ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทึม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทึม*, -ทึม-

ทึม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทึม (adj.) dark See also: obscure, unlighted, dim, dusky, murky, gloomy, shadowy, somber, cloudy Syn. มัวซัว, สลัว, หมอง Ops. สดใส, สว่าง
ทึม (adj.) dim See also: dull, obscure, dark, faint, obscure, unlighted Syn. ครึ้ม, มัวซัว, ทึม Ops. สดใส, สว่าง
ทึมทึก (adj.) almost old See also: almost ripe
English-Thai: HOPE Dictionary
algorithm(แอล' กะริธธึม) n. ระบบกฏเกณฑ์ในการแก้ปัญหาของจำนวนที่แน่นอนทางคณิตศาสตร์เช่นในการหาค่าของตัวหารร่วมที่สุด., Syn. algorism, -algorithmic adj. ขั้นตอนวิธีอัลกอริทึมหมายถึง การวิเคราะห์แยกแยะวิธีการทำงานให้เป็นขั้นเป็นตอนโดยกำหนดให้เรียงกันไปตามลำดับ การเขียนโปรแกรมในยุคแรก ๆ นั้น ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องมองเห็นขั้นตอนในการแก้ปัญหาอย่างแจ่มชัดเสียก่อน จึงจะเขียนโปรแกรมได้
dingy(ดิน'จี) adj. ทึมทึบ,สลัว,สกปรก,มอซอ,หดหู่ใจ,ดูdinghy, See also: dingily adv. ดูdingy dinginess n. ดูdingy, Syn. dull ###A. bright
dirty(เดอร์'ที) adj. สกปรก, น่าเกลียด,ชั่วช้า,เลวทราม,ไม่ชัดเจน,ลามก,แพศยา,น่าเบื่อหน่าย,โชคร้าย,สลัว,ทึมทึบ,น่าเสียใจ,ซึ่งปล่อยกัมมันตภาพรังสีออกมาค่อนข้างมาก,เป็นหนอง,ลาม (บาดแผล) . vt. ทำให้สกปรก,ทำให้เปรอะเปื้อน, Syn. soiled
dreary(เดรีย'รี่) adj. ซึ่งทำให้เศร้า,น่าเบื่อ,เศร้าซึม,ทึมทึบ. n. คนที่น่าเบื่อ,คนที่ซึมเศร้า, See also: drearily adv. dreariness n.
mousey(เมา'ซี) adj. คล้ายหนู,สีมอ ๆ ,ทึม,เงียบ,เต็มไปด้วยหนู., See also: mousily adv. mousiness n.
mousy(เมา'ซี) adj. คล้ายหนู,สีมอ ๆ ,ทึม,เงียบ,เต็มไปด้วยหนู., See also: mousily adv. mousiness n.
old maid n.สาวทึมทึก,สาวแก่
opaque(โอ'เพค) adj. ทึบ,อับแสง,ไม่โปร่งแสง,ไม่โปร่งใส,มืด,คลุมเครือ,เข้าใจยาก,โง่,ทึ่ม,ไม่ฉลาด. n. สิ่งที่ทึมแสง,สีทาฟิลม์ให้ทึมแสง, Syn. impervious,stupid
English-Thai: Nontri Dictionary
dingy(adj) มอซอ,สกปรก,สลัว,ทึมๆ,หดหู่ใจ
logarithm(n) ลอการิทึม
spinster(n) สาวแก่,สาวทึมทึก,หญิงโสด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
antilogarithmแอนติลอการิทึม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
common logarithmลอการิทึมสามัญ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
logarithmลอการิทึม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
logarithmic differentiationการหาอนุพันธ์โดยลอการิทึม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
obtuseทื่อ, ทึม, ทึบ, ตื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
antilogarithmแอนติลอการิทึม, แอนติลอการิทึมของจำนวนจริง a หมายถึง จำนวนที่ลอการิทึมฐานสิบของจำนวนนั้นเท่ากับ a เช่น log10 100 = 2        antilog 2 = 100 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
common logarithmลอการิทึมสามัญ, ลอการิทึมที่ใช้ฐานสิบ (ดู logarithmic function ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Genetic algorithmจีเนติกอัลกอริทึม [คอมพิวเตอร์]
logarithmic equationสมการลอการิทึม, สมการที่ตัวแปรอยู่ในรูปลอการิทึม  ตัวอย่างเช่น   log x + 2 log 2x + 4 = 0 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
pH พีเอช หมวดคุณภาพน้ำ หมายถึง ส่วนกลับของลอการิทึมของความเข้มข้นของ ไฮโดรเจนไอออน เป็นกรัมของไฮโดรเจนไอออนต่อสารละลายหนึ่งลิตร หมวดสารพิษและกากของเสีย หมายถึงลอการิทึมของส่วนกลับของความเข้มข้นของ ไฮโดรเจนไอออนเป็นโมลของไฮโดรเจนไอออนต่อสารละลายหนึ่งลิตร [สิ่งแวดล้อม]
transcendental functionฟังก์ชันอดิสัย, ฟังก์ชันใด ๆ ที่ไม่เป็นฟังก์ชันพีชคณิต เช่น ฟังก์ชันตรีโกณมิติ  ฟังก์ชันลอการิทึม เป็นต้น  [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
gray (adj.) ทึม See also: มัว Syn. foggy, cloudy Ops. cloudless
somber (adj.) ทึม (สี) Syn. gray
log (n.) คณิตศาสตร์ลอการิทึม Syn. logarithm
logarithm (n.) คณิตศาสตร์ลอการิทึม Syn. log
mousey (adj.) (สี) ทึมSee also: ไม่สดใส Syn. drab, colorless
mousy (adj.) (สี) ทึมSee also: ไม่สดใส Syn. drab, colorless
obscure (adj.) (สี) ทึม See also: มืดมัว Syn. dim, murky, dark Ops. bright
sad (adj.) (สี) ทึม See also: หม่น, มอๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your team is double the size of my department.ทึมของคุณเป็นสองเท่าของหน่วยผมเลย
No offence, but a moron pushing the last legal drug.ทึมทะมึน งี่เง่า ขายยาเสพติด ถูกกฎหมายอยู่นี่แหละ
You're gonna leave us alone in this creepy old house?พ่อจะปล่อยพวกเราไว้ตามลำพัง ในบ้านทึมๆนี่หรอ?
Dull, grey buildings all around;หมองๆ ทึมๆ ตึกเต็มไปหมด
So Sprague and Parkman taking your family hostage, shooting your daughter, a bullet clean through your side,และหลังจากนั้น,มันเพียง... มันทึมๆ ว่างเปล่า Mmm-hmm.
Graduated from the Air Force Academy at 21, with an advanced degree in parallel algorithms and quantum electronics.จบโรงเรียนนายเรืออากาศ ตอนอายุ 21 ด้วยปริญญาขั้นสูง ในสาขาอัลกอลิทึม กับ ควอนตัม อิเลกทรอนิกส์
Including the logarithmic spiral created by using a fibonacci sequence.เมื่อรวมกับวงก้นหอยลอการิทึมที่สร้างโดยใช้ลำดับเลขฟีโบนัชชี
It's called a logarithmic spiral.ซึ่งเรียกว่าวงก้นหอยลอการิทึม
The logarithm of the quotient is the excess of the logarithm of the dividend over that of the divisor.ค่าที่ได้จากค่าที่เป็นส่วนเกินของลอการิทึมที่ได้จากเศษจากการหารค่าเฉลี่ยดังกล่าว.
Well, the man's an idiot. He's overemotional.อืม เขาเป็นคนทึมๆ เจ้าอารมณ์ด้วย
"Sam tossed his gigantic darks into the machine."แซมยัดผ้าสีทึมกองใหญ่ใส่ในเครื่องซักผ้า"
He was talking about genetic algorithms, quantum teleportation.เขาพูดถึงอัลกอริทึมของยีนส์ เรื่องการเคลื่อนย้ายสภาวะ
Isomorphic algorithms.ไอโซมอร์ฟิคอัลกอริทึมส์
Okay, who can tell me the significance of Shor's algorithm?โอเค ใครบอกฉันได้บ้างถึงความหมาย ของอัลกอริทึมของ Shor
It's a quantum algorithm used for integer factorization.มันเป็นอัลกอริทึมควอนตัม สำหรับจำนวนเต็มในการแก้ปัญหา
Normally, you dress like the fantasy of a perverted Japanese businessman with a very dark, specific fetish, but I actually dig this look.ปกติเธอก็แต่งตัวเหมือนกับ นักธุรกิจญี่ปุ่นกามวิตถาร กับเครื่องรางสีทึมๆนั่น
So, with this terabytes and terabytes of data on disk, we have to write algorithms which sift through and find that event, that one in 10 million, one in 100 million, one in a billion event that you're looking for.เราจะต้องเขียนอัลกอริทึม ที่ลอดผ่านและพบเหตุการณ์ที่ ว่าเป็นหนึ่งใน 10 ล้านคน หนึ่งใน 100 ล้าน,
It's like there's a cloud following you.เหมือนมีเมฆทึมๆอยู่กับหนูทุกที่
My wife is sitting on a chair someplace. Some gray place.เมียฉันนั่งอยู่บนเก้าอี้ที่ไหนสักแห่ง เป็นที่ทึมเทา
Most guys are fairly clueless.ผู้ชายส่วนใหญ่ โง่ทึมทืบพอสมควร
You say, "How?" And you say, "Pull the rhythm."คุณพูด"ทำยังไง" และคุณพูด "ดึงริทึม"
Rhythm and blues - fuse.ริทึม แอนด์ บลูส์ เป็นฟิวส์
Rhythm. Do it with a Borat accent. AS BORAT:ริทึม พูดในสำเนียงบอราท ดึงร็อดนีย์
It's a deterministic algorithm.มันคืออัลกอริทึมเชิงกำหนด
400)}Kakuta's wife Mitsuko 396)}Kakiuchi's wife Yoshieสามีฉันบอกว่า มันดูทึมๆ ไปสำหรับฉัน ฉันเลยให้โยชิเอะซังไปแล้ว
♪ Just some shade of gray ♪#จะเป็นแค่สีเทาทึมๆ#
I was going for cozy, but then it looked like cozy was one puffy drape away from "grey gardens."ฉันพยายามให้มันดูอบอุ่น และมันก็ดูเหมือนจะอบอุ่น เมื่อไม่มีของตกแต่งเหมือนในสวนทึมทึบ
It seems to match the algorithm the code is based on.ดูเหมือนจะตรงกับอัลกอริทึม ของรหัสนี่นะ
So, I wrote an algorithm.ดังนั้นผมเขียนอัลกอริทึม
Zola's algorithm was on the Lemurian Star.อัลกอริทึมของ Zola อยู่บน Lemurian ดาว
Tell me about Zola's algorithm.บอกฉันเกี่ยวกับอัลกอริทึมของ Zola
Zola's algorithm is a program for choosingอัลกอริทึมของ Zola เป็นโปรแกรม สำหรับการเลือก
Zola's algorithm evaluates people's past to predict their future.อัลกอริทึมของ Zola ประเมินที่ผ่านมาของผู้คน ที่จะทำนายอนาคตของพวกเขา
Algorithm deployed.อัลกอริทึมที่นำไปใช้
I saw your routing algorithm on the worm.ฉันเห็นนายส่งอัลกอริทึม ของหนอนนี่
An algorithm, calculated the average amount of timeอัลกอลิทึม ที่สามารถคำนวณหาเวลาเฉลี่ย
I fed recordings of Sara's voice through a symbolic algorithm.ฉันบันทึกเสียงของซาร่าไว้ ผ่านอัลกอริทึม
I can run a pattern recognition algorithm.ฉันจะลองใช้โปรแกรมอัลกอริทึมจับคู่ตัวเลขดู
E, the base of the natural logarithm system, it's a number, it's a number that emerges from asking:ค่า 'อี' เป็นฐานของฟังก์ชันลอการิทึมธรรมชาติ ค่า 'อี' เกิดจากคำถามว่า
Run predictive algorithmวิเคราะห์อัลกอริทึมความน่าจะเป็น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทึม
Back to top