ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประหาร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประหาร*, -ประหาร-

ประหาร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประหาร (v.) kill See also: make die, murder, execute, dispatch Syn. ฆ่า, ทำลายล้าง
ประหาร (v.) assassinate See also: kill, murder, slay, slaughter Syn. สังหาร, ฆ่าฟัน, ทำลายล้าง, พิฆาต
ประหาร (v.) kill See also: assassinate, murder, slay, slaughter Syn. ฆ่า, ทำลายล้าง, กำจัด, สังหาร, ทำลาย
ประหาร (v.) execute See also: put to death Syn. ฆ่า
ประหาร (v.) execute See also: put to death, kill Syn. ฆ่า, ปลิดชีวิต, ปลิดชีพ, สำเร็จโทษ, สังหาร
ประหาร (v.) persecute See also: kill, destroy, execute, murder, slay Syn. พิฆาต, เข่นฆ่า, สังหาร, กำจัด, สำเร็จโทษ
ประหารชีวิต (v.) execute See also: put to death, kill Syn. ฆ่า, ปลิดชีวิต, ปลิดชีพ, สำเร็จโทษ, สังหาร, ประหาร
English-Thai: HOPE Dictionary
attainder(อะเทน'เดอะ) n. การสูญเสียสิทธิเนื่องจากถูกลงโทษประหารชีวิต,การยึดทรัพย์ของผู้ที่ศาลลงโทษประหารชีวิต,การเพิกถอนสิทธิ
behead(บิเฮด') {beheaded,beheading,beheads} vt. ตัดหัว,ฆ่าหรือประหารชีวิตโดยการตัดหัวออก, Syn. guillotine
bowstring(โบ'สทริง) n. สายธนู -v. ประหารชีวิต
capital punishmentn. การลงโทษประหารชีวิต, Syn. execution
coup(คู) n. การดำเนินการอย่างกะทันหัน,การกระทำที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก,รัฐประหาร -pl. coups
coup d'etat(คูเดทา') n. รัฐประหาร -pl. coups d'etat
crucify(ครู'ซิไฟ) {crucified,crucifying,crucifies} vt. ตรึงให้ตายบนไม้กางเขน,ประหัตประหาร,ทำให้ดับสิ้นด้วยความไม่เป็นธรรม, See also: crucifier n., Syn. torment,torture
death sentencen. การลงโทษประหารชีวิต
electrocutevt. ฆ่าด้วยกระแสไฟฟ้า,ประหารชีวิตด้วยเก้าอี้ไฟฟ้า, See also: electrocution n.
execute(เอค'ซะคิวทฺ) vt. ปฎิบัติ,บริหาร,ประหารชีวิต,บังคับตามกฎหมาย., See also: executable adj. executer n. กระทำการหมายถึง การที่เครื่องคอมพิวเตอร์ลงมือกระทำการตามคำสั่งในโปรแกรม หลังจากที่มีการแปลโปรแกรมนั้น (compile) ออกเป็นภาษาเครื่อง (machine language) แล้วดู compile และ machine language ประกอบ
execution(เอคซะคิว'เชิน) n. การปฎิบัติ,การทำให้สำเร็จ,การดำเนินการ,การกระทำ,การบริหาร,การประหารชีวิต,การแสดง (ดนตรี,ฝีมือขับร้องหรืออื่น ๆ) ,การบังคับตามกฎหมาย.
executioner(เอคซะคิว'เชินเนอะ) n. เพชฌฆาต,ผู้ประหารชีวิต,ผู้ดำเนินการให้สำเร็จ
gallows(แกล'โลซ) n. ตะแลงแกง,ที่แขวนคอประหารชีวิตนักโทษ,สิ่งที่เป็นหลักโครงสำหรับแขวนสิ่งอื่น -pl. gallowes,gallows
gallows lookn. สีหน้าที่มีเค้าต้องโทษประหารชีวิต
gallows treen. ตะแลงแกง,โครงหลักแขวนคอเพื่อประหารชีวิต
garrette(กะโรท) n. การประหารชีวิตนักโทษในสเปนโดยการบีบคอนักโทษด้วยปลอกเหล็ก,ปลอกคอเหล็กดังกล่าว
garrote(กะโรท) n. การประหารชีวิตนักโทษในสเปนโดยการบีบคอนักโทษด้วยปลอกเหล็ก,ปลอกคอเหล็กดังกล่าว
gas chambern. ห้องประหารชีวิตนักโทษด้วยแก๊สพิษ
junta(จัน'ทะ) n. กลุ่มเล็ก ๆ ที่บริหารประเทศ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการรัฐประหารและก่อนที่จะมีการจัดตั้งรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญ) ,สภาการเมือง,คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นเอง, Syn. clique
kill(คิล) {killed,killing,kills} v. ฆ่า,สังหาร,ทำให้ตาย,ทำลาย,ประหาร,ทำให้หยุด,ระงับ,ทำ,ให้เป็นกลาง,ถูกฆ่าตาย,เอาชนะโดยสิ้นเชิง n. การฆ่า,การสังหาร,สัตว์ที่ถูกฆ่า -Phr. (kill off ฆ่าหรือทำลายโดยสิ้นเชิง), Syn. slay
lynch(ลินชฺ) vt. แขวนคอหรือประหารชีวิตโดยศาลเตี้ยจากกลุ่มคนที่ไม่มีอำนาจ ทางกฎหมาย., See also: lyncher n. ดูlynch
persecute(เพอ'ซีคิวทฺ) vt. ก่อกวน,แกล้ง,รบกวน,ประหาร,ข่มเหง., See also: persecutive adj. persecutor n. persecutory adj.
persecution(เพอซีคิว'เชิน) n. การก่อกวน,การแกล้ง,การรบกวน,การประหาร,การข่มเหง., See also: persecutional adj., Syn. harassment
English-Thai: Nontri Dictionary
CAPITAL capital punishment(n) การตัดสินประหารชีวิต
decapitate(vt) ตัดหัว,ประหารชีวิต
coup(n) การตี,การทำรัฐประหาร
COUP D'coup d'etat(n) รัฐประหาร
despatch(n) การส่ง,ข่าวด่วน,การฆ่า,การประหารชีวิต,ความฉับไว
execute(vt) บริหาร,ปฏิบัติ,ทำให้สำเร็จ,กระทำ,ประหารชีวิต,สนองพระบรมราชโองการ
executioner(n) เพชฌฆาต,ผู้ประหาร,ผู้ดำเนินการ
guillotine(n) เครื่องประหารชีวิต,เครื่องตัดศีรษะนักโทษ
kill(vt) ฆ่า,ประหารชีวิต,ปราบ,กำจัด,หยุด,ทำลาย
killing(n) การฆ่า,การสังหาร,การประหาร,การทำลาย,เหยื่อ
persecute(vt) ข่มเหง,รบกวน,แกล้ง,รังแก,ประหัตประหาร
reprieve(vt) พักผ่อน,บรรเทา,เลื่อนการประหาร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
capital punishmentโทษประหารชีวิต [ดู death penalty] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
penalty, death; punishment, capitalโทษประหารชีวิต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
coup d'état (Fr.)รัฐประหาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
death sentenceการลงโทษประหารชีวิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
decapitationการประหารชีวิตโดยตัดหัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
execution๑. การปฏิบัติเพื่อให้บังเกิดผล๒. การบังคับคดี๓. การประหารชีวิต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
guillotine๑. วิธีการจำกัดเวลาอภิปรายร่างกฎหมาย (ของสภาสามัญอังกฤษ)๒. เครื่องประหารชีวิต (ของฝรั่งเศส) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Capital punishmentโทษประหารชีวิต [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
execute (vt.) ประหารชีวิต Syn. behead, electrocute, kill
electrocute (vt.) ประหารชีวิตด้วยกระแสไฟฟ้า See also: ประหารชีวิตด้วยการให้นั่งเก้าอี้ไฟฟ้า Syn. execute
garrote (vt.) ประหารชีวิตด้วยการบีบปลอกคอเหล็ก Syn. throttle, strangle, suffocate
behead (vt.) ประหารโดยการตัดคอ See also: ตัดศีรษะ Syn. decapitate
capital punishment (n.) โทษประหาร
coup (n.) รัฐประหาร See also: ปฏิวัติ Syn. revolution, overthrow
death warrant (n.) คำสั่งประหารชีวิต See also: คำพิพากษาให้ประหาร
electric chair (n.) การลงโทษประหารชีวิตด้วยการนั่งเก้าอี้ไฟฟ้า
electric chair (n.) เก้าอี้ไฟฟ้าที่ใช้ประหารชีวิต
execution (n.) การประหารชีวิต Syn. capital punishment, killing
fry (vi.) ถูกลงโทษประหารด้วยการนั่งเก้าอี้ไฟฟ้า (คำแสลง)
fry (vt.) ลงโทษประหารด้วยการนั่งเก้าอี้ไฟฟ้า (คำแสลง) Syn. electrocute
gas chamber (n.) ห้องอบแก๊ซพิษสำหรับประหารชีวิต
grant respite (vt.) พักหรือเลื่อนการประหาร Syn. pardon
guillotine (n.) เครื่องประหารชีวิต Syn. behead, execute, decapitate
headman (n.) เพชฌฆาตที่ประหารนักโทษ
reprieve (vt.) พักหรือเลื่อนการประหาร Syn. grant respite, pardon
reprieve (n.) การพักหรือเลื่อนการประหาร Syn. amnesty, pardon
stake (n.) การประหารชีวิตแบบผูกติดกับเสาแล้วเผา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So I'm not going to annihilate 4.3 million Pakistanis without hearing directly from someone whose authority I recognize.และผมจะไม่เป็นผู้ลงมือ ประหาร คน 4.3 ล้านใน ปากีสถาน โดยไม่ได้ยินใคร ซักคน สั่งมาหรอก ใครที่มีอำนาจสั่งการณ์ ที่ผมจำได้
Execute them as a deterrent.ประหารชีวิตพวกเขาเพื่อยับยั้ง
Yes, the Doctor Gillespie killings. Well, do your best.ประหารหมอกิลเลสปี ทำให้ดีที่สุด
Pirate's execution today. Watch him swing!ประหารโจรสลัดวันนี้ โทษถึงแขวนคอ
This yard in Block 11, shielded from view, has been specially arranged for executions,ย่านบล็อค 11 นี้ ถูกตระเตรียมไว้เป็นแดนประหาร
The death sentence is mandatory in this case.โทษประหารชีวิตมีผลบังคับใช้ในกรณีนี้
Welcome to Hanging House.ขอต้อนรับสู่แดนประหาร อย่าห่วง...
She seemed to have something about her which urged religious people to persecute her.ดูเหมือนมีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับนาง ที่ทำให้พวกเคร่งศาสนาตามล่าประหัตประหารนาง.
And anybody fucks with my command, they get court-martialed, they get executed.ถ้าใครหน้าไหนขัดคำสั่งผม จะต้องได้รับโทษ ประหารชีวิต
And when you are, the Prince will see you all hanged.เจ้าชายจะมานั่งชมการประหารด้วยพระองค์เองเลยทีเดียว
Till they kill you, yeah. Then why bother curing me?จนกว่าพวกเขาจะประหารเจ้าต่างหาก
The Short Ear competitor will be sacrificedแต่ถ้าเขาพ่ายการแข่งขัน ผู้แข่งขันของพวกหูสั้นจะถูกประหาร
But was their crime so great as to merit a death sentence?แต่เป็นอาชญากรรมของพวกเขาที่ดีเพื่อที่จะทำบุญประหารชีวิต?
This surrender is our death sentence.การยอมแพ้ครั้งนี้ ก็คือการตัดสินประหารชีวิต
And I'm afraid our friend Ngawang Jigme has issued it.และผมกลัวว่าเพื่อนของเรา นาวาง จิกมี เป็นคนยื่นใบสั่งประหาร
Jews have been persecuted for over 5,000 years.ชาวยิวต้องโดนประหัตประหาร / มาแล้วกว่า 5000 ปี
You're the new chief advisor. Execute him for distributing rotten food.สั่งประหารเขาฐานแจกอาหารเน่า
And I will give your friends a swift execution... if you surrender now.และจะช์วยประหารเพื่อนๆ ของเจ้า ให้ตายสบายๆ ถ้าเจ้าออกมา
A man about to be executed is in need of nothing now.คนที่กำลังจะถูกประหาร ไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้นแล้ว.
You'll get a death sentence because of your recordแกจะได้รับโทษประหาร เพราะว่าแกมีประวัติแล้ว
Otherwise Han-gi will be executedไม่งั้น ฮาน-จี จะถุกประหารชีวิต
The least Hogwarts can do is make sure the thing that killed their daughter is slaughtered.คือประหารสิ่งที่ฆ่าลูกสาวพวกเขา
One was released two was transferred four was executed five was suicide and six.1 คือถูกปล่อยตัว 2 คือถูกย้ายไป 4 คือถูกประหาร 5 คือฆ่าตัวตาย
As today's chairman of Goodyear knows for corporations to dominate government a coup is no longer necessary.แต่ประธานของบรรษัทกู๊ดเยียร์ในปัจจุบันรู้ดีว่า การจะเข้าไปครอบงำรัฐบาล ไม่จำเป็นต้องใช้การรัฐประหารอีกต่อไป
The King gives no regard to the degree of crimes committed and he's even killing the doctors who only followed orders?ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องทางตรงหรือทางอ้อม แม้แต่หมอหลวงที่รับบัญชาก็ถูกประหารชีวิต
Just recently he shot an arrow at Eunuch Kim Chuh-Sun who only spoke frankly to him before the dancers and officialsไม่นานมานี้มีขุนนางคนนึงถูกประหารโดยยิงธนูใส่ แค่เพียงไปทูลเตือนพระองค์ ต่อหน้าขุนนางทั้งหลาย
He will kill us both before our due time.โดนสั่งประหารกันทั้งคู่น่ะสิ
Buckbeak's been sentenced to death!แต่บัคบีคถูกตัดสินให้ได้รับโทษประหาร!
Had this one guy, he's on death row...มีผู้ชายคนนึง มันกำลังรอประหาร
They say you're all condemned prisoners, who volunteer for the experiment instead of facing the death penalty.พวกเขากล่าวว่าคุณนักโทษทั้งหมดเคราะห์ร้าย ที่เป็นอาสาสมัครสำหรับการทดลองแทนการหันหน้าไปโทษประหารชีวิต
Lester knew that note could send him to death row, so he had to recover it before we found it.เลสเตอร์รู้ว่าจดหมายนั่น ใช้เป็นหลักฐานลงโทษประหารชีวิตของเขาได้ ดังนั้นเขาต้องปกปิดมันเอาไว้ ก่อนที่เราจะเจอ
Next week's too late. They're going to put Darwin to sleep.อาทิตย์หน้ามันสายไป พวกเขาจะต้องสั่งประหารดาร์วินแน่
Adrian, they're going to put Darwin to sleep. He's innocent.เอเดรียน พวกเขาจะต้องประหารดาร์วินแน่ เขาเป็นผู้บริสุทธิ์
Hänet tullaan teloittamaan - yhdessä niiden ritareiden kanssa, joille hän on vannonut uskollisuutta.- เขาจะถูกประหาร. พร้อมกับอัศวินของเขาที่ไม่ยอมภักดีต่อเจ้า.
Those who disobeyed were jailed. Tortured or executed.คนที่ไม่ทำตาม ล้วนแต่ถูกจำคุก ถูกทรมาน หรือแม้แต่ถูกประหารชีวิต
And they were executed.แล้วก็โดนประหารชีวิต.
You've been charged with three counts of murder the bombing of government property, conspiracy to commit terrorism treason and sedition, the penalty for which is death by firing squad.คุณถูกตั้งข้อหา ฆาตกรรม 3 ราย... ...วางระเบิดทรัพย์สินราชการ สมคบกับผู้ก่อการร้าย... ...เป็นกบฏและปลุกระดม, โทษคือ ประหารด้วยการเผาทั้งเป็น.
I'm instructed to inform you that you have been convicted by special tribunal and that unless you are ready to offer your cooperation, you are to be executed.ผมได้รับมอบหมายให้แจ้งคุณว่า ศาลได้พิพากษาให้... ...ประหารชีวิตคุณทันที หากคุณไม่ให้ความร่วมมือ
I thought they'd arrest him but when they found a Koran in his house, they had him executed.ผมคิดว่าพวกนั้นแค่จับกุมเขา... ...แต่หลังจากที่พวกนั้นพบคัมภีร์โกหร่าน ในบ้านเขา, เขาเลยโดนประหาร
A year later, several extremists are tried, found guilty and executed while a memorial is built to canonize their victims.ปีต่อมา, บรรดานักเคลื่อนไหวถูกสอบสวน พบว่ามีความผิดและถูกประหาร... ...ขณะที่อนุสรณ์สถานถูกสร้างขึ้น เพื่อระลึกถึงเหยื่อในเหตุการณ์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประหาร
Back to top