ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความขาดแคลน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความขาดแคลน*, -ความขาดแคลน-

ความขาดแคลน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความขาดแคลน (n.) lack See also: shortage, deficiency Syn. ความขัดสน, ความอัตคัด Ops. ความอุดมสมบูรณ์
English-Thai: HOPE Dictionary
dearth(เดิร์ธ) n. ความขาดแคลน,ความอดหยาก, Syn. scarcity ###A. abundance
deficiency(ดิฟิช'เชินซี) n. ภาวะที่ขาดแคลน,ความขาดแคลน,ความไม่สมบูรณ์,ความไม่เพียงพอ,ปริมาณที่ขาดแคลน,ส่วนที่ไม่พอ, Syn. lack
inanition(อินอะนิซ' เชิน) n. ความขาดแคลน, การขาดอาหาร, การบำรุงเลี้ยงไม่เพียงพอ, ภาวะอ่อนจิต, การด้อยศีลธรรม, ความว่างเปล่า
insufficiency(อินซัฟฟีช'เชินซี) n. ความไม่เพียงพอ,ความขาดแคลน.
poverty(พอฟ'เวอที) n. ความยากจน,ความขาดแคลน,ความขัดสน,ความไม่พอเพียง, Syn. indigence,lack
scarcity(สแคส'ซิที) n. ความขาดแคลน,ความไม่เพียงพอ,การมีน้อย,การหายาก
shortage(ชอร์ท'ทิจฺ) n. ความขาดแคลน,ความไม่เพียงพอ,จำนวนที่ไม่เพียงพอ,จำนวนที่ขาด, Syn. deficiency,shortfall,deficit
shortfall(ชอร์ท'ฟอล) n. จำนวนที่ขาด,ความขาดแคลน,ความไม่เพียงพอ, Syn. shortage
underage(อันเดอะเอจฺ') adj. ยังไม่บรรลุนิติภาวะ,ต่ำกว่ากำหนดอายุ,ยังไม่เป็นผู้ใหญ่ n. ความขาดแคลน,ความไม่พอเพียง,การยังไม่บรรลุนิติภาวะ
want(วอนทฺ) vt. vi.,ต้องการ,ปรารถนา,อยาก,ขาดแคลน,หา,ล่า n. สิ่งที่ต้องการ,สิ่งที่จำเป็น,ความขาดแคลน,ความยากจน,การขาดแคลนสิ่งจำเป็นของชีวิต,ความรู้สึกต้องการ Phr. (want out ต้องการออก), See also: wanter n., Syn. esire,lack,sha
English-Thai: Nontri Dictionary
dearth(n) ความขาดแคลน,ภาวะข้าวยากหมากแพง,ความอดอยาก
default(n) การผิดสัญญา,การไม่ทำตาม,การละเลย,ความขาดแคลน
deficiency(n) ความขาดแคลน,ข้อบกพร่อง,ความไม่สมบูรณ์
destitution(n) ความอัตคัด,ความขาดแคลน,ความยากจน,ความอดอยาก
inanition(n) ความว่างเปล่า,ความขาดแคลน,ความอิดโรย
insufficiency(n) ความไม่เพียงพอ,ความไม่พอเพียง,ความขาดแคลน
lack(n) ความขาดแคลน,ความไม่มี,ความไม่เพียงพอ,ความบกพร่อง
penury(n) ความขัดสน,ความอัตคัด,ความขาดแคลน,ความแห้งแล้ง
scantiness(n) ความไม่เพียงพอ,ความขาดแคลน,ความจำกัด
scarcity(n) การหายาก,ความไม่เพียงพอ,ความขาดแคลน
shortage(n) ความขาดแคลน,ความไม่เพียงพอ,จำนวนที่ขาด
want(n) ความต้องการ,ความปรารถนา,ความอยาก,ความขาดแคลน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
dearth (n.) ความขาดแคลน See also: ความอัตคัด Syn. poverty, scantiness
deficiency (n.) ความขาดแคลน Syn. insufficiency, scantness Ops. abundance, surplus
insufficiency (n.) ความขาดแคลน See also: ความไม่เพียงพอ Syn. deficiency, inadequacy Ops. adequacy, sufficiency
lack (n.) ความขาดแคลน See also: ความไม่พอเพียง, ความไม่เพียงพอ Syn. scantness, deficiency Ops. abundance, surplus
meagerness (n.) ความขาดแคลน Syn. scarcity, need, poverty
scarcity (n.) ความขาดแคลน See also: ความไม่เพียงพอ Syn. deficiency, inadequacy, rarity, insufficiency
shortage (n.) ความขาดแคลน See also: ความขัดสน, ความอัตคัด Syn. deficiency, deficit, inadequacy Ops. adequacy, sufficiency
shortfall (n.) ความขาดแคลน See also: ความไม่เพียงพอ Syn. deficit
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It was your lack of policy that started this mess in the first place!มันเป็นความขาดแคลนนโยบาย ที่จะเริ่มความยุ่งยากในที่แรก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความขาดแคลน
Back to top