ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

behead

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *behead*, -behead-

behead ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
behead (vt.) ประหารโดยการตัดคอ See also: ตัดศีรษะ Syn. decapitate
beheaded (adj.) ซึ่งหัวขาด See also: ซึ่งไม่มีหัว Syn. decapitated
English-Thai: HOPE Dictionary
behead(บิเฮด') {beheaded,beheading,beheads} vt. ตัดหัว,ฆ่าหรือประหารชีวิตโดยการตัดหัวออก, Syn. guillotine
English-Thai: Nontri Dictionary
behead(vt) ตัดหัว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
beheaded stream; piracy; stream captureธารหลงแม่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัดศรีษะ (v.) behead See also: decapitate, execute, chop off the head
ตัดหัว (v.) behead See also: decapitate, execute, chop off the head Syn. ตัดศรีษะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sell your jewelry! Sell your David! He voted to behead the king, the monster!ขายเครื่องประดับ ขายภาพเขียนของเดวิด เจ้าศิลปินกบฏนั่นไปสิ
They'll behead him for sure this time.มันโดนตัดหัวเเน่คราวนี้
They won't just behead you. They'll flay you alive!พวกเขาจะไม่ตัดหัวเจ้า พวกเขาจะถลกหนังเจ้าทั้งๆที่ยังมีชีวิตอยู่!
I shall behead him right here.ข้าจะตัดหัวพวกมันทันที
My desire to behead you and quench my angst is ardent, but your life is now in Dojin's hands.ข้ายังปรารถนาที่จะปลิดชีพของท่าน ที่จะสามารถดับความทุกข์ในจิตใจของข้าได้ ตอนนิ้ชีวิตของท่านอยู่ในมือของโดจินแล้ว
I shall behead you with my own hands.ข้าจะฆ่าเจ้าด้วยมือของข้า
Use this sword... and behead me.จงใช้ดาบนี่ แล้วฆ่าข้าซะ
If Yeogu committed any crime, I shall behead him firsthand.ถ้าโยกูทำสิ่งใดผิด หม่อมฉันจะตัดหัวเขาเป็นคนแรก
Of course they will behead you as a deserter, if I don't catch you first.พวกเขาจะตัดหัวเจ้า ฐานะละทิ้งหน้าที่ ถ้าข้าไม่จับเจ้าได้เสียก่อนน่ะ
Princess of what? Seriously, is she even allowed to behead people?เจ้าหญิงของอะไร ถามจริงเธอตัดหัวคนได้ไหม
He just tried to behead someone in the middle of a council party.เมื่อกี้เขาเพิ่งพยายามที่จะตัดหัวใครสักคน กลางงานเลี้ยงสภาเลยนะ
Back in the 11th Century, drawing and quartering was a common form of punishment, and in fact, they would also disembowel and behead the victims when they were done with them.ย้อนไปในศตวรรษที่ 11 การประหารแบบเอาม้าดึงแขนขา เป็นรูปแบบการลงโทษโดยปกติ และที่จริง เขาคว้านไส้พุงออกมาด้วย

behead ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhǎn, ㄓㄢˇ, 斩 / 斬] behead; chop
斩首[zhǎn shǒu, ㄓㄢˇ ㄕㄡˇ, 斩首 / 斬首] behead
砍头[kǎn tóu, ㄎㄢˇ ㄊㄡˊ, 砍头 / 砍頭] decapitate; behead
[guì, ㄍㄨㄟˋ, 刽] to amputate; to behead

behead ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
首を切る[くびをきる, kubiwokiru] (exp,v5r) (1) to fire from a job; to dismiss; to discharge; (2) to behead
打ち首[うちくび, uchikubi] (n) decapitation; beheading
打ち首獄門[うちくびごくもん, uchikubigokumon] (n) beheading followed by mounting of the head on a pike in front of the prison (Edo period)
撥ねる(P);刎ねる[はねる, haneru] (v1,vt) (1) to hit (e.g. to have a car hit someone); to run into; (2) to reject; to deny; to refuse; (3) to eliminate; to exclude; to leave out; (4) to flip; to splash; to splatter; (5) (esp. 刎ねる) to decapitate; to behead; (6) to jump up; (7) (See 寝癖) to point or curl up (e.g. ends of hair); (P)
[ざん, zan] (n) (obsc) beheading; decapitation
断獄[だんごく, dangoku] (n,vs) (1) (obsc) trying of a crime; conviction; (2) condemnation to death by beheading
火之夜芸速男神[ひのやぎはやおのかみ, hinoyagihayaonokami] (n) (See 迦具土神) Kagutsuchi; fire deity who burned to death his mother Izanami during childbirth (and was therefore beheaded by his father Izanagi)
火結神;火産霊神[ほむすびのかみ, homusubinokami] (n) (See 迦具土神) Kagutsuchi; fire deity who burned to death his mother Izanami during childbirth (and was therefore beheaded by his father Izanagi)
迦具土神[かぐつちのかみ, kagutsuchinokami] (n) (See 伊弉冉尊,伊弉諾尊,軻遇突智,火結神,火之夜芸速男神) Kagutsuchi; fire deity who burned to death his mother Izanami during childbirth (and was therefore beheaded by his father Izanagi)
首になる[くびになる, kubininaru] (exp,v5r) (1) to be sacked; to be fired; to be dismissed; (2) to be beheaded
首切り;首斬り[くびきり, kubikiri] (n) (1) (sens) decapitation; beheading; (2) firings; dismissals; layoffs; downsizing; (3) small samurai sword used for decapitation
首切る;首斬る;馘る;剄る[くびきる, kubikiru] (v5r) (1) to behead; to decapitate; (2) to fire; to dismiss

behead ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฆ่าตัดคอ[v. exp.] (khā tat khø) EN: behead ; decapitate FR: décapiter
กุดหัว[v. exp.] (kut hūa) EN: behead ; decapitate FR: décapiter
ตัดหัว[v. exp.] (tat hūa) EN: behead ; decapitate ; execute FR: décapiter ; guillotiner ; trancher la tête ; couper la tête
ตัดคอ[v. exp.] (tat khø) EN: behead ; decapitate FR: couper le cou ; décapiter ; trancher la tête
ตัดศีรษะ[v. exp.] (tat sīsa) EN: behead ; decapitate ; execute FR: décapiter
หัวขาด[adj.] (hūakhāt) EN: headless ; beheaded FR: décapité
การตัดศีรษะ[n. exp.] (kān tat sīs) EN: beheading FR: décapitation [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า behead
Back to top