ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จุดสูงสุด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จุดสูงสุด*, -จุดสูงสุด-

จุดสูงสุด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จุดสูงสุด (n.) peak See also: highest point, point of greatest success Ops. จุดต่ำสุด
English-Thai: HOPE Dictionary
acme(แอค' มี) n. จุดสูงสุด,จุดสุดยอด. -acmic, acmatic adj., Syn. peak, summit
climax(ไคล'แมคซฺ) {climaxed,climaxing,climaxs} n. จุดสุดยอด,จุดสูงสุด,จุดตื่นเต้นเร้าใจvt.,vi. ถึงจุดสุดยอด,ทำให้ถึงจุดสุดยอด, Syn. apex
pitch(พิทชฺ) vt. กาง (เต็นท์) ,ตั้ง (ค่าย) ,โยน,ขว้าง,เหวี่ยง,กำหนด,ยืน,ประจำ,เร่ขาย,ตั้งโชว์สินค้า,ปูทาง,เล่านิยาย. vi. ถลำไปข้างหน้า,โยน,ขว้าง,เอียง,ราดด้วยลาดมยางมะตอย -Phr. (pitch in ร่วมด้วย เริ่มทำงานอย่างขะมักเขม้น) n. ระดับ,ระดับเสียง,ยางมะตอย,น้ำมันดิบ,ยางไม้,ตำแหน่ง,ความลาด,จุดสูงสุด,ความบิดของใบพัด,ที่ตั้งแผงลอย,ช่วงระยะห่างของเกลียว,สถานที่แสดง
tiptop(ทิพ'ทอพ) n.,adj.,adv. สุดยอด,สุดขีด,จุดสูงสุด,ชั้นยอด., Syn. summit
vertex(เวอ'เทคซฺ) n. จุดสุดยอด,จุดสุดขีด,จุดสูงสุด,กระหม่อม,ยอดศรีษะ,จุดที่รวมกัน,จุดที่ไกลสุดจากฐาน,จุดตัดของสองด้านของแนวราบ pl. vertexes,vertices, Syn. apex
zenith(ซี'นิธ) n. จุดสุดยอด,จุดสุดขีด,จุดสูงสุดตรงศีรษะบนท้องฟ้า, See also: zenithal adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
acme(n) จุดสุดยอด,จุดสูงสุด,ขีดสูงสุด
climax(n) จุดสุดยอด,จุดสูงสุด,จุดสำคัญ
height(n) ความสูง,จุดสุดยอด,จุดสูงสุด
peak(n) ยอด,ปลาย,ยอดเขา,จุดสูงสุด,จุดสุดยอด,กะบังหมวกแก๊ป
vertex(n) จุดสุดยอด,กระหม่อม,จุดสูงสุด
zenith(n) ยอดสูงสุด,จุดสุดยอด,จุดสูงสุด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
acme (n.) จุดสูงสุด Syn. summit, peak, highest point
apex (n.) จุดสูงสุด See also: จุดสุดยอด, ปลายยอด Syn. peak, vertex
capstone (n.) จุดสูงสุด
crown (n.) จุดสูงสุด See also: ยอด Syn. top, apex
highest (n.) จุดสูงสุด See also: ยอดสูงสุด, จุดยอด Syn. maximum Ops. lowest, minimum
highest point (n.) จุดสูงสุด Syn. summit, peak
peak (n.) จุดสูงสุด See also: ยอดสูงสุด, จุดยอด Syn. highest, maximum Ops. lowest, minimum
pitch (n.) จุดสูงสุด
top (n.) จุดสูงสุด See also: ตำแหน่งสูงสุด Syn. peak, summit, head, tip, apex
ultimate (n.) จุดสูงสุด See also: จุดที่มากที่สุด
vertex (n.) จุดสูงสุด See also: จุดขีดสุด Syn. peak, summit, zenith, point
meridian (n.) จุดสูงสุดแห่งความสำเร็จ See also: จุดสุดยอด Syn. climax, apex, peak Ops. nadir
altitude (n.) ระยะทางจากฐานถึงจุดสูงสุด (เรขาคณิต)
culminate (vi.) ถึงจุดสูงสุด
culminate (vt.) ทำให้ถึงจุดสูงสุด Syn. cap, climax
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The pinnacle of the food chain.จุดสูงสุด บนห่วงโซ่อาหาร
Top of the first inning!จุดสูงสุดของการเรืองอำนาจในตอนต้น
The season has passed where you could do that.จุดสูงสุดของคุณผ่านไปแล้ว
That point at the top symbolizing zero footprint...จุดสูงสุดของยอดเขานั้นคือสัญลักษณ์ของรอยเท้าหมายเลขศูนย์... xxx นับตั้งแต่ปี 1995 บริษัทอินเตอร์เฟซหาทางลด
I've seen comics come and go, and sometimes you see somebody that goes right to the top and they stay there.บางครั้งบางคนขึ้นถึงจุดสูงสุด แล้วค้างอยู่ตรงนั้น
Your ninja skills are reaching their peak.ทักษะนินจาของคุณจะถึงจุดสูงสุดของพวกเขา
You know, you don't start at the top.รู้ไม๊ คุณไม่ได้เริ่มจากจุดสูงสุด.
And we'll go right to the top of that building.และพวกเราก็จะไปตรงจุดสูงสุดของตึก
The three of us, on top of the world.พวกเราสามคนบนจุดสูงสุดของโลก
It was to his secret place, at the top of the high trail, where he'd watched the day birth and never got tired of it, and never quit saying, "She's coming alive",มันคือสถานที่ลับของปู่ ที่จุดสูงสุดของทางบนเขา ที่ๆ ปู่จะได้มองการเกิดใหม่ของวัน และจะไม่เบื่อเลย และจะไม่หยุดพูดว่า "เธอกำลังกลับมามีชิวิต",
You admire the man... who pushes his way to the top in any walk of life... while we admire the man who abandons his ego.คุณยกย่องบุรุษ... ที่พยายามไปให้ถึงจุดสูงสุด ของชีวิตในด้านใดก็ตาม แต่พวกเรายกย่องคนที่ละทิ้ง ความผยองในตัวเอง
You don't care about classes, but you like school because you're popular and you'll never be on top again.เธอไม่สนใจห้องเรียนเลย / แต่เธอชอบโรงเรียน ...ก็เพราะเธอเป็นที่ชื่นชอบ แต่เธอจะไม่มีวันไปสู่จุดสูงสุดอีกครั้ง
Your incompetence is becoming most taxing.ความไร้สามารถของเจ้าใกล้เข้ามาถึงจุดสูงสุดแล้ว
I can't top that. Can't top it!ฉันไม่สามารถไปยังจุดสูงสุดได้
It beats getting your heart broken all the time by the top seeds.เฮ้ เพื่อน ฉันเข้าใจ มันทำให้นายปวดใจอยู่บ้าง ในเวลาที่นายยืนอยู่จุดสูงสุด
Seventy-five years ago in Patagonia on the tip of South America.75 ปีก่อนในพาตาโกเนีย บนจุดสูงสุดของอเมริกาใต้
But we are not the pinacle of so-called evolution.แต่พวกเราไม่ได้อยู่จุดสูงสุด ของสิ่งที่เรียกว่าวิวัฒนาการ
Now is the perfect time. You're on top of the world.ตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสม คุณกำลังอยู่ในจุดสูงสุด
That's who I am, that is my plan We'll end up on top# นี่แหละตัวฉัน นี่หละแผนฉัน ฉันจะได้ไปอยู่ที่จุดสูงสุดหรือไม่
And in this crazy world, everybody wants to grow toppers and rankers.และโลกบ้าบอใบนี้ ทุกคนจ้องแต่จะเอาตัวเองให้อยู่จุดสูงสุด
Well, for someone who's afraid of heights, that was pretty moronic.ให้หยุดเราไว้ที่จุดสูงสุด อ้อ สำหรับคนกลัวความสูงอย่างคุณน่ะ ถือว่าซื่อบื้อมากเลยนะ
The big question is, with Serena single and on top of the world, will constance become the house of Van der Woodsen?คำถามคือ เซรีน่าโสดและอยู่จุดสูงสุดของโลกรึเปล่า แล้วคอนสแตนซ์จะกลายเป็นบ้าน ของแวน เดอ วูดเซ่นหรือเปล่า
I could go on, but all I'm saying is I'm standing on top of the world.ผมอยู่ ณ จุดสูงสุดของโลก
In the chain of species, trees are a pinnacle, a perfect, living sculpture.ในบรรดาสายพันธ์ทั้งหมด ต้นไม้คือจุดสูงสุด เป็นประติมากรรมชีวิตที่สมบูรณ์แบบ
And we both made it to the top.และเราก็สามารถทำจนถึงจุดสูงสุด
Why should I listen?ขณะที่แกยืนอยู่จุดสูงสุด!
Since you came,ขึ้นให้ถึงจุดสูงสุด!
Is like being on top of the world.ทำให้รู้สึกดีคล้ายกับยืนอยู่ ณ จุดสูงสุดของโลก
Is like being on top of the worldทำให้รู้สึกดีเหมือนกับอยู่ ณ จุดสูงสุดของโลก
Is like being on top of the world,มันทำให้รู้สึกเหมือนอยู่จุดสูงสุดของโลก
Feels like I own the whole world.ทำให้รู้สึกดีคล้ายกับยืนอยู่ ณ จุดสูงสุดของโลก
Maybe you rose to a higher state of consciousness.เธออาจจะไปถึงจุดสูงสุดของสติ
Well,then it would hit the highest point in this area.มันผ่าลงมาจุดสูงสุดในพื้นที่นั้น
This represents the culmination of a dream more than 2000 years old a dream now assured because of your unquestioning assistance.นี่คือจุดสูงสุดความฝัน อายุมากกว่าสองพันปี... ...ที่วันนี้ได้กลายเป็นความจริง ด้วยความช่วยเหลืออย่างไม่กังขาจากพวกคุณ
Approaching maximum power.พลังงานใกล้จุดสูงสุด
And though fate has prevented my husband from being here today at the culmination of his life's work,ถึงเเม้ว่าโชคชะตา ทำให้สามีดิฉันไม่ได้มายืนตรงนี้ ที่จุดสูงสุดในการทำงานของชีวิตเขา
I would point out that I am at the top of my profession, while you preside over the kiddy table of yours.ผมจะบอกให้ว่าผมหนะ \ อยู่บนจุดสูงสุดในอาชีพผม แต่ท่านก็ได้แค่คุมโต๊ะเด็กเล่น\ แบบนี้เท่านั้นเอง
Being quarterback isn't going to put you on top, especially since you can't even get Quinn to be your girlfriend.การเป็นควอเตอร์แบ็ค ไม่ได้ทำให้นายอยู่จุดสูงสุดได้หรอกนะ โดยเฉพาะถ้านายยังทำให้ควินน์มาเป็นแฟนไม่ได้
Look, we both know I can help him more if I stay on top.เราต่างก็รู้ว่าฉันจะช่วยเขาได้ ก็ต่อเมื่อฉันยังอยู่จุดสูงสุด
To the ferris wheel, we're gonna ride to the very top.ไปขึ้นชิงช้าสวรรค์ เราจะขึ้นไปจุดสูงสุด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จุดสูงสุด
Back to top