ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

assassinate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *assassinate*, -assassinate-

assassinate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
assassinate (vt.) ทำลาย See also: ทำอันตราย Syn. harm
assassinate (vt.) ลอบสังหาร See also: ลอบฆ่า, สังหาร, กำจัด Syn. kill, murder
English-Thai: HOPE Dictionary
assassinate(อะแซส'ซิเนท) vt. ลอบฆ่า
English-Thai: Nontri Dictionary
assassinate(vt) ลอบฆ่า,ลอบสังหาร
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฆ่า (v.) assassinate See also: kill, murder, slay, slaughter Syn. สังหาร, ฆ่าฟัน, ทำลายล้าง, พิฆาต, ประหาร
ประหาร (v.) assassinate See also: kill, murder, slay, slaughter Syn. สังหาร, ฆ่าฟัน, ทำลายล้าง, พิฆาต
ลอบฆ่า (v.) assassinate See also: kill, murder Syn. ลอบสังหาร
ลอบสังหาร (v.) assassinate See also: kill, murder Syn. ลอบฆ่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And, uh... they sent me here to assassinate your premier.เอ่อ... พวกเขาส่งผมที่นี่ เพื่อลอบสังหารผู้นำของคุณ
It's my suspicion that once he hacked into her ghost he'd use her to assassinate the key delegates.ผมสันนิษฐานว่า เขาคงเจาะเข้าไปใน"จิต"ของเธอ.. , – เพื่อใช้เธอลอบฆ่าหัวหน้าการทูต...
He got you to assassinate your own contact.และเขาทำได้ดีทีเดียว เขาให้คุณเป็นมือสังหารผู้ติดต่อ
Your team mate attempts to assassinate me and all you can say is ""nice catch""?นี่ ตะกี้เพื่อนร่วมทีมของนายเพิ่งพยายามจะฆ่าฉันอยู่นะ แล้วนายทำได้แค่เพียงบอกว่า 'รับลูกได้เจ๋ง' ยังงั้นหรือ ฉันนึกว่าเธอต้องการให้นวดเส้นซะอีก
Federal agents working in unison with the secret service were able to foila terrorist attempt to assassinate the president while he was on board air force one.Federal agents working in unison with the secret service were able to foila terrorist attempt to assassinate the president while he was on board air force one.
My job was to assassinate the terrorist group's liaison in Hong Kong.ภารกิจของเราคือการฆ่าชายคนนี้ที่อยู่ในฮ่องกง และรู้จักกันในวงกว้าง คนทรยศนี้เรียกว่า"เฟลานทิส"
They are killers sent to assassinate Song-Yang.พวกนั้นเป้นนักฆ่าที่ส่งไปสังหารซองหยาง
If they assassinate me, all of Sparta goes to war.เราจะโชคดีเช่นนั้น แห่งนี้ด้วย...
They are trying to assassinate me.พวกมันต้องพยายามฆ่าฉันแน่ๆ
President Amin has accused... the British government of attempting to assassinate him and undermining him-- ประธานาธิบดีอามีนได้กล่าวหา รัฐบาลอังกฤษว่ากำลังบ่อนทำลายเขา
She's here to assassinate the guy in the wheelchair.แต่มาลอบสังหารตาเฒ่านั่น - แน่ใจนะ
It's similar to the specialized terrorize, attack and assassinate activities of the rebels group.นี่มันเหมือนกับการก่อการร้าย การโจมตีและการลอบสังหาร ของฝ่ายต่อต้านที่มีความเชี่ยวชาญพอดู

assassinate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
暗杀[àn shā, ㄢˋ ㄕㄚ, 暗杀 / 暗殺] assassinate
[cì, ㄘˋ, 刺] thorn; sting; prick; pierce; stab; thrust; assassinate; murder

assassinate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アサシネイト[, asashineito] (vs) assassinate
刺客[しかく;しきゃく, shikaku ; shikyaku] (n,adj-no) (1) assassin; (vs) (2) to assassinate
寝首をかく;寝首を掻く[ねくびをかく, nekubiwokaku] (exp,v5k) (1) to cut off the head of a sleeping person; to assassinate someone while he sleeps; (2) to catch someone off his guard by setting traps

assassinate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฆ่า[v.] (khā) EN: assassinate ; kill ; murder ; slay ; slaughter ; butcher ; get rid of FR: tuer ; assassiner ; abattre ; trucider (fam.) ; occire (litt.) ; descendre (fam.) ; zigouiller (fam.) ; liquider (fam.) ; se débarrasser de ; éliminer ; bousiller (fam.) ; butter (arg.)
ลอบฆ่า[v.] (løpkhā) EN: assassinate FR: assassiner
ลอบสังหาร[v. exp.] (løp sanghān) EN: assassinate FR: assassiner ; éliminer
สังหาร[v.] (sanghān) EN: kill ; make die ; murder ; execute ; dispatch ; slay ; butcher ; massacre ; slaughter ; assassinate ; destroy ; annihilate FR: exterminer ; tuer ; détruire

assassinate ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Attentat {n} (auf) | ein Attentat auf jdn. verübenassassination attempt (on); (attempted) assassination | to assassinate someone

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า assassinate
Back to top