ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

transgress

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *transgress*, -transgress-

transgress ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
transgress (vt.) รุกล้ำ
transgress (vi.) กระทำผิด
transgression (n.) การกระทำผิด
transgressor (n.) ผู้กระทำความผิด Syn. lawbreaker
English-Thai: HOPE Dictionary
transgress(เทรนซฺเกรส') vi.,vt. ละเมิด,ฝ่าฝืน,กระทำผิด,รุกล้ำ, See also: transgression n. transgressive adj. transgressor n., Syn. sin,err
English-Thai: Nontri Dictionary
transgress(vt) ละเมิด,ฝ่าฝืน,ล่วงล้ำ,กระทำผิด,รุกล้ำ
transgression(n) การละเมิด,การฝ่าฝืน,การล่วงล้ำ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
transgressionการรุกล้ำของทะเล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กินทาง (v.) transgress the white line (in driving ) See also: stride over other people´s driving lane Syn. ล้ำทาง
ล้ำทาง (v.) transgress the white line (in driving ) See also: stride over other people´s driving lane
ปาราชิก (n.) Buddhist monk who committed the gravest transgression of the rules
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ambiguously accepting social standards while transgressing themsocial standards ที่ยอมรับคลุมเครือ ขณะที่ที่ละเมิดที่มัน
Well, the general has offered a reward for anyone who can return Scylla along with the heads of the transgressors.ที่สามารถนำซิลล่ากลับมา พร้อมกับหัวของคนที่เอามันไป
But I have paid for my transgressions, and my past is just that-- my past.But I have paid for my transgressions, and my past is just that- - my past.
He can deliver you from all your transgressions.พระองค์ช่วยปลดปล่อยลูก การทำบาปของลูกทั้งหมด
I appreciate your zeal, padre, but my transgressions...ผมซาบซึ้งที่หลวงพ่อกรุณา แต่การทำบาปของลูก...
You mean after Michael pays for the vile he's transgressed upon me?ถ้าหมายถึงเรื่องที่จะให้ไมเคิลชดใช้สิ่งที่ทำกับฉันละก็
That particular transgression put me back five bucks.การกระทำผิดโดยเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้น
Maybe you need to reflect on a future with someone that's transgressed your normal patina.บางทีเธอก็ออกจะแปลกเหมือนกัน บางทีคุณต้องการคิดเรื่องของอนาคต
"Transgressed my normal patina"?- สโตลาสกี๊ ใช่ - สโตลาสกี๊
"without willful disobedience, nor transgressing due limits, then is he guiltless.""โดยไม่มีเจตนาฝ่าฝืน หรือไปล่วงละเมิด เนื่องจากมีข้อจำกัดใด ให้ถือเขาผู้นั้นบริสุทธิ์"
I told you I was sorry for my little transgression, and you forgave me.ฉันบอกเธอว่าฉันขอโทษสำหรับความผิดของฉัน แล้วเธอก็ให้อภัยฉัน
Considering the number of transgressions you've committed that he's overlooked, don't you think that, just this once, you could return the favor?อะไร ลองคิดถึงสิ่งที่คุณทำผิดพลาด ซึ่งเขายอมมองข้ามบ้างสิ ไม่คิดว่า ครั้งนี้

transgress ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiān, ㄑㄧㄢ, 愆] fault; transgression
[miǎn, ㄇㄧㄢˇ, 偭] transgress

transgress ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
反する(P);叛する[はんする, hansuru] (vs-s,vi) (1) (反する only) to be contrary to; to be inconsistent with; to contradict; (2) (反する only) to act contrary to (rules or guidelines); to violate; to transgress; (3) to oppose; to rebel; to revolt; (P)
反則[はんそく, hansoku] (n,vs) foul play (sport); transgression; default; balk; irregularity; (P)
海進[かいしん, kaishin] (n) coastline transgression
犯す[おかす, okasu] (v5s,vt) (1) to commit (e.g. crime); to perpetrate; (2) to transgress; to contravene; (3) (also written 姦す) to violate; to ravish; to rape; to deflower; (P)
罪の報いを受ける[つみのむくいをうける, tsuminomukuiwoukeru] (exp,v1) to pay for one's transgression; to receive punishment for one's crime
違反(P);違犯[いはん, ihan] (n,vs) violation (of law); transgression; infringement; breach; (P)
違背[いはい, ihai] (n,vs) violation; transgression

transgress ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาบัติ[v.] (ābat) EN: transgress a precept FR: transgresser les règles
ล้ำ[v.] (lam) EN: go beyond ; overstep ; encroach upon ; trespass ; go ahead of ; pass over ; oustrip ; overtake ; infringe ; break ; violate ; transgress ; contravene FR: dépasser ; déborder ; surpasser
ละเมิด[v.] (lamoēt) EN: infringe ; break ; violate ; exceed ; transgress ; breach FR: enfreindre ; violer ; transgresser
อาบัติ[n.] (ābat) EN: offence ; offense (Am.) ; transgression ; infringement ; misdemeanor FR: transgression [f] ; infraction [f]
ฝ่าฝืน[v.] (fāfeūn) EN: break ; infringe ; violate ; disobey ; resist ; go against ; contravene ; disregard FR: enfreindre ; violer ; contrevenir ; transgresser
ฝืนกฎหมาย[v. exp.] (feūn kotmāi) EN: violate a law ; break a law ; infringe FR: enfreindre la loi ; violer la loi ; transgresser la loi
กรรม[n.] (kam) EN: sin ; misdeeds ; wrong-doing ; badness ; transgression ; wickedness ; misfortune FR: mauvaise action [f]
ปาราชิก[n.] (pārāchik) EN: grave sin (committed by a Buddhist priest requiring expulsion from the order) ; gravest transgression of the rules for a Buddhist monk FR: péché (entraînant l'expulsion du bonze) [m]
ผิด[v.] (phit) EN: violate ; infringe ; break FR: enfreindre ; transgresser ; contrevenir à ; offenser
ผิดจารีต[v. exp.] (phit jārīt) EN: commit a transgression ; misbehave FR:
ถุลลัจจัย[n.] (thunlatjai) EN: grave offence ; serious transgression FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า transgress
Back to top