ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bail

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bail*, -bail-

bail ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bail (n.) การประกันตัว Syn. pledge
bail (vt.) ประกันตัวออกไป
bail (vt.) วิดน้ำ Syn. drain, bale
bail (n.) ถังวิดน้ำ Syn. dipper
bail (n.) ที่ถือครึ่งวงกลมของถัง
bail at (phrv.) คัดค้าน See also: ไม่เห็นด้วย Syn. burke at, jib at
bail out (phrv.) ประกันออกมา See also: ประกันตัว Syn. go for
bail out (phrv.) จ่ายเงินหรือช่วยเหลือให้พ้นจากปัญหา
bail out (phrv.) วิดน้ำ Syn. bale out
bail out (phrv.) กระโดดร่มหนี Syn. bale out
bail-out (n.) การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (กับบริษัทที่มีปัญหาทางการเงิน) Syn. bale
bailey (n.) กำแพงเมืองชั้นนอก See also: รั้วกั้นชั้นนอก
bailey (n.) สวนหย่อม See also: สวนที่ถูกล้อมรอบด้วยตึก
bailiff (n.) เจ้าพนักงานที่ยึดทรัพย์สิน (ของลูกหนี้) (ทางกฎหมาย) Syn. dispossessor, sheriff
bailor (n.) ผู้ส่งมอบทรัพย์สินให้ประกันตัว Syn. bondsman
English-Thai: HOPE Dictionary
bail(เบล) {bailed,bailing,bails} n. เงินประกัน,ผู้ประกันตัว,การประกันตัว vt. ประกันตัวให้แก่,อนุญาตให้ประกันตัว,เอาทรัพย์สินมอบให้,ช่วยให้หลุดพ้นจากภาวะที่ลำบาก, Syn. bond,security
bail-out(เบล'เอาทฺ) n.การกระโดดร่มจากเครื่องบิน
bailable(เบ'ละเบิล) adj. สามารถให้ประกันตัวได้,อนุญาตให้ประกันตัวได้
bailee(เบ'ลี) n. ผู้ที่ได้รับทรัพย์สินในการประกันตัว
bailey(เบ'ลี) n. กำแพงเมืองชั้นนอก,ศาล
bailiff(เบ'ลิฟ) n. ตำรวจศาล,พนักงานส่งหมายจับกุม/ยึดทรัพย์,ผู้ดูแลผลประโยชน์ของเจ้าของที่ดิน,ปลัดอำเภอ, See also: bailiffship n.
bailment(เบล'เมินทฺ) n. ทรัพย์ที่ใช้ประกันตัว,การส่งคืนทรัพย์สินที่ประกันตัว
bailor(เบ'เลอะ) n. ผู้ส่งมอบทรัพย์สินเพื่อประกันตัว
bailout(เบล'เอาทฺ) n.การกระโดดร่มจากเครื่องบิน
bailsman(เบล'ซ เมิน) n. ผู้วางหลักทรัพย์เพื่อประกันตัว -pl. bailsmen
English-Thai: Nontri Dictionary
bail(n) การประกันตัว,เงินประกัน,ผู้ประกันตัว,หูหิ้ว,ถังน้ำ
bailiff(n) ผู้ดูแลที่ดิน,ปลัดอำเภอ,ผู้ช่วยนายอำเภอ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bailการประกันตัว (ผู้ต้องหา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bailable offenceความผิดที่ให้ประกันตัวได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
baileeผู้รับมอบการครอบครองทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bailiff๑. ผู้ช่วยนายอำเภอ (อเมริกัน)๒. พนักงานเดินหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bailmentการฝากทรัพย์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bailorผู้ฝากทรัพย์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bailประกันตัว (ผู้ต้องหา) [TU Subject Heading]
Bail-out loanเงินให้กู้ยืมเพื่อกอบกู้กิจการ [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
วิด (v.) bail Syn. ตัก
เงินประกัน (n.) bail See also: bail bond, bond, security
โพง (v.) bail Syn. วิด, ตัก
ตักน้ำ (v.) bail out See also: pump, scoop water out, throw water out
ประกันตัว (v.) bail out See also: put up bail for, go bail for
วิดน้ำ (v.) bail out See also: pump, scoop water out, throw water out Syn. ตักน้ำ
วางประกัน (v.) put up bail
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The court set bail at 200,000 Bahtศาลตั้งเงินค่าประกันสองแสนบาท
I am afraid he would jump bailฉันเกรงว่าเขาอาจหนีประกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I have to believe that he had a reason and I have to believe that he'll bail me out.ผมต้องเชื่อว่าท่านมีเหตุผลและ ผมต้องเชื่อว่าท่านจะต้องช่วยผม
I will release you on bail of 1 00 rupees until I reach a sentence.ผมจะปล่อยคุณ ด้วยเงินประกัน 100 รูปี จนกว่าจะมีคำตัดสิน
Then I will grant release on bail without payment until I reach a decision.งั้นผมจะให้ประกันตัว โดยไม่ต้องใช้เงิน จนกว่าจะได้คำตัดสิน
I didn't blow a summer hauling bagels just to bail out some chick... who probably slept with every guy here.ผมไม่ได้มาที่นี่เพื่อที่จะมาเสียท่า ให้ผู้หญิงร่านหรอกน๊ะ... เธอนอนกับใครก็ได้ที่นี่
I'm trying to bail him out, and he leaves to watch television.พี่พยายามจะช่วยเขา แต่เขากลับไปดูทีวี
Karen finally got her mother to put her house up for my bail and I was out.สุดท้ายคาเรนให้แม่เอาบ้านของเธอ มาประกันตัวผมออกไป
I'm applying for bail in a murder case.ฉันขอรับการประกันตัวจากคดีฆาตรกรรมนี้
I got your bail continued.หมอนั่นอยู่ DAESE Daily เหรอ
Mr. LaPlante, I've been persuaded, in view of your continued employment and your lack of priors to continue your bail under the same conditions pending sentencing six days from now.หัวหน้า นี่คุณคิดว่าคำว่าหนังสือพิมพ์เป็นชื่อที่ตะเรียกขึ้นมาง่ายๆงั้นเหรอ คุณคิดว่าใครๆก็สามารถทำหนังสือพิมพ์ได้งั้นสิ
We'll sustain the bail at $25,000.เป็นอะไรมั้ยอ่ะ จะไปไหนเนี่ย
I want you to get that to bail bondsmen, bookies... assignment officers and snitches in County.จากพวกเจ้าหน้าที่หรือพวกทรยศหักหลัง
Maybe we can bail him out with a check.บางทีเราอาจประกันตัวเขาออกมาก็ได้นะ

bail ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
白露[Bái lù, ㄅㄞˊ ㄌㄨˋ, 白露] Bailu or White Dew, 15th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 8th-22nd September
贝利卡登[Bèi lì kǎ dēng, ㄅㄟˋ ㄌㄧˋ ㄎㄚˇ ㄉㄥ, 贝利卡登 / 貝利卡登] Ballycotton (Irish: Baile Choitín), village near Cork; Ballycotton, music band
保证金[bǎo zhèng jīn, ㄅㄠˇ ㄓㄥˋ ㄐㄧㄣ, 保证金 / 保證金] earnest money; cash deposit; bail
差役[chā yì, ㄔㄚ ㄧˋ, 差役] forced labor of feudal tenant (corvée); bailiff of feudal yamen
保证人[bǎo zhèng rén, ㄅㄠˇ ㄓㄥˋ ㄖㄣˊ, 保证人 / 保證人] guarantor; bailor
保释[bǎo shì, ㄅㄠˇ ㄕˋ, 保释 / 保釋] release on bail; bail
镇长[zhèn zhǎng, ㄓㄣˋ ㄓㄤˇ, 镇长 / 鎮長] town headman; mayor (of small town or village); bailiff

bail ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
つる鍋;弦鍋;鉉鍋[つるなべ, tsurunabe] (n) (See 鍋) pot with a bail for a handle
仮出獄[かりしゅつごく, karishutsugoku] (n) parole; release on bail
弦(P);絃;鉉[つる, tsuru] (n) (1) bowstring; (2) string (of shamisen, guitar, violin, etc.); (3) (esp. 鉉) bail (arched pot handle); (4) (also written as 梁) (See 枡・1) diagonal levelling wire across the top of a masu; (P)
掬い出す[すくいだす, sukuidasu] (v5s) to bail (water out of a boat)
掻い出す;かい出す[かいだす, kaidasu] (v5s,vt) to bail out
汲み出す;汲出す[くみだす, kumidasu] (v5s,vt) to pump out; to bail (water)
ベイルアウト[, beiruauto] (n) bailout
代官[だいかん, daikan] (n) Edo-period prefectural governor (magistrate, bailiff); (P)
仮出所[かりしゅっしょ, karishussho] (n) release on bail; parole
執行吏[しっこうり, shikkouri] (n) bailiff
執達吏[しったつり, shittatsuri] (n) bailiff
決る;抉る;刳る;杓る[しゃくる;さくる(決る;抉る;刳る)(ok), shakuru ; sakuru ( kimaru ; eguru ; ko ru )(ok)] (v5r,vt) (1) (uk) to dig out; to gouge out; to hollow out; (2) to scoop; to ladle; to bail; (3) to jerk (one's chin)

bail ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม[v.] (chaothīdinp) EN: FR: signer un bail à ferme
ให้ประกันตัว[v. exp.] (hai prakan ) EN: bail FR: libérer sous caution
ห้ามประกันตัว[v. exp.] (hām prakant) EN: deny bail FR:
การประกันตัว[n. exp.] (kān prakan ) EN: bail FR:
หลักประกัน[X] (lakprakan) EN: bail FR:
เงินประกัน[n.] (ngoen praka) EN: bail ; bail bond ; bond ; security ; deposit ; marginal deposit FR: garantie [f] ; caution [f]
หนีประกัน[v. exp.] (nī prakan) EN: jump bail FR:
ไปละ[v.] (pai la) EN: I am off ; I’m gonna bail ; I’m outta here ; I gotta split FR: je m'en vais
ประกัน[v.] (prakan) EN: bail out ; release on bail ; vouch for ; go bail for ; put up bail ; stand surety for FR:
ประกันตัว[v. exp.] (prakan tūa) EN: bail out ; put up bail for ; go bail for ; obtain the release on bail FR: cautionner
ถอนประกัน[v. exp.] (thøn prakan) EN: revoke bail FR:
วัก[v.] (wak) EN: scoop up in the hands ; use one's hand to bail water ; bail ; dip and throw FR: puiser avec les mains
วิด[v.] (wit) EN: bail ; scoop out ; throw the water off ; pump FR: écoper ; vider
ใบลา[n.] (bailā) EN: request for leave of absence ; application for leave ; application for leave of absence FR:
ใบเลี้ยง[n.] (bailīeng) EN: cotyledon ; seed leaf FR: cotylédon [m]
ใบเลี้ยงคู่[n.] (bailīeng kh) EN: dicotyledon FR:
ใบเหลือง[n.] (baileūang) EN: yellow card FR: carte jaune [f]
ใบเหลือง[n.] (baileūang) EN: FR: avertissement électoral [m]
หาว[v.] (hāo) EN: yawn FR: bâiller
จำปีป่า[n. exp.] (jampī pā) EN: Magnolia baillonii FR: Magnolia baillonii
เจ้าพนักงานบังคับคดี[n.] (jaophanakng) EN: bailiff ; marshal FR:
การเช่าซื้อ[n.] (kān chaoseū) EN: hire purchase (HP) ; hire-purchase ; leasing FR: leasing [m] (anglic.) ; crédit-bail [m]
การหาว[n.] (kān hāo) EN: yawn FR: bâillement [m]
แง้ม[v.] (ngaēm) EN: be ajar ; open slightly ; open a little ; be half-closed FR: entrouvrir ; entrebâiller
นกอัญชันเล็ก[n. exp.] (nok anchan ) EN: Baillon's Crake FR: Marouette de Baillon [f] ; Râle de Baillon [m] ; Porzane de baillon [f] ; Poulette de Baillon [f]
พนักงานยึดทรัพย์[n. exp.] (phanakngān ) EN: bailiff FR: huissier [m]
พืชใบเลี้ยงเดี่ยว[n. exp.] (pheūt bailī) EN: monocotyledon FR: monocotylédone [f]
ผู้ฝากทรัพย์[n. exp.] (phūfāk sap) EN: bailor FR:
ผู้ให้เช่า [n. exp.] (phū hai cha) EN: lessor ; hirer out FR: bailleur [m]
ตะไบเล็บ[n.] (tabailep) EN: FR: lime à ongles [f]
ท่อน้ำเลี้ยง[n. exp.] (thø nām līe) EN: FR: bailleur de fonds [m]
ติ้วใบเลื่อม[n.] (tiubaileūam) EN: Cratoxylum FR: Cratoxylum
อุดปาก[v. exp.] (ut pāk) EN: FR: bâillonner

bail ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bailout {n}; Rettung aus (finanzieller) Notbailout
Papierhalter {m}bail bar
Notsauerstoffflasche {f}bailout bottle

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bail
Back to top