ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gray

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gray*, -gray-

gray ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gray (adj.) ทึม See also: มัว Syn. foggy, cloudy Ops. cloudless
gray (n.) สีเทา
gray (adj.) แก่มาก See also: เก่ามาก Syn. ancient, antigue Ops. new, young
gray (vi.) กลายเป็นสีเทา
grayhound (n.) สุนัขพันธ์เกรย์ฮาวนด์สำหรับล่าสัตว์
grayish (adj.) ค่อนข้างเทา See also: มีสีเทาอ่อนๆ Syn. gray, grey
grayish-blue (adj.) สีเทาฟ้า Syn. lead-colored
grayling (n.) ปลาน้ำจืดจำพวก Thymallus
English-Thai: HOPE Dictionary
gray(เกร) adj. สีเทา,มืด,สลัว,ผมหงอก,แก่,ชรา. n. สีเทา,สภาพที่ไม่ได้ย้อมสี v. ทำให้ (กลาย) เป็นสีเทา, See also: grayly adv. grayness n., Syn. grey
gray eminenceผู้ใช้อำนวจในทางที่ผิดหรือเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง
gray matterเนื้อเยื่อประสาทและสมองส่วนที่มีสีเทา
gray scaleสีเทาหมายถึง ความเข้ม/จางของสีเทาที่มีพิสัย (range) จากเข้มสุดไปสู่อ่อนสุด มักใช้ เมื่อไม่สามารถแสดงความแตกต่างของสีได้
gray-financedเกี่ยวกับการโฆษณา
grayback(เกร'แบค) n. สัตว์ขั้วโลกเหนือ
graybeard(เกร'เบียด) n. คนที่เคราสีขาว,คนแก่,นักปราชญ์., See also: graybearded adj.
grayhound(เกร'เฮาดฺ) n. ดูgreyhound
grayish(เกร'อิช) adj. สีเท่า,สีเทาอ่อน ๆ
grayling(เกร'ลิง) n. ปลาน้ำจืด คล้ายปลาเทร้าท์
English-Thai: Nontri Dictionary
gray(adj) สีเทา,สีหมอก,มืด,สลัว,แก่,ชรา,หงอก
graybeard(n) คนแก่,คนชรา,ผู้เฒ่า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
gray codeรหัสเกรย์ [มีความหมายเหมือนกับ cyclic code และ reflected code] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
gray eminenceผู้มีอิทธิพลหลังฉาก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
gray matter; matter, grey; substance, gray; substance, greyเนื้อเทา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
grayหน่วยวัดปริมาณรังสีดูดกลืน, หน่วยวัดปริมาณรังสีดูดกลืน โดย 1 เกรย์ มีค่าเท่ากับ 1 จูล ต่อกิโลกรัมของมวลสาร [นิวเคลียร์]
Gray Matterเนื้อสมองส่วนสีเทา, [การแพทย์]
Gray Scaleระบบสีเทาต่างระดับความเข้ม [การแพทย์]
Grayish Tanสีเทาปนน้ำตาล [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แพ้ผม (v.) be gray prematurely
มอ (adj.) gray See also: somber Syn. มัวๆ, มัว
มัวๆ (adj.) gray See also: somber Syn. มัว
เทา (adj.) gray See also: grey
ผมหงอก (n.) gray-hair See also: hoary hair
ดอกเลา (adj.) grayish See also: greyish Syn. เทา
สีเทา (adj.) dark gray Syn. เทา
หมอก (adj.) dark gray Syn. สีเทา, เทา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The old man was gray and wrinkled, with deep furrows in the back of his neck... ... and his hands had the deep, creased scars from handling heavy fish on the cords.ชายชราเป็นสีเทาและรอยย่น ร่องลึกในด้านหลังของคอของ เขา และมือของเขามีความลึกรอย แผลเป็นรอยพับ
They're gray like us. Let's say 'hello' to them and then get going.เทาเหมือนเรา เดี๋ยวเราทัก แล้วไปต่อเถอะ
And now an oldie but a goodie, Jerry Gray and A String of Pearls,เพลงเก่าแสนเพราะ "สตริงออฟเพิร์ล"จากเจอร์รี่ เกรสครับ
Third table, left. Gray hair.โต๊ะสามทางซ้าย ผมสีเทา ให้ฮากลิ้งเลยนะ
Yes. You got three out of the five votes. The guy with the gray hair was crazy about you.มีคนโหวตให้คุณ 3 คน ผู้ชายผมเทาชอบคุณมาก
But we still have these philosophical arguments about the gray areas.แต่เราก็ยังคงมีเรื่องให้โต้เถียงกัน... ในบริเวณที่เป็นสีเทาของเรา
The gray ceiling on the Earth!The gray ceiling on the Earth
A tall handsome man with a little gray beard.- ผู้ชายสูง ๆ หล่อ ๆ น่ะ - เสียใจ ไม่เห็น เคราสีเงินหน่อย ๆ เห็นไหม
Tall, handsome, little gray beard.เขาสูง รูปหล่อ เคราสีเงิน ๆ
And I'm, what, 60-odd years old and I'm wearing a gray suit.ผมอายุ 60 กว่าๆ สวมสูทสีเทา แล้วก็อื่นๆ
This... is a gray bantam-wing mosquito, which are most common where?ยุงนี่... เป็นยุงก้นป่องสีเทา ซึ่งถูกพบมากที่สุดอยู่ที่ไหน
Hell, they been trying to move my tired, gray behind for ten years.นรกพวกเขาได้พยายามที่จะย้ายเบื่อของฉันสีเทาหลังสำหรับสิบปี.

gray ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
灰领[huī lǐng, ㄏㄨㄟ ㄌㄧㄥˇ, 灰领 / 灰領] gray collar; specialist; technical worker; engineer
[cǎn, ㄘㄢˇ, 黪 / 黲] gray black
[zī, ㄗ, 鲻 / 鯔] Mugil cephalus; gray mullet
椋鸟[liáng niǎo, ㄌㄧㄤˊ ㄋㄧㄠˇ, 椋鸟 / 椋鳥] starling; gray starling (Sturnus cineraceus)
灰色[huī sè, ㄏㄨㄟ ㄙㄜˋ, 灰色] gray; grizzly; pessimistic; gloomy; dispirited; ambiguous
[huī, ㄏㄨㄟ, 灰] gray; ash
葡萄紫[pú tao zǐ, ㄆㄨˊ ㄊㄠ˙ ㄗˇ, 葡萄紫] grayish purple color
[xuàn, ㄒㄩㄢˋ, 駽] gray
斑白[bān bái, ㄅㄢ ㄅㄞˊ, 斑白] grizzled; graying

gray ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
グレー(P);グレイ(P)[, gure-(P); gurei (P)] (adj-na,n) (1) grey (gray); (2) (グレイ only) gray (SI unit of absorbed dose of radiation); (P)
グレーエンジェルフィッシュ;ネズミヤッコ[, gure-enjierufisshu ; nezumiyakko] (n) Gray angelfish (Pomacanthus arcuatus)
グレーコード[, gure-ko-do] (n) {comp} gray code
グレースケール[, gure-suke-ru] (n) {comp} gray scale
グレーゾーン[, gure-zo-n] (n) gray zone; grey zone; (P)
グレーユニコーンフィッシュ[, gure-yuniko-nfisshu] (n) gray unicornfish (Naso caesius, species of Pacific tang)
シルバーグレイ[, shiruba-gurei] (n) silver gray
スレートグレー[, sure-togure-] (n) slate gray
チャコールグレー[, chako-rugure-] (n) charcoal gray
ブラシの木[ブラシのき;ブラシノキ, burashi noki ; burashinoki] (n) (uk) gray bottlebrush (Callistemon speciosus); grey bottlebrush
モスグレー[, mosugure-] (n) greenish gray (wasei
ヨーロッパ山鶉[ヨーロッパやまうずら;ヨーロッパヤマウズラ, yo-roppa yamauzura ; yo-roppayamauzura] (n) (uk) gray partridge (Perdix perdix); grey partridge
何方付かず[どっちつかず, docchitsukazu] (adj-na,n,adj-no) (uk) gray area; grey area; unclear area; uncertain
星葦毛[ほしあしげ, hoshiashige] (n) (obsc) (See 連銭葦毛) dapple gray (horse coat color); dapple grey
灰白質[かいはくしつ, kaihakushitsu] (n) gray matter; grey matter
灰色狼[はいいろおおかみ, haiiroookami] (n) (European) gray wolf (carnivore, Canis lupus lupus); grey wolf
白葦毛[しらあしげ;しろあしげ, shiraashige ; shiroashige] (n) flea-bitten gray (horse coat color); flea-bitten grey
胡麻塩[ごましお, gomashio] (n) sesame and salt; gray hair; grey hair
胡麻塩頭[ごましおあたま, gomashioatama] (n) salt and pepper hair; dark hair streaked with gray
脳漿[のうしょう, noushou] (n) spinal fluid; gray matter; grey matter
若白髪[わかしらが, wakashiraga] (n) prematurely gray hair; prematurely grey hair
虎葦毛[とらあしげ, toraashige] (n) (obsc) (See 連銭葦毛) dapple gray (horse coat color); dapple grey
連銭葦毛[れんぜんあしげ, renzen'ashige] (n,adj-no) dapple gray (horse coat color); dapple grey
黄鶺鴒[きせきれい;キセキレイ, kisekirei ; kisekirei] (n) (uk) grey wagtail (Motacilla cinerea); gray wagtail
黒鵐[くろじ, kuroji] (n) gray bunting; grey bunting
鼠繻子[ねずみじゅす, nezumijusu] (n) gray satin fabric
アークティックグレイリング;アークティック・グレイリング[, a-kuteikkugureiringu ; a-kuteikku . gureiringu] (n) Arctic grayling (Thymallus arcticus)
かすんだ[, kasunda] (adj-f) {comp} grayed
グレーイング[, gure-ingu] (n) graying; greying
グレーカラー[, gure-kara-] (n) gray-collar; grey-collar
グレイオオトカゲ[, gureiootokage] (n) Gray's monitor (Varanus olivaceus, species of carnivorous monitor lizard from Luzon and the Catanduanes Islands in the Philippines)
シルバーグレー[, shiruba-gure-] (n) silver gray; silver grey
スティングレイ[, suteingurei] (n) stingray; stingaree
ニュージーランドミナミアユ[, nyu-ji-randominamiayu] (n) New Zealand grayling (Prototroctes oxyrhynchus)
パールグレー[, pa-rugure-] (n) pearl gray; pearl grey
ロマンスグレー;ロマンス・グレー[, romansugure-; romansu . gure-] (n) (1) silver-gray hair (wasei
利休鼠[りきゅうねずみ, rikyuunezumi] (n) grayish dark green; greyish dark green
北川姫鱒[きたかわひめます;キタカワヒメマス, kitakawahimemasu ; kitakawahimemasu] (n) (uk) Arctic grayling (Thymallus arcticus)
半白;斑白;頒白[はんぱく, hanpaku] (n) (1) grayish color; greyish colour; (2) grizzled hair
屍蝋[しろう, shirou] (n) adipocere; grave wax (greying of the body fats of a corpse which rests in a moist but airless place) (graying)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
グレースケール[ぐれーすけーる, gure-suke-ru] gray scale
かすんだ[かすんだ, kasunda] grayed

gray ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แมงมุมบ้านแถบดำ[n. exp.] (maēngmum bā) EN: Black-banded Jumper ; common house jumper ; gray wall jumper FR:
มอ[adj.] (mø) EN: gray ; somber FR: gris cendré
เนื้อสีเทา[n. exp.] (neūa sī tha) EN: grey matter ; gray matter FR: substance grise [f] ; matière grise [f]
หงอก[v.] (ngøk) EN: turn silver gray ; be graying FR: grisonner
งูปล้องหวายมลายู [n. exp.] (ngū plǿng w) EN: Gray Coral Snake ; Spotted Coral Snake FR:
งูปล้องหวายเทา[n. exp.] (ngū plǿng w) EN: Gray Coral Snake ; Spotted Coral Snake FR:
งูปล้องหวายเทาจุดดำ[n. exp.] (ngū plǿng w) EN: Gray Coral Snake ; Spotted Coral Snake FR:
แพ้ผม[v.] (phaēphom) EN: go gray prematurely FR: avoir les cheveux gris trop tôt
ปลาดุกทะเลดำ[n. exp.] (plā duk tha) EN: black eeltail catfish ; gray eeltail catfish ; canine catfish eel) FR:
ปลาดุกทะเลเทา[n. exp.] (plā duk tha) EN: black eeltail catfish ; gray eeltail catfish ; canine catfish eel) FR:
ปลาดุกทะเลยักษ์[n. exp.] (plā duk tha) EN: black eeltail catfish ; gray eeltail catfish ; canine catfish eel) FR:
ปลาจะละเม็ดเทา[n. exp.] (plā jalamet) EN: Gray pomfret ; Chinese silver pomfret ; Pampus chinensis FR: Pampus chinensis
สีเทา[adj.] (sī thao) EN: grey ; gray (Am.) ; dark grey FR: gris ; grisâtre
เทา[adj.] (thao) EN: grey ; gray (Am.) ; greyish FR: gris ; grisâtre
ดอกเลา [adj.] (døk lao) EN: grayish ; greyish ; silvery FR:
นกแอ่นพง[n. exp.] (nok aen pho) EN: Ashy Woodswallow FR: Langrayen brun [m] ; Langrayen asiatique [m] ; Langrayen cendré [m] ; Langrayen gris [m]
นกเจ้าฟ้าหญิงสีรินธร[n. exp.] (nok Jaofāyi) EN: white-eyed river martin FR: Pseudolangrayen d'Asie [m] ; Aronde asiatique [f] ; Aronde d'Asie [f] ; Pseudolangrayen à lunettes [m]
ผมหงอก[n. exp.] (phom ngøk) EN: gray-hair FR:
ระโยงระยาง[X] (rayōngrayān) EN: a large number of ropes suspended disorderly ; a large number of ; a profusion of ; a mess of FR:
สวาด[adj.] (sawāt) EN: bluish-gray FR:
สีดอกเลา [adj.] (sī døk lao) EN: grayish ; greyish FR:

gray ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grauguss {m}gray iron; gray cast iron
Süßwasserrochen {m} (Potamotygon motoro) [zool.]freshwater stingray
grau {adj} | grauer | am grauestengray [Am.]; grey [Br.] | grayer; greyer | grayest; greyest
Gray-Schnabelwal {m} [zool.]Gray's beaked whale; scamperdown whale; southern beaked whale (Mesoplodon grayi)
gräulich {adj}grayish [Am.]; greyish
Äschenregion {f}grayling region

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gray
Back to top