ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

murder

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *murder*, -murder-

murder ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
murder (vt.) ฆาตกรรม See also: ฆ่า, สังหาร, ทำลายชีวิต Syn. kill, assassinate, slaughter, slay
murder (vt.) ทำลาย See also: ทำให้เสียหาย Syn. destroy, spoil, mangle, mutilate
murder (n.) การฆาตกรรม See also: การฆ่าฟัน, การสังหาร Syn. killing, slaying, crime
murderer (n.) ฆาตกร See also: คนฆ่า, ผู้ร้ายฆ่าคน Syn. killer, slayer, assassin, cutthroat, criminal
murderer (n.) ฆาตกร
murderess (n.) ฆาตกรหญิง
murderous (adj.) เกี่ยวกับการฆาตกรรม See also: เกี่ยวกับการฆ่า Syn. homicidal, bloodthirsty
murderous (adj.) ร้ายแรง See also: รุนแรง, ซึ่งเป็นอันตรายถึงตาย, ซึ่งทำให้ถึงตายได้ Syn. devastating, fatal
murderously (adv.) อย่างอันตรายมาก Syn. cruelly, viciously
murderousness (n.) การกระทำฆาตกรรม
English-Thai: HOPE Dictionary
murder(เมอ'เดอะ) n. ฆาตกรรม v. กระทำฆาตกรรม,ทำลาย, See also: murderer n. murderess n., Syn. slay
murderous(เมอ'เดอเริส) adj. เกี่ยวกับการฆาตกรรม,ยากที่สุด,อันตรายยิ่ง., Syn. homicidal
English-Thai: Nontri Dictionary
murder(n) การฆาตกรรม,การสังหาร,การทำลาย
murderer(n) ฆาตกร,คนร้าย,มือสังหาร,นักฆ่า
murderous(adj) เกี่ยวกับการฆาตกรรม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
murderการฆ่าคน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Murderฆาตกรรม [TU Subject Heading]
Murderersฆาตกร [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การฆ่า (n.) murder See also: killing, slaying, homicide, manslaughter Syn. การฆาตกรรม, การฆ่าฟัน, การสังหาร, การลอบสังหาร, การฆ่าสังหาร
การฆาตกรรม (n.) murder See also: killing, slaying, homicide, manslaughter Syn. การฆ่าฟัน, การสังหาร, การฆ่า, การลอบสังหาร, การฆ่าสังหาร
การฆ่าสังหาร (n.) murder See also: killing, slaying, homicide, manslaughter Syn. การฆาตกรรม, การฆ่าฟัน, การสังหาร, การฆ่า, การลอบสังหาร
ฆาตกรรม (n.) murder See also: killing, slaying, homicide, manslaughter Syn. การฆาตกรรม, การฆ่าฟัน, การสังหาร, การฆ่า, การลอบสังหาร, การฆ่าสังหาร
วิสามัญฆาตกรรม (v.) murder legally See also: extrajudicially kill
ฆาตกร (n.) murderer See also: killer, slayer, assassin Syn. ผู้ฆ่า, นักฆ่า
ปมสังหาร (n.) clues of murder
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To continue, you've listened to a long and complex case, murder in the first degree.เพื่อดำเนินการต่อคุณได้ฟังกรณีที่ยาวและซับซ้อนฆาตกรรมในระดับแรก
Premeditated murder is the most serious charge tried in our criminal courts.สังหารเป็นค่าใช้จ่ายที่ร้ายแรงที่สุดพยายามในศาลทางอาญาของเรา
We were lucky to get a murder case. I figured us for an assault or burglary.เราโชคดีที่จะได้รับคดีฆาตกรรม ฉันคิดว่าเราสำหรับการโจมตีหรือการลักทรัพย์
OK. Then I think that you know that we have a first-degree murder charge here, and if we vote the accused guilty, we've got to send him to the chair.ตกลง แล้วผมคิดว่าคุณรู้ว่าเรามีค่าใช้จ่ายฆาตกรรมครั้งแรกองศาที่นี่
The evidence given by the woman across the street, who actually saw the murder committed.One: The evidence given by the woman across the street, who actually saw the murder committed.
This murder has topped the whole thing right off.{\cHFFFFFF}This murder has topped the whole thing right off.
...wanted in 14 counties of this state the condemned is found guilty of the crimes of murder armed robbery of citizens state banks and post offices the theft of sacred objects arson in a state prison perjury bigamy deserting his wife and children inciting...เป็นที่ต้องการใน 14 เมืองของประเทศ... ...พบว่าผู้ต้องหามีความผิด ฐานฆาตกรรมและปล้นทรัพย์ ...ประชาชน ธนาคารรัฐ และที่ทำการไปรษณีย์
"Yea, he will murder his brother to possess his brother's land."เเละความโลภ อนิจจา... มันฆ่าฟันพี่น้องเพื่อครองเเผ่นดิน
You come on my daughter's wedding day and ask me to murder for money.คุณมาในวันแต่งงานของลูกสาวของฉันและถามฉันจะฆ่าเพื่อเงิน
In 25 years, there's never been a shooting or a murder in this town.ใน 25 ปี ไม่เคยมีเหตุยิงกัน หรือฆาตกรรมในเมืองนี่เลย
If we obtain our freedom by murder and bloodshed, I want no part of it.ถ้าเราได้เสรีภาพมาด้วยการฆ่า และนองเลือด ผมไม่เอาด้วย
Let's consider each murder one by one.ลองพิจารณาคดีฆาตกรรมทีละอัน

murder ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凶器[xiōng qì, ㄒㄩㄥ ㄑㄧˋ, 凶器 / 兇器] lethal weapon; murder weapon
凶杀案[xiōng shā àn, ㄒㄩㄥ ㄕㄚ ㄢˋ, 凶杀案 / 兇殺案] murder case
[shì, ㄕˋ, 弑 / 弒] murder a superior
杀人案[shā rén àn, ㄕㄚ ㄖㄣˊ ㄢˋ, 杀人案 / 殺人案] murder case; homicide case
血案[xuè àn, ㄒㄩㄝˋ ㄢˋ, 血案] murder case
屠毒[tú dú, ㄊㄨˊ ㄉㄨˊ, 屠毒] poison; to murder by poison
斯维尔德洛夫[Sī wéi ěr dé luò fū, ㄙ ㄨㄟˊ ㄦˇ ㄉㄜˊ ㄌㄨㄛˋ ㄈㄨ, 斯维尔德洛夫 / 斯維爾德洛夫] Yakov Mikhailovich Sverdlov (1885-1919), bolshevik organiser, ordered the murder of the Tsar's family in 1918, died of Spanish influenza
凶手[xiōng shǒu, ㄒㄩㄥ ㄕㄡˇ, 凶手 / 兇手] assailant; murderer; assassin
刺客[cì kè, ㄘˋ ㄎㄜˋ, 刺客] assassin; murderer
屠夫[tú fū, ㄊㄨˊ ㄈㄨ, 屠夫] butcher; fig. murderous dictator
贝・布托[Bèi, ㄅㄟˋ· Bu4 tuo1, 贝・布托 / 貝・佈托] Benazir Bhutto (1953-2007), Pakistani politician, daughter of executed former prime minister Zulfikar Ali Bhutto and herself prime minister 1993-1996, murdered by Al Qaeda
血证[xuè zhèng, ㄒㄩㄝˋ ㄓㄥˋ, 血证 / 血證] evidence of murder; bloodstain evidence
刽子手[guì zi shǒu, ㄍㄨㄟˋ ㄗ˙ ㄕㄡˇ, 刽子手 / 劊子手] executioner; headsman; slaughterer; fig. indiscriminate murderer
杀人[shā rén, ㄕㄚ ㄖㄣˊ, 杀人 / 殺人] homicide; to murder; to kill (a person)
托洛茨基[Tuō luò cí jī, ㄊㄨㄛ ㄌㄨㄛˋ ㄘˊ ㄐㄧ, 托洛茨基 / 託洛茨基] Leon Davidovich Trotsky (1879-1940), early Bolshevik leader, exiled by Stalin in 1929 and murdered in 1940
西塞罗[Xī sāi luó, ㄒㄧ ㄙㄞ ㄌㄨㄛˊ, 西塞罗 / 西塞羅] Marcus Tullius Cicero (106-43 BC), famous Roman politician, orator and philosopher, murdered at the orders of Marc Anthony
凶杀[xiōng shā, ㄒㄩㄥ ㄕㄚ, 凶杀 / 兇殺] murder; killing
凶犯[xiōng fàn, ㄒㄩㄥ ㄈㄢˋ, 凶犯 / 兇犯] murderer
凶手[xiōng shǒu, ㄒㄩㄥ ㄕㄡˇ, 凶手] murderer
杀人犯[shā rén fàn, ㄕㄚ ㄖㄣˊ ㄈㄢˋ, 杀人犯 / 殺人犯] murderer; homicide
杀害[shā hài, ㄕㄚ ㄏㄞˋ, 杀害 / 殺害] murder
杀气[shā qì, ㄕㄚ ㄑㄧˋ, 杀气 / 殺氣] murderous look
[cì, ㄘˋ, 刺] thorn; sting; prick; pierce; stab; thrust; assassinate; murder
[xiōng, ㄒㄩㄥ, 凶 / 兇] vicious; fierce; terrible; fearful; violence; murder; criminal; murderer

murder ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
デモサイド[, demosaido] (n) democide; the murder of any person or people by a government
ばらばら事件[ばらばらじけん, barabarajiken] (n) murder case in which the victim is chopped into pieces; mutilation murder case
危める;殺める[あやめる, ayameru] (v1,vt) to wound; to murder
女殺し[おんなごろし, onnagoroshi] (n) (1) lady-killer (i.e. a man who is popular with women); knocking a woman dead (with sex appeal); (2) murderer of women; (3) murder of women
殺人罪に問われて[さつじんざいにとわれて, satsujinzainitowarete] (exp) on a charge of murder
無差別殺人[むさべつさつじん, musabetsusatsujin] (n) indiscriminant killing; indiscriminate murder
群烏;群鴉[むらがらす, muragarasu] (n) (arch) flock of crows; murder of crows
血の中傷[ちのちゅうしょう, chinochuushou] (exp) blood libel; false accusation that Jews (or other minorities) murder children to obtain their blood
謀殺[ぼうさつ, bousatsu] (n,vs) deliberate (premeditated, wilful, willful) murder
ばらす[, barasu] (v5s,vt) (1) to expose; to lay open (e.g. secret); (2) to take to pieces; (3) to kill; to murder; (P)
不義[ふぎ, fugi] (n,adj-no) (1) immorality; injustice; misconduct; impropriety; perfidy; (2) adultery; infidelity; cuckoldry; (3) (arch) (See 八虐) murdering one's teacher or a government official
五悪[ごあく, goaku] (n) the five sins in Buddhism (murder, theft, adultery, falsehood and drink)
大量殺人[たいりょうさつじん, tairyousatsujin] (n) mass killing; mass murder; bloodbath
惨殺者[ざんさつしゃ, zansatsusha] (n) brutal murderer
放火殺人[ほうかさつじん, houkasatsujin] (n) murder-arson
殺人的[さつじんてき, satsujinteki] (adj-na) murderous (workload, etc.)

murder ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การฆ่าคน[n. exp.] (kān khā kho) EN: murder ; killing FR: meurtre [m]
การฆาตกรรม[n.] (kān khāttak) EN: murder FR: meurtre [m]
การสังหาร[n. exp.] (kān sanghān) EN: murder FR: tuerie [f]
การสังหารหมู่[n. exp.] (kān sanghān) EN: mass murder FR:
ฆ่า[v.] (khā) EN: assassinate ; kill ; murder ; slay ; slaughter ; butcher ; get rid of FR: tuer ; assassiner ; abattre ; trucider (fam.) ; occire (litt.) ; descendre (fam.) ; zigouiller (fam.) ; liquider (fam.) ; se débarrasser de ; éliminer ; bousiller (fam.) ; butter (arg.)
คดีฆาตกรรม[n. exp.] (khadī khātt) EN: murder case FR: affaire de meutre [f]
ฆ่าคน[v. exp.] (khā khon) EN: murder FR: tuer ; assassiner
ฆ่าคนโดยเจตนา[v. exp.] (khā khon dō) EN: kill intentionally ; murder FR: assassiner
ฆ่าคนตาย[v. exp.] (khā khon tā) EN: murder FR: assassiner
ฆาตกรรม[n.] (khāttakam) EN: manslaughter ; homicide ; murder FR: meurtre [m] ; homicide [m] ; assassinat [m]
เข่นฆ่า[v.] (khenkhā) EN: murder ; kill FR:
ปมสังหาร[n. exp.] (pom sanghān) EN: clues of murder ; murder case FR:
สังหาร[v.] (sanghān) EN: kill ; make die ; murder ; execute ; dispatch ; slay ; butcher ; massacre ; slaughter ; assassinate ; destroy ; annihilate FR: exterminer ; tuer ; détruire
สังหารโหด[v. exp.] (sanghān hōt) EN: brutally murder FR:
ฆาตกร[n.] (khāttakøn) EN: murderer ; killer ; slayer ; assassin FR: meutrier [m] ; assassin [m] ; tueur [m]
ผู้ร้ายฆ่าคน[n. exp.] (phūrāi khā ) EN: killer ; murderer FR: meurtrier [m] ; tueur [m] ; assassin [m]

murder ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Raubmord {m}murder with robbery; holdup murder
Sexualmord {m}sex murder
Kindermörder {m}child murderer
Mordprozess {m} [jur.]murder trial

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า murder
Back to top