ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความเศร้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความเศร้า*, -ความเศร้า-

ความเศร้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเศร้า (n.) sadness See also: sorrow, grief, dejection, melancholy, depression, despondency Syn. ความเสียใจ, ความโศกเศร้า
ความเศร้าหมอง (n.) sorrow See also: grief Syn. ความมืด, ความเขลา
ความเศร้าเสียใจ (n.) sadness See also: sorrow Syn. ความสลดหดหู่
ความเศร้าโศก (n.) melancholy See also: sorrowfulness, sadness Syn. ความหดหู่, ความสลดใจ, ความทุกข์ใจ Ops. ความสุข, ความสดชื่น, ความเบิกบาน
ความเศร้าใจ (n.) sorriness See also: sorrow, lament, grieving, distress, regretting, sadness Ops. ความดีใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
blues(บลูซ) n. ความเศร้าหมอง,เพลงบลูของคนผิวดำในอเมริกา
broken-heartn. ความท้อแท้หมดหวัง,ความเศร้าสลด,ความผิดหวังในเรื่องความรัก,ความเสียใจมาก, See also: broken-hearted adj. ดูbroken-heart
dejection(ดิเจค'เชิน) n. ความหดหู่ใจ,ความเศร้าซึม,การขับอุจจาระ,อุจจาระ, Syn. depression
distress(ดิสเทรส') n. ความเศร้าโศก,ความเสียใจ,ความลำบาก,ความทุกข์ยาก,ภัยพิบัติ,ความเคราะห์ร้าย,การอายัดทรัพย์เพื่อบีบบังคับ vt. ทำให้เศร้าโศก,ทำให้ทุกข์ยาก., See also: distressful adj. ดูdistress distressfully adv. ดูdistress distressingly adv. ดูdi
dole(โดล) n. ทาน,สิ่งเล็กน้อยที่ให้เป็นทาน,เงินสงเคราะห์สำหรับผู้ว่างงาน,โชคชะตา,เคราะห์กรรม vt. ให้ทาน,ให้เล็กให้น้อย (share) ,ความเสียใจ,ความเศร้าโศก
dolor(โด'ลาร์) n. ความเสียใจ,ความเศร้าโศก,ความระทมทุกข์, See also: dolorous,adj.
dolorous(โด'ละรัส) adj. เกี่ยวกับหรือทำให้เกิดความเศร้าหรือความเจ็บปวด,เศร้าโศก,ระทมทุกข์., See also: dolorousness n. ดูdolorous, Syn. sorrowful,miserable
dolour(โด'ลาร์) n. ความเสียใจ,ความเศร้าโศก,ความระทมทุกข์, See also: dolorous,adj.
gloom(กลูม) n. ความมืด,ความมืดครึ้ม,ความหมดหวัง,ความเศร้าโศก vi. มืดครึ้ม,ห่อเหี่ยวใจ,เศร้าหมอง,ซึมเศร้า. vt. ทำให้มืดครึ้ม., See also: gloomful adj., Syn. darkness
grief(กรีฟ) n. ความเศร้าโศก,ความเสียใจมาก,สิ่งที่ทำให้เสียใจมาก. -come to grief ผิดหวัง,สลดใจ, Syn. sadness
heartache(ฮาร์ท'เอค) n. ความเศร้าโศก,ความปวดร้าวใจ., See also: heartaching adj., Syn. grief,sorrow
jeremiad(เจอระไม'แอด) n. ความเศร้าหมอง,การโอดครวญ,ความโทมนัส, Syn. lamentation
repentance(รีเพน'เทินซฺ) n. การสำนึกผิด,ความเสียใจ,ความเศร้าใจ, Syn. regret
ruth(รูธ) n. ความสงสาร,ความเวทนา,ความเห็นอกเห็นใจ,ความเสียใจ,ความเศร้า
sadness(แซด'นิส) n. ความเสียใจ,ความเศร้าโศก,ความโทมนัส,ความสลดใจ, Syn. sorrow
slump(สลัมพฺ) vi.,n. (การ) ตกต่ำมาก,ตกฮวบลง,ซบเซา,ล้มลง,ลู่ต่ำลง,โค้งหลังลง,ลดอย่างฉับพลันและมาก,จมลง,ถลำลง,ระยะเศรษฐกิจตกต่ำ,ท่าหลังโกง,ความเงื่องหงอย,ความเศร้าซึม, Syn. fail,fall,slouch,decline
sorriness(ซอ'รินิส) n. ความเสียใจ,ความเศร้าใจ,ความน่าเสียใจ,ความเศร้าโศก
sorrow(ซอ'โร) n. ความเสียใจ,ความเศร้าใจ,ความระทมทุกข์,ความเศร้าโศก, See also: sorrower n., Syn. woe,sadness
teen(ทีน) adj. เกี่ยวกับวัยรุ่น (อายุระหว่าง13-19ปี) n. คนรุ่นหนุ่มรุ่นสาว,ความทุกข์,ความเศร้าระทม, Syn. teen-age
woe(โว) n. ความเศร้าโศก,ความทุกข์,ความลำบาก,ความเสียใจ -interj. การอุทานแสดงความเศร้าโศก,ความทุกข์หรือความเสียใจ
woebegone(โว'บิกอน) adj. เต็มไปด้วยความเศร้าโศก,เต็มไปด้วยความระทมทุกข์หรือความเสียใจ, See also: woebegoneness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
blues(n) ความเศร้าหมอง,ความโศกเศร้า,เพลงบลู
dejection(n) ความหดหู่ใจ,ความเศร้าใจ,ความสลดใจ
depression(n) ความเศร้าใจ,ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ,ความตกต่ำ,ความกดอากาศต่ำ
desolation(n) ความอ้างว้าง,ความเปล่าเปลี่ยว,ความว้าเหว่,ความแห้งแล้ง,ความเศร้าใจ
despondence(n) ความเสียใจ,ความสลดใจ,ความหดหู่ใจ,ความเศร้าโศก
dolour(n) ความเศร้าโศก,ความเศร้าใจ,ความเสียใจ,ความระทมทุกข์
dump(n) ความเศร้า,ความทุกข์ใจ,ความหดหู่ใจ,ความกลัดกลุ้ม
gloom(n) ความมืดมน,ความมืดมัว,ความเศร้า,ความโศกเศร้า
grief(n) ความเศร้าโศก,ความทุกข์ใจ,ความเสียใจ,ความโทมนัส
grievance(n) ความเศร้าโศก,ข้อข้องใจ,ความไม่พอใจ
lament(n) ความเศร้าโศก,ความเศร้า,ความเสียใจ
lamentation(n) ความเศร้าโศก,การคร่ำครวญ,ความเสียใจ,ความโทมนัส
mourning(n) การไว้ทุกข์,ความเศร้าโศก,การไว้อาลัย
regret(n) ความโทมนัส,ความเสียใจ,ความเศร้าโศก
sadness(n) ความเสียใจ,ความเศร้าใจ,ความโทมนัส,ความโศกเศร้า
sorrow(n) ความเศร้าโศก,ความเสียใจ,ความทุกข์ใจ
woe(n) ความทุกข์ร้อน,ความฉิบหาย,ความเคราะห์ร้าย,ความเศร้า
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Griefความเศร้าโศก [TU Subject Heading]
Sadnessความเศร้า [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
sadness (n.) ความเศร้า See also: ความโศก, ความเสียใจ, ความทุกข์, ความเศร้าหมอง, ความเศร้าใจ Syn. unhappiness, misery, sorrow, depression
dreariness (n.) ความเศร้าซึม See also: ความมืดมน Syn. deadliness
dolor (n.) ความเศร้าโศก See also: ความเสียใจ, ความเศร้าใจ
dolour (n.) ความเศร้าโศก See also: ความเสียใจ
grief (n.) ความเศร้าโศก See also: ความอาลัย, ความเสียใจ Syn. sorrow Ops. pitilessness
mopes (n.) ความเศร้าโศก
ruefulness (n.) ความเศร้าโศก
ruffianism (n.) ความเศร้าโศก
woe (n.) ความเศร้าโศก See also: ความเสียใจ, ความทุกข์ร้อน Syn. grief, sorrow, distress, misfortune Ops. happiness, joy, pleasure
regret (n.) ความเศร้าโศกเสียใจ Syn. compunction, disappointment, sorrow
dolefulness (n.) ความเศร้าใจ See also: ความเสียใจ, ความเศร้าโศก
sorrow (n.) ความเศร้าใจ See also: ความเสียใจ Syn. sensitivity, grief, pity Ops. insensitivity
alas (int.) คำอุทานแสดงความเศร้าหรือเสียใจ See also: อนิจจา, พุทโธ่, โถ
bitter-sweet (adj.) ซึ่งนำมาซึ่งความสุขผสมความเศร้า
elegiac (adj.) โดยแสดงความเศร้าโศก See also: โดยแสดงความเสียใจ Syn. mournful, sorrowful
elegiac (n.) บทกลอนแสดงความเศร้าโศกเสียใจ
elegy (n.) บทกลอนแสดงความเศร้าโศกเสียใจ See also: คำกลอนแสดงความเศร้าโศกเสียใจ Syn. lament, requiem, threnody
woe (int.) คำอุทานแสดงความเศร้าโศก See also: คำอุทานแสดงความทุกข์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I think of her, I think of sadness, loneliness.พูดถึงเธอ ผมนึกถึง ความเศร้า ความเหงา
What kind of stupid bitch would go and do something like that?ความกังวล ความเศร้า มัน... .
Misery, sadness, loss of faith, no reason to live.ความทุกข์ ความเศร้า สิ้นหวัง ภาวะการไร้ซึ่งเหตุผลที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไป
Your fear, your grief, your anger.ความกลัว ความเศร้า ความโกรธ
So let me guess. It's about the 5 stages of grief.มันเกี่ยวกับ ความเศร้า 5 ขั้นใช่มั้ย
¶ And when the blue# และเมื่อ ความเศร้า #
Ruth, what's the status on that Computer?ความเศร้า อะไรสถานะใน คอมพิวเตอร์ของฉัน?
The Depression. Your mom got an orange, she was really grateful.ความเศร้า แม่ของแม่ได้ส้ม เธอสำนึกบุญคุณ
The anger and the bad times.ความเศร้า และเวลาเลวร้ายทั้งหลาย
Grief can take on disturbing forms.ความเศร้าก็ทำให้เกิดอาการแบบนั้นได้
My grief makes me see clearer, Father.ความเศร้าของข้าทำให้ข้าเห็นความจริง บิดา
My great miseries in this world have been Heathcliff's miseries.ความเศร้าของฉันในโลกนี้ เป็นความเศร้าของฮีธคลิฟฟ์ด้วย
Are your ailments not gone?ความเศร้าของเจ้ายังไม่จากไปหรือ?
The grief must have consumed him.ความเศร้าคงครอบงำเขา
Sadness ends in gladness, showers are not in vainความเศร้าจบลงด้วยความสุข หยาดฝนมิได้ไร้ความหมาย
Grief can make people do crazy things.ความเศร้าทำให้ทำเรื่องบ้าๆ ได้
Our sadness made us compatible.ความเศร้าทำให้เราแข็งแกร่ง
A lifetime of sadness and... suddenlyความเศร้าที่มีอยู่ทั้งชีวิต แต่อยู่ดีๆ
The sadness?ความเศร้าที่ว่านั่น ไม่
The sadness of her slowly going to a place I couldn't reach... were coming back with the memories.ความเศร้าหมองของเธอค่อยๆ จมลงสู่ที่ที่ผมเอื้อมไม่ถึง และกำลังจะกลับมาพร้อมกับความทรงจำ
The birthing blues got hold of Miss Leefolt pretty hard.ความเศร้าหลังคลอดยังเกาะกินใจเธออยู่
Grief really makes you a smart-ass, too.ความเศร้าโศก ทำให้คุณดูดีมากเลยงั้นสิ
Grieving is messy.ความเศร้าโศกคือ ความยุ่งยากใจ
Griefcomes in its own time for everyone... initsownway .ความเศร้าโศกมา เมื่อถึงเวลาของมัน สำหรับทุกคน... มาในแบบของมัน... ดังนั้น สิ่งที่เราทำได้ดีที่สุด
Grief can make us wanna believeความเศร้าโศกสามารถทำให้เราเชื่อได้ว่า
What is all this grief about?ความเศร้าโศกเกี่ยวกับทั้งหมดนี้คืออะไร สองหน้า
Grief is complicated.ความเศร้าโศกเป็นความสับสน
And that little bit of sadness in the mornings you spoke of?ความเศร้าในตอนเช้าที่คุณเคยพูดถึง
There's no such thing as collateral beauty.ความเศร้าไม่มีอะไรสวยงามหรอก
Tragic is not asking for 20.ความเศร้าไม่เรียกหา 20 หรอก
Peace, peace, supplant the doom and the gloom.สันติภาพความสงบสุข แทนที่การลงโทษและความเศร้า โศก
I cry for joy and sadness.ฉันร้องไห้ด้วยค- วามสุขและความเศร้า
So the girl suffered in silence... until one night, when she was tired from a day of housework... and she was hurt by the harsh words of her stepmother... and she could no longer stand it...หญิงสาวจึงได้แต่นิ่งเงียบอยู่ในความเศร้า... แต่แล้วคืนหนึ่ง หลังจากที่เธอเหน็ดเหนื่อยจากงานบ้านทั้งปวง... และเจ็บช้ำจากวาจาอันโหดร้ายของแม่เลี้ยง
And left my baby blueที่เหลือก็แต่ความเศร้า
So, for the veteran southpaw, his summer of woes continues.สำหรับสิงห์อีซ้าย ฤดูร้อนแห่งความเศร้าดำเนินต่อไป
The only change that's going to come from that is more heartache and anger and bigger and deeper canyons between the white folks and the black folks.การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก การกระทำแบบนั้น คือความเศร้าใจและความโกรธ เหมือนหุบเขาที่ใหญ่ขึ้น และลึกขึ้น ระหว่างคนขาวและคนดำ
It started because there was an emotional need for it to express some disillusionment or deep desire or sadness.มันเริ่ม เพราะเป็นอารมณ์ที่อยากเล่น เพื่อปลดปล่อย หรือความรู้สึก หรือความเศร้า
And Hindley, whose sorrow was of the kind that could not weep or pray without her life, lost all interest in his own.และฮินด์ลีย์ ผู้ซึ่งเต็มไป ด้วยความเศร้า ชนิดที่ไม่อาจร่ำไห้หรือสวดมนต์ได้ เมื่อปราศจากหล่อน ก็หมดสิ้นความสนใจในชีวิตตนเอง
"And over there, she will always be too full to swallow any sorrow.และที่นั่น เธอจะสมบูรณ์พูนสุข เกินกว่าจะกล้ำกลืนความเศร้าใดๆ
Out of the blue, I get these sudden, these pangs of concern for your-- for your well--ความสัมพันธ์ของคุณเข้ามาจี้ให้เจ็บ จนหลุดพ้นจากความเศร้า สำหรับ เอ่อ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความเศร้า
Back to top