ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pump

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pump*, -pump-

pump ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pump (vt.) ปั๊มลมหรือของเหลว See also: สูบฉีด, สูบ
pump (vi.) ปั๊มลมหรือของเหลว See also: สูบฉีด, สูบ
pump (vt.) โยกขึ้นลง See also: ชักขึ้นลง Syn. elevate, tap
pump (vt.) คาดคั้น See also: ซักไซ้ไล่เลียง
pump (n.) เครื่องปั๊มน้ำ See also: ปั๊ม, ปั๊มน้ำ
pump (n.) รองเท้าส้นเตี้ยไม่มีสายคาด
pump in (phrv.) สูบเข้า (อากาศ, ของเหลว) Syn. pump into
pump in (phrv.) ใส่เงินจำนวนมาก Syn. pour in, pour into
pump in (phrv.) กระตุ้นด้วย See also: เร้าใจด้วย Syn. hammer in
pump into (phrv.) สูบเข้า Syn. pump in
pump into (phrv.) ใส่เงินจำนวนมาก Syn. pour into, pump in
pump into (phrv.) กระตุ้นด้วย See also: เร้าใจด้วย Syn. hammer into
pump out (phrv.) สูบ (อากาศหรือของเหลว) ออก
pump out (phrv.) เค้น See also: รีด
pump through (phrv.) สูบผ่าน
pump up (phrv.) สูบขึ้น
pump up (phrv.) เติมลม (เช่น ยางรถ) Syn. blow up
pump your nads (sl.) สิ่งที่กระตุ้นความรู้สึก (ทางเพศหรืออื่นๆ)
pumper (n.) ขนมปังหยาบชนิดหนึ่ง
pumping (n.) การรีดนม Syn. suction, suckling
pumpkin (n.) ฟักทอง Syn. gourd
pumpkin (n.) ไวน์ชนิดหนึ่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
pump(พัมพฺ) n. เครื่องสูบ,เครื่องสูบลม,โรงสูบ,การสูบ,การชักขึ้นชักลง -v. สูบ,ใช้เครื่องสูบ,ชักขึ้นชักลง,สูบลม,สูบน้ำ,อัดออกซิเจนเข้าในปอด,ซักไซ้ไล่เลียง,สอบถาม,ล้วงเอาความลับ., See also: pumper n., Syn. interrogate,probe
pumpkin(พัมพฺ'คิน) n. ฟักทอง,พืชฟักทอง
English-Thai: Nontri Dictionary
pump(n) เครื่องสูบน้ำ,เครื่องสูบลม,การสูบ,โรงสูบ
pumpkin(n) ฟักทอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pump๑. สูบ๒. เครื่องสูบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pump outการสูบไล่ (สารทำความเย็น) [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pump เครื่องสูบน้ำ เครื่องสูบ สูบ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดูดน้ำ (v.) pump
ปั๊ม (v.) pump Syn. สูบ
สูบ (v.) pump See also: drain Syn. ดูด, สูด
สูบฉีด (v.) pump See also: draw, siphon
สูบน้ำ (v.) pump Syn. ดูดน้ำ
เครื่องสูบ (n.) pump See also: water-pump
สูบลม (v.) pump the air into See also: inflate
ฟักทอง (n.) pumpkin Syn. ฟักเหลือง
ฟักเหลือง (n.) pumpkin Syn. ฟักทอง
ที่สูบลม (n.) tire pump See also: compressor
ปั๊ม (n.) water pump Syn. ปั๊มน้ำ, เครื่องสูบน้ำ
ปั๊มน้ำ (n.) water pump Syn. เครื่องสูบน้ำ
เครื่องปั๊มน้ำ (n.) water pump See also: feed pump Syn. เครื่องสูบน้ำ
เครื่องสูบน้ำ (n.) feed pump
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hooper, get the pump out of the locker in front of you, will you?ฮูเปอร์ เอาปั๊มในล็อคเกอร์ ที่อยู่ข้างหน้าคุณออกมาซิ
Keep an eye on the barrels. Pump it out, Chief.จับตาดูถังไว้ สตาร์ทเครื่องไส่นํ้า สารวัตร
I think I can pump 20 cc of strychnine nitrate into him.ผมฉีดสตริดนินไนเตรต 20 ซีซี เข้าตัวมันได้
I don't want to pump any sunshine up your skirt but you have a future at Food World.ผมไม่อยากจะขุดคุ้ยอะไรจากคุณมากนัก แต่คุณมีอนาคตที่ฟู้ดเวิลด์
Give me the pump the oil the gasoline and the whole compound, and I'll spare your lives.ทิ้งเครื่องสูบน้ำให้ข้า ...น้ำมัน... ...แก๊สทั้งมวล...
As you know, the concept of the suction pump is centuries old.อย่างที่เจ้ารู้ แนวคิดเรื่องเครื่องสูบน้ำ ... มันเก่าแก่กว่าร้อยปีแล้ว
There's a gas pump out by the shed. My uncle keeps it locked.มีปั๊มน้ำมันแถวโรงเก็บของ แต่ลุงผมล๊อกไว้
Need Pump Boy here, Ducky here.คุณรถปั๊มอยู่ตรงนี้นะ เป็นน้อยตรงนี้
This is our footage for the show on Jackson. Pump up the sound.นี่คือภาพของเราสำหรับการแสดงในแจ็คสัน ปั๊มขึ้นเสียง
Twenty dollars on pump number 15 and a sour fruity twist.น้ำมัน20 เหรียญที่หัวจ่าย 15 กับลูกกวาดรสผลไม้
Oh. Now all I want´s $20 on pump number 15 and a sour fruity twist.ฉันขอซื้อน้ำมัน20 เหรียญกับทอฟฟี่ผลไม้
And $20 on pump number 15.และ20 เหรียญค่าน้ำมันจากหัวจ่าย 15 ออกมา

pump ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
泵柄[bèng bǐng, ㄅㄥˋ ㄅㄧㄥˇ, 泵柄] pump handle
[chuāi, ㄔㄨㄞ, 搋] to knead; to rub; to clear a drain with a pump; to conceal sth in one's bosom; to carry sth under one's coat
气动泵[qì dòng bèng, ㄑㄧˋ ㄉㄨㄥˋ ㄅㄥˋ, 气动泵 / 氣動泵] pneumatic pump
南瓜[nán guā, ㄋㄢˊ ㄍㄨㄚ, 南瓜] pumpkin
[bèng, ㄅㄥˋ, 泵] pump
泵站[bèng zhàn, ㄅㄥˋ ㄓㄢˋ, 泵站] pumping station
灌站[guàn zhàn, ㄍㄨㄢˋ ㄓㄢˋ, 灌站] pumping station in irrigation system
番瓜[fān guā, ㄈㄢ ㄍㄨㄚ, 番瓜] pumpkin
真空泵[zhēn kōng bèng, ㄓㄣ ㄎㄨㄥ ㄅㄥˋ, 真空泵] vacuum pump
抽水机[chōu shuǐ jī, ㄔㄡ ㄕㄨㄟˇ ㄐㄧ, 抽水机 / 抽水機] water pump

pump ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アキシアルピストンポンプ[, akishiarupisutonponpu] (n) axial piston pump
ウイングポンプ[, uinguponpu] (n) wing pump
オイルポンプ[, oiruponpu] (n) oil pump
ケミカルヒートポンプ[, kemikaruhi-toponpu] (n) chemical heat pump
ピストンポンプ[, pisutonponpu] (n) piston pump
プランジャーポンプ[, puranja-ponpu] (n) plunger pump
プロペラポンプ[, puroperaponpu] (n) propeller pump
吸い上げる;吸上げる[すいあげる, suiageru] (v1,vt) (1) to suck up; to pump up; to draw up; to absorb; to extract; (2) to siphon off (profits, etc.); to exploit; (3) to take up others' opinions, hopes, etc.
呼び水式経済政策[よびみずしきけいざいせいさく, yobimizushikikeizaiseisaku] (n) pump priming
拡散ポンプ[かくさんポンプ, kakusan ponpu] (n) diffusion pump
汲み出す;汲出す[くみだす, kumidasu] (v5s,vt) to pump out; to bail (water)
汲み取る(P);汲みとる;汲取る;くみ取る[くみとる, kumitoru] (v5r,vt) (1) to scoop out; to pump out; (2) to understand; to surmise; (P)
汲み干す;汲干す[くみほす, kumihosu] (v5s,vt) to empty out; to drain out; to pump dry
注ぎ込む[そそぎこむ, sosogikomu] (v5m,vt) to pour into (liquids); to pump into; (P)
渦巻きポンプ[うずまきポンプ, uzumaki ponpu] (n) centrifugal pump
真水[まみず, mamizu] (n,adj-no) (1) fresh water; (2) fiscal spending; government pump priming
誘い水[さそいみず, sasoimizu] (n) pump priming; (P)
冬至南瓜;冬至カボチャ[とうじかぼちゃ(冬至南瓜);とうじカボチャ(冬至カボチャ), toujikabocha ( touji kabocha ); touji kabocha ( touji kabocha )] (n) custom of keeping a pumpkin or squash during the winter and eating it on the day of the winter solstice
呼び水(P);呼水[よびみず, yobimizu] (n) pump-priming; rousing; stimulation; (P)
汲む[くむ, kumu] (v5m,vt) (1) to draw (water); to ladle; to dip; to scoop; to pump; (2) to have a drink together; (3) to consider; to sympathize with; to sympathise with; (P)
汲取口[くみとりぐち, kumitoriguchi] (n) hole for pumping out cesspool
漕ぐ[こぐ, kogu] (v5g,vt) (1) (See 舟を漕ぐ) to row; to scull; to paddle; (2) to pedal (e.g. bicycle); (3) to swing (on a swing); (4) to operate a hand pump; (5) to push through (deep snow, the jungle, etc.); (P)
胃洗浄;異洗浄(iK)[いせんじょう, isenjou] (n,vs) stomach pumping; gastric irrigation; gastric lavage; gastric suction; gastrolavage
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ノーツポンプ[のーつぽんぷ, no-tsuponpu] NotesPump

pump ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวจ่าย[n. exp.] (hūa jāi) EN: pump head FR:
เครื่องสูบลม[n. exp.] (khreūang sū) EN: pump ; tyre pump ; tire pump (Am.) FR: pompe à air [m]
เครื่องสูบน้ำ[n. exp.] (khreūang sū) EN: water pump ; pump FR: pompe à eau [f] ; pompe [f]
ปั๊ม[n.] (pam) EN: pump ; filling station ; water pump FR: pompe [f]
ปั๊ม[v.] (pam) EN: pump FR: pomper
ปั๊มอากาศ[n. exp.] (pam ākāt) EN: air pump FR:
ปั๊มดูด[n. exp.] (pam dūt) EN: pump FR: pompe à aspiration [f]
ปั๊มดูดอากาศ[n. exp.] (pam dūt ākā) EN: vacuum pump FR: pompe à vide [f[
ปั๊มดูดสูญญากาศ[n. exp.] (pam dūt sūn) EN: vacuum pump FR: pompe à vide [f[
ปั๊มความร้อน[n. exp.] (pam khwāmrø) EN: heat pump FR: pompe à chaleur [f]
ปั๊มน้ำมัน[n. exp.] (pamnām) EN: aquarium pump ; power head FR:
ปั๊มน้ำมันหล่อลื่น[n. exp.] (pam nāmmanl) EN: oil pump FR:
สูบ[n.] (sūp) EN: pump FR: pompe [f]
สูบ[v.] (sūp) EN: suck ; draw into ; pump FR: pomper ; aspirer
สูบหอยโข่ง[n. exp.] (sūp høikhōn) EN: centrifugal pump FR:
สูบลม[v. exp.] (sūp lom) EN: pump the air into ; inflate ; pump air FR: gonfler ; remplir d'air
สูบลมเข้าไปในล้อรถ [v. exp.] (sūp lom kha) EN: pump some air into a tyre FR: gongler un pneu
สูบน้ำ[v. exp.] (sūp nām) EN: pump water FR: pomper de l'eau
ทดน้ำ[v. exp.] (thot nām) EN: dam ; dam up water ; pump up water ; irrigate ; channel water ; carry water FR: dériver un cours d'eau ; irriguer ; drainer
วิด[v.] (wit) EN: bail ; scoop out ; throw the water off ; pump FR: écoper ; vider
โยก[v.] (yōk) EN: wobble ; rock ; sway ; shake ; pump FR: vaciller ; chanceler
บัวลอยฟักทอง[n. exp.] (būaløi fakt) EN: pumpkin balls in coconut syrup FR:
ฟักเขียว[n. exp.] (fak khīo) EN: wax gourd ; white gourd ; Chinese preserving melon ; ash pumpkin FR: courge blanche beurre [f]
ฟักทอง[n.] (fakthøng) EN: pumpkin ; winter squash ; squash FR: potiron [m] ; citrouille [f]
ฟักทองบัตเตอร์นัต[n. exp.] (fakthøng ba) EN: butternut pumpkin FR:
ฟักทองเชื่อม[n. exp.] (fakthøng ch) EN: pumpkins in syrup FR:
ฟักทองแกงบวด[n. exp.] (fakthøng ka) EN: pumpkin in coconut milk FR:
ฟักทองประดับ[n. exp.] (fakthøng pr) EN: fancy pumpkin FR:
ฟักทอง ทองอำไพ 342 ; ทองอำไพ 342[n. exp.] (fakthøng th) EN: pumpkin Thong-ampai 342 FR:
ฟักทอง ทองอำไพ 425 ; ทองอำไพ 425[n. exp.] (fakthøng th) EN: pumpkin Thong-ampai 425 FR:
ฟักทอง ทองอำไพ 426 ; ทองอำไพ 426[n. exp.] (fakthøng th) EN: pumpkin Thong-ampai 426 FR:
ฟักทองยักษ์[n. exp.] (fakthøng ya) EN: giant pumpkin ; big max pumpkin FR:
ฟักทองญี่ปุ่น[n. exp.] (fakthøng Yī) EN: Japanese pumpkin ; kabocha FR:
แกงบวดฟักทอง[n. exp.] (kaēngbūat f) EN: pumpkin in coconut milk FR:
ขนมฟักทอง[n. exp.] (khanom fakt) EN: pumpkin pudding FR:
ขนมสังขยาฟักทอง[n. exp.] (khanom sang) EN: Thai pumpkin custard FR:
กระบอกสูบ[n.] (krabøksūp) EN: cylinder (of an engine) ; cylinder (of a pump) FR: cylindre de moteur [m] ; cylindre [m]
พุ่มพวง ดวงจันทร์[n. prop.] (Phumphūang ) EN: Pumpuang Duangjan FR: Pumpuang Duangjan
รองเท้าส้นตึก[n. exp.] (røngthāo so) EN: pumps FR:
สังขยาฟักทอง[n. exp.] (sangkhayā f) EN: custard steamed in pumpkin ; Thai custard in pumpkin FR:

pump ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hilfsölpumpe {f} [techn.]auxiliary oil pump
Fasspumpe {f}barrel pump
Benzinpumpe {f}fuel pump
Drehschieberpumpe {f} [techn.]sliding vane rotary pump
Kühlmittelpumpe {f}coolant pump
Tanzschuh {m}dancing pump
Hauswasserpumpe {f}domestic water pump
Dosierpumpe {f}metering pump; dosing pump
Exzenterschneckenpumpe {f} [techn.]eccentric screw pump
Förderpumpe {f}feed pump
Speisepumpe {f}feed pump
Fußpumpe {f}foot operated pump
Getriebepumpe {f}gear pump
Brauchwasserpumpe {f}industrial water pump
Einspritzpumpe {f}injection pump
Öldiffusionspumpe {f}oil diffusion pump
Kolbenpumpe {f}plunger pump
Druckpumpe {f}positive displacement pump
Pumpenrohrsatz {m}motor pump
Roots-Pumpe {f} [techn.]Roots pump
Kreiselpumpe {f}rotary pump; centrifugal pump
Umlaufverdrängerpumpe {f}rotary pump
Drehschiebervakuumpumpe {f} [techn.]slide vane rotary vacuum pump
Tauchpumpe {f}submersible pump; submergible pump
Ansaugpumpe {f}suction pump
Tankstelle {f}gas pump
Unterflurpumpe {f}under floor pump
Absorptionswärmepumpe {f}absorption heat pumps
Membranpumpe {f}membrane pump; diaphragm pump; airpump
Ankurbelung {f} (der Wirtschaft)pump priming
Brunnenhaus {n}pump room
Förderdruck {m}pump pressure
Pumpe {f} | Pumpen
Pumpengehäuse {n}pump body
Pumpenhaus {n}pump house
Pumpernickel {n} [cook.]pumpernickel
Pumps {m}pump [Am.]
Pumpspray {n}pump spray
Pumpwerk {n}pumping station
Saugpumpe {f} | Saugpumpen

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pump
Back to top