ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัก*, -ตัก-

ตัก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัก (n.) lap Syn. หน้าขา
ตัก (v.) scoop See also: dip, draw, fetch, get, ladle Syn. ช้อน
ตักตวง (v.) grab See also: seize, take a lot of Syn. หาประโยชน์, กอบโกย
ตักน้ำ (v.) bail out See also: pump, scoop water out, throw water out
ตักบาตร (v.) give food offerings to a Buddhist monk See also: put food offerings into a Buddhist monk´s bowl, give alms to a Buddhist monk, put food in the bowls of Buddhist priests in the morning Syn. ใส่บาตร
ตักออก (v.) slash See also: cut, reduce Syn. ตัด, ตัดทอน, หักออก, ลบออก, ผ่า, ฟัน, ซอย Ops. เพิ่ม, เติม
ตักเตือน (v.) warn See also: caution, advise, counsel, remind, admonish, reprimand, reprove, rebuke, reproach Syn. เตือน, ว่า, ต่อว่า, ตำหนิ, ติเตียน, ตำหนิติเตียน
English-Thai: HOPE Dictionary
admonish(แอดมอน' นิช) vt. ตักเตือน, ให้สติ, ว่ากล่าว, ห้าม. -admonishment n.
admonition(แอดมอนนิช' เชิน) n. การตักเตือน, Syn. reproof ###A. admire)
admonitor(แอดมอน' นิเทอะ) n. ผู้ตักเตือน
admonitory(แอดมอน' นิโทรี) adj. ซึ่งตักเตือน, Syn. censuring, warning)
applicator(แอพ'พลิเค'เทอะ) n. อุปกรณ์ง่าย ๆ เครื่องมือง่าย ๆ (เช่นที่ตักหรือช้อน)
bubble memoryหน่วยความจำแบบฟองหมายถึง หน่วยความจำชนิดหนึ่งที่สามารถเก็บข้อมูลไว้ใด้แม้ว่าไฟฟ้าจะดับไปแล้วก็ตาม นิยมใช้กันมากสำหรับคอมพิวเตอร์ขนาดวางตัก (laptop) หรือคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ๆ ที่ไม่มีเนื้อที่มากพอที่จะมีฮาร์ดดิสก์ได้
buckern. ม้าที่กระโดดหลังโก่ง,คนงานยุ้งฉาง,คนงานตักถ่านหินหรือยกของ
bucket(บัค'คิท) {bucketed,bucketing,buckets} n. ถังน้ำ,ถัง,ถังหิ้ว,ถังขุดดิน,ใบกังหัน,ใบเครื่องจักร,พลั่วขุดดิน,เรือหรือรถใหญ่ที่เก่า,ตะโพก. -Id. (kick thebucket ตาย) vt. เอาถังใส่,เอาถังตัก,ขี่ม้าเร็วและหักโหม
caution(คอ'เ'ชิน) {cautioned,cautioning,cautions} n. ความระมัดระวัง,การตักเตือน,การคาดโทษ -v. เตือน,แนะนำ, See also: cautioner n. cautionary adj.
charge(ชาร์ดจฺ) vt. บรรจุ,ประจุ,อัดไฟ,ทำให้เต็ม,วางเงื่อนไข,สั่ง,ตักเตือน,แนะนำ,กล่าวหา,ฟ้องร้อง,เรียกเก็บเงิน,โจมตี,เป็นภาระ บันทึกเป็นหนี้ -vi. พุ่งเข้าไป,พุ่งไปข้างหน้า,โจมตี,เรียกเก็บ,หมอบลง (ตามคำสั่ง) -n. การอัดประจุไฟฟ้า,กระแสไฟที่อัด,ปริมาณดินระเบิด,ภาระ
chasten(เช'เซิน) {chastened,chastening,chastens} vt. ตักเตือน,สั่งสอน,ลงโทษ,สกัด,ระงับ,ทำให้บริสุทธิ์,ทำให้เบาบาง, See also: chasteningly adv. chastener n. chastenment n.
cmos(ซีมอส) ย่อมาจากคำว่า complementary metal-oxide semiconductor หมายถึง วงจรที่ออกแบบไว้เป็นพิเศษ เพื่อการประหยัดกระแสไฟ วงจรซีมอสนี้มักจะใช้ในของชิ้นเล็ก ๆ เช่น นาฬิกาข้อมือ เครื่องคิดเลข คอมพิวเตอร์ขนาดวางตัก (laptop) หรือส่วนที่เก็บวันเวลา (date/time) ในเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป
counsel(เคา'เซิล) {counselled,counselling,counsels} n. คำแนะนำ,คำปรึกษา,คำตักเตือน,วัตถุประสงค์,แผนการ,ข้อคิดเห็น,ทนายความ,ที่ปรึกษากฎหมาย -v. ให้คำแนะนำ,ให้คำปรึกษา,แนะนำ., See also: counselable,counsellable adj., Syn. suggesti
desktop computerคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะหมายถึง ไมโครคอมพิวเตอร์ขนาดพอที่จะวางอยู่บนโต๊ะทำงานได้สบาย ๆ ในปัจจุบัน เครื่องคอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงทุกที โดยปกติ เราจะถือว่า คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนั้นมีขนาดใหญ่กว่าขนาดกระเป๋าหิ้ว (portable) ซึ่งก็ยังใหญ่กว่าขนาดวางตัก (laptop) และขนาดโน้ตบุ๊ก (notebook)
dessertspoon(ดิเซิร์ท'สพูน) n. ช้อนตักขนมหวานมีขนาดระหว่างช้อนโต๊ะและช้อนชา
dip(ดิพ) {dipped,dipping,dips} vt.,n. (การ) จุ่ม,แช่,จ่อม,จม,ลด,ตัก,เอียง,ล้วง,ล้วงความ,พลิกอ่าน.
dredge(เดรดจฺ) n. เรือขุดเลน,เครื่องตักตัวอย่าง vt. ขุดเลน,ขุดลอก,ลอก ตักตัวอย่างใต้พื้นน้ำ vt. โปรยด้วยผง,โปรยด้วยแป้ง, See also: dredger n.
exhort(เอคซอร์ทฺ') v. เคี่ยวเข็ญ,แนะนำ,ตักเตือน,สนับสนุน., See also: exhortation n. exhorter n.
expostulate(อิคซพอส'ชะเลท) vi. เตือน,ตักเตือน,ว่ากล่าว,ทัดทาน, See also: expostulation n. expostulator n. expostulatory,expostulative adj., Syn. warn
handheldขนาดมือถือเป็นคำบอกขนาดของไมโครคอมพิวเตอร์ที่เล็กกว่าขนาดวางตัก (laptop) และขนาดโน้ตบุ๊ก (notebook) มีลักษณะคล้ายเครื่องคิดเลขที่มีหน่วยความจำ มีสูตรคณิตศาสตร์ต่าง ๆ เก็บไว้
injunction(อินจังคฺ'เชิน) n. คำสั่ง,คำสังศาล,คำตักเตือน., See also: injunctive adj., Syn. order
knee(นี) n. เข่า,ตัก,vt. กระทบด้วยเข่า,แตะด้วยเข่า
lading(เล'ดิง) n. การบรรทุก,การใส่,การตักของบรรทุก,น้ำหนักบรรทุก,การกดดัน
gas plasma displayจอภาพก๊าซพลาสมาหมายถึง จอภาพพิเศษที่ออกแบบให้ใช้เฉพาะกับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดวางตัก (laptop) จอภาพชนิดนี้จะให้ความสว่างเรืองรองออกเป็นสีส้ม ดูคล้าย ๆ กับกัมมันตภาพรังสี ใช้กำลังไฟสูง ราคาแพง และมักจะไม่มีสี (มีแต่สีขาว/ดำ) ปัจจุบันจอโทรทัศน์ก็ใช้จอแบบเดียวกันนี้ แต่มีสีสันสวยงาม
ladle(เลด'เดิล) n. ทัพพี,ทัพพีด้ามยาว vt. ตักหรือเทด้วยทัพพี
lap(แลพ) {lapped,lapping,laps} n. หน้าตัก,ตัก,ที่เป็นแอ่ง,ชายเสื้อ,กระพุ้งผ้า,การควบคุม,การรับผิดชอบ,การพับ,การพัน,การคาด,การคาด,การห่อ,การวางซ้อน,การวิ่งรอบ,ส่วนที่เกย v. พับ,พัน,คาด,ห่อ,วางซ้อน,วิ่งแซงหน้าไปหนึ่งรอบ,ก่อเชื่อม,ทับเกย,วิ่งรอบ,เลย. abbr. laparotomy,leucine aminopeptidase,left atrail presaure,leukocyte alkaline phosphatase
lapful(แลพ'ฟูล) adj. เต็มตัก
laptopขนาดวางตัก แล็ปทอป ใช้บอกขนาดของคอมพิวเตอร์ยุคใหม่ที่มีขนาดเล็กจนวางบนตักได้ในขณะใช้ ปัจจุบัน นิยมเรียกคอมพิวเตอร์ขนาดวางตักนี้ว่า ขนาดโน้ตบุ๊ก (notebook) เพราะสามารถนำติดตัวไปไหนมาไหนได้เหมือนสมุดบันทึก มีน้ำหนักน้อย และทำได้บางลงมาก
lcd(แอลซีดี) ย่อมาจากคำว่า liquid crystal display (จอภาพผลึกเหลว) ใช้ทำจอภาพ มีลักษณะเป็นของเหลวใสเหมือนแก้วเจียรนัย อัดอยู่ระหว่างเนื้อแก้วสองชั้น เมื่อถูกกระตุ้นด้วยแสงจากภายนอก จะสะท้อนแสงออกมาเป็นมุมต่าง ๆ ใช้เป็นตัวแสดงอักขระและภาพ คอมพิวเตอร์ขนาดวางตักนิยมใช้จอภาพชนิดนี้ จอภาพนี้แม้จะใช้กำลังไฟฟ้าน้อยมาก แต่จะชัดเจนดี นิยมใช้กับเครื่องคำนวณที่มีขนาดเล็กมาก ๆ ด้วย
lesson(เลส'เซิน) n. บทเรียน,ชั่วโมงเรียน,เครื่องเตือนสติ vt. สั่งสอน,ตักเตือน,ให้บทเรียนแก่
liquid crystal displayจอภาพผลึกเหลวใช้ตัวย่อว่า LCD (อ่านว่า แอลซีดี) ใช้ทำจอภาพ มีลักษณะเป็นของเหลว ใสเหมือนแก้วเจียรนัย อัดอยู่ระหว่างเนื้อแก้วสองชั้น เมื่อถูกกระตุ้นด้วยแสงจากภายนอก จะสะท้อนแสงออกมาเป็นมุมต่าง ๆ ใช้เป็นตัวแสดงอักขระและภาพ คอมพิวเตอร์ขนาดวางตักนิยมใช้จอภาพชนิดนี้ จอภาพนี้แม้จะใช้กำลังไฟฟ้าน้อยมาก แต่จะชัดเจนดี นิยมใช้กับเครื่องคำนวณที่มีขนาดเล็กมาก ๆ ด้วย
pallet knifeมีดแบนและเล็กสำหรับตักขนมปัง
palmtop computerคอมพิวเตอร์ขนาดฝ่ามือปาล์มท็อปคอมพิวเตอร์หมายถึง คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กเพียงเท่าฝ่ามือ เล็กกว่าขนาดวางตัก (laptop) หรือ ขนาดสมุดโน้ต (notebook) แต่ก็มีลักษณะของคอมพิวเตอร์ครบถ้วนกล่าวคือ มีทั้งหน่วยรับข้อมูล หน่วยประมวลผล หน่วยความจำ และหน่วยแสดงผล
portable computerคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้วหมายถึง ไมโครคอมพิวเตอร์ในรุ่นต่าง ๆ ที่สามารถพกพาไปไหน ๆ ได้โดยสะดวก มีหลายขนาด ทั้งขนาดวางตัก (laptop) ขนาดมือถือ (handheld) และขนาดโน้ตบุ๊ก (notebook) เป็นต้น
prick(พริค) n. การแทง (ทิ่ม,ตำ,เจาะ) ,รอยแทง,เครื่องเจาะ,ประตัก,ลึงค์,ศูนย์กลางเป้าธนู,ผู้ชายที่น่ากลัว,อาวุธแหลม. vt. แทง,ทิ่ม,ตำ,เจาะ,ลงประตัก,ทำให้เจ็บปวดมาก (คล้ายถูกแทง) ,ทำให้ลุกชู,วัดด้วยวงเวียน vi. แทง,ทิ่ม,ตำ,เจาะ, (หู) ผึ่ง,รู้สึกคล้ายถูกแทง,ขี่ม้าอย่างรว
prod(พรอด) vt.,n. (สิ่งที่,การ) แยง,แหย่,กระทุ้ง,แทง,กระตุ้น,ปลุกเร้า,ลงประตัก., See also: prodder n., Syn. urge
scoop(สโคพ) n. ทัพพี,กระบวย,กระชอน,ถังตัก,พลั่วตัก,ปริมาณดังกล่าว,โพรง,การตักด้วยทัพพี (กระบวย...) ,การฉวยโอกาส,การแทง,ข่าวตีพิมพ์ที่ออกก่อนฉบับอื่น,ทำให้เป็นโพรง,ตีพิมพ์ข่าวก่อน vi. ใช้ทัพพ' (กระบวย) ตัก, Syn. trowel,shovel,ladle,spoon
plasma(พลาซ'มะ,แพลซ'มะ) n. ส่วนของเหลวของน้ำเหลืองและของโลหิต,โปรโตปลาสซึม,หางนม, See also: plasmatic adj. plasmic adj., Syn. plasm พลาสมาหมายถึง จอภาพที่นิยมใช้กันมากในเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กมาก ๆ เช่น ขนาดวางตัก (laptop) หรือขนาดโน้ตบุ๊ก (notebook) จอภาพพลาสมานี้จะมีลักษณะค่อนข้างแบน เพราะไม่ใช้หลอดภาพ (tube) ทำให้มีขนาดเล็ก และใช้ก๊าซอัดระหว่างแก้วสองชั้น คล้าย ๆ จอแอลซีดี (จอภาพผลึกเหลว) ปัจจุบันนำมาใช้เป็นจอโทรทัศน์กันบ้างแล้ว ทำให้บางลงมาก
scooper(สคูพ'เพอะ) n. เครื่องตัก,เครื่องขูด,เครื่องคว้าน
scum(สคัม) n. ฝ้าที่ลอยอยู่บนผิวน้ำ,ขยะ,กากสวะ,สวะสังคม,คนชั้นต่ำ,คนต่ำช้า,สิ่งที่เลว vt.,vi. ตักเอาฝ้าผิวน้ำออก,ขจัดเอาสิ่งที่ไม่ดีทิ้ง,เอาทิ้ง,เกิดเป็นฝ้าผิวน้ำขึ้น,ปกคลุมไปด้วยฝ้าผิวน้ำ,กลายเป็นกาก,กลายเป็นสวะ, Syn. film,crust,flo
English-Thai: Nontri Dictionary
admonish(vt) ห้าม,ตักเตือน,ว่ากล่าว,ให้สติ
admonition(n) การว่ากล่าว,การห้าม,การตักเตือน
admonitory(adj) ซึ่งตักเตือน,ซึ่งว่ากล่าว,ซึ่งเตือนสติ
advise(vt) แนะนำ,ให้ความเห็น,ให้คำปรึกษา,ตักเตือน
advisement(n) การปรึกษา,การให้คำแนะนำ,การตักเตือน
caution(n) ความระมัดระวัง,ความรอบคอบ,การตักเตือน
chasten(vt) เฆี่ยนตี,ลงโทษ,สั่งสอน,ตักเตือน
dip(vt) จมน้ำ,จุ่มน้ำ,แช่น้ำ,ตัก,ล้าง,ลดต่ำลง
dipper(n) กระบวยตักน้ำ
expostulate(vt) ขัดแย้ง,ทัดทาน,ว่ากล่าว,ตักเตือน,เตือน
expostulation(n) การขัดแย้ง,การทัดทาน,การว่ากล่าว,การตักเตือน
goad(n) ประตัก,เครื่องกระตุ้น
homily(n) คำเทศน์, คำสั่งสอน, คำตักเตือน
injunction(n) คำตักเตือน,คำสั่งศาล
knee(n) เข่า,ตัก
lap(n) ตัก,เสียงกระทบเบาๆ,การซัดสาด,การชะล้าง
monition(n) คำตักเตือน,หมายเรียกตัว,ลางบอกเหตุ,เครื่องเตือน
monitor(n) หัวหน้านักเรียน,พี่เลี้ยง,ผู้ตักเตือน,เรือหุ้มเกราะ,สัตว์เลื้อคล
prick(n) เครื่องแทง,ประตัก,ลึงค์,เครื่องเจาะ
prod(n) ประตัก,ไม้กระทุ้ง,ไม้แยง,การแยง
sermonize(vi) ให้โอวาท,เทศน์,สั่งสอน,แสดงธรรม,ตักเตือน
shovel(n) เสียม,พลั่ว,เครื่องตัก
spur(n) เดือยไก่,เดือยรองเท้า,ประตัก,กิ่งไม้,สิ่งปลูกสร้าง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
admonitionการว่ากล่าวตักเตือน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
lap belt; lap strapเข็มขัดนิรภัยรัดหน้าตัก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
laptop-วางตัก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
spatulaพาย (กวน, เกลี่ย, ตัก) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anchovy fisheriesประมงปลากะตัก [TU Subject Heading]
dozerdozer, รถดันดิน, รถตักดิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Laptop computer คอมพิวเตอร์ขนาดวางตัก [คอมพิวเตอร์]
Quarry Mine and Contour Mine การทำเหมืองหินและการทำเหมืองตามไหล่เขา การทำเหมืองแร่โดยการตัดชั้นเหมืองตามไหล่เขา โดยการระเบิดหรือการขุดตัก แล้วใช้อุปกรณ์หรือเครื่องจักรขนถ่ายหิน หรือแร่มายังโรงแต่งแร่ ส่วนเศษหินหรือเปลือกดิน จะดันออกไปทิ้งตามไหล่เขาข้างล่าง [สิ่งแวดล้อม]
Scraper เครื่องกวาด เครื่องมือติดตั้งที่ตัวรถตัก ใช้สำหรับเคลื่อนย้ายสิ่งของเพื่อนำ มารวมเป็นกอง ดู Dozer [สิ่งแวดล้อม]
Strip Mine การทำเหมืองเปิดถมตามหลัง เป็นการทำเหมืองแร่ที่เหมาะสมกับแหล่งแร่ที่ เป็นชั้นวางตัว ค่อนข้างราบ โดยใช้เครื่องมือขุดตักชั้นแร่ใส่เครื่องจักรขนถ่าย ส่วนเปลือกดินจะปล่อยทิ้งตามหลังมาเป็นลำดับ [สิ่งแวดล้อม]
Top Slicing อุโมงค์เพดานเลื่อน เป็นการทำเหมืองใต้ดินที่มีชั้นแร่อยู่ในแนว ราบ ค่อนข้างแบน มีขนาดกว้าง ชั้นดินหินพังลงมาได้ง่าย โดยการใช้เครื่องขุดตักต่อเนื่อง แล้วใช้เครื่องค้ำยันไฮดรอลิคค้ำยันชั่วคราว แล้วขยับตามการเดินหน้าเหมือง ปล่อยให้ดินทรายแร่พังลงมาตามหลัง [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
scoop (vt.) ตัก See also: ช้อนขึ้น, ควักขึ้น
ladle (vt.) ตัก (ด้วยทัพพี) Syn. dip, lade
scoop out (phrv.) ตัก (ด้วยพลั่วหรือทัพพี) ออก Syn. scoop up
lade (vt.) ตักของเหลวด้วยทัพพี Syn. scoop, bail
lade (vi.) ตักของเหลวด้วยทัพพี
scoop up (phrv.) ตักขึ้นด้วยทัพพีหรืออุปกรณ์รูปโค้ง Syn. scoop out
skim (vt.) ตักจากผิวหน้าของเหลว Syn. scoop
spoon (vt.) ตักด้วยช้อน See also: รับประทานด้วยช้อน
ladle into (phrv.) ตักด้วยทัพพีใส่ใน
cream off (phrv.) ตักส่วนข้นหรือครีมออกจากนม
ladle out (phrv.) ตักออกด้วยทัพพี
ladle out of (phrv.) ตักออกด้วยทัพพี (หรือช้อนขนาดใหญ่) จาก See also: เทออกด้วยทัพพี Syn. ladle from
ladle from (phrv.) ตักออกด้วยทัพพี (หรือช้อนขนาดใหญ่)จาก See also: เทออกด้วยทัพพี Syn. ladle out of
spoon up (phrv.) ตักเข้าปากด้วยช้อน
caution about (phrv.) ตักเตือน See also: เตือน
caution against (phrv.) ตักเตือน See also: เตือน
warn about (phrv.) ตักเตือนในเรื่อง See also: ตักเตือนเกี่ยวกับ
warn of (phrv.) ตักเตือนในเรื่อง See also: ตักเตือนเกี่ยวกับ
skim off (phrv.) ตักไขมันที่ลอยอยู่ออก See also: กรองออก, ตักไขออก Syn. cream off
admonition (n.) การตักเตือน See also: การท้วงติง, การเตือนให้ระวังข้อผิดพลาด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Scoop some and stuff it in your mouth.ตัก บางอย่างและ สิ่งที่ มันอยู่ใน ปากของคุณ
Lap, hands, face and personal emergencies.ตัก มือ หน้า และเหตุฉุกเฉินส่วนตัว
I'm not sitting on that guy's lap. Santas' laps are always really warm, and it's creepy.ตักของซานต้ามักจะอบอุ่นเสมอ แต่ชั้นว่านั่นมันน่าขนลุก
We just shovel shit into their faces, man.ตักขี้แล้วสาดใส่ หน้าพวกเขาเหรอ พวก
They crushed my island, they put a plague on yours.ตักตวงเอาทุกอย่างไป เรามันก็แค่ทาส
Take water from the canal for laundry.ตักน้ำจากบ่อ สำหรับซักผ้า
Keep that chum line going, Chief. We got five good miles on it.ตักปลาล่อไปเรื่อยๆ สารวัตร มีเหลือพอ 8 กม.ได้
Locusts. Darkness.ตักแตนศัตรูพืช ความมืดมน
"immediately and gently push the white over the yolk with a wooden spoonตักไข่ข่าวขึ้นมาทับไข่แดง ด้วยช้อนเบาๆไม้ทันที
Ohio was stifling, and we couldn't wait to get out of the place.ตักไมตรีกับโอไฮโอ้แล้ว เรารอไม่ได้ ที่จะออกไปจากที่นี่ แม่เคยบอกแล้ว
Then sсooр uр the water and rub it on your faсe and go...แล้วตักขึ้นน้ำ และถูมันบนใบหน้าของคุณ และไป
Well, there he goes, sitting in the lap of luxury, the world at his feet.ก็ มีที่เขาไป นั่งอยู่ในตักของความหรูหรา โลกที่เท้าของเขา
Chief, get the scoop out of the bucket!สารวัตร เอาที่ตักนํ้าออกจากถัง!
I can go slow ahead. Come on down and chum some of this shit.ฉันก็ขับช้าๆ ได้ ลองมาตักปลานี่ดูมั่งสิ
I have some nice, fresh chicken soup. Why don't you let me fix you a bowl?ฉันทำซุปไก่เอาไว้ ฉันจะตักให้นะ
Alright, alright. Go fetch another bucket of water.เอาล่ะ เอาล่ะ ไปตักน้ำมาอีก.
It's the duty of Junior to fetch water for Senior.มันเป็นหน้าที่ที่รุ่นน้องจะต้องไปตักน้ำมาให้รุ่นพี่.
I think you must. You have your hand in that gentleman's lap, I think.ก็มือคุณอยู่บนตักผู้ชายคนนั้นนี่
Okay, cleaning time Could you get some water from the stream?เอาล่ะ ได้เวลาทำความสะอาดแล้ว พวกเธอช่วยไปตักน้ำจากลำธารมาหน่อย
Ain't you supposed to be hauling water to your pals instead of hanging out with this motherfucker?แกน่าจะตักน้ำไปแจกจ่ายเพื่อนทหาร มากกว่ามาไถนาให้ไอ้บ้านี่
How about a warning? Sure.- ตักเตือนหน่อยเป็นไง
You sat on my lap and cried, don't you remember?เธอนั่งบนตักแล้วก็ร้องไห้ตลอดเลย จำได้ไหม?
He should have taken only a small spoonful of the best dish until everyone had had a helping.เขาควรจะตักแค่ช้อนเดียวเต็มๆ เท่านั้นสำหรับจานหลักที่ดีที่สุด... จนกว่าทุกคนจะตักครบหมดแล้ว
[ Gun Clicks ] I w-was put on to shoveling coal.ผมถูกสั่งให้ไปตักถ่านหิน
Go in the back seat, scoop up all those little pieces of brain and skull.ไปที่เบาะหลังตักขึ้นทั้งหมดที่ชิ้นเล็ก ๆ ของสมองและกะโหลกศีรษะ
"My motive for cautioning you is as follows:""การที่ผมเขียนมานี่เพื่อตักเตือนคุณในฐานะเพื่อน"
You passed Spanish because you gave Professor Montoya... a lap dance after the final.เธอสอบผ่านวิชาภาษาสเปนเพราะเธอ.. เต้นยั่วบนตักอาจารย์มอนโทย่า หลังสอบไล่นี่นา
"As many as I love, I rebuke and chasten". Revelation 3:19."และเท่ากับที่ะเรารักเราจะตักเตือนและลงโทษ" Revelation 3:
Disciplinary confinement 7 times! Lewdness in publicโดนตักเตือนทางวินัย 7 ครั้ง ทำอนาจารในที่สาธารณะ
Here, I fetched you a pail of water.นี่, ฉันไปตักน้ำมาให้คุณถังนึง
Merely pointing out that, uh, if they coordinated their coal-shoveling technique, they could maximize our speed.ผมแค่ไปบอกว่าถ้าเขาเปลี่ยนวิธี ตักถ่านหิน รถไฟจะแล่นเร็วกว่านี้
Would you like to sit on my lap?หนูอยากจะนั่งตักฉันมั้ย
Do you want me to sit on your lap?คุณอยากให้หนูนั่งตักคุณเหรอ
My daddy lets me sit on his lap.พ่อของหนูให้หนูนั่งตักเขา
Walter... do you still want me to sit on your lap?วอลเตอร์... คุณยังอยากให้หนูนั่งตักคุณมั้ย
I'm really appreciating that...ขอล่ะ ผมเทไปหมด หน้าตักแล้วกับงานนี้
And I hate myself for only realizing this now and for taking and taking from you without giving anything back.แค่คิดผมก็เกลียดตัวเองแล้ว ที่เอาแต่เป็นฝ่ายตักตวงจากแม่ โดยไม่เคยตอบแทนแม่เลย
My ring. I was getting some of this punch crap and--แหวนน่ะ คือตะกี้ตอนจะตักไอ้พั้นช์บ้าเนี่ย...
With dancing girls on his lap, and clowns by his side...มีสาว ๆ เต้นอยู่บนตัก และตัวตลกอยู่เคียงข้าง
Gentlemen, this will be a one-lap race.สุภาพบุรุษนี้จะเป็นหนึ่งในการแข่งขันที่ตัก

ตัก ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
盛る[もる, moru] Thai: ตัก(ข้าว) English: to serve

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัก
Back to top