ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นัย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นัย*, -นัย-

นัย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นัย (n.) significance See also: meaning, trace, hint, consequence, point Syn. ความหมาย, ความสำคัญ
นัย (v.) seem See also: appear
นัยนา (n.) eye Syn. นัยน์เนตร, ดวงตา, นัยน์, นัยน์ตา
นัยนามพุ (n.) tear See also: teardrop Syn. น้ำตา
นัยน์ (n.) eye Syn. นัยน์เนตร, ดวงตา, นัยน์ตา, นัยนา
นัยน์ตา (n.) eye Syn. นัยน์เนตร, ดวงตา, นัยน์, นัยนา
นัยน์เนตร (n.) eye Syn. ดวงตา, นัยน์, นัยน์ตา, นัยนา
นัยประหวัด (n.) implication
นัยว่า (adv.) allegedly
นัยสำคัญ (n.) significance See also: meaning, trace, hint, consequence, point, theme
นัยเนตร (n.) eye Syn. ตา, ดวงเนตร, นัยน์ตา
English-Thai: HOPE Dictionary
adumbrate(แอดอัม' เบรท) vt. แลเงา, วาดโครงร่าง, วาดย่อ, พรรณาย่อ ๆ ,พูดเป็นนัย, ทอดเป็นเงาบัง. -adumbration n., -adumbrative adj. (suggest)
allude(อะลูด') vi. พูดถึง, พูดเป็นนัย, พาดพิงถึง, แย้ม, หมายถึง, Syn. refer, hint , indicate
allusive(อะลู' ซิฟว) adj. ซึ่งพาดพิงถึงบางอย่าง, ซึ่งอ้างอิง, ซึ่งพูดเป็นนัย, อุปมาอุปไมย.
almond-eyed(อา' เมินไอดฺ, แอม' เมินไอดฺ) adj. มีนัยน์ตาเรียวยาว
ambiguity(แอมบิกิว' อีที) n., (pl. -ties) ความมีสองนัย, ความหมายที่คลุมเครือ, คำพูดที่คลุมเครือ, ภาวะกำกวม, Syn. vagueness, deceptiveness ###A. clearness, certainty)
amphibolic(แอมฟิบอล' ลิค) adj. ไม่แน่นอน, มีความหมายสองนัย, การพูดจาคลุมเคลือ (uncertain)
amphibology(แอมฟิบอล' โลจี) n. การที่มีความหมายสองนัย, ความหมายที่คลุมเคลือ, ประโยคที่มีความหมายสองนัยฐ การพูดจาเหลวไหล. -amphibolical, amphibolous adj.
amphibolous(แอม' ฟิบะลัส) adj. ซึ่งมีความหมายสองนัย, คลุมเคลือ (ambiguous)
anisometropia(แอนนิโซมิโทร' เพีย) n. อำนาจการหักเหแสงของนัยต์ตาสองข้างไม่เท่ากัน
ascetical(อะเซน'ทิคัล) adj. เกี่ยวกับวินัยหรือหลักการ (pertaining to ascetic discipline
astrict(แอสทริคท') vt. ผูกมัด, จำกัด, ผูกพัน (ทางใจหรือนิตินัย) . -astriction n.
asyndeton(อะซิน'ดีทัน) n. การตัดสันธาน (conjunction) ออก. -asyndetic อสมวาร หมายถึง กระบวนการหรือการกระทำใด ๆ ก็ตามที่ไม่สอดประสานหรือสมนัยกัน (ใช้ในการรับและส่งข้อมูลทางโทรศัพท์)
austere(ออสเทียร์') adj. เข้มงวด,มัธยัสถ์,อดออม,ขึงขัง,วินัยจัด,สมถะมาก. -austereness n., Syn. severe, rigid,self-denying
austerity(ออสเทีย'ริที) n. ความสมถะ,ความมัธยัสถ์,ความสมถะมาก,ความมีวินัยจัด
authority(ออธอ'ริที) n. เจ้าหน้าที่,อำนาจ (ในหน้าที่ตำแหน่ง) ,ผู้มีอำนาจ,ผู้เป็นต้นตำรับ,ทางราชการ,แหล่งข้อมูลหรือคำแนะนำที่เชื่อถือได้,ความเชื่อถือได้,ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง,อำนาจทางนิตินัย,อำนาจการเป็นตัวแทน,ความเชี่ยวชาญ, พยาน,การให้การ (คำที่มีความหมายเหมือนก
bequeath(บิควีธ') {bequeathed,bequeathing,bequeaths} vt. ทำพินัยกรรมยกให้,ยกให้ n. การยกมรดกให้,มรดก, See also: bequeathal,bequeathment n., Syn. bestow
bequest(บิเควสทฺ') n. การทำพินัยกรรมยกให้,มรดก, Syn. bequeathment
canon(แคน'เนิน) n. วินัยศาสนา,ศีล,มาตรการ,หลักการ,คัมภีร์พระ, Syn. law
canon lawn. วินัยศาสนา (โดยเฉพาะของโรมันคาทอลิก), See also: canon-lawyer n. ดู canon law
canoness(แคน'นะนิส) n. คริสเตียนหญิงที่ยึดถือวินัยศาสนา
canonic(คะนอน'นิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับวินัยศาสนา,เป็นที่ยอมรับ,แท้จริง,เกี่ยวกับแบบที่ง่ายที่สุดหรือได้มาตรฐาน, See also: cannonicals n. เสื้อคลุมพิธีศาสนา, canonicity n. ดู canonic
canonical(คะนอน'นิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับวินัยศาสนา,เป็นที่ยอมรับ,แท้จริง,เกี่ยวกับแบบที่ง่ายที่สุดหรือได้มาตรฐาน, See also: cannonicals n. เสื้อคลุมพิธีศาสนา, canonicity n. ดู canonic
canonicate(แคน'นิสท) n. ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับวินัยศาสนา
children of godn. คริสต์ศาสนานิกายหนึ่งที่เคร่งครัดมีระเบียบวินัยมากและอยู่กันเป็นชุมชน
civil deathn. การตายในแง่นิตินัย
codiciln. บันทึกเพิ่มเติมของพินัยกรรม,ภาคผนวก,ส่วนต่อท้าย, See also: codicillary adj. ดูcodicil
cue(คิว) {cued,cuing,cues} n. ผมเปีย,ไม้แทงบิลเลียด,แถวคน,คำแนะนำ,คำบอกบท,สิ่งกระตุ้น,บท,เจตนารมณ์ vt. ถักเป็นผมเปีย,ใช้ไม้แทงบิลเลียดตี,บอกบท,บอกเป็นนัย,สอดแทรก,นำทาง
devise(ดิไวซ') vt.,n. (การ) ประดิษฐ์,ออกแบบ,วางแผน,โอนทรัพย์สินให้โดยพินัยกรรม,คิด,คาดคะเน,พินัยกรรม,ทรัพย์สินที่ให้โดยพินัยกรรม, Syn. contrive
devisee(ดิไวซี') n. ผู้ได้รับทรัพย์สินโดยพินัยกรรม
devisor(ดิไว'เซอะ) n. ผู้ทำพินัยกรรม
disciplinable(ดิส'ซะพลินนะเบิล) adj. ซึ่งสั่งสอนได้,ซึ่งทำเป็นระเบียบวินัยได้
disciplinal(ดิส'ซะพลิเนิล) adj. เกี่ยวกับวินัย,เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ
disciplinarian(ดิสซะพลิเน'เรียน) n. ผู้ยึดถือระเบียบวินัย,ผู้ควบคุมหรือบังคับให้เป็นไปตามระเบียบวินัย. adj. เกี่ยวกับระเบียบวินัย
discipline(ดิส'ซะพลิน) n. วินัย,ระเบียบวินัย,การฝึกฝน,การลงโทษ,สาขาวิชา,ศิลปปฎิบัติ,วินัยทางศาสนา vt. ฝึกฝน,ทำให้มีวินัย,ลงโทษ,แก้ไข., See also: discipliner n., Syn. order
double-edgedadj. ซึ่งมี2คม,ซึ่งมีความหมาย2นัย,ซึ่งมีจุดประสงค์2 อย่าง
ecclesiasticismn. หลักปฎิบัติของสงฆ์,การปฎิบัติตามวินัยสงฆ์
equivocal(อีควิฟ'โวเคิล) adj. ไม่แน่นอน,มีสองนัย,มีเล่ห์นัย,คลุมเครือ,กำกวม,น่าสงสัย., See also: equivocality n. ดูequivocal equivocacy n. ดูequivocal, Syn. vague
equivocate(อีควิฟ'โวเคท) vi. พูดอ้อมค้อม,พูดสองนัย, See also: equivocation n. ดู equivocator n. ดูequivocate equivocator n. ดูequivocate
executor(เอคเซค'คิวเทอะ) n. ผู้ปฎิบัติการ,ผู้บริหาร,ผู้ดำเนินการตามคำสั่ง, ผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม., See also: executorial adj.
executrix(เอคเซค'คิวทริคซฺ) n. ผู้บริหารหญิง,ผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมที่เป็นหญิง -pl. executrices,executrixes
English-Thai: Nontri Dictionary
alias(adv) อีกนัยหนึ่ง,มีนามแฝงว่า
ambiguous(adj) กำกวม,คลุมเครือ,เคลือบคลุม,มีสองนัย
bequest(n) พินัยกรรม,มรดก,ของตกทอด
canon(n) ศีล,วินัยศาสนา,ข้อบัญญัติศาสนา
dazzle(n) แสงเข้าตา,แสงพร่านัยน์ตา,การทำให้ตาพร่า
deduction(n) การอนุมาน,การหักออก,นิรนัย,การหักกลบลบหนี้
discipline(n) ระเบียบข้อบังคับ,ระเบียบวินัย,การลงโทษ,การฝึกฝน
doctrine(n) หลักคำสอน,วินัย,ลัทธิ,ศาสนา
equivocal(adj) สองแง่สองง่าม,มีสองนัย,กำกวม,ไม่แน่ชัด,ไม่แน่นอน
equivocate(vi) พูดสองแง่สองง่าม,พูดกำกวม,พูดอ้อมค้อม,พูดสองนัย
eye(n) นัยน์ตา,จักษุ,การมอง,การมองเห็น,สายตา,ทัศนะ,ความคิด,ช่อง
furtive(adj) ทำแอบๆซ่อนๆ,ลอบทำ,ลับๆล่อๆ,ปกปิด,ลึกลับ,แอบแฝง,มีนัย
hereby(adv) โดยนัยนี้,โดยวิธีนี้,ด้วยประการฉะนี้
implication(n) การเกี่ยวพัน,ความหมาย,ความเกี่ยวข้อง,นัย
implicit(adj) แน่แท้,แน่นอน,โดยปริยาย,บอกเป็นนัย,มีความหมายว่า
imply(vt) ส่อให้เห็น,บอกเป็นนัย
intestate(adj) ไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้
martinet(n) ผู้เคร่งครัดในวินัย
monasticism(n) การอยู่และถือตามวินัยของศาสนา
observant(adj) ซึ่งรักษาวินัย,คอยดู,ช่างสังเกต,ระวัง
or(con) หรือ,อีกนัยหนึ่ง,มิฉะนั้น,หรือว่า,ประมาณ
orderliness(n) ความเป็นระเบียบ,ความเรียบร้อย,ความมีวินัย
orderly(adj) เป็นระเบียบ,เรียบร้อย,มีวินัย
otherwise(adv) อีกอย่างหนึ่ง,อีกนัยหนึ่ง,อย่างอื่น,คนละอย่าง
probate(vt) พิสูจน์ว่าพินัยกรรมถูกต้อง,ภาคทัณฑ์
signification(n) นัย,ความหมาย,ความสำคัญ,การบ่งชี้,การแจ้งให้ทราบ
suggestive(adj) เป็นนัย,เป็นการแนะ,เป็นข้อชวนคิด
symbol(n) สัญลักษณ์,เครื่องหมาย,นัย,ลาง
symbolic(adj) เป็นนัย,เป็นเครื่องหมาย,เป็นสัญลักษณ์
symbolical(adj) เป็นนัย,เป็นเครื่องหมาย,เป็นสัญลักษณ์
tacit(adj) เงียบ,โดยปริยาย,อย่างมีนัย,รู้แก่ใจ
testator(n) ผู้ทำพินัยกรรม
will(n) ความประสงค์,พินัยกรรม,ความสมัครใจ,ความตั้งใจ,ความตกลงใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
exegesisนัยวิเคราะห์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
significantนัยสำคัญ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bequeathยกทรัพย์ส่วนตัวให้โดยพินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bequestการยกทรัพย์ส่วนตัวให้โดยพินัยกรรม [ดู legacy] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
civil deathการตายโดยนิตินัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
codicilพินัยกรรมฉบับแก้ไขพินัยกรรมฉบับเดิม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
coherenceสหนัย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
collation๑. การตรวจเทียบเอกสาร๒. การตีราคาทรัพย์มรดก (ที่ไม่มีพินัยกรรม) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
connotationความหมายโดยนัย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
constructive๑. โดยนัยแห่งกฎหมาย๒. ซึ่งเป็นผลแห่งการตีความกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
corollaryอนุนัย, บทแทรก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
correspondสมนัย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
correspondenceความสมนัย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
crisp setเซตทวินัย [มีความหมายเหมือนกับ classical set] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
de facto (L.)โดยพฤตินัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
de jure (L.)โดยนิตินัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
deductionการนิรนัย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
deductiveนิรนัย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
deviseการยกที่ดินให้โดยพินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deviseeผู้รับพินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
discipline๑. วินัย๒. สาขาวิชา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dramatic ironyการแฝงนัยเชิงละคร [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
executorผู้จัดการมรดก(มีพินัยกรรม) [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
executrixผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม (เพศหญิง) [ดู administratrix ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
formalรูปนัย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
generalisation; generalization๑. นัยทั่วไป๒. การวางนัยทั่วไป [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
impliedเป็นนัย, โดยปริยาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
in factโดยพฤตินัย, ตามข้อเท็จจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inductionการอุปนัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
inductiveอุปนัย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
informalอรูปนัย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
intestateผู้ตายไม่มีพินัยกรรม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ironyการแฝงนัย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
legacyการยกทรัพย์ส่วนตัวให้โดยพินัยกรรม [ดู bequest] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
legateeผู้รับพินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
legatorผู้ทำพินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
metonymyนามนัย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
abatement amongst legateesการลดส่วนแบ่งมรดกระหว่างผู้รับพินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
next deviseeผู้รับพินัยกรรมลำดับถัดไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
open-ended questionคำถามเปิด, คำถามแบบอัตนัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Canon lawวินัยทางศาสนา [TU Subject Heading]
Classroom Disciplinesวินัยในชั้นเรียน [การแพทย์]
Conjunctivaคอนจังไตว่า,เปลือกตาด้านใน,เยื่อบุตา,เยื่อตาขาว,เยื่อตาขาว,บริเวณตาขาว,บริเวณเยื่อตาขาว,เยื่อตาขาว,เยื่อนัยน์ตา,เยื่อบุนัยน์ตา,เยื่อตา,เยื่อบุลูกตา,คอนจังติวา,เยื่อบุนัยน์ตา,เยื่อบุตาขาว [การแพทย์]
Convergenceการกลอกตาทั้งสองข้างเข้าหากัน,นัยน์ตาสองข้างเบนเข้าหากันมาก,กล้ามเนื้อที่กลอกตาเข้าข้างใน,ลูกตาทั้ง2ข้างหันเข้าหากันเล็กน้อย [การแพทย์]
Crosswalks ครอสวอล์คเป็นรูปแบบหนึ่งของการใช้เมทาดาทาเพื่อให้เกิดทำงานข้ามระบบกันไำด้ โดยการจับคู่ (mapping) ระหว่างเมทาดาทาด้วยกัน (เช่น ระหว่างมาร์ค และดับลินคอร์เมทาดาทา) ช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาและเข้าถึงตัวสารสนเทศที่อยู่ข้าม/ต่างโดเมนกัน การใช้เค้าร่าง/หลักเกณฑ์ (Schema) ของเมทาดาทาที่เป็นมาตรฐานจะช่วยอำนวยความสะดวกให้มีการแลกเปลี่ยนเมทาดาทา หรืออีกนัยหนึ่งทำให้มีการใช้งานได้หลากหลายมากขึ้น
de factoโดยพฤตินัย [การทูต]
de jureโดยนิตินัย [การทูต]
Disciplinary powerอำนาจทางวินัย [TU Subject Heading]
Disciplineวินัย [TU Subject Heading]
Disposalคำขอรับสิทธิบัตรนั้นถูกตัดสินแล้ว, คำขอรับสิทธิบัตรนั้นถูกตัดสินแล้ว อาจเป็นการถอนคืน ปฎิเสธ หรืออนุมัติให้สิทธิ แต่ส่วนใหญ่ให้ความหมายเป็นนัยว่าการปฏิเสธรับใช้ในบางประเทศ เช่นสหรัฐอเมริกา เป็นการกล่าวถึงว่า คำขอรับสิทธิบัตรนั้นถูกตัดสินแล้ว อาจเป็นการถอนคืน ปฎิเสธ หรืออนุมัติให้สิทธิ แต่ส่วนใหญ่ให้ความหมายเป็นนัยว่าการปฏิเสธรับ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Eyeballลูกตา,ลูกนัยน์ตา [การแพทย์]
Heavy waterน้ำมวลหนัก, น้ำที่มีองค์ประกอบของอะตอมไฮโดรเจนมวลหนัก ต่ออะตอมไฮโดรเจนธรรมดาสูงกว่าสัดส่วนตามธรรมชาติ (1 ส่วนต่อ 6,500 ส่วน) อย่างมีนัยสำคัญ ใช้เป็นตัวลดความเร็วนิวตรอนในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์บางชนิด
Inductiveแบบอุปนัย [การแพทย์]
irisม่านตา, เยื่อบาง ๆ ที่อยู่ด้านหน้าของเลนส์ตา เป็นส่วนที่เป็นสีของนัยน์ตา เช่น สีดำ สีน้ำตาล หรือสีฟ้า  ม่านตามีช่องกลมอยู่ตรงกลางเรียกว่า พิวพิล ทำหน้าที่ควบคุมปริมาณของแสงที่จะเข้าสู่เลนส์ตาให้มีปริมาณพอเหมาะ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Multiple-choice examinationsการสอบแบบสอบปรนัย [TU Subject Heading]
Naturally occurring radioactive materialวัสดุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติ, วัสดุที่ประกอบด้วยนิวไคลด์กัมมันตรังสีตามธรรมชาติ และอาจมีนิวไคลด์กัมมันตรังสีอื่นปนอยู่ในปริมาณที่ไม่มีนัยสำคัญ
night blindnessตาบอดกลางคืน, โรคที่เกิดจากร่างกายขาดวิตามิน A  ซึ่งมีผลทำให้นัยน์ตามัวมองเห็นไม่ชัดในเวลาโพล้เพล้ หรือยามค่ำคืน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
optic nerveเส้นประสาทสมองคู่ที่ 2, เส้นประสาทที่ทำหน้าที่รับความรู้สึกเกี่ยวกับการมองเห็นจากนัยน์ตาไปสู่ออปติกโลบ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Party disciplineวินัยในพรรคการเมือง [TU Subject Heading]
significant figureเลขนัยสำคัญ, จำนวนตัวเลขที่เป็นผลจากการวัดซึ่งมีความหมายและความเหมาะสมตามความละเอียดของเครื่องมือที่ใช้วัด เช่น ใช้ไม้บรรทัดวัดความยาวดินสอแท่งหนึ่งได้ 2.56 เซนติเมตร  แต่ถ้าใช้ไมโครมิเตอร์วัดจะได้ 2.5632 เซนติเมตร แสดงว่าการใช้ไม้บรรทัดวัดจะได้เลขนัยสำคัญ 3 ตัว และใช [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Wind ลม คือมวลอากาศซึ่งเคลื่อนที่ไปโดยมีความสัมพันธ์ กับพื้นผิวโลก หรือ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือการเคลื่อนที่ของมวลอากาศใกล้ผิวพื้นโลกใน แนวนอนโดยเฉพาะ ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อใกล้ผิวโลกลมในแนวยืนจะ เกี่ยวข้องด้วยน้อยมาก หรือ หมายถึงอากาศที่เคลื่อนที่ไปบนผิวโลกตามแนวนอนในทุกทิศทางและด้วยความเร็ว ต่างๆ กัน ทิศทางของลมทรายได้จากทิศซึ่งลมพัดเข้าหาตัวตามที่กำหนดไว้บนเข็มทิศ เช่น ลมใต้ จะเป็นลมพัดมาจากทิศใต้เข้าหาตัวเราความเร็วลมมักจะวัดเป็นกิโลเมตรต่อ ชั่วโมงแต่ในทะเลมักจะวัดเป็นนอต การวัดทิศและความเร็วลมใช้การไหวของกิ่งไม้และฝุ่นที่ฟุ้งไปในอากาศซึ่งเป็น อาการของลมพัด (จากพจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2516) [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
allude (vi.) พูดเป็นนัย See also: หมายถึง Syn. refer
almond-eyed (adj.) มีนัยน์ตาเรียวยาว
breath (n.) การพูดเป็นนัย
clue (vt.) บอกเป็นนัยSee also: บอกใบ้, บอกเงื่อนงำให้, เป็นร่องรอยสู่, ชี้ทาง Syn. hint
connotation (n.) การแสดงถึงความหมายโดยนัย Syn. implication
connote (vt.) แสดงถึงความหมายโดยนัยว่า Syn. imply, mean
cue (n.) การบอกเป็นนัย Syn. hint, tip
cue (vt.) บอกเป็นนัย
devisee (n.) ผู้ที่ได้รับทรัพย์สินโดยพินัยกรรม
disciplinarian (n.) ผู้ยึดถือระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด See also: ผู้เคร่งครัด Syn. martinet
disciplinary (adj.) ซึ่งยึดถือระเบียบวินัย See also: ซึ่งเคร่งครัดในกฎระเบียบ
discipline (vt.) ทำให้อยู่ในระเบียบวินัย See also: ทำให้เชื่อฟัง
disposition (n.) พินัยกรรม
equivocate (vi.) พูดสองนัย See also: พูดหลบหลีก, พูดกำกวมให้เข้าใจผิด Syn. prevaricate
glaze over (phrv.) (นัยน์ตา)ถูกปกคลุมไปด้วย (ทำให้แทบมองไม่เห็น) Syn. film over, haze over
hint (n.) การพูดเป็นนัย See also: การแย้ม, การพูดเปรย, การบอกใบ้, การเสนอแนะเป็นนัยๆ Syn. clue, indication, signal
hint at (phrv.) พูดเป็นนัยเรื่อง See also: บอกใบ้ในเรื่อง Syn. point at, point to
implication (n.) ความหมายโดยนัย Syn. assumption, connotation, inference
implicit (adj.) ซึ่งบอกเป็นนัย Syn. inferable, inherent, tacit
implicitly (adv.) อย่างเป็นนัย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Interpretation is in the eyes of the beholderนัยของภาพนั้น ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของผู้ดู
You always did have your father's eyes.นัยตาของเจ้าเหมือนดั่งพ่อเจ้าไม่มีผิดเพี้ยน
And we change interrogators So they can't get into A rhythm with their answers.นัยตาคุณสีอะไร น้ำเงิน
Her eyes looked like marbles.นัยน์ตาของเธอมันเหมือนกับหินอ่อนเลยค่ะ
Eyes glowing red jewels from the pit of hell itself.นัยน์ตาสีแดงลุกโชน ทอแสงจากก้นบึ้งนรกในตัวมันเอง
Like a war between good and evil right there in her eyes.นัยน์ตาเธอเหมือนสงคราม ระหว่างความดีกับความชั่ว
Barbarians howl.นัยน์ตาเราประจักษ์ สิ่งพิลึกพิลั่นที่ปรากฏ
The humorous implication being that I am Wile E. Coyote?นัยยะของมุขนี้คือ ชั้นเป็นหมาป่าโคโยตี้
Mrs. Danvers, it has been suggested that Mrs. De Winter was deliberately murdered.คุณนายแดนเวอร์ส มันได้มีการนําเสนอเป็นนัยๆ ว่า คุณนายเดอ วินเทอร์ถูกฆาตกรรมโดยเจตนา
This is a quiet, frightened, insignificant old man who... who has been nothing all his life.ที่นี้จะเงียบกลัว ชายชราคนหนึ่งที่ไม่มีนัยสำคัญ ... ที่ได้รับไม่มีอะไรตลอดชีวิตของเขา
It sure as hell might be you today so go write your will.วันนี้อาจได้ลงนรกจริงๆ ก็ได้ ไปเขียนพินัยกรรมซะสิ
But he's facing disciplinary court.แต่เขาถูกสอบสวนวินัยแล้ว
I want firmness and discipline.แน่วแน่และมีวินัยไว้
We spent years trying to attach some cosmic significance to that and came up with nothing.เราใช้เวลาหลายปีพยายามที่จะ แนบ บางอย่างมีนัยสำคัญของ จักรวาลนั้น และมาพร้อมกับอะไร
He cannot blame society... for the action of an impulsive and undisciplined keeper.เขาไม่สามารถตำหนิสังคม ... สำหรับการดำเนินการของผู้รักษาห่ามและวินัย
Deep in your eye A kind of pale jewelลึกเข้าไปนัยย์ตาเธอ ดั่งกับอัญมณี
Poor and perfect. With eyes like the sea after a storm.ยากจน แต่มีนัยตาที่งดงามดุจทะเลหลังมรสุม
Only effort, discipline, loyalty earn the right to wear the dragon dogi.ความพยายามเท่านั้นวินัยความจงรักภักดี ... ... ได้รับสิทธิ์ที่จะสวมใส่ Dogi มังกร
He kicked some money upstairs to Paulie, but that was it.เขาแบ่งบางส่วนไปให้พอลลี่ ก็แค่ระเบียบวินัย
It's an act of discipline, but it can be done.ขึ้นอยู่กับวินัย ถ้ามีก็ทำไต้
Is that why you never stay with one of your clients? They too undisciplined for you?คุณถึงอยู่กับใครก์ไม่ทน เพราะพวกเขาไม่มีวินัยงั้นรึ?
It's a matter of conditioning and discipline.มันเป์นเรื่องของวินัย
My son's will.พินัยกรรมของลูกชายฉัน
I'd make a will and leave my share to you guys in case I kick off.ฉันจะทำพินัยกรรม ยกส่วนของฉันให้ ในกรณีที่ฉันตายไป
Hath not a Jew eyes ?"หรือมิใช่นัยน์ตายิว"
Discipline and the Bible.ระเบียบวินัยและพระคัมภีร์
I thought of the timetable for the sun's demise... and then I thought of Dona Julia's eyes.ผมคิดถึงตารางเวลาพระอาทิตย์อัสดง และผมจะคิดถึงนัยตาของดอนน่า จูเลีย
But if a more significant transmission is to come...แต่ถ้าการส่งอย่างมีนัย สำคัญมากขึ้นคือการมา
Congratulations, sir. You did it. His spit was found in the dead director's eye.ยินดีด้วยครับ ท่าน เราทำสำเร็จ น้ำลายของเขาถูกตรวจพบจากนัยต์ตาศพของผู้อำนวยการ
Recut into a heart-like shape that became known as the Heart of the Ocean.เจียรนัยใหม่ในนาม "หัวใจมหาสมุทร"
My wife in practice, if not yet by law. So you will honor me.เมียตามพฤตินัย ถึงยังไม่นิตินัย ให้เกียรติฉันบ้าง
Exquisitely worked. You've crafted a jewel, my boy.นายเจีรนัยอัญญมณีขึ้นมาแล้ว เจ้าหนู
In other words, I'll be expelled.อีกนัยนึงคือจะถูกไล่ออก
I've already arranged the making of a new will.ผมกำลังจัดการกับพินัยกรรมใหม่
I only told you that there's a will.ฉันแค่บอกว่ามีพินัยกรรม
Hanamura's wife ... will change his will for the forged one.เมียของฮานามูระ... จะเปลี่ยนพินัยกรรมของเขา กับฉบับของปลอม
It was just a clue in a crossword puzzle.มันบอกใบ้เป็นนัยอยู่แล้ว ในเกมทายตัวอักษรนี่นา
And Miki Katsuragi will be disciplined tooและมิกิ คัตซึรากิ ก็จะต้องถูกลงโทษทางวินัยด้วย
As often as I can spare them.- สองตาเลย บ่อยเท่าที่นัยน์ตาข้าว่าง
I promise you that now and in the future... nothing else is planned.ผมขอสัญญาว่าเวลานี้และต่อไปในอนาคต เราจะไม่มีลับลมคมนัยกันอีก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นัย
Back to top