ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ฝืน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ฝืน*, -ฝืน-

ฝืน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฝืน (v.) disobey See also: infringe, resist, defy, disregard, violate Syn. ฝ่าฝืน, ขัด
ฝืน (v.) oppose See also: withstand, rebuff constrain Syn. จำใจ, ฝืนใจ
ฝืน (v.) force See also: resist, disobey Syn. บังคับ, ฝืนใจ Ops. ตามใจ
ฝืนกฎหมาย (v.) violate a law See also: break a law, infringe Syn. ฝ่าฝืนกฎหมาย
ฝืนทน (v.) tolerate See also: be patient, suppress, endure, bear Syn. ทน
ฝืนท้อง (v.) move the belly up and down by using hands See also: massage the belly
ฝืนธรรมชาติ (v.) go against nature
ฝืนยิ้ม (v.) force a smile
ฝืนใจ (v.) act against one´s will See also: control the desire, force oneself against one´s will Syn. ฝืน Ops. เต็มใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
breach(บรีช) {breached,breaching,breaches} n. การทำให้แตก,การแตกแยก,การทำลาย,การฝ่าฝืน,การไม่ปฏิบัติตาม,บาดแผล vt. ทำให้แตกออก,ฝ่าฝืน (กฎหมาย,สัญญา) vt. กระโดดข้ามผิวน้ำ
breach of promisen. การฝ่าฝืนคำสัญญา
break(เบรค) (broke,broken,breaking,breaks) vt.,vi. ทำให้แตก,ทำให้บาดเจ็บ,แบ่งออกเป็นส่วน,เปิดเผย,ทำให้เชื่อง,เอาชนะ,ทำลายสถิติ,แหก (คุก) ,ฝ่าฝืน,ตัดขาด,ฝึก,สลัด, (โรงเรียน) หยุด, (สงคราม) เกิดขึ้น,ละเลยหน้าที่,ระเบิด,หนี,หยุดพักทำงาน n. การแตกออก,การหยุดพัก,ตอนฟ้าสว่าง หยุดหมายถึง การสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดทำงานอย่างกระทันหัน เราอาจใช้วิธีกดแป้น Break หรือกดแป้น CTRL + C ก็ได้
constrained(คันสเทรนดฺ') adj. ถูกบังคับ,ซึ่งระงับความรู้สึกไว้,ฝืนใจ,ถูกจำกัด
departure(ดีพาร์'เชอะ) n. การจากไป,การออกเดินทาง,การเบี่ยงเบน,การฝ่าฝืน,การแยกไป,การตาย, Syn. exit,going,leave
forced(ฟอร์ซฺทฺ) adj. ซึ่งถูกบังคับ,ซึ่งถูกบีบบังคับ,ใช้แรง,ฝืนใจ,ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ., See also: forcedly adv. ness n.
infraction(อินแฟรค'เชิน) n. การทำให้แตก,การละเมิด,การฝ่าฝืน, Syn. violation
infringe(อินฟรินจฺ') vt. ละเมิด,ฝ่าฝืน,ล่วงล้ำ vi. ล่วงล้ำ., See also: infringer n., Syn. violate
infringement(อินฟริน'จะเมินทฺ) n. การฝ่าฝืน,การละเมิด,การล่วงล้ำ (breach,violation)
inviolable(อินไว'อะละเบิล) adj. ล่วงละเมิดไม่ได้,ฝ่าฝืนไม่ได้,ขัดขืนไม่ได้,ทำลายไม่ได้,ทำให้เสียหายไม่ได้., See also: inviolableness n. inviolably adv., Syn. intact,unbroken
lawbreaker(ลอ'เบรเคอะ) n. ผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย,ผู้กระทำผิดกฎหมาย., See also: lawbreaking n.
paralogizevt. ฝ่าฝืนหลักตรรก,
recalcitrate(รีแคล'ซิเทรท) vi. ต้าน,ต่อต้าน,ฝ่าฝืน,ไม่เชื่อฟัง., See also: recalcitration n.
reluctance(รีลัค'เทินซฺ) n. ความไม่เต็มใจ,ความไม่สมัครใจ,ความฝืนใจ,ความฝืดแม่เหล็ก
reluctant(รีลัค'เทินทฺ) adj. ไม่เต็มใจ,ไม่สมัครใจ,ฝืนใจ,ต่อต้าน,ฝืด, Syn. unwilling,loath,averse
strained(สเทรนดฺ) adj. ใช้กำลัง,ออกแรง,ฝืน,ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ,เครียด., See also: strainedness n.
tardy(ทาร์'ดี) adj. ช้า,ล้าหลัง,สาย,ลังเล,เฉื่อยชา,เงื่องหงอย,ถ่วงฝืนใจ, See also: tardiness n.
transgress(เทรนซฺเกรส') vi.,vt. ละเมิด,ฝ่าฝืน,กระทำผิด,รุกล้ำ, See also: transgression n. transgressive adj. transgressor n., Syn. sin,err
violable(ไว'อะละเบิล) adj. ฝ่าฝืนได้,ละเมิดได้, See also: violability n. violably adv.
violate(ไว'อะเลท) vt. ฝ่าฝืน,ละเมิด,รบกวน,ทำลาย,ประทุษร้าย,ข่มขืน (โดยเฉพาะกระทำชำเรา) ,ทำให้เสื่อมเสีย., See also: violator n. violater n., Syn. shirk,break,profane,intefere
violation(ไวอะเล'เชิน) n. การฝ่าฝืน,การละเมิด,การรบกวน,การทำลาย,การประทุษร้าย,การข่มขืน,การกระทำชำเรา,การทำให้เสื่อมเสีย., See also: violative adj. -S .infringement
English-Thai: Nontri Dictionary
constrain(vt) บีบบังคับ,ขัง,ฝืนใจ,จำกัด
constraint(n) การบีบบังคับ,การฝืนใจ,การจำกัด,การระงับความรู้สึก,การคุมขัง
contravention(n) การละเมิด,การฝ่าฝืน,การต่อต้าน
defy(vt) ท้าทาย,ฝ่าฝืน,ดื้อดึง,ต้านทาน,ขัดขืน,เป็นปรปักษ์
forced(adj) ฝืน,ยัดเยียด,ถูกบังคับ,หักโหม,ขับเคี่ยว
infraction(n) การละเมิด,การฝ่าฝืน
infringe(vt) ฝ่าฝืน,ทำผิด,ละเมิด,ล่วงล้ำ
infringement(n) การฝ่าฝืน,การละเมิดการ,ล่วงล้ำ,การทำผิด
inviolable(adj) ล่วงล้ำไม่ได้,ทำลายไม่ได้,ฝ่าฝืนไม่ได้
lawbreaker(n) ผู้ทำผิดกฎหมาย,ผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย
recalcitrant(adj) ไม่เชื่อฟัง,ฝ่าฝืน,บิดพลิ้ว,ไม่อ่อนน้อม,ดื้อรั้น,พยศ
reluctance(n) ความไม่สมัครใจ,ความไม่เต็มใจ,การฝืนใจ,การต่อต้าน
reluctant(adj) อึกอัก,ไม่เต็มใจ,ไม่สมัครใจ,ฝืนใจ,ต่อต้าน
transgress(vt) ละเมิด,ฝ่าฝืน,ล่วงล้ำ,กระทำผิด,รุกล้ำ
transgression(n) การละเมิด,การฝ่าฝืน,การล่วงล้ำ
unconstitutional(adj) ไม่ถูกรัฐธรรมนูญ,ฝ่าฝืนบทบัญญัติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
breachการฝ่าฝืน, การผิดสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
contraventionการฝ่าฝืน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
infractionการฝ่าฝืนกฎหมาย, การละเมิด (กฎหมาย สัญญาหรือหน้าที่) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ticket๑. บัตร, บัตรเลือกตั้ง๒. ใบสั่ง (ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายจราจร)๓. รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
violationการฝ่าฝืน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Suspensionเครื่องหมายที่ตลาดหลักทรัพย์ติดบนหลักทรัพย์เพื่อแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวอยู่ในระหว่างถูกห้ามซื้อขายชั่วคราวย่อมาจาก suspension เป็นเครื่องหมายที่ตลาดหลักทรัพย์ติดบนหลักทรัพย์เพื่อแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวอยู่ในระหว่างถูกห้ามซื้อขายชั่วคราว ตลาดหลักทรัพย์จะสั่งห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทใดเป็นการชั่วคราวเมื่อ 1. บริษัทนั้นฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ 2. ปรากฏข่าวสารหรือข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งมีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างรุนแรง โดยที่ข่าวสารนั้นยังไม่ได้เปิดเผยต่อ สาธารณชนผ่านตลาดหลักทรัพย์ หรืออยู่ระหว่างที่ตลาดหลักทรัพย์กำลังรอการเปิดเผยข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่สอบถามไป หรือกำ ลังรอการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเพราะรายงานที่ได้รับยังไม่ครบถ้วนชัดเจนเพียงพอ 3. บริษัทขอให้ตลาดหลักทรัพย์สั่งพักการซื้อขายหุ้นของบริษัทเนื่องจากมีข่าวหรือข้อมูลสำคัญที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่อยู่บน special board (กระดานพิเศษ) ซึ่งเป็นส่วนของระบบ ARMS ที่ใช้วิธีซื้อขายแบบ Put Through เพื่อรองรับการซื้อขายตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรหุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ เป็นต้น ทั้งนี้แต่ละรายการซื้อขายจะต้องต่ำกว่า 1 ล้านหุ้น หรือมีมูลค่าต่ำกว่า 3 ล้านบาท(การซื้อขายตราสาร หนี้จำนวนมากดังกล่าวหรือมากกว่า จะต้องกระทำบน Big-Lot Board) การซื้อขายบนกระดานนี้ไม่นำเรื่อง Floor Price และ Ceiling Price มาใช้บังคับ [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
against (prep.) ฝืน See also: ฝ่าฝืน, ขัด, ตรงกันข้ามกับ
force (vt.) ฝืน See also: ฝืนใจ Syn. make an effort
make an effort (vt.) ฝืน See also: ฝืนใจ
disinclined (adj.) ฝืนใจ See also: ซึ่งถูกบังคับ, จำยอม, จำทน Syn. against Ops. willing, eager
forced (adj.) ฝืนใจ See also: ไม่เป็นธรรมชาติ Syn. unnatural, insincere, false Ops. natural
unwilling (adj.) ฝืนใจ See also: ซึ่งถูกบังคับ, จำยอม, จำทน Syn. against, disinclined Ops. willing, eager
attacker (n.) ผู้ฝ่าฝืน See also: ผู้ละเมิดกฎ Syn. lawbreaker
attacker (n.) ผู้ฝ่าฝืน See also: ผู้ฝ่าฝืน Syn. lawbreaker
contravene (vt.) ฝ่าฝืน Syn. violate, contradict, hinder
contravention (n.) การฝ่าฝืนกฎ Syn. contradiction, violation
defy (vt.) ฝ่าฝืน See also: ดื้อดึง, ขัดขืน, ไม่เชื่อฟัง Syn. disobey, break, violate Ops. obey
disqualify (vt.) ตัดสิทธิเพราะฝ่าฝืนกฎ See also: ตัดสิทธิเพราะไม่มีคุณสมบัติ Syn. disable, make unfit, make unqualified
infringe (vt.) ฝ่าฝืน See also: ละเมิด Syn. disobey, transgress, violate, trespass
infringe on (phrv.) ฝ่าฝืน See also: ล่วงละเมิด, ละเมิด Syn. encroach on, impinge on, trench on
infringe upon (phrv.) ฝ่าฝืน See also: ล่วงละเมิด, ละเมิด Syn. encroach on, impinge on, trench on
infringement (n.) การฝ่าฝืน See also: การละเมิด Syn. disobedience, encroachment, violation
intoreable (adj.) ซึ่งฝ่าฝืน Syn. offensive, heinous Ops. acceptable, moderate
lawbreaker (n.) ผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย See also: ผู้กระทำผิดกฎหมาย
make unfit (vt.) ตัดสิทธิเพราะฝ่าฝืนกฎ See also: ตัดสิทธิเพราะไม่มีคุณสมบัติ Syn. disable, make unqualified
make unqualified (vt.) ตัดสิทธิเพราะฝ่าฝืนกฎ See also: ตัดสิทธิเพราะไม่มีคุณสมบัติ Syn. disable, make unfit
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He's breaking the law?เขากำลังฝ่าฝืนกฎหรือ?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let's just plow ahead, shall we?ฝืนๆไปให้มันจบเถอะนะ
Hang in there, Charlie. You're doing great, son.ฝืนหน่อย ชาร์ลี คุณทำได้ดีมาก
Laughing at all their jokes was like eating breakfast from the gutter.ฝืนหัวเราะกับตลกของพวกเขา เหมือนต้องกินน้ำเสียเป็นอาหารเช้า
So override it. Hit the override button and start the engines.ฝืนให้มันทำงานให้ได้
We seem to be defying the laws of gravity.เราเหมือนจะฝ่าฝืนกฏแรงโน้มถ่วง
How do we treat men who defy an unjust law who will not fight but will not comply?เราจะปฏิบัติต่อชายที่ฝ่าฝืน กฎหมายอยุติธรรม โดยไม่ต่อสู้ แต่ไม่ยอมรับอย่างไร
I have simply written if an Englishman kills an Indian for disobeying his law it is an Indian's duty to kill an Englishman for enforcing his law in a land that is not his.ผมเพียงเขียนว่า ถ้าคนอังกฤษฆ่าคนอินเดีย ข้อหาฝ่าฝืนกฎเขา คนอินเดียก็ควรฆ่าคนอังกฤษ
I can't disobey my country for no reason.ฉันไม่สามารถฝ่าฝืนประเทศ ของฉันไม่มีเหตุผล
Go back to the castle, and tell the Count... the destiny of a transient visitor is going back to the darkness.จงกลับไปยังปราสาท แล้วฝากบอกยังเคานท์ด้วย ชะตาของผู้มาเยือน ที่ฝืนชะตา จะต้องกลับสู่ความมืด
A transient visitor?ผู้มาเยือนที่ฝืนชะตา?
Vampires are only transient visitors in this world.แวมไพร์เป็นแค่ ผู้มาเยือนที่ฝืนชะตา
Transient visitors?ผู้มาเยือนที่ฝืนชะตา?
So why try and buck the system?ทำไมจะต้องไปฝืนมันด้วยล่ะ
Your husband's violated security procedure and stolen an armed military vehicle. Your husband's violated security procedure and stolen an armed military vehicle.สามีคุณฝ่าฝืนกฏรักษาความปลอดภัย และขโมยรถติดอาวุธของกองทัพมา
Makemake will eat her soul when she dies. - At least He'll be eating.คอรีโตฝ่าฝืนสิ่งต้องห้ามหลายอย่าง เทพเจ้าจะกินวิญญาณเมื่อนางตาย
You have broken so many tapu today that Makemake should eat your souls in hell for eternity!พวกเจ้าฝ่าฝืนสิ่งต้องห้ามมากมาย จะทำให้เทพเจ้า
I mean, we're in the car, we're fighting traffic basically just trying to stay awake.ส่วนผู้ชายอย่างเราพอจบแล้วก็ว่าง่ายๆ คือฝืนทนไม่ให้หลับ
It's a serious violation of the National Security Act.ถือเป็นการฝ่าฝืนกฏหมายรักษาความปลอดอย่างแรง
Relativity, yes. We can't break the law of relativity. We can go around it.กฎสัมพันธภาพ เราฝืนกฎนั้นไม่ได้ แต่เราเลี่ยงมันได้
Well, you don't expect to figure it out, do you? All right, Doc. When you break all the laws of physics, you seriously think there won't be a price?คุณเป็นนักวิทยาศาสตร์ คุณต้องรู้ว่าการฝ่าฝืนกฎฟิสิกส์จะไม่เสียหายได้ไง
You´re just saying that. You don´t have to lie.อย่าฝืนใจ โกหกมันบาป
Mr. Ismay... I would prefer not to push the engines until they've been properly run in.ผมไม่อยากฝืนกำลังเครื่องยนต์ จนกว่าจะเดินเครื่องอย่างถูกต้องแล้ว
We shouldn't be doing this. We're breaking the law!ไม่ได้นะ เราจะฝ่าฝืนกฎจราจร
At first, the brightness was overwhelming, but I kept looking, forcing myself not to blink.ในตอนแรก แสงแดดจ้ายากจะต่อต้าน แต่ผมพยายามฝืนจ้องไว้
Supposedly, he was born in a mental institution... ..and he sleeps only one hour a night.หุบปาก มันหมายความว่าพวกแก ฝ่าฝืนกฏ2ข้อแรก
I hope he doesn't know there is only one man against him... an old man.ฉันคาดว่าเขาจะไม่รู้ว่า \ เขาคือชายที่ฝืนสังขาร... ชายแก่
I mean, it was forced, maybe... but still humanistic.ผมหมายความว่า มันอาจจะดูฝืนสักนิด แต่มันก็ยังเป็นธรรมชาติของมนุษย์
Or they get cranky. At the end of the day, they always come home.เธอคงต้องสติแตก ถ้าคิดว่าจะฝืนมันได้ ..ไม่งั้นเธอก็ต้องปรับตัวเอง
The Jews that do not respect this decree will be severely punished.ชาวยิวที่ฝ่าฝืนกฎข้อบังคับนี้ จะถูกลงโทษอย่างหนัก
Efforts should be made to oh 1234, and 5678แล้วก็อย่าฝืนมากล่ะ 1234 และ5678
Stop this felonious and unlawful act, or I shall have to use force.หยุดการกระทำที่ร้ายแรงและ ฝ่าฝืนกฏหมายนี่ซะ... ไม่เช่นนั้นจะใช้กำลัง
I'm at the stakeout, but I haven't violated the chief's orders.ฉันกำลังซุ่มเฝ้า... แต่ฉันไม่ได้ฝืนคำสั่งของหัวหน้า
Now stop this felonious and unlawful act, or I shall have to use force.คราวนี้หยุดการกระทำที่ร้ายแรงและ ฝ่าฝืนกฏหมายนี่ซะ... ไม่เช่นนั้นจะใช้กำลัง
Brokers don't stay away from copper because it violates their religious beliefs or your environmental policies.โบรเกอร์ไม่วิ่งหนีทองแดง เพราะมันฝืนความเชื่อทางศาสนา หรือนโยบายสิ่งแวดล้อมหรอก
We will violate it because saving seed is a duty to the earth and to future generations.เราจะฝ่าฝืนกฎหมายเพราะการเก็บเมล็ดพันธุ์ เป็นหน้าที่ต่อโลกและต่อคนรุ่นต่อไป
This is outrageous. You will leave at once.นี่มันเป็นการฝ่าฝืนราชประเพณีขั้นร้ายแรง เจ้าต้องออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้
The more you resist them... the greater the damage will be.ยิ่งพยายามฝืนเท่าไหร่ ก็จะยิ่งทรมานเท่านั้น
For asking you to break your rules.ที่ขอร้องนายให้ฝ่าฝืนกฏของนาย
You're breaking your Ninja code.นายกำลังฝ่าฝืนกฏนินจา
So you broke our code.ดังนั้น เจ้าจึงฝ่าฝืนกฏของเรา

ฝืน ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
犯す[おかす, okasu] Thai: ฝ่าฝืน English: to violate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ฝืน
Back to top