ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ข้อตกลง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ข้อตกลง*, -ข้อตกลง-

ข้อตกลง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้อตกลง (n.) contract See also: compact, covenant Syn. ข้อสัญญา, สัญญา, อนุสัญญา
ข้อตกลง (n.) contract See also: agreement, promise Syn. คำมั่น, คำสัญญา
ข้อตกลง (n.) condition See also: agreement, restriction, term Syn. ข้อแม้, ข้อจำกัด
ข้อตกลง (n.) contract See also: agreement Syn. ข้อสัญญา, ข้อผูกพัน, สัญญา
ข้อตกลง (n.) treaty See also: pact, agreement, covenant, convention Syn. หนังสือสัญญา
ข้อตกลง (n.) rule See also: regulation, order Syn. กฎเกณฑ์
ข้อตกลง (n.) regulation See also: rule, condition Syn. กติกา, ข้อกำหนด
ข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (n.) NAFTA See also: North American Free Trade Agreement
English-Thai: HOPE Dictionary
accord(อะคอร์ด') vi.,vt.,n. สอดคล้อง, ยอมตามตกลง, ความสอดคล้อง, ข้อตกลง, เสียงดนตรี ที่ประสานกัน, Syn. concede, admit, allow,
agreement(อะกรี' เมินทฺ) n. การตกลง, การยินยอม, การเห็นด้วย, ข้อตกลง, สัญญา, ความเห็น ตรงกัน, Syn. pact, consent, alliance)
alliance(อะไล' เอินซฺ) n. พันธมิตร, สันนิบาต, การแต่งงาน, ความสัมพันธ์ที่เกิดจากการแต่งงาน, สหพันธ์, ข้อตกลงระหว่างประเทศ, Syn. fusion, union -A.difference, disparity)
bond(บอนดฺ) {bonded,bonding,bonds} n. ข้อผูกมัด,ข้อตกลงในสัญญา,สิ่งผูกมัด,พันธนาการ,สลัก,ตรวน,โซ่,การคุมขัง,การติดคุก,พันธบัตร,ใบกู้ยืม,ใบหุ้นกู้,พันธุกรรม,พันธะระหว่างอะตอมในโมเลกุล vi.,vt. (ทำให้) ผูกมัดเข้าด้วยกัน,เชื่อมติด,ผนึกเข้าด้วยกัน adj. เกี่ยวกับควา
compact(คอม'แพคทฺ) {compacted,compacting,compacts} adj. แน่น,รวมกันแน่น,อัดแน่น,แข็ง,กระชับ,รัดกุม,กะทัดรัด vt. รวมกันแน่น,อัดกันแน่น,ทำให้แน่น,ทำให้มั่นคง,ทำให้กะทัดรัด,ทำให้เป็นปึกแผ่น,ประกอบเป็นรูปร่าง. n. ตลับแป้งที่มีกระจก,รถยนต์ขนาดย่อม,ข้อตกลง,สัญญา ค
composition(คอมพะซิซ'เชิน) n. การประกอบเป็นส่วนต่าง ๆ ทั้งหมด,ผลิตผล,ส่วนประกอบ,องค์ประกอบ,ภาพประกอบ,ของผสม,การประพันธ์,การแต่งเพลง,การเกิดเป็นสารประกอบ,การตกลงกัน,การประนีประนอม,ข้อตกลง,การจัดเรียงตัวพิมพ์,คุณสมบัติ,อุปนิสัย
concord(คอน'คอร์ด) n. ความสอดคล้องกัน,การปรองดองกัน,การลงรอยกัน,สัญญา,ข้อตกลง,ความสงบ,มิตรภาพ,เสียงที่กลมกลืนกัน, Syn. accord,agreement,treaty ###A. discord
concordat(คอนคอร์'แดท) n. ข้อตกลงเป็นทางการ,สัญญา,สนธิสัญญาระหว่างสันตะปาปากับรัฐบาลที่เกี่ยวกับเรื่องของสงฆ์, See also: concordatory adj., Syn. concord
congruity(คันกรู'อิที) n. ความเหมาะสม,ความสอดคล้องกัน,ความลงรอยกัน,ข้อตกลง,จุดที่ลงรอยกัน, Syn. harmoniousness,fitness ###A. disparity,contrast
contract(คอน'แทรคทฺ) n. สัญญา,ข้อตกลง,หนังสือสัญญา,คำย่อ,รูปแบบย่อ -v. หด,ย่น,ขมวด,เกร็ง,ติด (โรค,นิสัย) ,ทำ (หนี้สิน) ,ทำสัญญา, See also: contractible adj. ดูcontract contractibility n. ดูcontract, Syn. agreement
conventional(คันเวน'เชินเนิล) adj. เกี่ยวกับธรรมเนียมปฎิบัติหรือประเพณีนิยม,ธรรมดา,สามัญ,เกี่ยวกับข้อตกลงหรือสัญญา, See also: conventionalist n. ดูconventional, Syn. usual ###A. unusual
covenant(คัพ'วะเนินทฺ) n. ข้อตกลง,สัญญา,ข้อกำหนด,บทบัญญัติในกฎหมายโบราณ,สัญญาของพระเจ้าในพระคัมภีร์ vi. ทำสัญญา,ทำข้อตกลง. vt. ตกลง (โดยสัญญา) ,ให้คำมั่น,กำหนด, Syn. compact,agreement,agree
decision(ดิซิส'เชิน) n. การตัดสินใจ,สิ่งที่ได้ตัดสินใจ,ข้อตกลงใจ,ญัตติ,ความแน่วแน่, Syn. resolve
deed(ดีด) n. การกระทำ,พฤติการณ์,สารตรา,โฉนด,สัญญาหรือข้อตกลง, Syn. act
engagement(เอนเกจฺ'เมินทฺ) n. การพัวพันอยู่กับ,การสู้รบกับ,การหมั้น,ข้อตกลง,การนัดหมาย,การว่าจ้าง,ระยะการว่าจ้าง
gattabbr. General Agreement on Tariffs and Trade ข้อตกลงทั่วไปเกี่ยวกับภาษีศุลกากรและการค้า
indenture(อินเดน' เชอะ) n. สัญญา, ข้อตกลง, สัญญาผูกมัด, เอกสารสิทธิ, เอกสาร, รอยเว้า, รอยบาก, รอยเว้า ๆ แหว่ง ๆ -vt. ใช้สัญญาผูกมัด, ทำให้เกิดรอยเว้า รอยบากหรือรอยกด., See also: indentureship n. (written contract)
pact(แพคท) n. ข้อตกลง,สัญญา
paction(แพค'ชัน) n. ข้อตกลง,สัญญา
stipulation(สทิพพิวเล'เชิน) n. การระบุ,การกำหนด,เงื่อนไข,เงื่อนบังคับ,สัญญา,ข้อตกลง,ข้อกำหนด, Syn. provision,condition
treaty(ทรีท'ที) n. สนธิสัญญา,ข้อตกลง,การเจรจาเพื่อตกลงกัน, See also: treatyless adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
accord(n) ความสอดคล้อง,ข้อตกลง,ความพร้อมใจ,ความกลมกลืนกัน
accordance(n) ความสอดคล้อง,ข้อตกลง,ความพร้อมใจ,ความกลมกลืนกัน
agreement(n) การเห็นด้วย,การตกลง,ความยินยอม,ข้อตกลง,สัญญา
bond(n) เครื่องผูกมัด,ข้อผูกมัด,ข้อตกลง,พันธะ,พันธนาการ,พันธบัตร
concord(n) การลงรอยกัน,ความปรองดองกัน,ข้อตกลง,สัญญา
contract(n) สัญญา,ข้อตกลง,นิติกรรมสัญญา,หนังสือสัญญา,ไพ่
covenant(n) สนธิสัญญา,ข้อตกลง,ข้อกำหนด,บทบัญญัติ
deed(n) การกระทำ,โฉนด,เอกสารสำคัญ,สารตรา,เกียรติประวัติ,สัญญา,ข้อตกลง
indenture(n) สัญญาจ้าง,ข้อตกลง,ข้อผูกมัด,เอกสารสิทธิ์
engagement(n) ข้อตกลง,การหมั้น,การนัดพบ,ธุระ,การว่าจ้าง,การสู้รบ
obligation(n) ข้อผูกมัด,หนี้,พันธะ,ข้อตกลง,บุญคุณ
pact(n) สนธิสัญญา,กติกา,สัญญา,ข้อตกลง,อนุสัญญา
promise(n) ข้อตกลง,คำสัญญา,คำมั่นสัญญา
stipulation(n) ข้อกำหนด,การวางเงื่อนไข,การระบุ,ข้อตกลง
term(n) ขอบเขต,ภาคเรียน,ข้อตกลง,กำหนดเวลา,ครั้ง,วาระ,สมัย
treaty(n) สนธิสัญญา,สัญญาระหว่างชาติ,ข้อตกลง,การเจรจา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
arrangementข้อตกลง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bipartisan dealข้อตกลงระหว่างสองพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
catching bargainข้อตกลงที่เอารัดเอาเปรียบ, ข้อตกลงที่ขูดรีด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
collective agreementข้อตกลงร่วม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dealข้อตกลงแลกประโยชน์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
domestic agreementข้อตกลงระหว่างคนในครอบครัว (ที่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
honour clauseข้อตกลงโดยเกียรติยศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
knock for knock agreementข้อตกลงชำระค่าเสียหาย (ในการประกันภัย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
long-term agreementข้อตกลงระยะยาว [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
package dealข้อตกลงรวม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
resale price maintenanceข้อตกลงห้ามขายต่ำกว่าราคาที่กำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
restrictive covenantข้อตกลงจำกัดการใช้ประโยชน์ที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
touching and concerning landข้อตกลงเกี่ยวกับที่ดิน [ดู covenant running with the land] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
truceข้อตกลงพักรบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
verbal agreementข้อตกลงด้วยวาจา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accord๑. ตกลง, ยินยอม, ข้อตกลง๒. ข้อตกลงทางการระหว่างประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
capitulation๑. การยอมจำนน (โดยมีข้อตกลงจำยอม)๒. การให้สิทธิพิเศษ (แก่คนสัญชาติของประเทศอื่นตามสนธิสัญญา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cartel๑. ข้อตกลงแลกเปลี่ยนเชลยศึก๒. การรวมกลุ่มเพื่อผูกขาดทางธุรกิจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
compact๑. ข้อตกลงร่วมกัน๒. ความตกลงระหว่างประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
covenantกติกา, ข้อตกลงที่ทำเป็นหนังสือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
denunciation๑. การประณาม, การประจาน๒. การบอกเลิก (สนธิสัญญาหรือข้อตกลง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pact๑. กติกาสัญญา๒. ข้อตกลง, สัญญา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
past considerationสินจ้างที่ได้ให้ก่อนมีข้อตกลง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
terms of agreementข้อความในข้อตกลง, ข้อตกลง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accord and satisfactionข้อตกลงประนีประนอม [TU Subject Heading]
Hold harmles agrementsข้อตกลงยกเว้นความรับผิด [TU Subject Heading]
Managed care plans (Medical care)ข้อตกลงการดูแลทางการแพทย์ [TU Subject Heading]
Delistingการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน การที่ตลาดหลักทรัพย์ถอนสภาพการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของหลักทรัพย์ใด ๆ หลักทรัพย์จดทะเบียนที่ถูกเพิกถอนแล้ว จะไม่ได้รับอนุญาตให้มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่อไป ในการเพิกถอนหลักทรัพย์นั้นอาจเป็นเพราะบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าวขอถอนหลักทรัพย์ของตนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยสมัครใจ (ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการของเพิกถอนเกินกว่า 10% ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด) หรือตลาดหลักทรัพย์สั่งให้เพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อพบว่าบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าว ได้กระทำผิดข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์ (listing agreement) อย่างร้ายแรง หรือในกรณีที่ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ตกต่ำลง จนอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้ลงทุนสำหรับกรณีที่บริษัทจดทะเบียน มีปัญหาด้านฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงาน ตลาดหลักทรัพย์จะไม่เพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวโดยทันที แต่จะจัดให้หลักทรัพย์ดังกล่าวเข้าอยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน และประกาศให้ผู้ลงทุนได้ทราบทั่วกัน ซึ่งบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์จะต้องจัดทำแผนปรับปรุงแก้ไข เพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเปิดเผยข้อมูล หากบริษัทสามารถแก้ไขปัญหาได้ตามแผน หลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวก็จะพ้นจากการเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน แต่ถ้าบริษัทไม่อาจแก้ไขได้ตามแผนและตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรง ตลาดหลักทรัพย์จะเพิกถอนหลักทรัพย์ดังกล่าว [ตลาดทุน]
Grey Area Measures มาตรการคลุมเครือ มาตรการที่อยู่นอกกรอบของข้อตกลงแกตต์ (ดู GATT) ได้แก่ การทำความตกลงทั้งด้านราคาและปริมาณเพื่อจำกัดการส่งออก (ดู Export Restriant Agreement) การจัดระเบียบการตลาด (ดู Orderly Marketing Agreement) ซึ่งถือเป็นมาตรการที่มีลักษณะเลือกปฏิบัติและมีผลบิดเบือนการค้าเสรี ระหว่างประเทศ ในการเจรจารอบอุรุกวัยของแกตต์ (ดู Uruguay Round) ได้ยกเอาเรื่องมาตรการคลุมเครือขึ้นมาพิจารณา และได้กำหนดไม่ให้ประเทศภาคีใช้มาตรการคลุมเครือที่กล่าวมาข้างต้น รวมทั้งมาตรการที่คล้ายคลึงกันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกและนำเข้า สำหรับมาตรการคลุมเครือต่างๆ ที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่จะต้องมีการแก้ไขให้สอดคล้องกับข้อตกลงแกตต์ หรือจะต้องยกเลิกไปภายใน 4 ปี นับตั้งแต่ผลการเจรจารอบอุรุกวัยมีผลใช้บังคับในกลางปี พ.ศ. 2538 [สิ่งแวดล้อม]
Swingปริมาณก๊าซที่มากกว่าหรือน้อยกว่าข้อตกลงปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ผู้ขายส่งให้แก่ผู้ซื้อในปริมาณที่มากกว่าหรือน้อยกว่าข้อตกลงในสัญญาการส่งก๊าซแต่ละวัน
Voluntary Export Restraints (VERs) การจำกัดการส่งออกด้วยความสมัครใจ การจำกัดการส่งออกซึ่งสินค้าในประเทศ ผู้ผลิตโดยความสมัครใจ เพื่อป้องกันการใช้มาตรการทางการค้าต่างๆ ที่ประเทศผู้นำเข้าอาจนำมาใช้ มีความหมายเช่นเดียวกับข้อตกลงจำกัดการส่งออก (ดู Export Restraint Agreement) [สิ่งแวดล้อม]
Rotterdam Conventionอนุสัญญารอตเตอร์ดัมอนุสัญญาว่าด้วยการค้าสารเคมีอันตรายที่ถูกห้ามใช้ หรือจำกัดการใช้ในระบบการค้าโลก (Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade)เป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศ ซึ่งกำหนดข้อตกลงระหว่างประเทศในการควบคุมการนำเข้าและการส่งออกสารเคมีอันตรายที่ถูกห้ามใช้หรือจำกัดการใช้อย่างเข้มงวด และสูตรผสมของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ที่ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรง ที่มีการซื้อขายระหว่างชาติ โดยประเทศผู้ผลิตหรือประเทศผู้ส่งออกสารเคมีอันตรายตามขอบเขตของอนุสัญญาดังกล่าว จะต้องแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าไปยังประเทศผู้นำเข้าเพื่อตอบรับก่อนจึงจะสามารถส่งออกสารเคมีอันตรายเหล่านั้นได้ จึงเป็นอนุสัญญาที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศสมาชิกในอันที่จะประเมินความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมีก่อนการนำสารเคมีเข้ามาใช้ภายในประเทศ และยังเป็นการป้องกันมิให้มีการลักลอบทิ้งสารเคมีอันตรายที่อยู่ในระบบการค้าระดับสากล ทั้งนี้มีหน่วยงานรับผิดชอบ คือ กรมวิชาการเกษตร ในฐานะเป็น Designated National Authority (DNA) ด้านสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช และสัตว์ ซึ่งเป็นเครือข่ายขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และกรมควบคุมมลพิษ ในฐานะเป็น DNA ของสารเคมีอื่นๆ นอกเหนือจากสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ และเป็นเครือข่ายของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP / IRPTC) [สิ่งแวดล้อม]
Uruguay Round การเจรจารอบอุรุกวัย การเจรจารอบที่ 8 ของแกตต์ เริ่มการเจรจาเมื่อ พ.ศ. 2529 และสิ้นสุดการเจรจาเมื่อ พ.ศ. 2536 มีประเทศเข้าร่วมเจรจา 117 ประเทศ ได้จัดประชุมระดับรัฐมนตรี จากประเทศภาคี เพื่อเปิดการเจรจาที่เมืองปุนต้า เดล เอสเต้ ประเทศอุรุกวัย จึงได้ใช้ชื่อการเจรจาเพื่อเป็นเกียรติแก่ประเทศเจ้าภาพ การเจรจารอบนี้ถือได้ว่าเป็นการเจรจาที่ครอบคลุมเรื่องต่างๆ อย่างกว้างขวางที่สุดเท่าที่แกตต์ (ดู GATT) ได้เคยขยายการเจรจาออกไปยังเรื่องใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน ได้แก่ เรื่องการค้าที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา การค้าที่เกี่ยวกับมาตรการลงทุน และการค้าสินค้าบริการ ผลทางการเจรจาครอบคลุมกว้างขวางถึงการเปิดเสรีในการค้าสินค้าและการค้า บริการ รวมทั้งการปฏิรูประบบและกลไกของแกตต์ อาทิ ข้อตกลงเปิดตลาดสินค้าเกษตรโดยเปลี่ยนรูปแบบจากการห้ามนำเข้าหรือการจำกัด การนำเข้ามาเป็นภาษีศุลกากร (ดู Tariffication) การลดการอุดหนุนการส่งออก การปรับปรุงกระบวนการยุติข้อพิพาทของแกตต์ การกำหนดกรอบของการเปิดเสรีการค้าบริการการค้าที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทาง ปัญญา (ดู IPRs) การเปลี่ยนรูปแบบข้อตกลงแกตต์เป็นสถาบันที่เรียกว่า องค์การการค้าโลก (ดู World Trade Organization) เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
World Bank ธนาคารโลก มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า ธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและการพัฒนา (International Bank for Reconstruction and Development หรือ IBRD) เกิดขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง จากข้อตกลงแห่งเมืองเบรตตันวูดส์ (ดู Bretton Wood) สหรัฐอเมริกา เริ่มดำเนินการเมื่อ พ.ศ. 2499 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริการ โดยทำหน้าที่ระดมเงินทุนระหว่างประเทศ เพื่อใช้ในการบูรณะและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ส่งเสริมความร่วมมือทางการเงินระหว่างประเทศ เพื่อสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน และเสริมสร้างสันติสุขระหว่างประเทศสมาชิก จุดมุ่งหมายหลักในปัจจุบันของธนาคารโลก คือ การจัดหาเงินทุน และความช่วยเหลือทางวิชาการ แก่ประเทศผู้กู้ยืมที่เป็นประเทศกำลังพัฒนา ความช่วยเหลือของธนาคารโลกที่ผ่านมาร้อยละ 90 ของปริมาณเงินกู้ยืมทั้งหมดจะใช้ในโครงการสาธารณุปโภคขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การศึกษา การสาธารณสุข การชลประทาน การสื่อสารโทรคมนาคม เป็นต้น มีสมาชิก 179 ประเทศ (ปี 2538) รวมทั้งประเทศไทย [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
accord (n.) ข้อตกลง See also: สนธิสัญญา, สัญญา
agreement (n.) ข้อตกลง See also: ความตกลง, ความยินยอม, ความเห็นพ้อง Syn. recognition, approval
concordat (n.) ข้อตกลง Syn. compact, covenant, formal agreement
contract (n.) ข้อตกลง See also: สัญญา
convention (n.) ข้อตกลง See also: สนธิสัญญา Syn. agreement
formal agreement (n.) ข้อตกลง Syn. compact, covenant
meet of the minds (sl.) ข้อตกลง
recognition (n.) ข้อตกลง See also: ความตกลง, ความยินยอม, ความเห็นพ้อง Syn. approval
terms (n.) ข้อตกลง See also: ข้อสัญญา Syn. agreement, conclusion, treaty, understanding
bargain (n.) ข้อตกลงทางการค้า See also: สัญญาซื้อขาย
covenant (n.) ข้อตกลงร่วมกัน Syn. compact, agreement, contract
intendment (n.) ข้อตกลงร่วมกัน See also: สัญญา Syn. acceptance
understanding (n.) ข้อตกลงร่วมกัน See also: สัญญา Syn. intendment, acceptance
accommodate (vi.) บรรลุข้อตกลง
accommodate (vt.) บรรลุข้อตกลง
draw back (phrv.) ถอนตัวจาก (ข้อตกลง, สัญญา) See also: ถอนสัญญา Syn. pull back
entente cordiale (n.) ความเข้าใจอันดีกันทางการเมืองระหว่างประเทศ (โดยเฉพาะข้อตกลงระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษในปี ค.ศ.1904) Syn. concord, rapport, understanding
finalize (vi.) เสร็จสมบูรณ์ (ข้อตกลง) See also: บรรลุความสำเร็จ Syn. conclude, settle
go back on (phrv.) ผิดสัญญาหรือข้อตกลง
make a deal with (idm.) ทำข้อตกลงกับ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You can't tell anyone about our dealคุณจะบอกใครไม่ได้เกี่ยวกับข้อตกลงของเรา สัญญานะ
You can't get a better deal than thisเธอจะไปหาข้อตกลงดีๆ อย่างนี้ได้ที่ไหน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A deal's a deal, right?ข้อตกลง ก็คือ ข้อตกลง ใช่มั้ย?
If Hassan dies, there is no agreement.มันจะไม่มี ข้อตกลง ถ้าฮัสซานตาย
That's the same damn ransom note that Crowley handed me.นั่นตรงกับ ข้อตกลง ที่คราวลี่ย์เสนอเป๊ะๆ
Anyway, a promise is a promise.ยังไงก็ตาม ข้อตกลง ก็คือ ข้อตกลง
The terms of the deal have changed.เงื่อนไข ข้อตกลง ได้เปลี่ยนไปแล้ว
I am fully aware that our living arrangement is just for show, but if you're bent on having an affair...ผมตระหนักดีว่า ข้อตกลง การอยู่ร่วมกันของเรา เป็นแค่การแสดง แต่ถ้าคุณตัดสินใจที่จะคบชู้...
You know, I got my, uh, deal, and you got -- what'd you call it?นายก็รู้ ฉันก็มี เอ่อ ข้อตกลง และนายก็มี เรียกว่าไรนะ?
Legal's telling me they no longer have access to David Clarke's signed employment contract.ฝ่ายกฏหมายบอกว่าพวกเขา ไม่สามารถเข้าถึง ข้อตกลง สัญญาการว่าจ้างของ เดวิด คลากค์
There's a lot of green grass in that hotel room up there, all right, and all the deals would float through you.มีหญ้าเขียวๆเยอะ ในโรงแรมที่เปิดตรงนั้น ข้อตกลง ลองคิดดู
And where I come from, a deal is a deal. We shook hands, God damn it.และที่ฉันมาจากการจัดการเป็น ข้อตกลง เราจับมือพระเจ้าแช่งมัน
It's a deal. You mean it?ข้อตกลง ลูกหมายถึงมันงั้นเหรอ ?
We have a deal?ข้อตกลง เขายังไม่ตาย
A deal! No one... no one breaks deals with me!ข้อตกลง ไม่มีใคร ไม่มีใครหน้าไหนทำลายข้อตกลงกับผม
The deal... it was all a trick to get you to eat that, to get rid of the savior.ข้อตกลง.. มันคืออุบายทั้งหมด ที่จะให้แม่กินมัน, เพื่อกำจัดผู้ช่วยเหลือ
No, the deal was you have to do exactly what we say.ข้อตกลงก็คือ คุณต้องทำตามที่เราบอก
The deal was I helped you fuck over Walshy and then we run the business as partners.ข้อตกลงก็คือ ผมช่วยคุณจัดการวอลชี่ แล้วเราก็ทำธุรกิจในฐานะหุ้นส่วน
A deal is a deal, we have one more match.ข้อตกลงก็คือข้อตกลง เรายังมีอีกหนึ่งเกมนะ
And that it's a very old rule that you will absolutely not return what you won.ข้อตกลงก็คือจะไม่มีใคร... รู้เรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างพวกคุณ
Deal's a deal.ข้อตกลงก็ต้องเป็นข้อตกลง
Conrad's prenup with you is null and void.ข้อตกลงก่อนแต่งงานของคอนราด กับคุณเป็นโมฆะ
The deal with him is, we get to keep everything else.ข้อตกลงกับเขาคือ เราเอาของอื่นไปได้ทุกอย่าง
You know, you're tracking trade deals, sex scandals, diplomatic cables to give the U.S.ข้อตกลงการค้า ข่าวอื้อฉาว เครือข่ายการทูต
Trade agreement, sir... suddenly not so popular.ข้อตกลงการค้าครับ มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่
I have a fairly specific rental agreement.ข้อตกลงการเช่า ระบุไว้ชัดเจน
Enslavement agreement? I, slave KANG Ha-young...ข้อตกลงการเป็นทาส / ทาส คัง ฮา-ยัง
Enslavement Agreement En... sla... vement?ข้อตกลงการเป็นทาส / เป็นทาสเหรอ ?
Enslavement agreement?ข้อตกลงการเป็นทาสเหรอ ?
My terms are quite simple...ข้อตกลงของข้านั้นง่ายๆ
My stipulation is that you're in charge, which is the way I want it.ข้อตกลงของฉันยังไม่เปลี่ยน\ ถ้านายต้องการ
My deal with Kidd closes tomorrow.ข้อตกลงของผมกับคิดด์จะเรียบร้อยในวันพรุ่งนี้
The terms of interest were outrageous..ข้อตกลงของผลประโยชน์มันเป็นการฝ่าฝืน
Our deal was for her to get you to talk to me.ข้อตกลงของพวกเราเพื่อให้เธอพาลูกกลับมาคุยกับพ่อ
Your terms of parole are pretty specific-a job, for one.ข้อตกลงของพ่อคือหางานทำซักงาน
A gentleman's agreement.ข้อตกลงของสุภาพบุรุษ
This argument is getting us nowhere.ข้อตกลงของเขาไม่ได้นำเราไปที่ไหนเลย
Our deal. It still applies, right?ข้อตกลงของเรา ฉันยังเปลี่ยนแปลงได้ใช่มั้ย?
If you touch a hair on their heads, I will tear it all down.ข้อตกลงของเรา... และฉันจะฝังนาย ฉันถามตัวเอง
Our deal was me getting the guns Sam Crow keeps feeing my competition.ข้อตกลงของเราก็คือฉันได้ปืนมา พวก Sam Crow ท้าทายความรู้สึกของฉัน
The deal was for us to actually catch the criminals on the Blacklist, and now Wujing is as good as halfway to Beijing.ข้อตกลงของเราคือ การจับอาชญากรในแบล็คลิสต์ แล้วตอนนี้วูจิงก็จะกลับไปปักกิ่ง
Our deal was for me to find Marquesa.ข้อตกลงของเราคือ นายตามหาMarquesa.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ข้อตกลง
Back to top