ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

decapitate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *decapitate*, -decapitate-

decapitate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
decapitate (vt.) ตัดศีรษะ See also: ตัดคอ Syn. behead, cut off the head
decapitated (adj.) ซึ่งหัวขาด See also: ซึ่งไม่มีหัว Syn. beheaded
English-Thai: HOPE Dictionary
decapitate(ดิแคพ'พิเทท) vt. ตัดศีรษะออก., See also: decapitation n. การตัดศีรษะออก
English-Thai: Nontri Dictionary
decapitate(vt) ตัดหัว,ประหารชีวิต
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They use it to decapitate whales.เขาเอาไว้ตัดหัวปลาวาฬ
Their aim is so murderously accurate they can decapitate three men with one strike.เข้าเป้าถูกต้องแม่นยำ โจมตีครั้งเดียว ได้ถึงสามคน
I have a friend here who thinks I should decapitate her.ผมมีเพื่อนที่คิดว่า ผมควรจะตัดหัวเธอออก
Who the hell would decapitate a reverend?กวาดออกไปให้พ้นกล้องตรวจตรา... ใครกันที่มันกล้าฆ่าสาธุคุณได้ลงคอ
All you can see in Jackson Square is decapitated bodies stumbling around bumping into each other saying "How's your mama and them?"ในแจ็คสันสแควร์จะเห็นแต่ร่างไร้ศีรษะผ่านไปมา เดินชนกัน กล่าวคำทักทายกัน
He's been internally decapitateD.Holy crap.ความจริงแล้วเค้าบาดเจ็บระดับร้ายแรง โอ แย่จัง
He was two seconds away from being decapitated because of you.อีกนิดเดียวเขาจะถูกตัดหัวอยู่แล้ว เพราะคุณ
It can be pulled so tight that you will be decapitated on the mounted razors.มันจะลากหัวคุณเข้าไปแนบกับตัวใบมีด 181 00: 23: 58,370
My vic's aren't covered in peanut butter and decapitated?งั้นคงเพราะเหยื่อคนนี้ไม่ได้ถูกทาตัวด้วยเนยถั่ว หรือถูกตัดหัว
Yeah, babe, I... I decapitated the bear.ที่รัก ผมฆ่าหมีตัวนั้นไป..
Last night, 3 decapitated heads were found in front of a sheriff's station in the small border town of terlingua, Texas.คืนก่อน, มีหัวที่ถูกตัด 3 หัว ถูกพบที่หน้าสถานีตำรวจ ในเมืองเล็กๆชื่อเทอลินกัว ซึ่งอยู่ชายขอบของรัฐเท็กซัส
The other 2 appear to have died a few months ago, but the wound edges suggest that they were decapitated recently.อีก 2 รายที่เหลือดูเหมือนจะ เสียชีวิตเมื่อ 2-3 เดือนก่อน แต่ขอบของบาดแผล บ่งชี้ว่าหัวถูกตัด เมื่อเร็วๆนี้

decapitate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
砍头[kǎn tóu, ㄎㄢˇ ㄊㄡˊ, 砍头 / 砍頭] decapitate; behead

decapitate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
切り離す(P);切り放す[きりはなす, kirihanasu] (v5s,vt) to detach; to decapitate; to cut loose; to let loose; to dismember; (P)
撥ねる(P);刎ねる[はねる, haneru] (v1,vt) (1) to hit (e.g. to have a car hit someone); to run into; (2) to reject; to deny; to refuse; (3) to eliminate; to exclude; to leave out; (4) to flip; to splash; to splatter; (5) (esp. 刎ねる) to decapitate; to behead; (6) to jump up; (7) (See 寝癖) to point or curl up (e.g. ends of hair); (P)
斬首[ざんしゅ, zanshu] (n,vs) decapitated head; decapitation
笠の台が飛ぶ[かさのだいがとぶ, kasanodaigatobu] (exp,v5b) to be fired; to be decapitated
首切る;首斬る;馘る;剄る[くびきる, kubikiru] (v5r) (1) to behead; to decapitate; (2) to fire; to dismiss
首級;首[しゅきゅう(首級);しるし, shukyuu ( kubi kyuu ); shirushi] (n) decapitated head of an enemy
Japanese-English: COMDICT Dictionary
切り離す[きりはなす, kirihanasu] to isolate, to sever, to detach, to decapitate

decapitate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฆ่าตัดคอ[v. exp.] (khā tat khø) EN: behead ; decapitate FR: décapiter
กุดหัว[v. exp.] (kut hūa) EN: behead ; decapitate FR: décapiter
ตัดหัว[v. exp.] (tat hūa) EN: behead ; decapitate ; execute FR: décapiter ; guillotiner ; trancher la tête ; couper la tête
ตัดคอ[v. exp.] (tat khø) EN: behead ; decapitate FR: couper le cou ; décapiter ; trancher la tête
ตัดศีรษะ[v. exp.] (tat sīsa) EN: behead ; decapitate ; execute FR: décapiter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า decapitate
Back to top