ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

electrocute

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *electrocute*, -electrocute-

electrocute ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
electrocute (vt.) ฆ่าหรือทำร้ายด้วยกระแสไฟฟ้า Syn. execute
electrocute (vt.) ประหารชีวิตด้วยกระแสไฟฟ้า See also: ประหารชีวิตด้วยการให้นั่งเก้าอี้ไฟฟ้า Syn. execute
English-Thai: HOPE Dictionary
electrocutevt. ฆ่าด้วยกระแสไฟฟ้า,ประหารชีวิตด้วยเก้าอี้ไฟฟ้า, See also: electrocution n.
English-Thai: Nontri Dictionary
electrocute(vt) ฆ่าด้วยไฟฟ้า,ฆ่าด้วยเก้าอี้ไฟฟ้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Apparently it's bad To electrocute yourselfApparently it's bad to electrocute yourself
Hey, asshole, you jump off that block, you electrocute him.คุณกระโดดออกไปที่บล๊อกนั่น, แล้วตัดไฟเค้า
And electrocute our three victims.ใช้กระแสไฟฟ้าฆ่าเหยื่อ 3 รายของเรา
Corporal Hisk has orders to electrocute everyone.Corporal Hisk has orders to electrocute everyone.
Nail me and you'll electrocute both of us.ยิงสิ จะได้ช็อคเราทั้งคู่
Well, we should try not to electrocute everyoneซึ่งเราไม่ต้องการจะฆ่าตัวตายกัน
She couldn't bring herself to electrocute her subject.เธอไม่อาจใช้เครื่องช๊อตไฟฟ้า กับเป้าหมายของเธอได้
Would you rather... electrocute yourself or would you rather electrocute Amy?ถ้าคุณต้องเลือก คุณจะช็อตตัวเอง หรือ คุณจะเลือกช็อตเอมี่
Would you rather electrocute yourself or...ถ้าต้องเลือกคุณจะเลือก ช็อตตัวเอง หรือ...
Would you rather electrocute yourself, again, or shock Peter?ถ้าต้องเลือก คุณจะเลือก ช็อตตัวเองซ้ำ หรือช็อตปีเตอร์
Iris, would you rather electrocute yourself, or Cal for the second time?ไอริส คุณจะเลือกยังไง เลือกช็อตตัวเองหรือคาล ในเวลาไม่กี่วินาที
And what about these? What do these do? Electrocute you?แล้วพวกนี้ล่ะ ใช้ทำอะไร ช๊อตด้วยไฟฟ้า

electrocute ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
感電死[かんでんし, kandenshi] (vs) (1) to be electrocuted; (n) (2) electrocution

electrocute ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไฟดูด[v. exp.] (fai dūt) EN: get an electric shock ; get a shock ; be electrocuted FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า electrocute
Back to top