ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

log

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *log*, -log-

log ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
log (n.) เครื่องมือวัดความเร็วของเรือ
log (vt.) โค่นต้นไม้ See also: ตัดไม้
log (vt.) จดบันทึก See also: บันทึก
log (vt.) เดินเรือหรือเครื่องบินด้วยอัตราเร็ว
log (vt.) ได้ข้อมูลจากการบันทึก
log (vt.) ได้รับความน่าเชื่อถือจากการสะสมชั่วโมงทำงานในเรือหรือเครื่องบิน
log (vi.) ตัดไม้ออกเป็นท่อนๆ See also: เลื่อยไม้เป็นท่อน
log (vt.) ตัดไม้ออกเป็นท่อนๆ See also: เลื่อยไม้เป็นท่อน
log (n.) บันทึกข้อมูลในการเดินทางของเรือหรือเครื่องบิน See also: บันทึก Syn. record of journey
log (n.) บันทึกเหตุการณ์ See also: บันทึก Syn. record of events
log (n.) ไม้ซุง See also: ซุง, ไม้ขอน, ท่อนไม้ Syn. timber, trunk
log (n.) คณิตศาสตร์ลอการิทึม Syn. logarithm
log (sl.) อึ
log off (phrv.) จบการทำงาน (ทางคอมพิวเตอร์) See also: ล๊อคอ๊อฟ Ops. log on
log on (phrv.) เริ่มทำงาน (ทางคอมพิวเตอร์) See also: ล๊อคอิน
log out (phrv.) บันทึกการออกไป
log up (phrv.) ลงบันทึกเวลา See also: ลงเวลา Syn. clock up
logarithm (n.) คณิตศาสตร์ลอการิทึม Syn. log
loge (n.) ห้องเล็ก ๆ See also: คอก
logger (n.) คนตัดไม้ See also: เครื่องตัดหรือยกลากไม้ Syn. lumberjack
loggerhead (n.) การทะเลาะวิวาท See also: การขัดแย้ง
loggerhead (n.) คนโง่เง่า Syn. stupid person, blockhead
loggerhead (n.) เต่าทะเลหัวโตชนิดหนึ่ง
loggerhead (n.) ที่ใส่หมึกมีฐานแบนและกว้าง
loggerhead (n.) เสากลมที่อยู่ท้ายเรือล่าปลาวาฬ
loggia (n.) ที่นั่งในโรงละครที่สร้างเป็นวงเหนือจากพื้นขึ้นไป Syn. theatre balcony
loggia (n.) ระเบียง See also: เฉลียง Syn. balcony, walkway
logging (n.) อาชีพการตัดไม้
logic (n.) ตรรกศาสตร์ See also: ตรรกวิทยา
logic (n.) ระบบการใช้เหตุผล
logic (n.) เหตุผล Syn. reason, sound judgment
logical (adj.) เกี่ยวกับตรรกวิทยา See also: เกี่ยวกับการตัดสินด้วยเหตุผล
logical (adj.) มีเหตุผล See also: ตามเหตุผล, สมควร Syn. reasonable, valid Ops. unreasonable, irrational, illogical
logical (adj.) สอดคล้องกับหลักเหตุผล (ความคิด) See also: สอดคล้องกับหลักตรรกวิทยา Syn. rational, sensible
logical sequence (n.) ลำดับของเหตุผล Syn. chain of reasoning
logician (n.) ผู้เชี่ยวชาญในตรรกวิทยา
logistic (adj.) เกี่ยวกับตรรกวิทยา
logistic (adj.) เกี่ยวกับการคำนวน
logjam (n.) การที่ท่อนซุงในแม้น้ำทับถมกันจนเคลื่อนที่ไม่ได้
logo (abbr.) โลโก้ (คำย่อของ logotype) See also: เครื่องหมาย
English-Thai: HOPE Dictionary
log(ลอก) {logged, logging, logs} n. ซุง,ท่อนซุง,ท่อนไม้. vt., vi. ตัดต้นไม้ออกเป็นท่อน ๆ ,โค่นต้นไม้, See also: logging n.
logarithm(ลอ'กะริธเธิม) n. เลขกำลังของฐาน (base) ที่ทำให้ฐานมีค่าเท่ากับค่าที่กำหนดให้เช่นลอกของฐาน 10 ให้เป็น 100 คือ 323 ใช้อักษรย่อว่า"log"
logarithmic(ลอกะริธ'มิค) adj. เกี่ยวกับ logarithm (ดู), Syn. logarithmical
logger(ลอก'เกอะ) n. คนตัดไม้
loggerhead(ลอก'เกอะเฮด) n. คนโง่,คนทึ่ม
logic(ลอจ'จิค) n. ตรรกวิทยา,ตรรก,เหตุผล,การตัดสินด้วยเหตุผล,การอนุมานด้วยเหตุผล
logical(ลอจ'จิเคิล) adj. มีเหตุผล,เกี่ยวกับตรรกวิทยา,เกี่ยวกับการตัดสินด้วยเหตุผล., See also: logicality n. ดู logical, Syn. clear
logical driveหน่วยบันทึกตรรกะหมายถึง การแบ่งจานเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ออกเป็นส่วน ๆ เพื่อสะดวกในการใช้สอยจานนั้นให้คุ้มค่า เช่น แบ่งฮาร์ดดิสก์ออกเป็น 2 ส่วน ชื่อ C: และ D: ทั้ง ๆ ที่มีเพียงจานเดียว การแบ่งเช่นนี้อาจแบ่งเพื่อใช้เก็บแฟ้มข้อมูลที่ไม่ต้องการให้ใครทราบก็ได้
logical expressionนิพจน์ตรรกะหมายถึงนิพจน์ที่จะให้ค่าตรรกะเท่านั้น เช่น XZ =
logical operatorตัวดำเนินการตรรกะหมายถึง สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม การสร้างแผ่นตารางจัดการ หรือการสร้างฐานข้อมูลเพื่อแสดงถึงสัมพันธภาพระหว่างรายการสองรายการ ตัวดำเนินการดังกล่าวมีด้วยกัน 3 ตัวคือ AND, OR, และ NOT เช่น จะเขียนโปรแกรมสั่งให้เครื่องค้นหา (จากแฟ้มข้อมูลใหญ่ ๆ) คนที่มีรายได้สูงกว่าห้าแสนบาทต่อปี AND ใช้รถเบนซ์รุ่นใหม่สุด (หมายความว่า ต้องมีคุณสมบัติทั้งสองอย่าง) ดู OR เปรียบเทียบ
logician(โลจิช'เชิน) nผู้เชี่ยวชาญในตรรกวิทยา
logicise(ลอจ'จิไซซ) vt. ทำให้มีเหตุมีผล,ใช้หลักตรรกวิทยา
logicize(ลอจ'จิไซซ) vt. ทำให้มีเหตุมีผล,ใช้หลักตรรกวิทยา
loginลงบันทึกเข้าเป็นคำสั่งที่สั่งเชื่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่เข้ากับเครือข่าย เพื่อจะได้ดึงแฟ้มข้อมูลหรือโปรแกรมมาใช้ได้ (อย่างไรก็ตาม บางทีอาจต้องใช้รหัสผ่าน จึงจะเข้าได้)
logistic(โลจิส'ทิค) adj. เกี่ยวกับตรรกวิทยา n. ตรรกสัญลักษณ์,การคำนวณทางคณิตศาสตร์,วิชาคำนวณ,พลาธิการ,การส่งกำลังบำรุงทางทหาร
logistics(โลจิส'ทิคซฺ) n. พลาธิการทางทหาร,การส่งกำลังบำรุงทางทหาร., See also: logistician n. ดูlogistics
logon. รูปแบบที่เป็นสัญลักษณ์,รูปแบบเอกลักษณ์ โลโก (ภาษา) เป็น ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง เขียนขึ้น ไว้โดยมีวัตถุประสงค์ให้เด็ก ๆ ใช้ในการเรียนรู้วิธีใช้คอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นภาษาเชิงสนทนา (conversational language)
logotypen. รูปแบบที่เป็นสัญลักษณ์,รูปแบบเอกลักษณ์
English-Thai: Nontri Dictionary
log(adj) ทำด้วยไม้ซุง
logarithm(n) ลอการิทึม
logger(n) คนตัดไม้
loggerhead(n) คนทึ่ม,คนโง่
logic(n) ตรรกวิทยา,เหตุผล
logical(adj) ตามเหตุผล,ตามหลักตรรกวิทยา
logician(n) นักตรรกวิทยา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
log๑. ลงบันทึก๒. ปูม๓. ล็อก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
logarithmลอการิทึม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
logarithmic differentiationการหาอนุพันธ์โดยลอการิทึม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
loggingการหยั่งธรณี [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
logicตรรกะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
logical comparisonการเปรียบเทียบเชิงตรรกะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
logical expressionนิพจน์ตรรกะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
logical operatorตัวดำเนินการตรรกะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
loginลงบันทึกเข้า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
logistic law of growthกฎการเติบโตตามทรัพยากร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
logisticsการส่งกำลังบำรุง [ดู supply ๑] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
logoตราสัญลักษณ์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
logrollingการช่วยกันเข็น (ร่างกฎหมาย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Logแนวนอน, แท่งยาว [การแพทย์]
Log off ลงบันทึกปิด [คอมพิวเตอร์]
Log on ลงบันทึกเปิด [คอมพิวเตอร์]
Logarithmค่าลบล็อค [การแพทย์]
logarithmic equationสมการลอการิทึม, สมการที่ตัวแปรอยู่ในรูปลอการิทึม  ตัวอย่างเช่น   log x + 2 log 2x + 4 = 0 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Loggingการทำไม้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Logic ตรรกะ [คอมพิวเตอร์]
Logical Fallaciesความผิดพลาดทางตรรกศาสตร์ [การแพทย์]
Logistic Curveสถิติที่คำนวณได้ [การแพทย์]
Logistic regression analysisการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Logisticsการส่งกำลังบำรุง [TU Subject Heading]
Logo ภาษาโลก [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขอน (n.) log Syn. ขอนไม้, ซุง, ท่อนไม้
ขอนไม้ (n.) log See also: timber
ซุง (n.) log See also: timber Syn. ไม้ซุง, ท่อนซุง, ท่อนไม้, ขอนไม้
ท่อนซุง (n.) log See also: timber Syn. ไม้ซุง, ซุง
ท่อนไม้ (n.) log See also: piece of wood
แผ่นไม้ (n.) log See also: lumber, timber, plank Syn. ท่อนไม้
ไม้ (n.) log See also: lumber, timber, plank Syn. ท่อนไม้, แผ่นไม้
ไม้ซุง (n.) log See also: timber, bole, lumber Syn. ขอนไม้, ท่อนไม้
เข้าระบบ (v.) log in See also: logs in, log on, logs on, logs into Ops. ออกนอกระบบ
เข้าสู่ระบบ (v.) log in See also: logs in, log on, logs on, logs into Syn. เข้าระบบ Ops. ออกนอกระบบ
ลอการิทึม (n.) logarithm
เลขยกกำลัง (n.) logarithm
เลขยกกำลัง (n.) logarithm
ความตรึก (n.) logic Syn. ความคิด, ตรรกะ
ตรรก (n.) logic Syn. ความตรึก, ความคิด, ตรรกะ
ตรรกวิทยา (n.) logic
ตรรกศาสตร์ (n.) logic Syn. ตรรกวิทยา
ตรรกะ (n.) logic
eau de cologne (n.) น้ำหอมกลิ่นอ่อน ต้นกำเนิดจากเมืองโคโลญ (Cologne) ในเยอรมัน See also: โอดิโคโลญ, โคโลญ Syn. cologne, eau de toilette, toilet water
eau de toilette (n.) น้ำหอมกลิ่นอ่อน ต้นกำเนิดจากเมืองโคโลญ (Cologne) ในเยอรมัน See also: โอดิโคโลญ, โคโลญ Syn. cologne, toilet water
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I apologize for this intrusionฉันขอโทษด้วยที่บุกรุก
I have come to apologizeฉันมาเพื่อขอโทษ
I think you owe someone an apologyฉันคิดว่าคุณต้องขอโทษใครบางคน
I apologize if I have awoken youขอโทษด้วยถ้าฉันปลุกคุณ
I apologize for causing so much troubleฉันต้องขอโทษด้วยที่สร้างปัญหามากมายเหลือเกิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A strange and scary sound, like a log truck coming at you at 100 miles an hour.เสียงแปลกและน่าตกใจ ราวกับมีรถบรรทุกซุงวิ่งมา ด้วยความเร็ว 100 ไมล์ต่อชั่วโมง
I can work on the log on the bridge, but I won't go back to Medical.ฉันตรวจปูมที่สะพานเรือได้ แต่จะไม่กลับไปห้องพยาบาล
This is the entry log for the last seven days.The entry log for the last 7 days.
I watched Doug log on and type in my details. I saw this being printed out.ฉันเห็นดักเข้าไปในเวปแล้วพิมพ์รายละเอียดของฉัน ฉันเห็นตอนที่มันกำลังปรินท์ออกมา
Want me to make you an ID to log in?จะให้ชั้นทำ ID ให้คุณไว้ล็อคอินหรือเปล่า?
But we got an elevator log ID.แต่เราได้ข้อมูลระบุตัวบุคคลจากลิฟท์.
You're gonna log on to a maintenance terminal and run a prioritized search selecting the accounts of your 10,000 richest customers.คุณจะต้องล็อกออน ไปที่เครื่องบำรุง... ...และเข้าไปเรียงลำดับหา หมายเลขบัญชีลูกค้า 10,000 คนที่รวยที่สุด
Under a log or a burrow somewhere....โพรงไม้ที่ไหนสักแห่ง
If you want to know my first love experience, please log in at 23:00 tonight.]ถ้าคุณอยากรู้เรื่องประสบการณ์รักแรกของฉัน, คืนนี้ กรุณา log in ตอน 23.00 น. ]
You thought if you log in my Blog anonymously, and I won't know who you are.เธอคิดว่าเข้ามาดูโฮมเพจฉันโดยไม่ลงชื่อแล้วฉันจะไม่รู้เหรอว่าเป็นเธอ
Aria, would you please bring up the video log of the night Ethan Shaw died?อาเรีย.. คุณช่วยเปิด บันทึกรายการวีดิโอ
Sequencing video log 1137-Z. Here you are, Major.เรียงลำดับภาพวิดิโอ 1137-ซี รับชมได้ค่ะผู้พัน

log ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
日志[rì zhì, ㄖˋ ㄓˋ, 日志 / 日誌] journal; log (computing)
木筏[mù fá, ㄇㄨˋ ㄈㄚˊ, 木筏] wooden raft; log raft
抽象思维[chōu xiàng sī wéi, ㄔㄡ ㄒㄧㄤˋ ㄙ ㄨㄟˊ, 抽象思维 / 抽象思維] abstract thought; logical thinking
阿奇里斯[Ā qí lǐ sī, ㄚ ㄑㄧˊ ㄌㄧˇ ㄙ, 阿奇里斯] Achilles, figure in Greek mythology, also spelled Akhilleus or Achilleus
赞美[zàn měi, ㄗㄢˋ ㄇㄟˇ, 赞美 / 讚美] admire; applause; praise; to eulogize
阿多尼斯[Ā duō ní sī, ㄚ ㄉㄨㄛ ㄋㄧˊ ㄙ, 阿多尼斯] Adonis, figure in Greek mythology
先进[xiān jìn, ㄒㄧㄢ ㄐㄧㄣˋ, 先进 / 先進] advanced (technology); to advance
代数拓扑[dài shù tuò pū, ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ ㄊㄨㄛˋ ㄆㄨ, 代数拓扑 / 代數拓撲] algebraic topology (math.)
[lǔ, ㄌㄨˇ, 卤 / 鹵] alkaline soil; salt; brine; halogen (fluorine, chlorine etc); crass; stupid
结晶学[jié jīng xué, ㄐㄧㄝˊ ㄐㄧㄥ ㄒㄩㄝˊ, 结晶学 / 結晶學] crystallography
对口[duì kǒu, ㄉㄨㄟˋ ㄎㄡˇ, 对口 / 對口] alternate dialog (comic, musical etc); repartee
积不相能[jī bù xiāng néng, ㄐㄧ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄋㄥˊ, 积不相能 / 積不相能] always at loggerheads (成语 saw); never able to agree with sb; unable to get on with sb
阿蒙[ā méng, ㄚ ㄇㄥˊ, 阿蒙] Amun, deity in Egyptian mythology, also spelled Amon, Amoun, Amen, and rarely Imen
模拟信号[mó nǐ xìn hào, ㄇㄛˊ ㄋㄧˇ ㄒㄧㄣˋ ㄏㄠˋ, 模拟信号 / 模擬信號] analog signal
模拟放大器[mó nǐ fàng dà qì, ㄇㄛˊ ㄋㄧˇ ㄈㄤˋ ㄉㄚˋ ㄑㄧˋ, 模拟放大器 / 模擬放大器] analog amplifier
比方[bǐ fang, ㄅㄧˇ ㄈㄤ˙, 比方] analogy; instance
类比[lèi bǐ, ㄌㄟˋ ㄅㄧˇ, 类比 / 類比] analogy
类比策略[lèi bǐ cè, ㄌㄟˋ ㄅㄧˇ ㄘㄜˋlu:e4, 类比策略 / 類比策略] analogy strategies
类比错误[lèi bǐ cuò wù, ㄌㄟˋ ㄅㄧˇ ㄘㄨㄛˋ ˋ, 类比错误 / 類比錯誤] analogy error
莫霍洛维奇[Mò huò luò wéi qí, ㄇㄛˋ ㄏㄨㄛˋ ㄌㄨㄛˋ ㄨㄟˊ ㄑㄧˊ, 莫霍洛维奇 / 莫霍洛維奇] Andrija Mohorovichich or Mohorovičić (1857-1936), Croatian geologist and seismologist who discovered the Mohorovichich discontinuity or Moho
吆喝[yāo he, ㄧㄠ ㄏㄜ˙, 吆喝] to shout; to bawl; to yell (to urge on an animal); to hawk (one's wares); to denounce loudly; to shout slogans
大脚[dà jiǎo, ㄉㄚˋ ㄐㄧㄠˇ, 大脚 / 大腳] bigfoot (mythological animal popular in the US)
人类学[rén lèi xué, ㄖㄣˊ ㄌㄟˋ ㄒㄩㄝˊ, 人类学 / 人類學] anthropology
人类学家[rén lèi xué jiā, ㄖㄣˊ ㄌㄟˋ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, 人类学家 / 人類學家] anthropologist
前件[qián jiàn, ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄢˋ, 前件] antecedent (logic)
白香词谱[Bái xiāng cí pǔ, ㄅㄞˊ ㄒㄧㄤ ㄘˊ ㄆㄨˇ, 白香词谱 / 白香詞譜] Anthology of ci poems tunes (1795), edited by Xu Menglan 舒夢蘭|舒梦兰, with 100 accessible poems from Tang through to Qing times
选集[xuǎn jí, ㄒㄩㄢˇ ㄐㄧˊ, 选集 / 選集] anthology
集子[jí zi, ㄐㄧˊ ㄗ˙, 集子] anthology; selected writing
知识越多越反动[zhī shi yuè duō yuè fǎn dòng, ㄓ ㄕ˙ ㄩㄝˋ ㄉㄨㄛ ㄩㄝˋ ㄈㄢˇ ㄉㄨㄥˋ, 知识越多越反动 / 知識越多越反動] the more knowledgeable, the more reactionary (absurd anti-intellectual slogan attributed after the event to the Gang of Four 四人幫|四人帮)
抗原决定簇[kàng yuán jué dìng cù, ㄎㄤˋ ㄩㄢˊ ㄐㄩㄝˊ ㄉㄧㄥˋ ㄘㄨˋ, 抗原决定簇 / 抗原決定簇] antigen determinant (causing immunological response); epitope
[qiàn, ㄑㄧㄢˋ, 歉] apologize; deficient; to regret
歉意[qiàn yì, ㄑㄧㄢˋ ㄧˋ, 歉意] apology; regret
谢罪[xiè zuì, ㄒㄧㄝˋ ㄗㄨㄟˋ, 谢罪 / 謝罪] apology (for an offence)
半坡村[bàn pō cūn, ㄅㄢˋ ㄆㄛ ㄘㄨㄣ, 半坡村] archaeological site near Xi'an
太古代[Tài gǔ dài, ㄊㄞˋ ㄍㄨˇ ㄉㄞˋ, 太古代] Archaeozoic (geological era before 2500m years ago)
太古宙[Tài gǔ zhòu, ㄊㄞˋ ㄍㄨˇ ㄓㄡˋ, 太古宙] Archaean (geological eon before 2500m years ago)
考古学家[kǎo gǔ xué jiā, ㄎㄠˇ ㄍㄨˇ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, 考古学家 / 考古學家] archaeologist
考古[kǎo gǔ, ㄎㄠˇ ㄍㄨˇ, 考古] archeology
考古学[kǎo gǔ xué, ㄎㄠˇ ㄍㄨˇ ㄒㄩㄝˊ, 考古学 / 考古學] archeology
合成语音[hé chéng yǔ yīn, ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ ㄩˇ , 合成语音 / 合成語音] assembled phonology

log ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イベントログエントリー[, ibentoroguentori-] (n) {comp} event log entry
インストールログファイル[, insuto-rurogufairu] (n) {comp} installation log file
ガラルファ;ガラ・ルファ[, gararufa ; gara . rufa] (n) doctor fish (Garra rufa); nibble fish; kangal fish; reddish log sucker
グースカ[, gu-suka] (adv) soundly (of sleeping); (sleeping) like a log
削り花[けずりばな, kezuribana] (n) (arch) wooden flower whittled from a log
校倉[あぜくら, azekura] (n) ancient log storehouse
泥の様に寝る[どろのようにねる, doronoyounineru] (v1) (col) to sleep like a log
鰹木;堅魚木[かつおぎ, katsuogi] (n) log on the roof of a shrine set perpendicular to the ridgepole
CB[シービー, shi-bi-] (n) (1) Citizens' Band; CB (radio); (2) (See 転換社債) convertible bond; (3) (See 慢性気管支炎) chronic bronchitis; (4) chemical and biological (weapons); (5) (See センターバック) center back; (6) community business
COSMETS[コスメッツ, kosumettsu] (n) {comp} Computer System for Meteorological Services; COSMETS
IMO[アイエムオー, aiemuo-] (n) (1) (See 国際数学オリンピック) International Mathematical Olympiad; IMO; (2) (See 国際海事機関) International Maritime Organization; IMO; (3) International Meteorological Organization; IMO
IT[アイティー, aitei-] (n) {comp} (See インフォメーションテクノロジー) information technology; IT
LLC[エルエルシー, eruerushi-] (n) (1) {comp} logical link control; LLC; (2) long-life coolant; LLC
WMO[ダブリューエムオー, daburyu-emuo-] (n) (See 世界気象機関) World Meteorological Organization; WMO
アーキオロジー;アーケオロジー[, a-kioroji-; a-keoroji-] (n) archaeology
アームウォマー[, a-muuoma-] (n) arm warmer; knitted sleeve, analogous to a leg warmer
あいまい論理;曖昧論理[あいまいろんり, aimaironri] (n) {comp} fuzzy logic
アクティブロジック機能[アクティブロジックきのう, akuteiburojikku kinou] (n) {comp} active logic function
アクリログアナミン[, akuriroguanamin] (n) acryloguanamine
アストロロジー[, asutororoji-] (n) astrology
アダルトチルドレン[, adarutochirudoren] (n) (1) (col) people psychologically traumatized from being raised in an abusive or dysfunctional family (e.g. by alcoholic parents) (wasei
アトニー[, atoni-] (n) (physiological) atony (ger
アナコン[, anakon] (n) (abbr) {comp} analog computer
アナデジ[, anadeji] (n) (abbr) analog digital
アナログ[, anarogu] (adj-na,n,adj-no) analog; analogue; (P)
アナログRGB[アナログアージービー, anarogua-ji-bi-] (n) {comp} analog RGB (red green blue)
アナログコントローラ[, anarogukontoro-ra] (n) analog controller
アナログコンピュータ[, anarogukonpyu-ta] (n) {comp} analog computer
アナログコンピューター[, anarogukonpyu-ta-] (n) {comp} analog computer
アナログジョイスティック[, anarogujoisuteikku] (n) {comp} analog joystick
アナログシンセサイザー[, anarogushinsesaiza-] (n) analog synthesizer
アナログスイッチ[, anarogusuicchi] (n) {comp} analog switch
アナログスピードメーター[, anarogusupi-dome-ta-] (n) analog speedometer
アナログデータ[, anarogude-ta] (n) {comp} analog data
アナログディジタル変換器[アナログディジタルへんかんき, anarogudeijitaru henkanki] (n) {comp} analog-to-digital converter; AD converter; ADC
アナログディスプレイ[, anarogudeisupurei] (n) {comp} analog display
アナログデジタル変換器[アナログデジタルへんかんき, anarogudejitaru henkanki] (n) {comp} analog-digital converter; AD converter; ADC
アナログ乗算器[アナログじょうざんき, anarogu jouzanki] (n) {comp} analog multiplier
アナログ信号[アナログしんごう, anarogu shingou] (n) {comp} analog signal
アナログ信号処理[アナログしんごうしょり, anarogu shingoushori] (n) analog signal processing
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アクセスログ[あくせすろぐ, akusesurogu] access log
エラーログ[えらーろぐ, era-rogu] error log
ジャーナル[じゃーなる, ja-naru] journal, log
ログ[ろぐ, rogu] journal, log
作譜[さくふ, sakufu] log (i.e. work-file)
承認履歴[しょうにんりれき, shouninrireki] approval log
適合性ログ[てきごうせいろぐ, tekigouseirogu] conformance log
あいまい論理[あいまいろんり, aimaironri] fuzzy logic
アナコン[あなこん, anakon] analog computer (abbr)
アナログ[あなろぐ, anarogu] analog
アナログコンピューター[あなろぐこんぴゅーたー, anarogukonpyu-ta-] analog computer
アナログスイッチ[あなろぐすいっち, anarogusuicchi] analog switch
アナログデータ[あなろぐでーた, anarogude-ta] analog data
アナログディジタル変換器[アナログディジタルへんかんき, anarogudeijitaru henkanki] analog-to-digital converter, A, D converter, ADC (abbr.)
アナログディスプレイ[あなろぐでいすぷれい, anarogudeisupurei] analog display
アナログデジタル変換器[アナログデジタルへんかんき, anarogudejitaru henkanki] AD converter, analog digital converter
アナログポート[あなろぐぽーと, anarogupo-to] analog port
アナログ乗算器[アナログじょうざんき, anarogu jouzanki] analog multiplier
アナログ伝送[アナログでんそう, anarogu densou] analog transmission
アナログ信号[アナログしんごう, anarogu shingou] analog signal
アナログ入力チャネル[アナログにゅうりょくチャネル, anarogu nyuuryoku chaneru] analog input channel (e.g. in process control)
アナログ入力チャネル増幅器[アナログにゅうりょくチャネルぞうふくき, anarogu nyuuryoku chaneru zoufukuki] analog input channel amplifier
アナログ出力チャネル増幅器[アナログしゅつりょくチャネルぞうふくき, anarogu shutsuryoku chaneru zoufukuki] analog output channel amplifier
アナログ割算器[アナログわりざんき, anarogu warizanki] analog divider
アナログ加算器[アナログかさんき, anarogu kasanki] summer, analog adder
アナログ回線[アナログかいせん, anarogu kaisen] analog line (circuit)
アナログ変数[アナログへんすう, anarogu hensuu] analog variable
アナログ掛算器[アナログかけざんき, anarogu kakezanki] analog multiplier
アナログ表現[アナログひょうげん, anarogu hyougen] analog representation
アナログ表示[アナログひょうじ, anarogu hyouji] analog representation
アナログ装置[アナログそうち, anarogu souchi] analog device
アナログ計算機[アナログけいさんき, anarogu keisanki] analog computer
アナログ通信路[アナログつうしんろ, anarogu tsuushinro] analog channel
アナログ除算器[アナログじょざんき, anarogu jozanki] analog divider
アンチコピー技術[アンチコピーぎじゅつ, anchikopi-gijutsu] anti-copying technology (software)
エミッタートランジスタ論理回路[エミッタートランジスタろんりかいろ, emitta-toranjisuta ronrikairo] Emitter-Coupled Transistor Logic, ECTL
エミッタ結合素子[エミッタけつごうそし, emitta ketsugousoshi] ECL, Emitter Coupled Logic
オブジェクト技術[オブジェクトぎじゅつ, obujiekuto gijutsu] object technology
カタログ[かたろぐ, katarogu] catalog (vs), catalogue
カタログドプロシジャ[かたろぐどぷろしじゃ, katarogudopuroshija] cataloged procedure
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
動物園[どうぶつえん, doubutsuen] Thai: สวนที่มีการศึกษาสัตว์ English: zoological gardens
技術[ぎじゅつ, gijutsu] Thai: เทคโนโลยี English: technology

log ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บันทึก[n.] (bantheuk) EN: blog ; web log FR: blog [m] ; bloc [m] ; blogue [m] (Québ.) ; journal personnel [m]
บันทึกเหตุการณ์[n.] (bantheuk hē) EN: log FR: journal de bord [m]
เข้าสู่ระบบ[v. exp.] (khaosū rabo) EN: log in ; logs in ; log on ; logs on ; logs into FR: se connecter
ขอน[n.] (khøn) EN: log ; log lumber FR: bûche [f] ; rondin [m]
ขอนไม้[n. exp.] (khøn māi) EN: log ; timber FR: bûche [f]
ขอนสัก[n.] (khønsak) EN: teak log FR:
โคนต้นไม้[n. exp.] (khōn tonmāi) EN: bole ; trunk ; log FR: tronc d'arbre [m]
ขุดเรือ[v. exp.] (khut reūa) EN: make a boat by hollowing out a log ; make a dugout FR:
กลิ้งไม้[v. exp.] (kling māi) EN: roll a log FR:
ไม้[n.] (māi) EN: log ; stick ; plank FR: bâton [m] ; bâtonnet [m] ; crosse [f]
ไม้ขอน[n.] (māikhøn) EN: lumber ; log ; timber ; bole FR:
ไม้ซุง[n. exp.] (māi sung) EN: log ; timber ; bole ; lumber FR:
นอนอุตุ[v. exp.] (nøn utu) EN: sleep peacefully ; sleep like a log FR:
แพซุง[n. exp.] (phaē sung) EN: log raft FR:
สมุดปูม[n. exp.] (samut pūm) EN: log book FR:
ซุง[n.] (sung) EN: log ; timber ; lumber FR: tronc d'arbre [m]
ทะเบียนเรือ[n. exp.] (thabīen reū) EN: ship's registration document ; ship's log FR:
ทารุ[n.] (thāru) EN: log ; firewood FR:
ท่อนไม้[n. exp.] (thǿn māi) EN: piece of wood ; log FR:
แอนะล็อก[adj.] (aēnalǿk) EN: analog ; analogue FR: analogique
แอนติลอการิทึม [n.] (aēntiløkāri) EN: antilogarithm FR: antilogarithme [m]
อาหารและที่พัก[n. exp.] (āhān lae th) EN: accommodation ; food and lodging FR: repas et logement [mpl]
อักขรวิทยา[n.] (akkharawitt) EN: paleography ; alphabetology FR: paléographie [f]
อรรฆวิทยา[n.] (akwitthayā) EN: axiology FR: axiologie [f]
อาลปนะ[n.] (ālapana) EN: dialogue FR:
อนาคตวิทยา[n.] (anākhotwitt) EN: futurology FR: futurologie [f]
อนาล็อก[n.] (anālǿk) EN: analogue ; analog (Am.) FR: analogue [m]
อันตรายทางชีวภาพ[n. exp.] (antarāi thā) EN: biological hazard FR: risque biologique [m]
อณูชีววิทยา[n. exp.] (anūchīwawit) EN: molecular biology FR: biologie moléculaire [f]
อารัมภบท[n.] (āramphabot) EN: preface ; introduction ; foreword ; prelude ; introductory words ; prologue ; preamble FR: préambule [m] ; prologue [m] ; introduction [f] ; préface [f]
อารัมภกถา[n.] (āramphakath) EN: preface ; introduction ; foreword ; prelude ; introductory words ; prologue ; preamble FR: préambule [m] ; prologue [m] ; introduction [f] ; préface [f]
อาศัย[v.] (āsai) EN: dwell ; inhabit ; live ; lodge ; reside ; settle ; rest ; abide ; stay FR: habiter ; vivre ; résider ; loger ; gîter
อาศัยอยู่[v. exp.] (āsai yū) EN: reside ; stay at ; stay in ; stay overnight FR: loger ; demeurer ; résider ; séjourner ; peupler
อาชญาวิทยา ; อาชญาวิทยา[n.] (ātchayāwitt) EN: criminology FR: criminologie [f]
อาชญาวิทยา = อาชญาวิทยา[n.] (ātyāwitthay) EN: criminology FR: criminologie [f]
อาวุธเชื้อโรค[n. exp.] (āwut cheūar) EN: bacteriological weapon FR: arme bactériologique [f]
อาวุธชีวภาพ[n. prop.] (āwut chīwap) EN: biological weapon FR: arme biologique [f]
อายุรศาสตร์[n.] (āyurasāt) EN: science of medicine ; medicine ; pathology ; therapeutics FR: sciences médicales [fpl] ; médecine [f] ; pathologie [f] ; thérapeutique [f]
อายุทางธรณีวิทยา[n. exp.] (āyu thāng t) EN: FR: âge géologique [m]
ไบโอโลจิคอล[adj.] (bai-ōlōjikh) EN: biological FR: biologique

log ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abrechnungsprotokolldatei {f}accounting log file
Änderungsprotokoll {n}activity log
Änderungsprotokoll {n}amendment log
Online-Tagebuch {n}; Blogblog; weblog; online log
Wagenpass {m}vehicle log book
ABC-Waffen {pl}; atomare, biologische und chemische Waffen [mil.]nuclear, biological, and chemical weapons
Denkvermögen {n} | kreatives Denkvermögen | logisches Denkvermögenability to think | ability to think creatively | ability to reason
Abmeldung {f} (am System) [comp.]logging off; logoff
Spitzentechnologie {f}advanced technology
Agrarökologie {f}Agricultural Ecology
Ahnenforschung {f}genealogical research
Metallographie {f}metallography
Rechenwerk {n}ALU : arithmetic logic unit
Analog-Digitalwandler {m}analog (to) digital converter (ADC)
Analog-Ausgabeeinheit {f}analog output unit
Analog-Digital-Umsetzer {m}analog-digital converter; A/D converter
Analog-Eingabeeinheit {f}analog input unit
Analoganzeige {f}analog display; analogue display
Analogausfall {m}analog failure
Analogdarstellung {f}analog representation
Analogdatenverarbeitung {f}analogue data processing
Analog- und Digitaltechnik {f}analog and digital technology
Analog- und Digital-Oszilloskop {n}analog and digital oscilloscopes
Analog- und Digitalelektronik {f}analog and digital electronics
Analoggröße {f}analog quantity
Analoghilfseingang {m}auxiliary analog input
Analogie {f} | Analogien
Analogkanal {m}analog channel
Androloge {m}; Andrologin
Andrologie {f} [med.]andrology
Anthologie {f}anthology
Anthropologe {f}; Anthropologin
anthropologisch {adv}anthropologically
Antilogarithmus {m}antilogarithm
Apologetik {f}apologetics
Verteidigung {f}apologia
Archäologe {m}archeologist
Archäologie {f} | experimentelle Archäologiearcheology; archaeology | experimental archaeology
Bodenfund {m}archaeological find
archäologisch {adj} | archäologischer Beweis; archäologisches Zeugnisarchaeological | archaeological evidence

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า log
Back to top