ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปริ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปริ*, -ปริ-

ปริ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปริ (v.) split See also: tear, burst, part, open slightly, crack open Syn. แยก, แตกออก, ผลิ, แย้ม
ปริ (n.) top of a powder jar See also: small round jar with tapering tip on the cover
ปริ (n.) Asparagus sprengeri Regel
ปริซึม (n.) prism
ปริญญา (n.) degree See also: academic degree
ปริญญากิตติมศักดิ์ (n.) honorary degree
ปริญญาตรี (n.) bachelor´s degree
ปริญญาบัตร (n.) degree See also: testimonial
ปริญญาเอก (n.) doctor´s degree See also: doctorate
ปริญญาโท (n.) master´s degree See also: master´s
ปริทรรศน์ (n.) periscope Syn. กล้องตาเรือ
ปริทันตวิทยา (n.) periodontology
ปริทัศน์ (n.) criticism See also: review Syn. การวิจารณ์
ปริทัศน์ (n.) general outline See also: introduction, general survey, general view, general observation
ปรินิพพาน (n.) nirvana See also: Buddha´s death, complete extinction of all passions, total extinction, final release from the round of rebirth Syn. ตาย
ปริบๆ (adv.) frequently See also: repeatedly, lightly
ปริปาก (v.) utter See also: open one´s mouth, broach a subject, say, mention Syn. บอก, พูด, เผย, เล่า
ปริภูมิ (n.) area with some structures
ปริ่ม (v.) be pleased See also: be delighted, be glad, be brimful of Syn. ปริ่มใจ, ปริ่มยิ้ม, ปริ่มเปรม, ปรีดิ์เปรม, ยินดี, ปลื้มใจ
ปริ่ม (v.) be flush with See also: (be) brim with, be almost full Syn. เปี่ยม, เต็ม, เสมอขอบ, เสมอพื้น
ปริมณฑล (n.) perimeter See also: boundary, circumference, surroundings, circle Syn. วงรอบ, บริเวณรอบๆ, ละแวก
ปริ่มยิ้ม (v.) be pleased See also: be delighted, be glad, be brimful of Syn. ปริ่มใจ, ปริ่มเปรม, ปรีดิ์เปรม, ยินดี, ปลื้มใจ
ปริมาณ (n.) quantity See also: amount, number Syn. จำนวน, ผลรวม, จำนวนรวม
ปริมาณน้ำฝน (n.) rainfall
ปริมาณมาก (n.) a large amount See also: a large quantity Syn. จำนวนมาก Ops. ปริมาณน้อย, จำนวนน้อย
ปริมาณสุทธิ (n.) net weight See also: net amount, net quantity, net volume Syn. น้ำหนักสุทธิ
ปริมาตร (n.) capacity See also: volume Syn. ขนาด, ความจุ
ปริ่มเปรม (v.) be pleased See also: be delighted, be glad, be brimful of Syn. ปริ่มใจ, ปริ่มยิ้ม, ปรีดิ์เปรม, ยินดี, ปลื้มใจ
ปริ่มใจ (v.) be pleased See also: be delighted, be glad, be brimful of Syn. ปริ่มยิ้ม, ปริ่มเปรม, ปรีดิ์เปรม, ยินดี, ปลื้มใจ
ปริยานุช (n.) beloved younger brother or sister Syn. น้องที่รัก
ปริยาย (adv.) by implication See also: implicitly, indirectly Syn. อ้อม, โดยนัย
ปริวรรต (v.) exchange See also: circulate Syn. แลกเปลี่ยน, หมุนเวียน (เงินตรา)
ปริวรรต (v.) change See also: vary, alter, transliterate, transfer Syn. เปลี่ยนแปลง, เปลี่ยนไป, แปรไป
ปริวรรตกรรม (n.) circulation Syn. การหมุนเวียน
ปริวรรตเงินตรา (v.) money exchange See also: circulate
ปริวิตก (v.) worry See also: be anxious, be worried, be concerned Syn. กังวลใจ, กลุ้มใจ, หนักใจ, กลัดกลุ้ม
ปริศนา (n.) puzzle See also: riddle, enigma, conundrum, poser Syn. ปัญหา
ปริศนาธรรม (n.) Dharma puzzle See also: puzzle of religious precepts Syn. ปริศนาในทางธรรม, ปัญหาในทางธรรม
ปริศนาลายแทง (n.) puzzle of clue to a hidden treasure
ปริศนาอักษรไขว้ (n.) crossword puzzle
English-Thai: HOPE Dictionary
atomic cocktailปริมาณสารกัมมันตภาพรังสีที่ใช้ในการรักษาหรือวินิจฉัยมะเร็ง
gross tonnageปริมาตรทั้งหมดของเรือเป็นหน่วย100 ลูกบาศก์ฟุต., Syn. gross register tonnage
abnormal psychologyจิตวิทยาที่เกี่ยวกับความวิปริตของบุคลิกภาพ (branch of psychology)
dribs and drabsn. ปริมาณเล็กน้อยและมักไม่แน่นอน
absolute humidityอัตราส่วนของมวลของไอน้ำกับปริมาตรของอากาศที่ชื้น (Cf. relative humidity
absolute value(คณิต) n. ปริมาณที่ไม่เกี่ยวกับเครื่องหมาย, ระยะทางจากศูนย์ (molulus)
acetometer(แอสซิทอม' มิเทอะ) chem. เครื่องมือวัดปริมาณ acetic acid (acetimeter)
acidimeter(แอสซิดิม' มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดปริมาณกรดในสารละลาย. -acidimetric, acidimetrical adj. -acidimetry n.
acidosis(แอสซิโด' ซิส) ภาวะที่โลหิตมีปริมาณไบคาร์โบเนตมากกว่าปกติ -acidotic adj.
acrostic(อะครอส' ทิค) n. โคลงกระทู้, โคลงที่แยกรวมได้, ปริศนารูปโครงที่แยกรวมได้
admeasurement(แอดเมส' เซอเมินทฺ) ขบวนการวัด, ปริมาณที่วัด, ขนาด (process of measuring)
airspace(แอร์' สเพส) n. น่านฟ้า, ปริมาณอากาศในห้องหรือช่องว่างใดช่องว่างหนึ่ง
alcoholometer(แอลคะโฮลอม' มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในของสารละลาย
ale(เอล) n. เครื่องดื่มที่ทำจากข้าว, มีแอลกอฮอล์ 6% โดยปริมาตร -alehouse n.
algolagnia(แอลโกแลก' เนีย) n. กามวิปริตที่มีความพอใตทางเพศเมือทำให้เกิด หรือได้รับความเจ็บปวด. -algolagnic adj. -algolagnist n.
aliquant(แอล' ลิควอนทฺ) adj. ว่งมีจำนวนหรือปริมาณที่หารไม่ลงตัว
alkalemia(แอลคะลี' เมีย) n. ภาวะโลหิตมีปริมาณด่างมากผิดปกติ. -alkalescence, alkalescency n.
alkalimeter(แอลคะลิม' มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดปริมาณคาร์บอนไดอ๊อคไซด์. -alkalimetric (al) adj. -alkalimetry n.
alkalosis(แอลคะโล' ซิส) n. ภาวะที่โลหิตหรือของเหลวร่างกายมีปริมาณไบคาร์บอเนตมากผิดปกติ
ambsace(แอม' เซส) n. โชคร้าย, ระยะทางที่สั้น ที่สุด . ปริมาณที่น้อยที่สุด, ระยะทางที่สิ้นที่สุด, ของที่มีมาตรฐานต่ำสุด, ของที่ไร้ค่าที่สุด
amount(อะเมานทฺ') n. จำนวน, ปริมาณ, รวมทั้งหมด, ค่าเต็ม, จำนวนเงิน,สรุปความ. -vi. รวมเป็น,มีค่าเท่ากับ, Syn. total, sum
ampere-hour(แอม' แพรเอา' เออะ) n. หน่วยปริมาณไฟฟ้าที่เป็นแอมแปร์ต่อชัวโมง มีค่าเท่ากับ 3,600 คูลอมบ์ AH. amp-hr.
analogue(แอน' นะลอก) n. ของที่คล้ายกัน, ค่าที่มีความต่อเนื่องกันโดยตลอด, เชิงอุปมาน หมายถึง การแทนปริมาณแดสงจำนวนโดยการวัดในลักษณะต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น ความเร็วของรถยนต์ ซึ่งวัดได้จากความเร็วของการหมุนของวงล้ออาจจะแทนได้ด้วยจำนวนเลข ดู digital เปรียบเทียบ
anomalistic(อะนอม' มะลิสทิค) adj. ซึ่งผิดปกติวิปริต, ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์, ผิดหลัก, ผิดที่
anomalous(อะนอม' มะเลิส) adj. ผิดปกติ, ผิดหลัก, ผิดที่, ผิดปกติ, วิปริต, ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์. -anamalousness n., Syn. irregular, abnormal ###A. regular, normal)
aplenty(อะเพลน'ที) adj.,adv. มีปริมาณที่เพียงพอ, Syn. sufficiently, enough
armful(อาร์ม'ฟูล) n., (pl. -fuls) ปริมาณเต็มมือ,ปริมาณที่มาก (a large quantity)
armload(อาร์ม'โลด) n. ปริมาณเต็มแขนที่จะแบกอุ้มได้ (...carry in an arm)
ascent(อะเซนทฺ') n. การขึ้น,การขึ้นสู่ที่สูงกว่า (ตำแหน่ง ,ฐานะ, ปริญญา,ฯลฯ) วิถีทางที่ขึ้น
assay(อะเซ') vt. ตรวจสอบ, ทดสอบ, วิเคราะห์, ประเมินค่า,พยายาม. -n. การหาปริมาณของโลหะ (โดยเฉพาะเงินหรือทอง) ในแร่หรือโลหะผสม,สารที่ได้รับวิเคราะห์,รายงานการวิเคราะห์,ความพยายาม -assayer n., Syn. test, analyze, examination)
assessment(อะเซส'เมินทฺ) n. การประเมิน,การกำหนด, ปริมาณที่ประเมิน, Syn. appraisal)
athwart(อะธวอร์ท') adj. จากข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่ง,ทอดข้าม,ขวาง,ผิดทาง,วิปริต, Syn. irregular ###A. regular,right)
atom(แอท'เทิม) n. อะตอม,ปรมาณู,สิ่งที่เล็กมาก ๆ ,ปริมาณที่น้อยมาก. -atomic (al) adj.
augmentation(ออกเมนเท'เชิน) n. การเพิ่ม,ภาวะที่ถูกเพิ่ม,ปริมาณหรือจำนวนที่เพิ่ม,สิ่งที่เพิ่ม, Syn. increase ###A. decrease)
avogadro's lawกฎที่ว่าแก๊สทั้งหลายที่มีปริมาตรที่เท่ากัน ภายใต้อุณหภูมิและความกดดันเดียวกันย่อมมีจำนวนโมเลกุลเท่ากัน
baccalaureate(แบคคะลอ'รีเอท) n. บัณฑิตปริญญาตรี,พิธีศาสนาสำหรับบัณฑิตจบใหม่,คำสวดมนต์ในพิธีดังกล่าว
bachelor(แบช'ชะเลอะ) n. ชายโสด,ผู้ได้รับปริญญาตรี,อัศวินหนุ่ม,สัตว์ตัวผู้ที่ไม่มีเมีย, See also: bachelordom n. bachelorhood n. ดูbachelor bachelorism n. ดูbachelor, Syn. unmarried man -Conf. spinster
bare bonesn. ปริมาณหรือจำนวนที่น้อยที่สุดแล้ว,ส่วนที่สำคัญที่สุด, See also: barebones adj.
barrage(บะราจฺ') {barraged,barraging,barrages} n. การระดมยิงคุ้มกัน,เครื่องกั้น,ม่านไฟ,การระดมโจมตี,การทะลัก,ปริมาณเหลือล้น,เขื่อน vt. ระดมยิง, Syn. artiller
barrel(บาร์'เริล) n. ถังรูปทรงกระบอก,ปริมาณมาก,ภาชนะรูปทรงกระบอก
English-Thai: Nontri Dictionary
aberrant(adj) ผิดปกติ,ผิดวิสัย,วิปริต,วิปลาส
aberration(n) ความผิดปกติ,ความวิปริต,ความวิปลาส
abnormal(adj) ผิดปกติ,วิปริต,วิปลาส,พิกล
abnormality(n) ความผิดปกติ,ความวิปริต,ความวิปลาส,ความพิกล
amount(n) ผลรวม,จำนวน,ปริมาณ
anomalous(adj) วิปริต,ผิดปกติ,ผิดหลัก,ผิดที่
anomaly(n) ความวิปริต,ความผิดปกติ
bachelor(n) ชายโสด,ปริญญาตรี,ผู้ได้รับปริญญาตรี
capacity(n) ปริมาตร,ฐานะ,ความจุ,ความสามารถ,สมรรถภาพ,อัตรา,หน้าที่
circumference(n) เส้นรอบวง,ขอบ,ปริมณฑล,วง
click(n) เสียงดังกริ๊ก,เสียงกระดกลิ้น,เสียงดีดนิ้ว,กลอนสปริ
commencement(n) การเริ่มต้น,การริเริ่ม,พิธีรับปริญญา,วันรับปริญญา
conferee(n) ที่ปรึกษา,ผู้รับปริญญา,ผู้ประชุม
conferree(n) ที่ปรึกษา,ผู้รับปริญญา,ผู้ประชุม
context(n) ปริบท,บทความ,ท้องเรื่อง,อรรถาธิบาย,สิ่งแวดล้อม
conundrum(n) ปริศนา,ปัญหา
degree(n) ระดับ,ขั้น,ปริญญา,องศา,ขนาด
diploma(n) ปริญญาบัตร,ประกาศนียบัตร,อนุปริญญา,หนังสือสำคัญ
dumb(adj) เป็นใบ้,พูดไม่ได้,ไม่ปริปาก,เหมือนน้ำท่วมปาก,โง่,ทึ่ม
eccentric(adj) วิปริต,ผิดปกติ,ประหลาด,ผิดแปลก,วิตถาร,พิสดาร,พิกล
eccentricity(n) ความวิปริต,ความผิดปกติ,ความผิดแปลก,ความวิตถาร,ความประหลาด
enigma(n) ปริศนา,ความสงสัย,สิ่งที่น่าฉงนสนเท่ห์,เรื่องลึกลับ
enigmatic(adj) เป็นปริศนา,น่าสงสัย,น่าฉงน,พิศวง,ลึกลับ, ซับซ้อน
enigmatical(adj) เป็นปริศนา,น่าสงสัย,น่าฉงน,พิศวง,ลึกลับ, ซับซ้อน
graduation(n) การได้รับปริญญา,การสำเร็จการศึกษา,พิธีมอบปริญญา
implicit(adj) แน่แท้,แน่นอน,โดยปริยาย,บอกเป็นนัย,มีความหมายว่า
inception(n) การเริ่มต้น,พิธีมอบปริญญา
kingdom(n) อาณาจักร,ขอบเขต,วงการ,ปริมณฑล
mum(adj) เงียบกริบ,ไม่ปริปาก,ไม่พูด
oracular(adj) เป็นการพยากรณ์,เป็นการทำนาย,เป็นปริศนา,ศักดิ์สิทธิ์
perimeter(n) ปริมณฑล,แนว,เส้นรอบวง
preposterous(adj) น่าขัน,ประหลาด,บ้า,ผิดปกติ,วิปริ
prism(n) ปริซึม,แก้วเหลี่ยม
prismatic(adj) เป็นแท่งปริซึม
problematic(adj) เป็นปัญหา,เป็นปริศนา,ยังไม่แน่นอน,ที่ไม่เข้าใจ
problematical(adj) เป็นปัญหา,เป็นปริศนา,ยังไม่แน่นอน,ที่ไม่เข้าใจ
puzzle(n) ปริศนา,ปัญหา,ควานงุนงง,ความสนเท่ห์,ความฉงน
quantitative(adj) เกี่ยวกับขนาด,เกี่ยวกับปริมาณ,เกี่ยวกับจำนวน
quantity(n) จำนวน,ปริมาณ,ขนาด
rainfall(n) ปริมาณน้ำฝน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cardiac outputปริมาตรเลือดส่งออกจากหัวใจต่อนาที [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
indefinite integralปริพันธ์ไม่จำกัดเขต [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
integralปริพันธ์, อินทิกรัล [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
limited monarchyปริมิตาญาสิทธิราชย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
measured reserves; developed reservesปริมาณสำรองที่พัฒนาได้ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
metamorphic aureole; aureoleปริมณฑลสัมผัส [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
periodontology; periodonticsปริทันตวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prismปริซึม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
quantityปริมาณ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
repeated integralปริพันธ์ซ้อน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
stroke volumeปริมาตรเลือดหัวใจบีบต่อครั้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
throughputปริมาณงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
plasma volumeปริมาตรน้ำเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acquiescenceการยอมรับโดยปริยายที่ทำให้เสียสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
assayการสอบปริมาณ, การสอบศักยภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bioassayการสอบปริมาณโดยชีววิธี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
calorimeterมาตรปริมาณความร้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
coil spring; helical springปริงขด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
default๑. โดยปริยาย๒. ค่าโดยปริยาย [มีความหมายเหมือนกับ default value] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dubiofossilซากดึกดำบรรพ์ปริศนา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
existential quantifierตัวบ่งปริมาณสำหรับตัวมีจริง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
fragmentary defaecation; defecation, fragmentaryอาการถ่ายอุจจาระกะปริดกะปรอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
HCT, Hct (haematocrit)เอชซีที [ปริมาตรเม็ดเลือดแดงในเลือด (คิดเป็นร้อยละ), ฮีมาโทคริต] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hermeneuticsอรรถปริวรรตศาสตร์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
implicitโดยปริยาย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
impliedเป็นนัย, โดยปริยาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
integrableหาปริพันธ์ได้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
integral calculusแคลคูลัสเชิงปริพันธ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
integrateหาปริพันธ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
integratorเครื่องหาปริพันธ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
iterated integrationการหาปริพันธ์ซ้อน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Marcel springปริงแบบมาร์เชล [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ostensible agencyความเป็นตัวแทนโดยปริยาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
panoramaภาพปริทัศน์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
peri-รอบ, ปริ [อ่านว่า ปะริ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periodontitisโรคปริทันต์อักเสบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
perversionความวิปริต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pervertคนวิปริต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
precinct๑. ขอบเขต, บริเวณ๒. ปริมณฑล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
prismatic-รูปปริซึม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acceptable Daily Intakeปริมาณที่สามารถบริโภดได้ต่อวันปริมาณสารที่สามารถบริโภคได้ทุกวันตลอดอายุขัยโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือไม่มีอัตราเสี่ยง คิดเป็นมิลลิกรัมของสารเคมีต่อน้ำหนักร่างกายเป็นกิโลกรัม ADI ถูกกำหนดขึ้นบนพื้นฐานข้อมูลทางพิษวิทยา โดยให้สารเคมีแก่สัตว์ทดลองในระยะยาว เพื่อประเมินศักยภาพของการก่อมะเร็ง (carcinogenic) การก่อกลายพันธุ์ (mutagenic) และการก่อลูกวิรูปหรือตัวอ่อนที่ผิดปกติ (teratogenic) ตลอดจนความเป็นพิษต่อระบบประสาท (neurotoxicity) และระบบสืบพันธุ์ (reprotoxicity)
Ambient dose equivalentปริมาณรังสีสมมูลโดยรอบ, ปริมาณรังสีสมมูลที่อ้างอิงกับทรงกลมไอซีอาร์ยู ใช้ในการปรับเทียบปริมาณรังสียังผลของเครื่องมือตรวจวัดรังสี (ดู ICRU sphere ประกอบ)
Amountปริมาณ, จำนวน [การแพทย์]
Avertable doseปริมาณรังสีลดได้, ปริมาณรังสีที่ได้รับซึ่งสามารถลดได้ ถ้ามีการใช้มาตรการป้องกัน
Averted doseปริมาณรังสีลดลง, ปริมาณรังสีที่ป้องกันได้เมื่อใช้มาตรการป้องกัน ซึ่งเป็นผลต่างของปริมาณรังสีที่คาดว่าจะได้รับ ในกรณีที่ไม่ใช้และใช้มาตรการป้องกัน [นิวเคลียร์]
Bachelor of Science in Pharmacyปริญญาตรีทางเภสัชศาสตร์ [การแพทย์]
Bulkปริมาณมาก [การแพทย์]
Crossword puzzlesปริศนาอักษรไขว้ [TU Subject Heading]
Dosage ปริมาณจ่ายสาร, ปริมาณป้อนสาร ดู Dose (Dose หมายถึง ปริมาณของสารที่ใช้ต่อหน่วยของน้ำที่ต้องการ บำบัด ) [สิ่งแวดล้อม]
Median Lethal Dose LD 50ปริมาณถึงฆาตมัธยฐาน, แอลดี 50ปริมาณของสารที่ได้จากการคำนวณทางสถิติจากผลการทดลอง ซึ่งเมื่อให้กับสัตว์ทดลองชนิดหนึ่งๆ แล้วคาดว่าจะทำให้สัตว์ทดลองจำนวนครึ่งหนึ่ง (50%) ตาย ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ของการทดลองนั้นๆ ความเข้มข้นของสารมลพิษในรูปของมิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ของน้ำหนักร่างกายที่ทำให้สัตว์ทดลองมีชีวิตเหลือรอดอยู่ร้อยละห้าสิบ ภายหลังจากการสัมผัสในเวลาหนึ่งๆ [สิ่งแวดล้อม]
Money supplyปริมาณเงิน [TU Subject Heading]
Possible Reservesปริมาณสำรองปิโตรเลียมที่เป็นไปได้ว่าจะมีอยู่ โดยมีข้อมูลทางธรณีวิทยาและวิศวกรรมปิโตรเลียมบ่งชี้ว่าน่าจะสามารถผลิตปิโตรเลียมได้ ซึ่งจะมีความมั่นใจน้อยกว่า Proved และ probable reserves (ดูคำ Proved และ Probable reserves) [ปิโตรเลี่ยม]
prismปริซึม, แท่งแก้วหรือวัตถุโปร่งใสใด ๆ ซึ่งมักจะมีฐานเป็นรูปสามเหลี่ยม ใช้เป็นอุปกรณ์แยกแสงขาวให้กระจายออกเป็นแถบสีต่าง ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Puzzlesปริศนา [TU Subject Heading]
Quantity of illuminationปริมาณของการส่อง สว่าง [อุตุนิยมวิทยา]
Recoverable Oil in Placeปริมาณน้ำมันดิบในแหล่งกักเก็บใต้ดิน, ปริมาณน้ำมันดิบในแหล่งกักเก็บใต้ดินที่คาดว่าจะสามารถผลิตขึ้นมาได้และคุ้มค่าต่อการลงทุน [ปิโตรเลี่ยม]
Riddles, Chineseปริศนาคำทายจีน [TU Subject Heading]
Stoichiometryปริมาณสัมพันธ์ (เคมีฟิสิคัล) [TU Subject Heading]
Stroke volumeปริมาณเลือดที่หัวใจสูบฉีดแต่ละครั้ง [TU Subject Heading]
Suspended Load ปริมาณสารแขวนลอย ตะกอนที่แแขวนลอยในน้ำ ซึ่งถูกพาไปด้วยการไหลของน้ำ [สิ่งแวดล้อม]
Swingปริมาณก๊าซที่มากกว่าหรือน้อยกว่าข้อตกลงปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ผู้ขายส่งให้แก่ผู้ซื้อในปริมาณที่มากกว่าหรือน้อยกว่าข้อตกลงในสัญญาการส่งก๊าซแต่ละวัน
triangular prismปริซึมสามเหลี่ยม, ปริซึมที่มีหน้าที่ตัดเป็นรูปสามเหลี่ยม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Proved Reservesปริมาณสำรองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้ว ปริมาณสำรองที่ได้มาโดยการคำนวณและประมาณการจากข้อมูลการเจาะและทดสอบหลุมปิโตรเลียมซึ่งได้มีการพิสูจน์ทราบแล้ว รวมทั้งมีหลักฐานข้อมูลการผลิต หรือข้อมูลทางธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ที่มีความแน่นอนค่อนข้างสูงมาสนับสนุนว่า จะสามารถผลิตปิโตรเลียมขึ้นมาได้คุ้มค่าการลงทุนภายใต้เงื่อนไขทางเศรษฐศาสตร์ในขณะนั้น [ปิโตรเลี่ยม]
Turnoverปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ อาจรายงานปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นจำนวนหุ้นหรือเป็นจำนวนเงินก็ได้ [ตลาดทุน]
Unrecoverable Volumesปริมาณน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติที่ประมาณได้ปริมาณน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติที่ประมาณได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งว่าจะเหลืออยู่ในแหล่งกักเก็บหลังจากที่หยุดผลิตไปแล้ว เนื่องจากไม่สามารถผลิตได้โดยเทคโนโลย ีและสภาพเศรษฐกิจที่คาดการณ์ได้ ณ เวลานั้น [ปิโตรเลี่ยม]
Workload ปริมาณงานที่เหมาะสม [TU Subject Heading]
Additive สารปรุงแต่ง สารซึ่งนำไปผสมกับผลิตภัณฑ์อื่นในปริมาณเพียง เล็กน้อย เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาวะทางเคมีหรือทางกายภาพของสินค้า สารปรุงแต่งถูกนำมาใช้เพื่อทำให้อาหารดูน่าทานยิ่งขึ้น เพื่อถนอมอาหาร เพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ แต่อย่างไรก็ตามสารปรุงแต่งอาจเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมได้ เช่น เตตระเอทิลลีด (teraethyl lead) ที่ใช้เติมในน้ำมันเพื่อป้องกันการน็อคของเครื่องยนต์ (anti-knock) โดยเพิ่มค่าออกเทนในเครื่องยนต์ที่มีแรงขับเคลื่อนสูง [สิ่งแวดล้อม]
Aggregation การเกิดเม็ดดิน กระบวนการเกาะตัวกันของอนุภาคเดี่ยว เป็นเม็ดดินซึ่งเกิดจากแรงและสารเชื่อมตามธรรมชาติ เช่น แรงจากการยืดหดปริมาตรดินเมื่อเปลี่ยนแปลงความชื้น สารเชื่อมจำพวกสารขับ (exudate) ของรากและกิจกรรมของจุลินทรีย์ [สิ่งแวดล้อม]
Amplitudeความสูง, ความแรงเสียง, แอมพลิจูด, ความแรง, แอมพลิจูด, ความลึก, ปริมาณ, ความรุนแรง, ช่วงกว้าง, ความกว้าง [การแพทย์]
Atomic Absorption Spectrometer เครื่องวัดระบบอะตอมมิก แอบซอพชั่น สเปคโตรมิเตอร์ เครื่องมือวัดปริมาณของตะกั่ว โดยใช้เปลวไฟอะเซทิลีน (Acetylene Flame) ที่ความยาวคลื่น 283.3 หรือ 217 นาโนมิเตอร์ (Nanometer) [สิ่งแวดล้อม]
Avogadro's numberเลขอาโวกาโดร, จำนวนอนุภาค(โมเลกุล อะตอมหรือไอออน) ที่มีอยู่ในสารปริมาณ 1 โมล มีค่าเท่ากับ 6.02 x 1023 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Baccalaureate addressสุนทรพจน์ในวันรับปริญญา [TU Subject Heading]
balanced dietการกินอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนได้สัดส่วน, การกินอาหารให้ครบทุกประเภทและให้ได้ปริมาณสารอาหารตามที่ร่างกายต้องการ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Barrelหน่วยวัดปริมาตรน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมัน1 บาร์เรล มีค่าเท่ากับ 158.978 ลิตร หรือ 42 ยูเอส แกลลอน หรือ 35 อิมพีเรียล แกลลอน [ปิโตรเลี่ยม]
Black Boxสิ่งที่เป็นปริศนา [การแพทย์]
calแคลอรี, สัญลักษณ์ของหน่วยปริมาณความร้อนดู calorie [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Calorie แคลอรี่ ปริมาณความร้อนที่ทำให้น้ำหนึ่งกรัมมีอุณหภูมิ สูงขึ้นหนึ่งองศาเซลเซียส [สิ่งแวดล้อม]
calorimeterมาตรปริมาณความร้อน, แคลอริมิเตอร์, อุปกรณ์ใช้วัดสมบัติของความร้อน เช่น ความร้อน ความจุความร้อนจำเพาะ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Bandwidthความกว้างแถบความถี่, แบนด์วิชท์แบนด์วิชท์ (Bandwidth) หมายถึง ความกว้างของแถบคลื่นความถี่ แบนด์วิชท์เป็นคำที่ใช้วัดความเร็วในการส่งข้อมูลของอินเทอร์เน็ต ซึ่งโดยมากเรามักวัดความเร็วของการส่งข้อมูลเป็น bps (bit per second), Mbp (bps*1000000) เช่น แบนด์วิชท์ของการใช้สายโทรศัพท์ในประเทศไทยเท่ากับ 14.4 Kbps แบนด์วิชท์ของการส่งข้อมูลของ KSC ที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับอเมริกาเท่ากับ 2 Mbps เป็นต้น เนื่องจากแบนด์วิชท์ คือ ความกว้างของแถบคลื่นความถี่ ดังนั้นยิ่งแบนด์วิชท์สูง การรับส่งข้อมูล เข้า-ออก ก็ยิ่งมีประสิทธิภาพสูงด้วย เช่น การเลือกใช้บริการพื้นที่เว็บไซต์สำเร็จรูปหรือเว็บโฮสติ้ง (Web hosting) หากเป็นไปได้ควรพิจารณาเลือกแบนด์วิชท์แบบไม่จำกัดปริมาณการรับส่งข้อมูล (Unlimited bandwidth) จะเป็นผลดีมากกว่าโดยเฉพาะเว็บไซต์ที่มีจำนวนคนเข้าชมเว็บไซต์เป็นจำนวนมากต่อวัน
Cardiac Outputจำนวนเลือดที่ปั้มออกจากหัวใจ,ปริมาณเลือดที่ถูกบีบออกจากหัวใจ,หัวใจสูบฉีดเลือด,ปริมาตรเลือดจากหัวใจ,ปริมาตรเลือดที่หัวใจส่งออกต่อนาที,ปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจ,จำนวนโลหิตที่หัวใจต้องบีบออกในระยะเวลาหนึ่ง,ปริมาณโลหิตที่ไหลออกมาจากหัวใจ,คาดิแอคเอาท์พุท,จำนวนเลือดที่ส่งออกจากหัวใจต่อนาที,เลือดที่หัวใจฉีดออก,การสูบฉีดของหัวใจ,เลือดที่ถูกขับออกมาจากหัวใจแต่ละครั้งของการบีบต,เลือดที่จะออกจากหัวใจไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย,คาร์ดิแอคเอาพุท,ปริมาตรของโลหิตที่สูบฉีดออกจากหัวใจในหนึ่งนาที,ปริมาณเลือดที่หัวใจส่งออก,ปริมาณเลือดที่ถูกสูบฉีดออกจากหัวใจ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
prism (n.) ปริซึม Syn. kaleidoscope, spectrometer
spectrometer (n.) ปริซึม Syn. kaleidoscope
degree (n.) ปริญญา Syn. title, qualification
honorary degree (n.) ปริญญากิตติมศักดิ์
Ph.D. (abbr.) ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (คำย่อของ Doctor of Philosophy)
dissertation (n.) ปริญญานิพนธ์ See also: วิทยานิพนธ์ Syn. thesis, report, essay
doctorate (n.) ปริญญาเอก
MA (n.) ปริญญาโท
brim (vi.) ปริ่ม See also: เปี่ยม, เต็ม
quantity (n.) ปริมาณ See also: จำนวน Syn. amount, number
volume (n.) ปริมาณ See also: ความจุ, ปริมาตร Syn. amount, quantity
quart (n.) ปริมาณ 1 ใน 4 แกลลอน See also: หน่วยที่ใช้ตวงมีค่าเท่ากับ 1ใน 4 ของแกลลอน
quart (n.) ปริมาณ 1 ใน 8 ของ 2 แกลลอน See also: หน่วยวัดปริมาตรแห้งเท่ากับ 1 ใน 8 ของ 2แกลลอน
consumption (n.) ปริมาณการบริโภค
momentum (n.) ปริมาณการเคลื่อนที่ของวัตถุที่วัดได้จากมวลของวัตถุคูณด้วยความเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถุ See also: โมเมนตัม
output (n.) ปริมาณของสิ่งที่ผลิตได้ See also: ผลผลิต
magnum (n.) ปริมาณของเหลวที่บรรจุอยู่ในขวดไวน์ขนาด 1.5 ลิตร
jug (n.) ปริมาณของเหลวที่อยู่ในเหยือก Syn. jugful
jugful (n.) ปริมาณของเหลวที่อยู่ในเหยือก
content (n.) ปริมาณความจุ Syn. capacity
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Are you solving a puzzle?คุณกำลังแก้เกมปริศนาอยู่หรือ?
You know how much your degree means to meลูกรู้ไหมปริญญาของลูกมีความหมายต่อแม่แค่ไหน
Who would send you a riddle?ใครกันที่ส่งปริศนามาให้คุณ?
I will help you solve the riddleฉันจะช่วยคุณไขปริศนานี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Law degree, FBI agent.ปริญญากฏหมาย เจ้าหน้าที่เอฟบีไอ
Your degree in philosophy surprises me,dr. Reid.ปริญญาด้านปรัชญาของคุณทำให้ผมประหลาดใจนะด็อกเตอร์รี้ด
Bachelor's degree in Baltic-Slavic languages.ปริญญาตรีสาขาภาษา บอลติก-สลาฟ
Three semesters at Howard, switched to French, girls much cuter.ปริญญาที่ฮาร์วาดทำให้รู้ว่าสาวฝรั่งเศสน่ะน่ารัก
These are my thesis notes, I left them at school.ปริญญานิพนธ์ฉัน ฉันลืมไว้ที่มหาลัย
A degree in American History from Georgetown, a degree in Mechanical Engineering at MIT,ปริญญาประว้ติศาสตร์ของอเมริกาจากจอร์จทาวน์, ปริญญาเครื่องกลจาก MIT,
A college degree is just an accessory,ปริญญามันก็แค่เครื่องประดับอย่างนึง
So I'm gonna give you the benefit of the doubt that you didn't know.ปริญญาาตรีจากมหาวิทยาลัยไหนในโลก ดังนั้น ฉันจึงยกประโยชน์ให้จำเลย
Her doctorate was on the diet of the northern flicker.ปริญญาเอกของเธอ คือ การควบคุมอาหารของนกชนิดหนึ่งทางตอนเหนือ
PhD in Applied Physics from M.I.T.ปริญญาเอกด้านฟิสิกส์ประยุกต์ มหาลัยเอ็มไอที
Two doctorates from M.I.T., but I'll just...ปริญญาเอกสองใบจาก เอ็ม.ไอ.ที แต่ผมแค่...
Doctor of science in immunology, bacteriology, and a couple other ologies I can't even pronounce.ปริญญาเอกสาขาภูมิคุ้มกันวิทยา บัคเตรีวิทยา และยังมีอีกสองสาขา ที่ผมยังไม่ได้กล่าวถึง
A degree in applied dynamics.ปริญญาเอกไดนามิคส์ก้าวหน้า
Master, are you all right?ปริญญาโท, คุณมีสิทธิทั้งหมดหรือไม่
The masters will serve the slaves, no wars or executions will be allowed, and gifts will be exchanged.ปริญญาโทจะทำหน้าที่ทาส ไม่มีสงครามหรือการ ประหารชีวิตจะได้รับอนุญาต, และของขวัญที่จะได้ รับการแลกเปลี่ยน
M.b.a.from stanford.ปริญญาโทจากสแตนฟอร์ด
Masters degree in Art History from the University of Tallahassee, the same place Gellar taught at before he disappeared.ปริญญาโทด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ จากมหาวิทยาลัย ทาลลาฮาสซี มหาวิทยาลัยเดียวกันกับที่เกลล่าร์ สอนอยู่ก่อนที่จะหายตัวไป
Master, look. It's your brother's paddle. It's my winning paddle.ปริญญาโทดู ก็พายเรือของพี่ชายของคุณ ก็พายเรือที่ชนะของฉัน
Master had a fantastic time last night.ปริญญาโทมีช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยม คืนสุดท้าย
An Introduction to Contract Tort and Restitution Statutes from 1865-1923 is not a coaster!ปริทัศน์แห่งสัญญาและการบูรณะประติมากรรมตั้งแต่ปี 1865-1923 ไม่ใช่ถาดรองแก้วนะเว้ย
Turn out your back pockets. Come on.ปริ้นกระเป๋ากางเกงออกมาให้เห็น เร็วๆเข้าสิว่ะ
Prince and Company has the most incredible window.ปริ๊นซ์ คอมพานี ได้จัดหน้าต่างโชว์ที่สุดแสนเหลือเชื่อ!
It's Princeton? '73?ปริ้นซ์ตั้นปี 73 หรือเปล่า
Princeton is a trade school.ปริ๊นตั้น เป็นมหาลัยตลาด.
Have you printed the bills?ปริ้นท์บิลเสร็จรึยัง
Print it up. All of it. I want it on my desk.ปริ้นท์มันออกมา ทั้งหมดนั่น ผมต้องการให้มันอยู่บนโต๊ะผม
Let's print this out, see if we can find where it was shot from.ปริ้นท์รูแออกมา ดูว่าเราจะหาที่ที่ถูกถ่ยได้ไหม
Is it printing now?ปริ้นท์ได้หรือยังครับ
Castle, numbers.ปรินอตนัวร์จากหุบเขาโซโนมา คาสเซิ่ล เลขล่ะ
Princesa de Costa Luna.ปริ๊นเซซ่า เด คอสตา ลูน่า
Printer, fax, high-speed Internet, computers, e-mail, telephone, cell phone... multimessengers, it's horse-shit.ปริ๊นเตอร์,แฟกซ์,อินเตอร์เนท คอมพิวเตอร์,อีเมลล์,โทรศัพท์มือถือ... เครื่องส่งข้อความ,เหลวไหลสิ้นดี
Both these machines need toner.ปริ้นเตอร์สองเครื่องนั่น หมึกหมดนะ
The integral measures the area of the curve from point 'A' to point 'B'.ปริพันธ์ หาพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง ระหว่างจุดเอกับบี
The building's perimeter's covered. No exits.ปริมณฑลของอาคารครอบคลุม ไม่มีทางออก
Perimeter, Optimus moving your way!ปริมณฑลปติมัสย้ายวิธีการของคุณ!
A hard perimeter around Castle.ปริมณฑลอย่างหนักรอบปราสาท
In all that time, the amount of carbon dioxide in the air never rose above three-hundredths of 1 percent.ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในอากาศไม่ลุกขึ้น ข้อสามร้อยของหนึ่งเปอร์เซ็นต์
The concentration of carbon dioxide hasn't been so high for several hundred thousand years.ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไม่เคยสูงเท่านี้มาก่อน ในรอบหลายแสนปี
These levels shouldn't present any danger to the nearby population, but I still want atmospheric monitors set up.ปริมาณขนาดนี้คงจะไม่ทำอันตราย ต่อประชากรที่อยู่ใกล้เคียง แต่ฉันต้องการการติดตามข้อมูลเชื้อโรคในอากาศ
The amount of CO2 in the atmosphere goes down.ปริมาณของ ซีโอ2 ในชั้นบรรยากาศลงไป

ปริ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
近郊[きんこう, kinkou] Thai: ปริมณฑล English: suburbs
[りょう, ryou] Thai: ปริมาณ English: quantity (suf)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปริ
Back to top