ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rarity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rarity*, -rarity-

rarity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rarity (n.) สิ่งหายาก See also: การหาได้ยาก, การขาดแคลน Syn. rareness, scarcity
English-Thai: HOPE Dictionary
rarity(แร'ริที) n. สิ่งที่หายาก,ความหายาก,ความไม่ค่อยมี,ความประเสริฐ,ความเบาบาง (ของอากาศหรือแก๊ส) pl. rarities, Syn. scarcity
English-Thai: Nontri Dictionary
rarity(n) ความหายาก,ความบาง,ความประเสริฐ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I know, Morgan. It's a real rarity we'd be all drinking'.ปกติแล้วพวกเราก็เมากันเป็นกิจวัตรไม่ใช่เรอะ
I pray the world and Jerusalem to accommodate such a rarity as a good knight.ข้าภาวนากับโลกและเยรูซาเล็ม ขอให้ได้สิ่งที่หายากที่สุด... .
A rarity for a man with such an adoring public, huh? To business, then.แปลกนะสำหรับคนที่เป็นขวัญใจประชาชน เข้าเรื่องล่ะนะ
A rarity in the Irish community.คนที่เป็นที่รู้จักในหมู่ไอริสอะ
I'm a rarity in this world, a 30-something virgin.ฉันเป็นคนหายากในโลกนี้ ยังบริสุทธิ์มา 30 ปี
A bicycle was quite a rarity.จักรยานค่อนข้างหายาก
It's a barbarity that clarity is a rarity.มันคือความโหดเหี้ยมไร้วัฒนธรรม ที่มีความชัดแจ้งและหาได้ยากยิ่ง
It used to be having a gun trained on me was a rarity.การใช้ปืนที่ผ่านการอบรมช่างเป็นสิ่งที่ยากสำหรับฉันจริงๆ

rarity ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
尤物[yóu wù, ㄧㄡˊ ˋ, 尤物] rarity; rare object; rare person; extraordinarily beautiful woman
异物[yì wù, ㄧˋ ˋ, 异物 / 異物] rarity; rare delicacy; foreign matter; alien body; the dead; ghost; monstrosity; alien life-form

rarity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
奇貨[きか, kika] (n) (1) curiosity; rare item; rarity; (2) (See 好機) rare opportunity which could be beneficial
暁星[ぎょうせい, gyousei] (n) morning star; Venus; rarity; (P)

rarity ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ของหายาก [n. exp.] (khøng hā yā) EN: something rare ; rarity FR: rareté [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rarity
Back to top