ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประกาศ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประกาศ*, -ประกาศ-

ประกาศ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประกาศ (n.) notice See also: notification, announcement, declaration, proclamation Syn. ข้อมูล, ข่าวสาร, ข่าว
ประกาศ (v.) announce See also: proclaim, declare, promulgate, publish, state Syn. แจ้ง, ป่าวร้อง, แจ้งให้ทราบ, ประชาสัมพันธ์, เผยแพร่, บอกกล่าว, พูด, แถลง
ประกาศตัว (v.) declare oneself See also: announce, proclaim
ประกาศนียบัตร (n.) certificate See also: diploma, testimonial Syn. ใบสุทธิ, วุฒิบัตร, ใบรับรอง
ประกาศนียบัตรชั้นสูง (n.) diploma
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (n.) vocational certificate See also: Cert. In…
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (n.) high vocational Certificate
ประกาศรับ (v.) announce one is accepting application See also: announce accepting application Syn. รับสมัคร, ประกาศรับสมัคร
ประกาศรับสมัคร (v.) announce one is accepting application See also: announce accepting application Syn. รับสมัคร
ประกาศสงคราม (v.) declare war Syn. ทำสงคราม
ประกาศอิสรภาพ (v.) declare independence Syn. ปลดปล่อย
ประกาศิต (n.) command See also: order, commandment Syn. คำสั่งเด็ดขาด, คำพูดที่ศักดิ์สิทธิ์
ประกาศใช้ (v.) promulgate See also: declare, proclaim
English-Thai: HOPE Dictionary
advertise(แอด' เวอไทซ, แอดเวอไทซ') vt.,vi. แจ้งความ, โฆษณา, ประกาศ.
advertize(แอด' เวอไทซ, แอดเวอไทซ') vt.,vi. แจ้งความ, โฆษณา, ประกาศ.
announce(อะเนาซฺ') vt.,vi. ประกาศ, แจ้ง, แสดง, ทำให้รู้, ทำหน้าที่เป็นโฆษก, โฆษณา
announcement(อะเนาซฺ' เมินทฺ) n. การประกาศ, การแถลง, การทำให้รู้, การโฆษณา
announcer(อะเนา' เซอะ) n. ผู้ประกาศ, ผู้แถลง, ผู้โฆษณา, Syn. broadcaster)
annunciate(อะนัน' ซีเอท) vt. แจ้งให้ทราบ, ประกาศ, ประกาศให้ทราบ -annunciable adj., Syn. tell, announce) -annunciation n.
annunciator(อะนัน'ซีเอเทอะ) n. ผู้ประกาศ, เครื่องบอกสัญญาณ (signaling apparatus)
attaint(อะเทนทฺ') vt. ประกาศเพิกถอนสิทธิ, ทำให้เสื่อมเสีย (เกียรติ) ,กล่าวหา -n. =attainder, ความเสื่อมเสีย (เกียรติ) (disgrace, taint)
avow(อะเวา') vt. ประกาศ,รับรอง,ยอมรับ,รับสารภาพ, ปฏิญาณ,สบถสาบาน. -avower n., Syn. testify, avouch ###A. deny,hide)
avowal(อะเวา'เอิล) n. การรับรองอย่างเปิดเผยการประกาศ,การยอมรับ (acknowledgment)
ban(แบน) {banned,banning,bans} vt.,n. ห้าม,ประกาศห้าม,สั่งห้าม,ขับออกนอกศาสนา,ประณาม,สาปแช่ง
banns(แบนซ) n.,pl. ประกาศล่วงหน้าที่แจ้งการแต่งงานที่จะมีขึ้น
bans(แบนซ) n.,pl. ประกาศล่วงหน้าที่แจ้งการแต่งงานที่จะมีขึ้น
bbs(บีบีเอส) ย่อมาจาก bulletin board system หรือที่แปลว่า ระบบแผงข่าว เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ทำหน้าที่เก็บรายการ หัวข้อ หรือข้อมูลที่เป็นที่สนใจ ผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลเหล่านี้ อาจจะโทรศัพท์ผ่านเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อขอคัดลอกแฟ้มข้อมูล หรือสอบถามข้อความ ก็ได้ เช่น บีบีเอสของมหาวิทยาลัยก็อาจมีประกาศต่าง ๆ เช่น ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าเรียนในระดับต่าง ๆ ปฏิทินการศึกษา รายการกีฬา ฯ ผู้ใช้บริการจะต้องมีคอมพิวเตอร์และโมเด็มพร้อมกับโปรแกรมที่จำเป็น ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลสำคัญในทางธุรกิจ จะมีการเรียกเก็บค่าบริการด้วย (มีใช้เฉพาะในระบบเครือข่าย)
bid(บิด) {bade/bid,bidden/bid,bidding,bids} vt.,n. (การ) ออกคำสั่ง,สั่ง,กล่าว,บอก,ให้ราคา,ประมูลราคา,เชื้อเชิญ,ประกาศอย่างเปิดเผย,รับเป็นสมาชิก,ความพยายามเพื่อให้ได้มา vi. ออกคำสั่ง, กริยาช่อง 3 ของ bide, See also: bidder n. ดู bid -Conf. bade
bill postern. ผู้ติดประกาศ,ผู้ติดโฆษณา,ผู้ติดใบปลิว, See also: billsticking n.
bill stickern. ผู้ติดประกาศ,ผู้ติดโฆษณา,ผู้ติดใบปลิว, See also: billsticking n.
billpostern. คนที่ประกาศ,คนติดโฆษณา,คนติดใบปลิว, See also: billposting, billsticking n.
billstickern. คนที่ประกาศ,คนติดโฆษณา,คนติดใบปลิว, See also: billposting, billsticking n.
blazer(เบล'เซอะ) n. สิ่งที่ลุกสว่างโชติช่วง,ผู้แพร่กระจาย,ผู้ประกาศ
blazon(เบล'เซิน) {blazoned,blazoning,blazons} n. ตรา,เครื่องหมาย ธง vt. ทำเครื่องหมาย,ทำตรา,แสดง,ประกาศ,เผยแพร่,โอ้อวด, See also: blazoner n. blazonment n. ดูblazon blazoning n. ดูblazon, Syn. proclaim
bulletin(บูล'ละทิน) n. แถลงการณ์,ประกาศ,รายงานข่าว,สิ่งตีพิมพ์ที่ออกมาเป็นระยะ
canonise(แคน'นะไนซ) {canonized,canonised,canonizeingcanonising,canonizes,canonises} vt. ประกาศให้เป็นนักบุญ (saint) ,ยกย่องว่าประเสริฐ,ถือว่าศักดิ์สิทธิ์,ถือว่าถูกต้องแท้จริง,จัดอยู่ในบทหนังสือฉบับแท้ของพระคัมภีร์ไบเบิล., See also: canonisation n. ดูcanoniz
canonize(แคน'นะไนซ) {canonized,canonised,canonizeingcanonising,canonizes,canonises} vt. ประกาศให้เป็นนักบุญ (saint) ,ยกย่องว่าประเสริฐ,ถือว่าศักดิ์สิทธิ์,ถือว่าถูกต้องแท้จริง,จัดอยู่ในบทหนังสือฉบับแท้ของพระคัมภีร์ไบเบิล., See also: canonisation n. ดูcanoniz
ccp(ซีซีพี) ย่อมาจาก Certificate in Computer Programming หมายถึงประกาศนียบัตรที่ให้แก่ผู้ที่สอบผ่านความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม การสอบนี้จะทำปีละ 1 ครั้งในประเทศใหญ่ ๆ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา ฯ
bulletin board systemระบบการบริการเครือข่ายที่อนุญาตให้ผู้ใช้ที่มีผลประโยชน์ร่วมให้ส่งและรับข้อมูลหรือได้รับซอฟแวร์ เป็นต้น ระบบแผงข่าวศูนย์รวมข่าวใช้ตัวย่อว่า BBS (อ่านว่า บีบีเอส) เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ทำหน้าที่เก็บรายการ หัวข้อ หรือข้อมูลที่เป็นที่สนใจ ผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลเหล่านี้ อาจจะโทรศัพท์ผ่านเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อขอคัดลอกแฟ้มข้อมูล หรือสอบถามข้อความ ก็ได้ เช่น ระบบแผงข่าวของมหาวิทยาลัยก็อาจมีประกาศต่าง ๆ เช่น ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าเรียนในระดับต่าง ๆ ปฏิทินการศึกษา รายการกีฬา ฯ ผู้ใช้บริการจะต้องมีคอมพิวเตอร์และโมเด็มพร้อมกับโปรแกรมที่จำเป็น ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลสำคัญในทางธุรกิจ จะมีการเรียกเก็บค่าบริการด้วย (มีใช้เฉพาะในระบบเครือข่าย)
cedulan. หลักฐานการเสียภาษีแล้ว,ประกาศนียบัตร
celebrate(เซล'ละเบรท) {celebrated,celebrating,celebrates} v. ฉลอง,ประกอบพิธี,เฉลิม,ประกาศ,สรรเสริญ,ยกย่อง,ทำพิธี,จัดงานเลี้ยงฉลอง, See also: celebrative adj. ดูcelebrate celebrator n. ดูcelebrate -Conf. celibate
certificate(เซอทิฟ'ฟะเคท) {certificated,certificating,certificates} n. หนังสือรับรอง,ประกาศนียบัตร,ใบรับรอง,ในสุทธิ,ใบสำคัญ,ข้อพิสูจน์ vt. รับรองด้วยหนังสือรับรอง, See also: certificatory adj.
charter(ชาร์'เทอะ) {chartered,chartering,charters} n. ตราตั้ง,กฎบัตร,กฎหมาย,สัญญาเช่าเรือ,สัญญาเช่า,สิทธิพิเศษ,สิทธิยกเว้น,หนังสือรับรอง,ประกาศนียบัตร -vt. อนุญาตด้วยตราตั้ง,ให้สิทธิพิเศษ. -adj. เช่ามา,เหมา, See also: charterer n. -Conf. chartered (กริยาช
cold war)n. สงครามเย็น,สงครามที่ไม่ประกาศสงคราม
cold warn. สงครามเย็น,สงครามที่ไม่ประกาศสงคราม
confession(คันเฟส'เชิน) n . การสารภาพ,การยอมรับ,การสารภาพความผิด,สิ่งที่ได้สารภาพ,การประกาศความเลื่อมใสและยอมรับการปฎิบัติตามความเชื่อทางศาสนา,สุสานนักบุญ, Syn. admission,confirmation
credential(คริเดิน'เชิล) n. หลักฐานอ้างอิง,หนังสือรับรอง,หนังสือแนะนำตัว,สาสน์ตราตั้งทูต,ประกาศนียบัตร. adj. ซึ่งเป็นหลักฐานอ้างอิง หรือรับรอง, See also: credentialed adj.
crier(ไคร'เออะ) n. ผู้ร้อง,คนร้องขาย,เจ้าหน้าที่ศาลที่เรียกขาน,เจ้าหน้าที่ประกาศ
cry(ไคร) {cried,crying,cries} vt.,vi.,n. (การ,เสียง) ร้อง,ร้องเรียก,ร้องขอ,แผดเสียงร้อง,ร้องไห้,หลั่งน้ำตา,การป่าวประกาศ,การเรียกพยานในศาล
declaration(เดคคละเร'เชิน) n. การประกาศ, See also: declarative (ดิแคล'ระทิฟว) adj., Syn. statement
declare(ดิแคลร์') v. ประกาศ,แถลงการณ์,แจ้ง (การชำระภาษี) ,เรียก (ไพ่), See also: declarer n., Syn. avow
decree(ดีครี') n. คำสั่ง,คำบัญชา,คำพิพากษา,พระราชกฤษฎีกา,ประกาศิตของสวรรค์ v. สั่ง,บัญชา,พิพากษา,ประกาศใช้กฎหมาย
denounce(ดิเนาซฺ') vt. ประณาม,กล่าวโทษ,ติเตียน,ประกาศเลิก,บอกเลิก., See also: denouncement n. denouncer n., Syn. accuse
English-Thai: Nontri Dictionary
advertise(vt) โฆษณา,ประกาศ,แจ้งความ
advertisement(n) การโฆษณา,การประกาศ,การแจ้งความ
affirmation(n) การประกาศ,การยืนยัน,การรับรอง
announce(vt) ประกาศ,แถลง,แจ้ง
announcement(n) การประกาศ,การแถลง,การแจ้ง
announcer(n) ผู้ประกาศ,ผู้แถลง
annunciate(vt) ประกาศ,แจ้ง
annunciator(n) ผู้ประกาศ,ผู้แจ้ง
avow(vt) รับสารภาพ,ประกาศ,รับรอง,สบถสาบาน,ปฏิญาณ
ban(n) การห้าม,การประกาศห้าม,การสั่งห้าม
bellman(n) คนตีระฆัง,คนเดินประกาศข่าว,ยาม
billboard(n) บอร์ด,กระดานปิดประกาศ
billsticker(n) ผู้ติดประกาศ,ผู้ติดโฆษณา,ผู้ติดใบปลิว
blazer(n) เสื้อสามารถ,ผู้ประกาศ
bulletin(n) ประกาศ,แถลงการณ์
certificate(n) ประกาศนียบัตร,ใบสุทธิ,ใบรับรอง,หนังสือรับรอง
credentials(n) ประกาศนียบัตร,ใบสุทธิ,หนังสือรับรอง,หลักฐานอ้างอิง,สาสน์ตราตั้ง
crier(n) คนป่าวประกาศ,ผู้ประกาศ
declaration(n) คำประกาศ,การประกาศ,การเปิดเผย,การแจ้ง,แถลงการณ์
declare(vi,vt) ประกาศ,แถลง,เปิดเผย,บอกกล่าว,แจ้ง
decree(n) กฎ,พระราชกฤษฎีกา,คำสั่ง,คำบัญชา,ประกาศิต,คำพิพากษา
diploma(n) ปริญญาบัตร,ประกาศนียบัตร,อนุปริญญา,หนังสือสำคัญ
divulge(vt) เปิดเผย,บอก(ความลับ),ประกาศ
edict(n) คำสั่ง,คำประกาศ,คำประกาศิต,พระบรมราชโองการ,พระราชกฤษฎีกา
enact(vt) ประกาศเป็นกฎหมาย,แสดงบทบาท,ออกพระราชบัญญัติ
enactment(n) การประกาศเป็นกฎหมาย,พระบรมราชโองการ,พระราชบัญญัติ
enunciate(vi) เปล่งเสียง,แถลง,สาธยาย,ประกาศ
intimation(n) การแนะ,การบอก,การแจ้ง,การแสดง,การชี้แจง,การประกาศ
mandate(n) คำสั่ง,อำนาจที่ได้รับมอบหมาย,อาณัติ,กฤษฎีกา,ประกาศิต
manifestation(n) การปรากฏ,การประกาศ,การสำแดง,การเดินขบวน
moratorium(n) การเลื่อนการชำระหนี้,ประกาศพักชำระหนี้
notification(n) การประกาศ,การเตือนล่วงหน้า,การแจ้งความ
notify(vt) เตือนล่วงหน้า,แจ้งความ,บอกให้ทราบ,ประกาศ
trumpeter(n) คนเป่าแตร,คนป่าวประกาศ
placard(n) ใบปลิว,ใบประกาศ,ป้ายประกาศ
post(vt) วางกำลัง,ประจำตำแหน่ง,ส่งทางไปรษณีย์,ปิดประกาศ
poster(n) ป้ายประกาศ,ใบโฆษณา,ป้ายโฆษณา,ประกาศแจ้งความ,ภาพโปสเตอร์
proclaim(vt) ประกาศ,ป่าวร้อง,แถลง
proclamation(n) การประกาศ,การป่าวร้อง,การแถลง,คำประกาศ,คำแถลง
promulgate(vt) ออกแถลงการณ์,ประกาศใช้,ป่าวประกาศ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
declareประกาศ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
diplomaประกาศนียบัตรชั้นสูง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
notificationประกาศ, แจ้งความ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
postประกาศ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proclamationประกาศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
announcement serviceการบริการประกาศ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
banns of marriageการประกาศว่าชายหญิงจะสมรสกัน (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
certificateหนังสือสำคัญ, ใบรับรอง, ประกาศนียบัตร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
citation๑. หมายเรียกบุคคล (ของศาลหรือเจ้าพนักงาน) (ป. วิ. อาญา)๒. คำประกาศกิตติคุณ (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
declaration๑. ปฏิญญา (ก. ปกครอง และ ก. ระหว่างประเทศ)๒. การประกาศ, การแสดง (ก. แพ่ง)๓. การสำแดง (ศุลกากร) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hat in the ringการประกาศตัวเข้าสมัครรับเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
manifest๑. ประกาศเป็นทางการ (ก. ปกครอง)๒. คำแสดง (ก. ศุลกากร) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
manifestoคำแถลงอุดมการณ์, คำประกาศเจตนา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
neutralizationการทำให้เป็นกลาง, การประกาศความเป็นกลาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
notice๑. หนังสือบอกกล่าว, คำบอกกล่าว๒. แจ้งความ, ประกาศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
outlawryการประกาศให้เป็นคนนอกกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
posterใบปิดประกาศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
promulgationการประกาศใช้กฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
publication๑. การประกาศโฆษณา๒. สิ่งพิมพ์เผยแพร่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Certificationประกาศนียบัตร [TU Subject Heading]
moratoriumประกาศพัก/ระงับชั่วคราว [การทูต]
Proclamationประกาศ [TU Subject Heading]
Acknowledgementกิตติกรรมประกาศ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Alar อะลาร์ อะลาร์เป็นชื่อทางการค้าของสารเคมีที่มีชื่อ สามัญว่า daminozide นิยมใช้ในผักและผลไม้โดยเฉพาะแอปเปิ้ล เป็นสารที่มีคุณสมบัติทำให้ต้นพืชลดการเจริญเติบโตแต่ในขณะเดียวกันก็จะทำ ให้ได้รับผลผลิตสูงขึ้น จากหลักฐานการศึกษาในทศวรรษที่ 1980 ชี้ว่าอะลาร์เป็นสารก่อมะเร็ง (carcinogen) และในปี ค.ศ.1989 (พ.ศ.2523) ประเทศสหรับอเมริกาได้ประกาศห้ามใช้สารนี้เมื่อค้นพบว่าก่อให้เกิดการเติบโต ของเนื้อเยื่อมะเร็งในสัตว์ทดลอง [สิ่งแวดล้อม]
Bulletin boardกระดานข่าว, กระดานข่าว, บอร์ดประกาศBulletin board หมายถึง กระดานข่าว กระดานข่าวมีไว้สำหรับติดประกาศข้อความต่าง ๆ เช่น เพื่อโฆษณารายการที่ต้องการหรือเพื่อประกาศหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ กระดานข่าวมักจะทำจากวัสดุเช่นไม้ก๊อกเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดประกาศข้อความเพิ่มเติมหรือเอาข้อความออกได้ง่าย ในปัจจุบันใช้กระดานข่าวแม่เหล็กแทนกระดานไม้ก๊อกกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากไม่ต้องมีปัญหาเสื่อมสภาพจากการปักหมุดและการถอนหมุดตลอดเวลา
Communiquéคำประกาศทางการหรือแถลงการณ์ทางการ
Conserved Plant พืชอนุรักษ์ พืชชนิดที่กำหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาว่า ด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่กำลังจะสูญพันธุ์ ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา [สิ่งแวดล้อม]
Declared dividendเงินปันผลที่ประกาศจ่าย [การบัญชี]
Prospectusหนังสือชี้ชวน เอกสารที่บริษัทผู้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปต้องจัดทำขึ้น เพื่อเปิดเผยข้อมูลแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท และรายละเอียดของการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนั้น หนังสือชี้ชวนจะต้องแสดงข้อมูลลักษณะธุรกิจของบริษัท โครงการในอนาคต โครงสร้างการบริหารงานผู้บริหารบริษัท ข้อมูลทางการเงิน ผลประกอบการในอดีตและที่คาดการณ์ว่าจะเป็นไปในอนาคตประเภทของหุ้นที่เสนอขาย จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย และวันเวลาที่ให้จองซื้อหุ้น ข้อมูลในหนังสือชี้ชวนมีความสำคัญต่อผู้ลงทุนที่จะใช้ประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุนในหุ้นนั้น ร่างหนังสือชี้ชวนของบริษัทจะต้องผ่านการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก่อนจัดทำเผยแพร่ให้ประชาชนจองซื้อหุ้น หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารที่ บลจ. จัดทำขึ้นเพื่อชี้ชวนให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม โดยหนังสือชี้ชวนจะมี 2 ส่วนคือ ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ และส่วนข้อมูลโครงการ และต้องมีรายละเอียดตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด [ตลาดทุน]
Delistingการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน การที่ตลาดหลักทรัพย์ถอนสภาพการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของหลักทรัพย์ใด ๆ หลักทรัพย์จดทะเบียนที่ถูกเพิกถอนแล้ว จะไม่ได้รับอนุญาตให้มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่อไป ในการเพิกถอนหลักทรัพย์นั้นอาจเป็นเพราะบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าวขอถอนหลักทรัพย์ของตนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยสมัครใจ (ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการของเพิกถอนเกินกว่า 10% ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด) หรือตลาดหลักทรัพย์สั่งให้เพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อพบว่าบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าว ได้กระทำผิดข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์ (listing agreement) อย่างร้ายแรง หรือในกรณีที่ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ตกต่ำลง จนอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้ลงทุนสำหรับกรณีที่บริษัทจดทะเบียน มีปัญหาด้านฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงาน ตลาดหลักทรัพย์จะไม่เพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวโดยทันที แต่จะจัดให้หลักทรัพย์ดังกล่าวเข้าอยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน และประกาศให้ผู้ลงทุนได้ทราบทั่วกัน ซึ่งบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์จะต้องจัดทำแผนปรับปรุงแก้ไข เพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเปิดเผยข้อมูล หากบริษัทสามารถแก้ไขปัญหาได้ตามแผน หลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวก็จะพ้นจากการเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน แต่ถ้าบริษัทไม่อาจแก้ไขได้ตามแผนและตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรง ตลาดหลักทรัพย์จะเพิกถอนหลักทรัพย์ดังกล่าว [ตลาดทุน]
Suggestion boxกล่องรับความคิดเห็นห้องสมุดบางแห่งหาวิธีให้ผู้ใช้ห้องสมุดเสนอแนะวิธีการปรับปรุงการให้บริการหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายห้องสมุดและวิธีปฏิบัติของห้องสมุด โดยการเขียนเสนอแนะในแผ่นกระดาษและนำไปใส่ไว้ในกล่องรับความคิดเห็นที่ห้องสมุดจัดไว้ซึ่งอาจวางไว้ใกล้กับเคาน์เตอร์บริการยืม-คืนหนังสือ โต๊ะบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า หรือประตูทางเข้าห้องสมุด นอกจากนั้นบนรายการออนไลน์ (Online catalog) และบนหน้าเว็บของห้องสมุดยังให้ผู้ใช้สามารถส่งข้อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ สำหรับคำตอบของเจ้าหน้าที่และผู้บริหารห้องสมุดอาจจะติดไว้บนป้ายประกาศของห้องงสมุด หรือแสดงไว้ในส่วนพิเศษในหน้าโฮมเพจของห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
air (vt.) ประกาศ See also: แสดง
celebrate (vt.) ประกาศ Syn. declare, proclaim
declare (vt.) ประกาศ See also: กำหนด, แถลง, แจ้ง Syn. adjudge, announce, proclaim, pronounce
deliver (vt.) ประกาศ See also: แจ้ง, บอกกล่าว, บอกให้ทราบ Syn. announce
give out (phrv.) ประกาศ See also: อ้างตัวว่าเป็น Syn. make out
intimate (vt.) ประกาศ See also: แจ้ง, บอก Syn. announce, make known, declare Ops. conceal, hide
make known (vt.) ประกาศ See also: แจ้ง, บอก Syn. announce, declare Ops. conceal, hide
notice (vt.) ประกาศ See also: ป้ายประกาศ
post (vt.) ประกาศ
pronounce (vi.) ประกาศ Syn. proclaim, declare
pronounce (vt.) ประกาศ Syn. proclaim, declare
serve notice (idm.) ประกาศ
voice (vt.) ประกาศ See also: เปล่งเสียง, ทำให้มีเสียง
meld (vi.) ประกาศ (โดยการนับคะแนนไพ่ในมือ) See also: บอกแต้ม
meld (vt.) ประกาศ (โดยการนับคะแนนไพ่ในมือ) See also: บอกแต้ม
report sick (idm.) ประกาศการไม่สามารถทำงาน Syn. fall ill, fall sick
drop a bombshell (idm.) ประกาศข่าวที่น่าตื่นตะลึง (คำไม่เป็นทางการ) See also: ทำให้แตกตื่น
go far (phrv.) ประกาศความจริง See also: บอกความจริง
swear to (phrv.) ประกาศความจริง See also: ยืนยันความจริง
report for (phrv.) ประกาศความพร้อมสำหรับ See also: ประกาศแถลง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Ok everyone, I’ve got an announcementเอาล่ะทุกคน ฉันมีอะไรจะประกาศ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To be opened simultaneously all across Europe..... ประกาศ สิทธิ์ให้เปิดอ่านพร้อมกันทั่วยุโรป
Just "om prakash" can do the job.แค่ โอม ประกาศ ก็ใช้ได้แล้ว
I can live with "om" and "prakash", but with "makhija" as my name, i can never become a hero.ผมยังมีชีวิตได้ด้วย โอม กับ ประกาศ แต่ถ้าชื่อ มากิจา ผมคงไม่มีวันได้เป็นพระเอก
Well, looks like it works. transcript by Rafael UPD resync by muter/ Paging Dr. Stateman.ดีล่ะ,ดูเหมือนว่ามันจะใช้งานได้ ประกาศ ด๊อกเตอร์ สเตทแมน ด๊อกเตอร์ สเตทแมน,กรุณา... ดูนี่สิ
We have the CDC announce an outbreak of a drug-resistant strain of tuberculosis.เราจะให้ CDC ประกาศ เรื่องการดื้อยาของเชื้อวัณโรค
"Europol customs port of call declaration. "" ประกาศ ของด่านศุลกากรยุโรป "
"Free emblems for Jews in the Warsaw district.ประกาศ การติดสัญลักษณ์ยิวในมหานครวอร์ซอร์
The Jordan Chase experience seminar will resume tomorrow at 8:00 A.M. sharp.ประกาศ การสัมมนาของจอร์แดน เชส จะกลับมาอีกครั้งวันพรุ่งนี้ 8 น. ตรง
This is an announcement from the government of the Eastern Slav Republic.ประกาศ จากรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสลาฟตะวันออก เรากำลังถูกโจมตี
SUE: Attention, McKinley idiots.ประกาศ ถึงนักเรียนโง่เง่าของแม็คคินลีย์
Ladies and gentlemen, time to pucker up for the New York Rangers Kiss Cam!ประกาศ ท่านสุภาพบุรุษ นิวยอร์กแรงเจอร์ กล้องจูบ
Attention, students, this is your principal.ประกาศ นักเรียนทุกคน นี่คือเสียงของผอ.
Announcement: Don't forget to buy your Halloween festival tickets.ประกาศ นักเรียนทุกคนอย่าลืมซื้อตั๋วงานฮอลโลวีนคืนนี้
Jordan Chase's "Take It Now" experience will resume at 2:00 P.M.ประกาศ ประสบการณ์เอามาให้ได้ของจอร์แดน เชส จะเริ่มต้นอีกครั้งบ่าย 2 โมง
Attention.ประกาศ พนักงานโรงพยาบาลทุกท่าน
Announcing a track change for train number 7.ประกาศ รถไฟขบวนที่ 7 เปลี่ยนชานชาลาเข้า
WORKED HARD, MARRIED JASON-- UH... WAIT...ประกาศ ร่วมเฉลิมฉลองความรักและอนาคตของเราได้ที่ศูนย์ชุมชนรอยัล ในวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2009 ด้วยรัก ทีน่า วีลเลอร์ และเจสัน เอลเลียต
The Sherrif has declared an emergency.ประกาศ รับตำแหน่ง Sharif part-time
POSTED NO TRESPASSING KEEP OUTประกาศ ห้ามผ่าน ห้ามเข้า
Announcing the arrival of flight 274ประกาศ เที่ยวบินที่ลงจอด
I'm initiating general order 13, we're evacuating!ประกาศ ใช้คำสั่งที่ 13 เราจะสละยาน
Announcement of Ordination Kim Kyushik, Peter Shin Sundal, Thomasประกาศ: พิธีบรรพชานักบวช ปีเตอร์คิม คิวชิค โทมัส ชิน ชันดัล
Attention robot probes Crash the earthlingประกาศ! หุ่นยนต์สำรวจให้พุ่งชนชาวโลก
Prophets are very special.ประกาศกเป็นบุคคลพิเศษ
Look. "Further restrictions regarding liquid assets.ประกาศข้อกำหนด เรื่องการมีเงินสดในครอบครอง
The announcement of Rome and our Gods.ประกาศของกรุงโรมและพระเจ้าของเรา
Homicide bulletins?ประกาศของแผนกฆาตกรรมเหรอ?
Putting my house on the market in the middle of Bree's trial?ประกาศขายบ้าน ตอนที่บรีกำลังสู้คดีอยู่เนี่ยนะ?
It's been on the market for over a month.ประกาศขายมาเดือนกว่าแล้ว
No more CCTV?ประกาศข่าวออกไปเป็นวิธีที่ดีที่สุด
Last call.ประกาศครั้งสุดท้าย นี่คือประกาศเรียกครั้งสุดท้าย
Last call for the number 2 train.ประกาศครั้งสุดท้าย สำหรับรถไฟขบวนที่ 2
She wants me to go live with her in Texas.ประกาศครั้งสุดท้ายเที่ยวบินดาลาส2013 ผู้โดยสารไดอาน่า เมเยอร์
If these treasons to call out massive corruption at the highest levels...ประกาศคอรัปชั่นระดับสูงสุด
Lou's wedding announcement in an archival copy of the New York Journal.ประกาศงานแต่งงาน ในหนังสือพิม นิวยอร์ก
"the announcer would wear a dinner jacket.ประกาศจะสวมแจ็คเก็ตอาหารค่ำ
"Wanted, John Dillinger, dead or dead. "ประกาศจับจอห์น ดิลลิ่งเจอร์ จับตาย หรือตาย
Flight '153, scheduled to depart for Tokyo at 18:00, has been cancelled due to inclement weatherประกาศจากสายการบินออลนิปปอนแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 153 ซึ่งมีกำหนด การเดินทางไปโตเกียวเวลา 18.00 น.
Flight '327, scheduled to depart for Tokyo at 6:55AM, has been cancelled due to inclement weatherประกาศจากสายการบินออลนิปปอนแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 327 ที่จะเดินทางออกจากโตเกียวเวลา 6: 55 นาที
...announcing the unprecedented opening of the FBI legal attache office in Moscow along with the first ever joint US and Russian cooperation.ประกาศจากเอฟบีไอขึ้นในสถานทูต นับเป็นการร่วมมือกับสหรัฐเป็นครั้งแรก โดยไม่คาดคิด

ประกาศ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
お知らせ[おしらせ, oshirase] Thai: หมายประกาศ English: Notification

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประกาศ
Back to top