ายเงิน [TU Subject Heading]
Clerks (Retail trade)พนักงาน (การขายปลีก) [TU Subject Heading]
Company Man พนักงานของบริษัทผู้ดำเนินการ, พนักงานของบริษัทผู้ดำเนินการ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทสำหรับดูแลการปฏิบัติงานทุกอย่างที่แท่นเจาะตั้งแต่การวางแผนการเจาะ สั่งอุปกรณ์การเจาะ และทำหน้าที่ตัดสินใจในระหว่างปฏิบัติการเจาะหลุม [ปิโตรเลี่ยม]
Derrick manพนักงานบนแท่นเจาะ, พนักงานบนแท่นเจาะซึ่งปฏิบัติงานอยู่ที่ Monkey boardมีหน้าที่คอยจับส่วนบนสุดของก้านเจาะเมื่อเวลาดึงก้านเจาะขึ้นจากหลุมหรือเวลาหย่อนก้านเจาะลงหลุม และยังรับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลปั๊มหรืออุปกรณ์สำหรับการไหลเวียนของของเหลวที่ใช้ระหว่างการเจาะ (drilling fluid) [ปิโตรเลี่ยม]
Dikeพนัง 1) พนังหินอัคนีที่ขวางตัวอยู่ตามชั้นหินหรือหินเดิมอื่น ๆ ของเปลือกโลก ซึ่งเกิดจากหินเหลวหรือหินหนืด (magma) ที่ถูกบีบอัดอยู่ภายใน และทะลักออกมา ตามรอยร้าวของผิวโลก แล้วแข็งตัวประจุอยู่ในรอยร้าวนั้น พนังหินนี้มักมีมุมสูงชัน ในขณะที่หินเหลวแลบขึ้นมานั้น ถ้าผ่านระหว่างชั้นของหินแต่ละชนิดที่มีรอยชั้นเป็นจุดอ่อน หินเหลวจะผ่านเข้าไปประจุอยู่ระหว่างชั้นหิน และเมื่อแข็งตัวแล้วจะกลายเป้นพนังหินอัคนีที่แทรกในชั้นหิน จึงเรียกว่า พนังแทรกชั้น (sill) 2) คันดินและทรายที่เสริมให้สูงขึ้นจากผิวดินเดิม เพื่อกั้นไม่ให้แม่น้ำหรือจากทะเล มหาสมุทรๆหลผ่านเข้ามาได้ เช่นการสร้างคันดินกั้นน้ำทะเลในประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อให้ท้องทะเลแห้ง ใช้ทำการเลี้ยงสัตว์และเพาะปลูกได้ อนึ่ง ในกรณีที่เกิดน้ำท่วมอย่างฉับพลัน อาจจะสร้างคันดินกั้นน้ำมิให้น้ำทำความเสียหายแก่ทรัพย์สินบ้านเรือนประชากร แถบฝั่งน้ำได้ โดยเอาทรายใส่กระสอบไปวางเรียงซ้อนสลับกันอาจช่วยลดอุทกภัยลงได้มาก [สิ่งแวดล้อม]
Drugstore employeesพนักงานร้านขายยา [TU Subject Heading]
Dyke พนัง 1) พนังหินอัคนีที่ขวางตัวอยู่ตามชั้นหินหรือหินเดิมอื่น ๆ ของเปลือกโลก ซึ่งเกิดจากหินเหลวหรือหินหนืด (magma) ที่ถูกบีบอัดอยู่ภายใน และทะลักออกมา ตามรอยร้าวของผิวโลก แล้วแข็งตัวประจุอยู่ในรอยร้าวนั้น พนังหินนี้มักมีมุมสูงชัน ในขณะที่หินเหลวแลบขึ้นมานั้น ถ้าผ่านระหว่างชั้นของหินแต่ละชนิดที่มีรอยชั้นเป็นจุดอ่อน หินเหลวจะผ่านเข้าไปประจุอยู่ระหว่างชั้นหิน และเมื่อแข็งตัวแล้วจะกลายเป้นพนังหินอัคนีที่แทรกในชั้นหิน จึงเรียกว่า พนังแทรกชั้น (sill) 2) คันดินและทรายที่เสริมให้สูงขึ้นจากผิวดินเดิม เพื่อกั้นไม่ให้แม่น้ำหรือจากทะเล มหาสมุทรๆหลผ่านเข้ามาได้ เช่นการสร้างคันดินกั้นน้ำทะเลในประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อให้ท้องทะเลแห้ง ใช้ทำการเลี้ยงสัตว์และเพาะปลูกได้ อนึ่ง ในกรณีที่เกิดน้ำท่วมอย่างฉับพลัน อาจจะสร้างคันดินกั้นน้ำมิให้น้ำทำความเสียหายแก่ทรัพย์สินบ้านเรือนประชากร แถบฝั่งน้ำได้ โดยเอาทรายใส่กระสอบไปวางเรียงซ้อนสลับกันอาจช่วยลดอุทกภัยลงได้มาก [สิ่งแวดล้อม]
Examinerพนักงานผู้ทำการตรวจสอบ ตัดสิน ให้สิทธิคุ้มครองสิทธิบัตรที่ยื่นขอของสำนักงานสิทธิบัตรประเทศหนึ่ง ๆ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Fire fightersพนักงานดับเพลิง [TU Subject Heading]
Flight attendantsพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน [TU Subject Heading]
Hotel clerksพนักงานส่วนหน้าโรงแรม [TU Subject Heading]
Notariesพนักงานรับรองเอกสาร [TU Subject Heading]
Operator พนักงานปฏิบัติการ [คอมพิวเตอร์]
Probation officersพนักงานคุมประพฤติ [TU Subject Heading]
Company Representativeพนักงานของบริษัทผู้ดำเนินการ, พนักงานของบริษัทผู้ดำเนินการ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทสำหรับดูแลการปฏิบัติงานทุกอย่างที่แท่นเจาะ ตั้งแต่การวางแผนการเจาะ สั่งอุปกรณ์การเจาะ และทำหน้าที่ตัดสินใจในระหว่างปฏิบัติการเจาะหลุม [ปิโตรเลี่ยม]
Anti Gray Hair Factorsกรดแพนโทเธนิค [การแพทย์]
Aspect ratioอัตรากว้างยาวเป็นคำที่ใช้ในงานคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างของภาพวัตถุเทียบกับความสูง อัตราส่วนนี้มีความสำคัญมาก เพราะจุดภาพที่ปรากฎบนจอภาพนั้นอาจจะมีระยะแนวนอนกับแนวตั้งต่างกัน ถ้าหากไม่คำนวณอัตรานี้ให้ถูกต้องเวลาเราใช้โปรแกรมวาดภาพวงกลม อาจจะได้วงรีแทนก็ได้ [คอมพิวเตอร์]
Assignorผู้โอนสิทธิส่วนใหญ่เป็นนักวิจัย / พนักงานบริษัท ที่โอนสิทธิให้เจ้าของบริษัท / ต้นสังกัด [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Calendar Year Life Table ตารางชีพตามปีปฎิทิน หรือตารางชีพช่วงเวลา(period life table) ตารางชีพที่ใช้อัตราตายที่เป็นอัตราของช่วง เวลา ที่กำหนดเท่านั้น และรุ่นปี (cohort) ของตารางชีพนี้ก็เป็นรุ่นปีสมมุติ [สิ่งแวดล้อม]
Chimpanzeeซิมแพนซี,ลิงซิมแปนซี [การแพทย์]
Clearanceการปล่อยผ่าน, 1. การให้สารกัมมันตรังสีหรือวัสดุกัมมันตรังสีพ้นจากการดำเนินการภายใต้การควบคุมทางด้านการป้องกันอันตรายจากรังสี โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย
Condensateก๊าซธรรมชาติเหลว เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดเบา ซึ่งจะอยู่ในรูปของเหลวที่อุณหภูมิและความดันบรรยากาศ จะมีโปรเพนและบิวเทนปนอยู่ด้วย จะต่างกับน้ำมันดิบตรงที่มีไฮโดรคาร์บอนชนิดหนักซึ่งเป็นส่วนประกอบของน้ำมันเตาปนอยู่เพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย [ปิโตรเลี่ยม]
Conductivity สภาพนำ หรือสภาพนำไฟฟ้า [สิ่งแวดล้อม]
Disaster early Warning systemระบบเตือนภัยพิบัติฉุกเฉินระบบเตือนภัยพิบัติฉุกเฉิน คือ ระบบที่มีความสามารถในการสร้างและเผยแพร่ข้อมูลเตือนภัยพิบัติที่ชัดเจนและทันเวลา เพื่อให้บุคคล ชุมชนและองค์กรที่ถูกคุกคามจากภัยพิบัติอันตราย สามารถเตรียมพร้อมและดำเนินการอย่างเหมาะสมในเวลาที่เพียงพอที่จะลดความอันตรายหรือความสูญเสีย ซึ่งระบบเตือนภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพนั้น จะต้องประกอบด้วยปัจจัย 4 ประการสำคัญ ได้แก่ ความสามารถในการประเมินความเสี่ยง ความสามารถในการตรวจสอบ วิเคราะห์และการพยากรณ์อันตราย ความสามารถในการสื่อสารหรือแพร่กระจายข้อมูลเตือนภัยและความสามารถของท้องถิ่นในการตอบสนองต่อข้อมูลเตือนภัย [เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]
Dissertationsวิทยานิพนธ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Elegiac poetryกวีนิพนธ์ไว้อาลัย [TU Subject Heading]
Epic poetryกวีนิพนธ์มหากาพย์ [TU Subject Heading]
extraterritorialityสภาพนอกอาณาเขต [การทูต]
Fairly taleเทพนิยาย [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Fairy poetryกวีนิพนธ์เทพนิยาย [TU Subject Heading]
Galena กาลีนา แหล่ง - พบที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง แพร่ ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย เลย สกลนคร นครพนม อุบลราชธานี กาญจนบุรี เพชรบุรี นครศรีธรรมราช และยะลา ประโยชน์ - เป็นสินแร่ตะกั่วและเงิน โลหะตะกั่วทำแบตเตอรี่ หุ้มสายเคเบิลใหญ่ ๆ ที่ฝังใต้ดิน ทำตะกั่วบัดกรี ลูกปืน โลหะตัวพิมพ์ [สิ่งแวดล้อม]
Fairy taleเทพนิยายเทพนิยาย (Fairy tale) หมายถึง เรื่องในจินตนาการที่เขียนขึ้นหรือเล่าให้เด็กฟัง โดยมีตัวละครจากนิทานพื้นบ้านแบบดั้งเดิม (เช่น ภูต ยักษ์ คนแคระ แม่มด สัตว์พูดได้) กับเรื่องของเวทมนตร์ และเหตุการณ์ที่ดำเนินไปเกินคาดคิด นอกจากนี้ คำว่า "เทพนิยาย" ยังอาจใช้ในความหมายว่า เรื่องเหลือเชื่อที่เกินจะเป็นความจริงได้ บางครั้งเทพนิยายก็หมายรวมถึงตำนานด้วย อย่างไรก็ดี ส่วนที่ไม่เหมือนตำนาน หรือมหากาพย์ คือ เทพนิยายจะไม่อ้างอิงถึงสิ่งที่มีจริงในโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นศาสนา สถานที่ บุคคล หรือเหตุการณ์ใด ๆ ดังวลีที่ขึ้นต้นเรื่องว่า "กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว" ดังนั้น จึงไม่สามารถระบุเวลาที่แน่ชัดได้ เทพนิยายในยุคก่อนประพันธ์ขึ้นสำหรับผู้ใหญ่และเด็กอ่านพอ ๆ กัน หนึ่งในเทพนิยายที่รู้จักกันดีคือ เทพนิยายกริมม์ (Grimm’s Fairy Tales) เป็นนิทานจากสองพี่น้องตระกูลกริมม์ ซึ่งรวบรวมขึ้นจากคำบอกเล่าที่ได้ฟังมา เรื่องที่รู้จักกันดี เช่น สไนว์ไวท์ ซินเดอเรลลา ราพันเซล เจ้าหญิงนิทรา และหนูน้อยหมวกแดง เป็นต้น ในปัจจุบันยังคงมีการประพันธ์เทพนิยายและเรื่องราวที่สืบเนื่องจากเทพนิยายอยู่เสมอ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Gamblersนักพนัน [TU Subject Heading]
Gambling ; Bettingการพนัน [TU Subject Heading]
Giant pandaพนดายักษ์ [TU Subject Heading]
Humorous poetryกวีนิพนธ์ชวนหัว [TU Subject Heading]
Impeachmentsการฟ้องเจ้าพนักงานระดับสูงของรัฐ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
Phnom Penh (n.) พนมเปญ
officer (n.) พนักงาน See also: เจ้าหน้าที่ Syn. official, agent, representative
personnel (n.) พนักงาน See also: เจ้าหน้าที่, บุคลากร Syn. staff, worker
staffer (n.) พนักงาน Syn. employee
portress (n.) พนักงานขนของหญิง
agent (n.) พนักงานของรัฐ
sales clerk (n.) พนักงานขาย See also: คนขายของ Syn. shop assistant
salesclerk (n.) พนักงานขาย See also: คนขายของ Syn. shop assistant
salesman (n.) พนักงานขาย See also: คนขายของ, พนักงานขายชาย Syn. salesperson, seller
salesperson (n.) พนักงานขาย See also: ตัวแทนขาย Syn. salesman, saleswoman, saleslady
shop assistant (n.) พนักงานขาย See also: คนขายของ
shop assistant (n.) พนักงานขาย See also: คนขายของ
saleswoman (n.) พนักงานขายผู้หญิง See also: คนขายผู้หญิง Syn. saleslady, salesgirl
saleslady (n.) พนักงานขายหญิง Syn. salesperson, saleswoman
notary (n.) พนักงานจดทะเบียน (คำเรียกสั้นของ notary public) Syn. accountant
paymaster (n.) พนักงานจ่ายเงิน Syn. purser, bursar, cashier
spotter (n.) พนักงานซักรอยเปื้อนในร้านซักแห้ง
receptionist (n.) พนักงานต้อนรับ Syn. hostess
telephonist (n.) พนักงานต่อสายโทรศัพท์
brigadier (n.) พนักงานตำแหน่งสูงของกองทัพอังกฤษ (คำย่อคือ Brig.)
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I bet you've never seen it beforeพนันได้เลยว่าคุณไม่เคยเห็นมันมาก่อนแน่
This is like a fairy taleนี่เหมือนกับเทพนิยายเลย
It could have been done by a professional designerมันควรจะทำโดยนักออกแบบมืออาชีพนะนี่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Would they like... Ooh!พนง.จะอยากได้อะไร จะอยากได้...
Where's the other receptionist?พนง.ต้อนรับอีกคนไปไหน?
You should have heard me on the phone the other day, talking to the guy who messed up my centerpieces.พนง.ที่ทำเครื่องประดับกลางโต๊ะพัง - ตายจริง
Clerks didn't see 'em go out either exit.พนง.รถไฟ ว่า ไม่เห็นพวกผู้ร้ายทางช่องทางออก
An insurance investigator?พนง.สืบสวนของบริษัทประกันภัย
A conductor can hand-write a ticket once you're already on board.พนง.เดินตั๋วสามารถออกตั๋วเองได้. เมื่อคุณพร้อม เดินทาง.
Ring a dinner bell?พนจะนึกออกบางหรือยัง
Major casey,can you extract these secrets from mr.Bartowski's head?พนตรี เคซี่ คุณสามารถแยกความลับทั้งหมดออกมาจากหัวเขาได้หรือไม่
Put your hands together in contrition.พนมมือขอโทษเดี๋ยวนี้
Bow your heads and say grace.พนมมือแล้วสวดมนตร์ซะ
Everyone's saying he's one of these people, the 4400.พนักงาน ทุกคนพูดว่า เขาเป็นหนึ่งในพวกนั้น พวก 4400
Employees... only four?พนักงาน... เพียงแค่4 คน?
All operators are assisting other callers, we're sorry, we know this is an emergency, please stay on the line.พนักงานกำลังช่วยเหลือผู้อื่นอยู่ ขออภัยในความไม่สะดวก - กรุณารอสาย...
...employees of Lehman Brothers today, as the Wall Street giant's stock went to zero.พนักงานของ ลีแมน บรัตเตอส ในวันนี้เป็น หุ้นยักษ์ใหญ่ของ โวลสทรีท ไปเป็นศูนย์
Yeah, I'm the manager.พนักงานของคลับ ให้ยืนชิดกำแพงด้านนี้
And your late colleague opposed it, didn't he?พนักงานของคุณคงจะเสียเวลามามากแล้ว
Your colleagues say that you left here soon after.พนักงานของคุณบอกว่า คุณออกจากที่นี่หลังคุยกัน
Was it Brandt or someone else?พนักงานของคุณไปฉี่ไม่ได้เหรอครับ คาร์ล?
An employe of Marukoshi has dated a woman and has given birth to a kidพนักงานของห้าง Marukoshi ออกเดทกับผู้หญิง แล้วทำเธอท้อง
They also fill every staff position in the DN Department Store and, they make up the entire staff of the DN Amusement Park's Vice President.พนักงานของห้างสรรพสินค้าดีเอ็น หรือแม้กระทั่งรองประธานของสวนสนุกดีเอ็น
The Albert White crew was playing a high stakes poker game, and our inside man left the back door open for us.พนักงานของอัลเบิร์ต ไวท์ กำลังเล่น ไพ่โป๊กเกอร์เดิมพันสูง เเละคนวงในของเรา แอบเปิดประตูหลังทิ้ง ไว้ให้
The employee in charge there let someone in.พนักงานของเราปล่อยคนธรรมดาเข้าไป
Waiters are coming round with champagne.พนักงานของเรามาพร้อมกับแชมเปญจ์
Where's our waitress?พนักงานของเราหายไปไหนหรอคะ?
Doubleglazing salesman?พนักงานขายกระจกสองชั้นเนี่ยนะ
Mr. Kevin O'Malley, sewing machine salesman.พนักงานขายจักรเย็บผ้า
The jeweler looked at me like I was crazy.พนักงานขายจิวเวอร์รี่มองฉันอย่างกับเป็นคนบ้าเลย
Sales up at the Buy More?พนักงานขายที่บายมอร์เนี่ยนะ
The sales clerk said the clothes in the crime scene photos were of that time period, and he confirmed that they were purchased from his store.พนักงานขายบอกว่า ชุดที่อยู่ในรูปของที่เกิดเหตุ เป็นชุดในยุคนั้น และเขายืนยันว่าชุดพวกนี้ ซื้อไปจากร้านของเขา
The sales person just wanted to sell you that dressพนักงานขายแค่อยากให้คุณซื้อ ก็เท่านั้นแหละ
That employee's a woman, right?พนักงานคนนั้นเป็นผู้หญิงใช่ไหม
One employee, John Owen, was MIA.พนักงานคนนึง จอห์น โอเว่น หายตัวไป
The only employee now is the owner...พนักงานคนเดียวตอนนี้คือเจ้าของ
The only employee there every time was Julio Ramirez, the janitor.พนักงานคนเดียวที่อยู่ที่นั่นทุกครั้ง คือจูลิโอ รามิเรซ คนทำความสะอาด
One of the chairman's favorite employees had a car accident not too long ago.พนักงานคนโปรดของท่านประธานคนหนึ่งประสบอุบัติเหตุเมื่อไม่นานมานี้
Employee and actor... in a relationship?พนักงานคบหากับนักแสดง
Your neighbor Mrs. Tillman's a parolee.พนักงานคุมความประพฤติของ คุณนายทิลแมนเพื่อนบ้านคุณ
My parole officer left me a message at work.พนักงานคุมประพฤติโทรไปที่ทำงานผม
Most of these people are still loyal to Wilhelmina, and you don't want them mucking things up.พนักงานงานที่นี่ซูฮกแม่วิลเฮลมิน่ากันทั้งนั้น ถ้าแกไม่อยากใ้ห้งานนี้พัง
Projectionist put reel number 9.พนักงานฉาย ใส่ม้วนฟีล์มหมายเลข9

พน ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
ご主人[ごしゅじん, goshujin] Thai: คำสรรพนามใช้เรียกสามีของผู้อื่น English: husband (hon)
浸る[ひたる, hitaru] Thai: จมหรือติดอยู่ในสภาพนั้นจนถอนตัวไม่ขึ้น English: to be flooded
神話[しんわ, shinwa] Thai: เทพนิยาย English: myth

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พ่น
Back to top