ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความตั้งใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความตั้งใจ*, -ความตั้งใจ-

ความตั้งใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความตั้งใจ (n.) intention See also: will, determination, volition Syn. ความมุ่งมั่น, ความตั้งอกตั้งใจ
ความตั้งใจผิด (n.) wrong concentration See also: wrong will/determination Ops. สัมมาสมาธิ
ความตั้งใจผิด (n.) wrong concentration See also: wrong will/determination Ops. สัมมาสมาธิ
English-Thai: HOPE Dictionary
desist(ดิซิสทฺ',ดิซิสทฺ') vt. หยุด,ระงับ,เลิกล้มความตั้งใจ., See also: desistance n. ดูdesist desistence n. ดูdesist, Syn. cease
determination(ดิเทอร์มิเน'เชิน) n. การกำหนดความแน่นอน,การตกลงใจ,ความตั้งใจ,การยุติ,การสิ้นสุด -S.decision ###A. uncertainty
earnest(เอิร์น'นิสทฺ) adj. จริงจัง,เอาใจ,ตั้งใจจริง,ซึ่งมีความกระตือรือร้นจริง,สำคัญมาก,ซึ่งควรได้ความสนใจมาก. n. ความจริงจัง,ความตั้งใจจริง, See also: earnestly adv. earnestness n. ดูearnest, Syn. serious
eye(อาย) n. ตา,นัยน์ตา,จักษุ,สายตา,การดู,การจ้อง,ความตั้งใจ,ความคิด,ข้อคิด,ทัศนะ,ช่อง,รู,ทิศทางลม,ตาของหน่อพืช,จุดของแสง,หลอดไฟที่มีแสง,สิ่งที่มีรูปคล้ายตา. -Phr. (keep an eye on เฝ้าดู,ดูแล,เพ่งเล็ง) -pl. eyes,eyen, Syn. observe,wa
hent(เฮนทฺ) vt. เข้าใจ. n. การเข้าใจ,ความตั้งใจ
intent(อินเทนทฺ') n. เจตนา,ความตั้งใจ,ความมุ่งหมาย,จุดประสงค์,ความหมาย,ความสำคัญ. adj. ยึดมั่น,แน่วแน่,มุ่งหมายไว้,ตั้งใจไว้., See also: intently adv. intentness n., Syn. intention
intention(อินเทน'เชิน) n. เจตนา,ความตั้งใจ,เป้าหมาย, See also: intentional adj. ซึ่งมีเจตนาเกี่ยวกับความตั้งใจ (ความมุ่งหมาย,เป้าหมาย)
mind(ไมน์ดฺ) n. จิต,ใจ,จิตใจ,จริต,ความคิด,ปัญญา,เหตุผล,ข้อคิดเห็น,ความตั้งใจ,สติสัมปชัญญะ,ความจำ -Phr. (bear (keep) in mind จำ) -Phr. (make in one's mind ตัดสินใจ) . -Phr. (out of one's mind บ้า,วิกลจริต) v. ใส่ใจ,สนใจ,ระวัง,เชื่อฟัง,ดูแล,เป็นห่วง,คัดค้าน,สังเกต,จำได้
mind-set(ไมด`เชท) n. ความตั้งใจ ความโน้มเอียง
thought(ธอท) n. ความคิด,การไตร่ตรอง,การรำพึง,ปัญญา,การพิจารณา,ความตั้งใจ vi. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ think, Syn. idea,notion
volition(โวลิช'เชิน) n. ความตั้งใจ,ความปรารถนา,การเลือกหรือการตัดสินใจด้วยตัวเอง,กำลังใจ,ความเห็นใจ., See also: volitional adj. volitionary adj., Syn. will,willpower
volitive(วอล'ลิทิฟว) adj. เกี่ยวกับความตั้งใจ,เกี่ยวกับความเต็มใจ,เกี่ยวกับกำลังใจ
willed(วิลดฺ) adj. มีความตั้งใจ,มีเจตนา
English-Thai: Nontri Dictionary
design(n) การออกแบบ,แผนการ,โครงการ,แบบแผน,ความตั้งใจ,จุดประสงค์
determination(n) การตกลงใจ,ความตั้งใจ,ความแน่นอน,การกำหนด
earnestness(n) ความเอาจริงเอาจัง,ความจริงจัง,ความตั้งใจจริง,ความมุ่งมั่น
intention(n) ความตั้งใจ,เจตนา,ความมุ่งหมาย
mind(n) จิตใจ,เชาวน์,ความตั้งใจ,ความคิด,สติปัญญา,ความทรงจำ
volition(n) ความตั้งใจ,ความเต็มใจ,กำลังใจ,ความปรารถนา
will(n) ความประสงค์,พินัยกรรม,ความสมัครใจ,ความตั้งใจ,ความตกลงใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
aim (n.) ความตั้งใจ See also: จุดหมาย, จุดประสงค์, วัตถุประสงค์, เป้าหมาย, จุดมุ่งหมาย Syn. object, plan, purpose
animus (n.) ความตั้งใจ Syn. intention
ear (n.) ความตั้งใจ See also: ความสนใจ Syn. attention, need
effect (n.) ความตั้งใจ Syn. intention, purport
intention (n.) ความตั้งใจ See also: ความมุ่งหมาย, เจตนา, จุดมุ่งหมาย, เจตจำนง Syn. aim, objective, purpose
mind (n.) ความตั้งใจ See also: ความมุ่งหมาย, ความประสงค์ Syn. intention, determination
will (n.) ความตั้งใจ See also: ความมุ่งมั่น, ปณิธาน Syn. determination, resolution
willpower (n.) ความตั้งใจจริงและความมีวินัยในตัวเองที่นำไปสู่ความสำเร็จ Syn. determination, resolution
Slow and steady wins the race (idm.) ความตั้งใจและความขยันจะนำความสำเร็จมาให้
act (n.) สิ่งที่กระทำด้วยความตั้งใจ
assiduous (adj.) ที่ทำด้วยความตั้งใจ See also: ตั้งอกตั้งใจ Syn. industrious, persevering
carry into (phrv.) ทำตาม (แผนการ, ความตั้งใจ) See also: ทำให้แผนการเป็นจริง Syn. put into
feel out (phrv.) พยายามค้นหา (เช่น ค้นความคิด, ความตั้งใจ) Syn. sound out
mask with (phrv.) ซ่อนความรู้สึกหรือความตั้งใจ
swerve from (phrv.) เปลี่ยนทันที (ความตั้งใจ, การกระทำ, ทิศทางฯลฯ) See also: หันเห
volitional (adj.) เกี่ยวกับความตั้งใจ See also: ซึ่งเป็นความประสงค์
volitive (adj.) ซึ่งเป็นความตั้งใจ
voluntary (adj.) ด้วยความตั้งใจ See also: โดยเจตนา Syn. volunteer, willing Ops. involuntary
willed (adj.) ซึ่งมีความตั้งใจ See also: ซึ่งมีเจตนา
willing (adj.) ซึ่งมีความตั้งใจ See also: ซึ่งสมัครใจ, ซึ่งเต็มอกเต็มใจ, ซึ่งยินดี Syn. ungrudging, voluntary Ops. grudging, reluctant, involuntary
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That was Police Commissioner Jacobs who just arrived on the scene...มันจำต้องใช้ความทุ่มเท, ความตั้งใจ และเหนือสิ่งอื่นใด, ความร่วมมือ ท้องถนนปลอดภัยขึ้นแล้ว
And, yes, we may have seen better days, but with hard work, determination and a little luck, one day we'll be back on top.และ ใช่ เราอาจจะเคยเจอวันที่ดีกว่านี้ แต่ด้วยการทำงานหนัก ความตั้งใจ และโชคช่วยนิดหน่อย วันหนึ่งพวกเราจะอยู่จุดสูงสุด
For bravery and the rather thickheaded willingness to sacrifice himself for his fellow man,สำหรับความกล้าหาญและค่อนข้าง ความตั้งใจ thickheaded ที่จะเสียสละตัวเอง สำหรับการเพื่อนชายของเขา
Uh, Mr. Ryan, I will need assurances that she has neither the intention nor the ability to ever come after me again.อ่า คุณ ไรอัน ผมต้องการหลักประกัน ว่า เธอจะไม่มี ความตั้งใจ หรือความสามารถ aren't ที่จะมาตามจัดการผมอีก
My intent was to stop there first and unload the slaves in my hold, but when I saw her, I thought better of it.ความตั้งใจของข้าคิดจะจอดเรือที่นั่นก่อน และลำเลียงทาสที่อยู่ในการครอบครองของข้า แต่ตอนที่ข้าเห็นเรือลำนั้น ข้าได้เปลี่ยนใจขึ้นมา
Your intended just called you a fucking monster.ความตั้งใจของคุณ เพิ่งถูกเรียกว่าคุณคือไอ้สัตว์ประหลาด
Nico's mentality will be our example.ความตั้งใจของนิกโก้จะเป็นตัวอย่างของพวกเรา
My aim was to give these wasted lives purpose, meaning, and I've succeeded beyond my wildest imagination.ความตั้งใจของผมคือ\ให้คนที่สูญเปล่าเหล่านี้มีเป้าหมายในชีวิต ผมตั้งใจ และผมก็ประสบความสำเร็จ
My intention has only been to entertain, nothing more.ความตั้งใจของผมคือการให้ความสำราญเท่านั้น
It is my intention to document the birth of the child.ความตั้งใจของผมคือทำบันทึก เกี่ยวกับการให้กำเนิดทารก
My attentions have been too marked to be mistaken.ความตั้งใจของผมมันโจ่งแจ้ง จนยากที่จะไม่เห็น
The first attempt wasn't successful, and you haven't tried again, so it seems you can live with the slightly blurred memory of Akako, hence the indifference.ความตั้งใจครั้งแรกมันไม่สำเร็จ และคุณก็ไม่ได้พยายามอีก ดูเหมือนว่าถึงจะมีความทรงจำแสนจางของอาคาโกะ คุณก็ยังอยู่ได้ จากนั้นก็คงไม่สนใจ
My will is strong. My wallet is closed. I don't want to shop!ความตั้งใจฉันเข้มแข็ง กระเป๋าฉันปิดสนิท /N ฉันไม่อยากซื้อ
The more attention you draw, the more you risk implicating your own involvement.ความตั้งใจที่คุณวาดหวังไว้ มันช่างเสี่ยงเหลือเกิน คุณจะรู้ได้ด้วยตัวคุณเอง.
An embedded determination to get whatever we want, no matter what the cost.ความตั้งใจที่จะฝัง ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราต้องการ เรื่องราคามันไม่สำคัญ
All my previous attempts at human connectionความตั้งใจที่จะเชื่อมสัมพันธ์กับคนก่อนหน้านี้ของผม
Determination, resourcefulness and if I may say so, a certain disregard for the rules.ความตั้งใจแน่วแน่ มีไหวพริบคล่องตัว และที่ไม่อยากบอก ไม่ยึดมั่นในกฎข้อบังคับ
What kind of intentions I had coming over here...ความตั้งใจแบบไหน ที่ทำให็ฉันต้องมาที่นี่...
I didn't take your line of questioning as having a serious intent.{\cHFFFFFF}ผมไม่ได้เอาตัวของการซักถาม ว่ามีความตั้งใจอย่างจริงจัง
Don't destroy my good intentions. I already feel guilty...อย่าทำลายความตั้งใจที่ดีของผม
But the will has gone.แต่ความตั้งใจนั้นจบแล้ว
"but it comes from afar and carries with it all my good intentions."แต่มันมาจากที่ไกลแสนไกล และอัดแน่นไปด้วยความตั้งใจที่ดีของแม่"
I will tell them this feather may look worthless, but it comes from afar and carries with it all my good intentions.ฉันจะบอกพวกเขาว่า ขนหงส์นี้อาจดูไร้ค่า แต่มันมาจากแดนไกล และอัดแน่นไปด้วยความตั้งใจที่ดีของฉัน
W-We got into this thing with the best intentions. Really. I never-W-เรามีในสิ่งนี้ด้วยความตั้งใจที่ดีที่สุด จริงๆ ฉัน never-
Continue. You were saying something about "best intentions."ดำเนินการต่อ ที่คุณกำลังพูดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับ "ความตั้งใจที่ดีที่สุด".
Norton had no intention of going that quietly.นอร์ตันมีความตั้งใจที่จะไปที่เงียบ ๆ ไม่มี
"They are not married, nor can I find there was any intention of being so,""พวกเขายังไม่ได้แต่งงานกัน พี่ไม่พบว่ามีความตั้งใจใดๆ ที่พวกเขาจะทำอย่างนั้น"
That you actually declared your resolution of never taking orders and were compensated accordingly.เหมือนที่คุณประกาศความตั้งใจย่างแท้จริง ว่าจะไม่รับการเป็นพระและได้รับค่าชดเชยไปแล้ว
I instantly resolved on setting off for this place, to make my sentiments known to you.ฉันมีความตั้งใจอยู่ชั่วขณะหนึ่งเพื่อมายืนอยู่ตรงนี้ ด้วยความรู้สึกในใจของฉันที่จะรู้จากคุณ
And this is your final resolve?และนี่คือความตั้งใจครั้งสุดท้ายของเธอใช่มั้ย
You think a civilization sending this message intends it just for Americans?คุณคิดว่าการส่งอารยธรรมนี้ ข้อความตั้งใจมันก็ สำหรับชาวอเมริกัน?
There's no reason to believe their intentions are hostile.ระเบิดตัวเองเพื่อมาในราชอาณาจักร มีเหตุผลที่จะเชื่อว่าความตั้งใจ ของพวกเขาจะไม่ได้เป็นศัตรู
Jerome never questioned my commitment again.เจอโรมไม่สงสัยความตั้งใจของผมอีกเลย
Jerome had been engineered with everything he needed to get into Gattaca except the desire to do so.เจอโรมจัดการให้ทุกอย่างที่ แกตตาก้าต้องการ ยกเว้นความตั้งใจ
The best thing going for you is your willingness to humiliate yourself.อาวุธสำคัญของคุณตอนนี้ก็คือ ความตั้งใจและยอมเสียหน้า
Needless to say, I have no intention... of"resolving our differences" as you suggested.คงไม่จำเป็นต้องบอกว่า ฉันไม่มีความตั้งใจที่จะ... "แก้ความบาดหมางระหว่างเรา" อย่างที่เธอแนะนำ
With respect, Rinpoche... if your intention is to stop the Chinese from recruiting political allies... then demanding that they stop trying to bribe monks... is not the most effective tactic.ด้วยความเคารพ ท่านรินโปเช หากความตั้งใจของท่านคือการ หยุดยั้งไม่ให้จีนรวบรวมพันธมิตรการเมือง การรับสั่งให้พวกนั้นหยุด ให้สินบนพระสงฆ์
However, for those select few who possess the predisposition I can teach you how to bewitch the mind and ensnare the senses.ถึงอย่างไร ถ้าเธอเป็น คนที่มีความตั้งใจจริง ฉันสามารถสอนให้เธอสะกดจิตใจ
Give it up, Jeremy.เลิกล้มความตั้งใจซะ เจอมี
If you did, that means you baked those cookies and set that plate there deliberately, purposefully which means that you're sitting there also deliberately, purposefully.ถ้าคุณรู้ ก็แสดงว่าคุณอบขนมนี่แล้วตั้งไว้ตรงนี้ ด้วยความตั้งใจ นั่นหมายถึงว่าคุณก็กำลังตั้งใจรอผมอยู่ตรงนี้เช่นกัน

ความตั้งใจ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
熱意[ねつい, netsui] Thai: ความตั้งใจจริง English: zeal

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความตั้งใจ
Back to top