ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตาก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตาก*, -ตาก-

ตาก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตาก (adj.) shine upon Syn. แบน
ตาก (v.) space out See also: stagger
ตาก (v.) expose oneself to mosquitoes
ตาก (v.) air See also: sun, expose, dry in the air, dry in the sun, bask in the sun, expose to the wind, have some fresh air, take an airing, expose to the sun Syn. ผึ่ง
ตาก (n.) Tak Syn. จังหวัดตาก
ตาก (n.) Tak Syn. จังหวัดตาก
ตาก (v.) air See also: sun, expose, dry in the air, dry in the sun, bask in the sun, expose to the wind, have some fresh air, take an airing, expose to the sun Syn. ผึ่ง
ตาก (adj.) shine upon Syn. แบน
ตาก (v.) space out See also: stagger
ตากผ้า (v.) dry clothes in the sun See also: dry clothes in the air
ตากฝน (v.) be exposed to the rain
ตากลม (v.) take the air See also: take an outing for rest health
ตากล้อง (n.) photographer See also: cameraman, maker of photographs, maker of movie Syn. ช่างภาพ, ช่างกล้อง, ช่างถ่ายรูป
ตากล้อง (n.) photographer See also: cameraman, maker of photographs, maker of movie Syn. ช่างภาพ, ช่างกล้อง, ช่างถ่ายรูป
ตากลับ (n.) state of the eyesight of old people are getting clearer
ตากลับ (n.) rolling eyes Syn. ตาเหลือก
ตากลับ (n.) state of the eyesight of old people are getting clearer
ตากลับ (n.) rolling eyes Syn. ตาเหลือก
ตากล้า (n.) seeding field See also: the earthen dyke around a paddy field, sectional pieces of land for young rice plant Syn. ตาตกกล้า
ตากล้า (n.) seeding field See also: earthen dyke around a paddy field, sectional pieces of land for young rice plant Syn. ตาตกกล้า
ตากวาง (n.) species of bamboo See also: kind of bamboo, Gigantochloa kurzii Gamble (Graminar) Syn. ต้นไผ่, ไผ่ตากวาง
ตากวาง (n.) Gigantochloa kurzii Gamble Syn. ต้นไผ่, ไผ่ตากวาง
ตากสมอง (v.) relax See also: rest Syn. พักผ่อน, ผ่อนคลาย
ตากสมอง (v.) relax See also: rest Syn. พักผ่อน, ผ่อนคลาย
ตากหน้า (v.) endure shame See also: be constantly gazed by the public, be shameless enough to (go and ask his mercy) Syn. แบกหน้า, บากหน้า
ตากอากาศ (v.) vacate See also: take vacation, have a holiday, go to summer resort, go away for summer holidays, avoid (escape) the summer heat, go for a change of air, take an airing, get out in the open Syn. พักผ่อน
ตากแดด (v.) sun See also: expose to the sun, dry in the sun, bask in the sunshine, take a sunbath, put out in the sun Syn. ผึ่งแดด, อาบแดด
ตากแดด (v.) sun See also: expose to the sun, dry in the sun, bask in the sunshine, take a sunbath, put out in the sun Syn. ผึ่งแดด, อาบแดด
ตากแห้ง (v.) dry out
ตากแห้ง (adj.) dry
ตากแห้ง (v.) dry out
English-Thai: HOPE Dictionary
adobe(อะโด' บี) n. อิฐที่ตากแห้ง, สิ่งปลูกสร้างที่ก่อด้วยอิฐ,ผนังดิน., Syn. sun-dried brick
airing(แอ' ริง) n. การตาก,การสนทนาโต้แย้ง (ข้อ คิดเห็น,ข้อเสนอ) ,การเดินหรือขับรถในที่โล่งแจ้ง
aqueous humorของเหลวคล้ายน้ำที่อยู่ในช่องระหว่างกระจกตากับเลนส์ตา
bask(บาสคฺ) {basked,basking,bask} vi. ตากให้อุ่น,ตากแดด,อาบแดด,ได้รับความสุข vt. เผยกับความอุ่นหรือความร้อน
benevolence(บะเนฟ'วะเลินซฺ) n. ความเมตตากรุณา,การกุศล,กุศลกรรม,ของบริจาค,เงินบริจาค, Syn. beneficence
blepharospasmกล้ามเนื้อรอบเบ้าตากระตุก
clemency(เคลม'เมินซี) n. ความมีใจเมตตากรุณาปรานี,ความไม่รุนแรง,การผ่อนผัน,ภาวะเย็นสบาย,ความอำนวย, Syn. leniency
clement(เคลม'เมินทฺ) adj. เมตตากรุณา,ผ่อนผัน,ไม่รุนแรง,เย็นสบาย,อำนวย, Syn. mild
destiny(เดส'ทินี) n. ชะตากรรม,โชคชะตา,เคราะห์กรรม,พรหมลิขิต, Syn. fate
doom(ดูม) n. เคราะห์ร้าย,ชะตาขาด,ความตาย,ความหายนะ,คำพิพากษา,วาระสุดท้าย,วาระที่โลกาวินาศ vi. กำหนด,ถึงวาระ,ประณาม,พิพากษา,ชี้ชะตากรรม, Syn. fate,adverse fate
fate(เฟท) {fated,fating,fates} n. โชคชะตา,พรหมลิขิต,เคราะห์กรรม,เวร,ความหายนะ,ความตาย,จุดจบ. vt. โชคชะตากำหนด, Syn. fortune
sunglasses(ซัน'กลาสซิส) n. แว่นตากันแดด
goggle(กอก'เกิล) n. แว่นตากันลม,การจ้องเขม็ง,การกลอกตา. v.,adj. จ้องเขม็ง,กลอกตา, See also: goggles n.,pl. แว่นตากันลม
hack(แฮค) v. ฟัน,ตัด,สับ,คราด,ทำให้เสียหาย,ทำให้ได้รับบาดเจ็บ,ทำให้เสียรูปร่าง,ไอครอก ๆ ,เตะแข้ง,ไปเรื่อยเปื่อย,เที่ยวเตร่ n. การฟัน,การตัด,การสับ,การไอครอก ๆ ,นักเขียนรับจ้าง,ม้าแก่, ม้าที่ให้เช่า , แท็กซี่,หิ้งตากอาหาร, Syn. chop,cut
heart rateอัตาการเต้นของหัวใจมีค่าประมาณ 70 ครั้ง/นาที เด็กเล็กมีอัตราการเต้นเร็วกว่านี้คือประมาณ 130 ครั้ง/นาที
hospitable(ฮอส'พิทะเบิล) adj. มีมิตรไมตรีจิต,มีอัธยาศัย,ชอบต้อนรับแขก,ตอนรับขับสู่,เมตตากรุณา,ต้อนรับความคิดใหม่ ๆ, See also: hospitably adv., Syn. cordial,receptive
humane(ฮิว เมน') adj. มีมนุษยธรรม,เห็นอกเห็นใจ,มีเมตตากรุณา,เกี่ยวกับมนุษยวิทยา., See also: humanely adj. humaneness n., Syn. compassionate,kind
humanise(ฮิว'เมินไนซ) vt.,vi. ทำให้จิตใจเมตตากรุณา,ทำให้มีลักษณะของมนุษย์,กลายเป็นลักษณะของมนุษย์., See also: humanisation,humanization n. humaniser,humanizer n., Syn. scholar
humanist(ฮิว'เมินนิสทฺ) n. ผู้ศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์,ผู้มีใจเมตตากรุณามนุษย์, See also: humanistic adj. humanistically adv.
humanize(ฮิว'เมินไนซ) vt.,vi. ทำให้จิตใจเมตตากรุณา,ทำให้มีลักษณะของมนุษย์,กลายเป็นลักษณะของมนุษย์., See also: humanisation,humanization n. humaniser,humanizer n., Syn. scholar
karma(คาร์'มะ) n. กรรม,กรรมสนอง,เคราะห์ผลของการกระทำ,ชะตากรรม,โชคชะตา., See also: karmic adj.
kismet(คิส'เมท) n. ชะตากรรม,โชคชะตา,พรหมลิขิต, See also: kismetic adj.
lot(ลอท) {lotted,lotting,lots} n. สลาก,ฉลาก,การจับฉลาก (ฉลาก) ,ส่วนแบ่ง,โชคชะตา,ชตากรรม,ผืนดิน,ประเภทของคน,ชุด,รุ่น,ภาษี,ทั้งมวล,กอง,ทั้งหมด v. จับฉลาก,จับสลาก,แบ่งออกเป็นส่วน ๆ abbr. left occiput transverse, Syn. part,quota
nystagmusอาการตากระตุก
season(ซี'เซิน) n. ฤดู,คราว,กาล,ฤดูกาล,เทศกาล,หน้า,ตัวกำหนดเวลา,ตั๋วฤดู,ระยะเวลา,ช่วงเวลา vt. ปรุง,ปรุงรส,เพิ่มรสชาด,คุ้นเคย,ประสบการณ์,ตากให้แห้ง. vi. ปรุง,ปรุงรส,คุ้นเคย., See also: seasonedly adv. seasoner n. -Phr. (in season หน้า (มะม่วง,ลิ้นจี่
sun(ซัน) n. ดวงอาทิตย์ vt.,vi. ตากแดด,ผึ่งแดด., Syn. hub,center
sun-cured(ซัน'เคียวดฺ) adj. (ปลา,เนื้อ) ตากแดดจนแห้ง
sundried(ซัน'ไดรดฺ) adj. (ผลไม้,เนื้อ) ตากแห้ง
tan(แทน) vt. ฟอกหนัง,ทำให้เกรียม,ตากจนเป็นสีน้ำตาล,เกรียมเป็นสีน้ำตาล. n. สีน้ำตาล,สีเกรียมจากการตากแดด,สีกรำแดด,เปลือกไม้นิ่ม (จำพวกหนึ่ง) ,รองเท้าหนังสีน้ำตาล adj. สีน้ำตาล,สีเกรียมจากการตากแดด., See also: tannable adj. tannish adj.
visor(ไว'เซอะ,วิส'เซอะ) n. เกราะหน้า,กะบังหมวก,เครื่องบังแสงอาทิตย์หน้าที่นั่งรถยนต์,แผ่นกันแดด,แว่นตากันแดด. vt. ปิดบังด้วยอุปกรณ์ดังกล่าว,ปิดบัง., Syn. vizor
weather-beaten(เวธ'เธอะบีท'เทิน) adj. เสื่อมเสียเนื่องจากถูกอากาศ,สึกกร่อน,ผ่านการตากแดดตากฝน,คล้ำแดดคล้ำฝน
whirlpool(เวิร์ล'พูล) n. น้ำวน (ชตากรรม)
windy(วิน'ดี) adj. มีลมแรง,มีลม,ตากลม,ถูกลม,คล้ายลม,คุยโว,คุยโม้,พูดไร้สาระ, See also: windily adv. windiness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
airing(n) การตาก,การตากอากาศ
bungalow(n) บังกะโล,บ้านพักตากอากาศ
humanise(vt) ทำให้เป็นมนุษย์,ทำให้ใจอ่อน,มีเมตตากรุณา
bask(vi,vt) ตากแดด,อาบแดด,ได้รับความสุข
benevolence(n) ความเมตตากรุณา,การบำเพ็ญคุณประโยชน์
cameraman(n) ช่างภาพ,ตากล้อง,คนถ่ายภาพ,คนถ่ายรูป
clement(adj) ไม่ถือโทษ,ผ่อนผัน,เมตตากรุณา,ไม่รุนแรง
clotheshorse(n) ราวตากผ้า,โครงตากผ้า
destiny(n) โชคชะตา,ชะตากรรม,เคราะห์กรรม,พรหมลิขิต
fortune(n) ความมั่งคั่ง,โชคชะตา,เคราะห์,โชคลาภ,ชะตากรรม
goggles(n) แว่นตากันแดด
hospitable(adj) ใจดี,ต้อนรับขับสู้,อารี,มีเมตตากรุณา,มีอัธยาศัย
humane(adj) มีเมตตากรุณา,มีน้ำใจ,มีมนุษยธรรม
humanize(vt) ทำให้เป็นมนุษย์,ทำให้ใจอ่อน,มีเมตตากรุณา
outing(n) การตากอากาศ,การออกนอกบ้าน
photographer(n) ช่างถ่ายรูป,ตากล้อง,ช่างภาพ
predestination(n) โชคชะตา,พรหมลิขิต,ชะตาชีวิต,ชะตากรรม
sty(n) ตากุ้งยิง,เล้าหมู,ที่สกปรก
visor(n) หมวกเหล็ก,ปีกหมวกตอนหน้า,กะบัง,แว่นตากันแดด
vizor(n) หมวกเหล็ก,ปีกหมวกตอนหน้า,กะบัง,แว่นตากันแดด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fate dramaละครชะตากรรม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
nystagmus, jerk; nystagmus, pendularอาการตากระตุกแกว่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ocular ataxia; nystagmus; nystaxis; talantropiaอาการตากระตุก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
resortสถานพักตากอากาศ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
winking spasm; spasm, nictitatingอาการหนังตากระตุก, อาการตาเขม่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Azurite or Chessylite อะซูไรต์ หรือ เชสสีไลต์ แหล่ง - พบเป็นแร่ทุติยภูมิในจังหวัดตาก สงขลา และอุตรดิตถ์ พบทั่วไปในแหล่งแร่ทองแดง ประโยชน์ - เป็นสินแร่ทองแดงมีความสำคัญเป็นอันดับรอง และไม่ค่อยแพร่หลายเท่ามาลาไคต์ [สิ่งแวดล้อม]
Base Metal กลุ่มแร่โลหะพื้นฐาน แร่โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก ซึ่งมีหลายชนิดต่าง ๆ กัน ได้แก่ - แร่ทองแดง พบในจังหวัดเลย ลำปาง เชียงราย แพร่ ตาก กระบี่ - แร่ตะกั่ว พบในจังหวัดกาญจนบุรี พัทลุง - แร่สังกะสี พบในจังหวัดกาญจนบุรี ตาก - แร่พลวง พบในจังหวัดลำปาง ลำพูน ตาก ชลบุรี กาญจนบุรี สตูล - แร่ดีบุก พบในจังหวัดเชียงใหม่ ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง สงขลา ตะกั่วป่า [สิ่งแวดล้อม]
Galena กาลีนา แหล่ง - พบที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง แพร่ ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย เลย สกลนคร นครพนม อุบลราชธานี กาญจนบุรี เพชรบุรี นครศรีธรรมราช และยะลา ประโยชน์ - เป็นสินแร่ตะกั่วและเงิน โลหะตะกั่วทำแบตเตอรี่ หุ้มสายเคเบิลใหญ่ ๆ ที่ฝังใต้ดิน ทำตะกั่วบัดกรี ลูกปืน โลหะตัวพิมพ์ [สิ่งแวดล้อม]
Garnet การ์เนต หรือ โกเมน แหล่ง - พบที่จังหวัดจันทบุรี ตราด ส่วนที่เกิดอยู่กับหินแปรชนิดหินไนส์ หินชีสต์หรือในหินแกรนิต พบเกือบทุกจังหวัด ภาคเหนือพบที่จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง เชียงราย ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลงไปทางใต้พบทุกจังหวัด ทางภาคตะออกพบที่ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ประโยชน์ - เป็นรัตนชาติที่มีราคาไม่สูงนัก ประโยชน์อย่างอื่น คือ ใช้ทำเป็นหินขัด และกระดาษทราย เพราะเหตุที่มีความแข็งสูง [สิ่งแวดล้อม]
Oil Shaleหินน้ำมัน มีลักษณะคล้ายหินดินดาน สีน้ำตาลอ่อนจนถึงน้ำตาลแก่ มีอินทรียสารที่เรียกว่าเคโรเจน (Kerogene) เป็นสารน้ำมันอุ้มอยู่ในเนื้อหิน ถ้าจุดไฟจะติดไฟ ชาวบ้านจึงเรียกว่า หินติดไฟหรือหินดินดานน้ำมัน ซึ่งจะใช้ประโยชน์ในการกลั่นเอาน้ำมันใช้เป็นเชื้อเพลิงและประโยชน์อื่นๆ แหล่งหินน้ำมันที่สำคัญในประเทศไทยได้แก่ แหล่งที่อำเภอแม่สอด-แม่ระมาด และที่อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก แหล่งบ้านป่าคา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และแหล่งที่อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ [ปิโตรเลี่ยม]
Resort architectureสถาปัตยกรรมสถานตากอากาศ [TU Subject Heading]
Smithsonite สมิทซอไนต์ แหล่ง - พบในแหล่งตะกั่วสังกะสี จังหวัดกาญจนบุรี แหล่งตะกั่วบ่องาม จังหวัดกาญจนบุรี อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประโยชน์ - นำมาแยกเอาสังกะสีออกและนำไปถลุงเป็นสินแร่สังกะสีที่สำคัญ นอกจากนี้ยังอาจนำมาทำเป็นหินประดับก็ได้ [สิ่งแวดล้อม]
Sunglassesแว่นตากันแดด [TU Subject Heading]
Orthoclase ออร์โทเคลส แหล่ง - ในประเทศไทย พบอยู่ในหินแกรนิต เปกมาไทต์และไนส์ทุกแหล่ง แหล่งใหญ่พบในเปกมาไทต์ ที่จังหวัดราชบุรี เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน กาญจนบุรี อุทัยธานี และตาก ประโยชน์ - แร่ชนิดนี้จัดเป็นกลุ่มแร่เฟลด์สปาร์ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบ อุตสาหกรรมแก้ว [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
Tak (n.) ตาก
dehumidify (vt.) ตากแห้ง Syn. freeze-dry Ops. moisten
desiccate (vt.) ตากแห้ง Syn. dehumidify, freeze-dry Ops. moisten
dessicate (vt.) ตากแห้ง See also: ทำให้แห้ง, คั่ว Syn. dry, shrivel Ops. moisten, wet
parch (vt.) ตากแห้ง See also: ทำให้แห้ง, คั่ว Syn. dessicate, dry, shrivel Ops. moisten, wet
airing (n.) การตากลม See also: การผึ่งลมเพื่อให้แห้ง
amiability (n.) ความเมตตากรุณา See also: มุทิตา, ความหวังดี Syn. ruthfulness, kindness Ops. kindlessness, ruthlessness
benevolence (n.) ความเมตตากรุณา See also: คุณงามความดี, ความใจดี Syn. generosity Ops. stinginess
cottage (n.) ที่พักตากอากาศหลังเล็กๆ
dark glasses (n.) แว่นตากันแดด See also: แว่นกันแดด Syn. eyeglass
desiccated (adj.) ซึ่งตากแห้งเพื่อถนอมอาหาร See also: ทำให้แห้ง
destiny (n.) ชะตากรรม See also: เคราะห์กรรม Syn. fortune, karma, doom
epilog (n.) บทส่งท้ายของงานวรรณกรรม (ซึ่งมักจะกล่าวถึงชะตากรรมของตัวละคร) Syn. postscript Ops. prologue
epilogue (n.) บทส่งท้ายของงานวรรณกรรม (ซึ่งมักจะกล่าวถึงชะตากรรมของตัวละคร) Syn. postscript Ops. prologue
flake (n.) แผ่นไม้สำหรับตากหรือผึ่งปลา
goggles (n.) แว่นตากันลม / ฝุ่น Syn. glasses
good-naturedly (adv.) ด้วยใจเมตตากรุณา
hack (n.) หิ้งตากอาหาร
handsome (adj.) เมตตากรุณา See also: โอบอ้อมอารี, ใจดี, ใจกว้าง
haymaker (n.) คนตัดหญ้าและนำหญ้าไปตาก
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Get out of my sight before I lose my temperไปให้พ้นจากสายตาก่อนที่ฉันจะโมโห
You have to fight your destiny!เธอจะต้องสู้กับชะตากรรมของตนเอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hanging the laundry out back. And you keep your voice down.ตากผ้าอยู่หลังบ้าน พูดเบาๆได้มั้ยเนี่ย
These balls on your butts.ตากลมคู่นี้จ้องก้นพวกเธออยู่
His round eyes and pointy nose.ตากลมโตของเขา จมูกที่ได้รูป
Eyes as big as an Italian woman, nose as sharp as a Greek girl legs as slim as a Chinese girl, teeth as beautiful as an American girl complexion as good as a British girl and...ตากลมโตต้องผู้หญิงอิตาเลี่ยน จมูกได้รูปต้องผู้หญิงกรีก ขาเรียวสวยต้องผู้หญิงจีน ฟันเรียงสวยต้องผู้หญิงอเมริกา ผิวพรรณที่ดีต้องสตรีชาวอังกฤษ แล้วก็...
Cinematographer - LEE Mo-gae Lighting - OH Seung-cheolตากล้อง /ลี โม กี \ไฟ /โฮ ซึล-ซู\เพลง /โช ซุง-วู(MF)\แก้ไข/ ลี อุน-โซ
Camera guys, you're holding me up. Let's go!ตากล้อง คุณขวางทางผม ไปเร็ว
Our cameraman, on hand to shoot the game, captured images of the students on their way to the hospitalตากล้องของทางสถานี ซึ่งกำลังถ่ายทอดการแข่งขัน ได้บันทึกภาพขณะเหล่านักเรียน ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไว้ได้
Her cameraman, Steve Downey, was still rolling when it happened.ตากล้องของเธอ สตีฟ ดาวน์นีย์ ยังคงถ่ายภาพอยู่ขณะที่เกิดเหตุ
That fellow that took my photo earlier in the day had... gave me $20 for my photo rights,ตากล้องนั่นมาถ่ายรูปผมตอนเช้า แล้วบอกจะให้ผม 20 เหรียญ ถือเป็นค่าลิขสิทธ์
The cameraman turned off his camera and broke up the fight.ตากล้องปิดกล้อง แล้วเข้าไปห้ามการสู้กัน
Googly eyes? Shirley, it's okay.ตากลิ้งกลมเหรอ? เชอร์ลีย์ ไม่เป็นไรหรอก
(Pencil scratches) Grandma and grandpa are on vacation.ตากับยายก็ไปเที่ยวกัน
Well, señor tequila's not going to be treating you very well.ตากี่ล่าดูจะไม่ค่อยช่วยสงเคราะห์คุณได้ดีเลยนะ
I'm taking you to your dad so he can look after you.ตาก็เลยต้องพาแกไปหาให้พ่อแกเลี้ยง
You shouldn't drink so much.ตาก็ไม่น่าดื่มซะเยอะ
The illusion went with it.เเล้วภาพลวงตาก็มลายหายไป
Kindliness and sincerity, and if you'll forgive me, modesty, mean more to a husband than all the wit and beauty in the world.นั่นคือ ความเมตตากรุณา ความจริงใจ เเละความถ่อมตน ซึ่งมีความหมายกับคนเป็นสามี มากยิ่งกว่าไหวพริบเเละความงามใดๆ ในโลก
The inmates eye one another fearfully, on the lookout for the familiar symptoms:ก็จะนั่งมองตากันด้วยความหวาดหวั่น เพื่อดูว่า มีอาการที่คุ้นเคยเหล่านี้หรือไม่
They look after friends who are worse off.พวกเขาดูแลเพื่อนร่วมชะตากรรม ที่มีสภาพย่ำแย่
Power to use against us... with the army the Pentagon trains... and the tanks that Wall Street sells.{\cHFFFFFF}อำนาจที่จะใช้กับเรา ... {\cHFFFFFF}กับกองทัพที่เพนตากอนรถไฟ ... {\cHFFFFFF}และรถถังที่วอลล์สตรีทขาย
Of course I don't expect you to see eye to eye with me...ที่จะได้เห็นกับตากับฉัน แค่ฉันมั่นใจว่าเราสามารถตกลงที่จะ แตกต่าง อะไร?
I've seen the humane way they treat humans here.ลิงที่นี่ไม่ถูกชะตากับมนุษย์
Avoid each other's eye a bit Less often each day The ice will soften each dayแต่ละวันที่อยู่ใกล้ เราจะหลบสายตากันน้อยลง
He attended prayer breakfasts and asked for God's blessing with the Joint Chiefs of Staff right in the war room of the Pentagon.เขาสวดตอนอาหารเช้า และขอให้พระเจ้าประทานพร กับจนท.ชั้นสูงที่ร่วมงานกับเขา ในวอร์รูมที่เพนตาก้อน
I know how hard it is, in these times, to have faith.ผมรู้ว่าในเวลาอย่างนี้ การเชื่อเรื่องชะตากรรมมันยากแค่ไหน
But maybe if you could have the faith to start with maybe the times would change.แต่ถ้าคุณมีชะตากรรมเป็นการเริ่มต้น เวลามันอาจจะเปลี่ยนแปลง คุณเปลี่ยนแปลงมันได้
One pair sunglasses.แว่นตากันแดด หนึ่งอัน
We got a full tank of gas, half a pack of cigarettes... it's dark and we're wearing sunglasses.เรามี น้ำมันเต็มถัง บุหรี่ครึ่งตั้ง มันมืดและเรากำลังใส่แว่นตากันแดด
My life fades the vision dims.ชีวิตอับเฉา ...สายตาก็พร่ามัว
I wonder why the Pentagon would send a full bird Colonel to handle this?ผมสงสัยว่าทำไมเพนตากอนจะ ส่งพันเอกนกเต็มในการจัดการนี้
But he holds a sensitive security post in the Pentagon.แต่เขาเป็นคนดูแลด้านความปลอดภัย ในเพนตากอนนะ
Colonel Mustard has a top-secret Pentagon job.ผู้พันมัสตาร์ดทำงานลับ ในเพนตากอน
He's a repair supervisor in dia's code-breaking arm at the pentagon. wiggled into supervisor's pay through an f-section.ช่างซ่อมบำรุง นักถอดรหัสที่เพนตากอน
Mama, don't be afraid to open your eyes.เธอ ไม่ต้องกลัวหรอก ลืมตาก็ได้นะ
You don't go squawking to the cops after you boosted a car, you idiot.นายอย่าได้ไปกระโตกกระตากกับตำรวจเชียว นายเพิ่งจะไปขโมยรถเขามานะ ไอ้ปัญญาอ่อน
And the Women's Auxiliary barfed all over the Benevolent Order of Antelopes.และพวกสงเคราะห์สตรีอ้วก รด คณะผู้เมตตากวางแอนเทโล้ป
I'm sure she had her eye on that skirt for a long time.ฉันแน่ใจว่าเธอหมายตากระโปงนั่น ไว้นานแล้ว
Watch and be amazedพอกินนี่แล้ว น้ำตาก็จะไหล
I'm not saying I'd like to build a summer home here, but the trees are actually quite lovely.ข้าไม่ได้บอกว่าอยากสร้างบ้านตากอากาศหน้าร้อนที่นี่หรอกนะ แต่ ต้นไม้ที่นี่ก็สวยดีเหมือนกันนี่นา
And she plucked out this frog's eye and she flicked it at me and it stuck on my neck.ควักตากบ แล้วดีดใส่ผม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตาก
Back to top