ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

doctorate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *doctorate*, -doctorate-

doctorate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
doctorate (n.) ปริญญาเอก
English-Thai: HOPE Dictionary
doctorate(ดอค'เทอะเรท) n. ปริญญาเอก,ดุษฎีบัณฑิต,ปริญญาแพทยศาสตร์ (ไม่จำเป็นต้องจบปริญญาเอก)
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กศ.ด. (n.) doctorate Syn. การศึกษาดุษฎีบัณฑิต
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (n.) doctorate
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My brother-in-law got his doctorate there.มันได้ผลเฉพาะการวิจัยเท่านั้น ไม่มีผลกับเด็กหรอก
I will give you a doctorate John Abrams name.ผมอยากจะให้คุณพบกับหมอ ชื่อ จอนท์ อบรามส์
If the amount he studied her before marriage was equal to a high school degree, he should continue to learn until he gains a college degree, a master's degree and ultimately, a doctorate degree.ถ้าเปรียบการศึดษาเธอก่อนแต่งงาน ก็เทียได้กับจบระดับชั้นมัธยม คุณควรเรียนรู้เกี่ยวกับเธอ จนกระทั่งจบมหาลัย ปริญญาโท
Holds a doctorate in advanced economic theory from mit.จบปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์ขั้นสูงจากเอ็มไอที
Whether I'm accepting an honorary doctorate or performing a citizen's arrest-- people ask me, "Sue, what's your secret?"ทั้งตอนที่ฉันได้รับดุษฎีบัณฑิต หรือขณะจับกุมผู้กระทำผิด หลายคนถามว่า "ซู คุณมีเคล็ดลับอะไร?"
What's a world renowned entomologist with a doctorate and 20 years of experience to do with his life when the university cuts off the funding for his lab, huh?ดร.ด้านกีฎวิทยาชื่อดังระดับโลก พร้อมประสบการณ์ 20 ปี จะทำอะไรกับชีวิตต่อดี
Yeah, I was doing it the way you are supposed to, pursuing my doctorate at Colorado,ใช่ ผมเดินตามรอย ในแบบเช่นเดียวกันกับคุณ ใฝ่ฝันไขว่คว้าใบปริญญาเอกของผม ที่โคโลราโด
Your doctorate is in neurobiology.คุณได้ปริญญาเอก สาขาประสาทชีววิทยา
Even an MIT doctorate has to come and fix the computer.แม้แต่คนที่จบจาก MIT ยังต้องมาซ่อมคอมฯให้เลย
The number of people with Master's and Doctorate degrees is now in the millions.เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตัวเลขของคนจบ ป.โทและ ป.เอก เพิ่มขึ้นเป็นล้านคน
Yes, I don't have a doctorate degree.ใช่ค่ะ ฉันไม่ได้จบปริญญาเอก
When I was a child, my dream was to achieve a doctorate in genetic engineering.ตอนที่ฉันเป็นเด็ก ความฝันของฉันก็คือจบปริญญาเอกในพันธุวิศวกรรมน่ะคะ

doctorate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
博士[はかせ(P);はくし(P), hakase (P); hakushi (P)] (n,n-suf,adj-no) (1) (usu. はくし) doctorate; PhD; Dr (as a title); (n) (2) (usu. はかせ) expert; learned person; (P)
博士号[はかせごう;はくしごう, hakasegou ; hakushigou] (n) doctor's degree; doctorate; PhD

doctorate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์[n. exp.] (dutsadīband) EN: honorary doctorate FR: docteur honoraire [m]
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต[n. exp.] (kān seuksā ) EN: doctorate FR: doctorat [m]
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์[n. exp.] (parinyā dut) EN: honorary doctorate FR:
ปริญญาเอก[n. exp.] (parinyā ēk) EN: doctor's degree ; doctorate FR: doctorat [m]
ปริญญาเอกทาง...[n. exp.] (parinyā ēk ) EN: Doctorate in ... FR: doctorat en ... [m]

doctorate ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Promotion {f} (Universität)doctorate; PhD

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า doctorate
Back to top