ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขี้ขลาด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขี้ขลาด*, -ขี้ขลาด-

ขี้ขลาด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขี้ขลาด (adj.) timid See also: timorous, chicken-hearted, fearful, afraid, scared, coward, craven Syn. กลัว, ขี้กลัว, ขลาด, ไม่กล้า, ตาขาว, ขี้ขลาดตาขาว Ops. กล้า
ขี้ขลาดตาขาว (v.) be cowardly See also: be chicken-hearted, be timid, be spineless, be yellow, be craven, be fearful, be scared Syn. กลัว, ไม่กล้า, ขี้ขลาด, ตาขาว Ops. กล้า
ขี้ขลาดตาขาว (adj.) timid See also: timorous, chicken-hearted, fearful, afraid, scared, coward, craven Syn. กลัว, ขี้กลัว, ขลาด, ไม่กล้า, ตาขาว Ops. กล้า
ขี้ขลาดตาขาว (v.) be a chickenshit See also: be a coward, be a pansy, be a chicken, be yellow, have a yellow streak Syn. กลัว, ขี้ขลาด, ตาขาว Ops. กล้า
English-Thai: HOPE Dictionary
chicken-heartedadj. ขี้ขลาด,ตาขาว,กลัว -S...
chicken-liveredadj. ขี้ขลาด,ตาขาว
coward(คาว'เอิร์ด) n. คนขี้ขลาด,คนอ่อนแอ. adj. ขี้ขลาด,มีความกลัว,อ่อนแอ,ไร้ความกล้า
cowardice(คาว'วัดดิซฺ) n. ความขี้ขลาด,การไร้ความกล้าที่จะเผชิญกับอันตราย ความลำบาก การต่อต้านหรืออื่น ๆ, Syn. poltroon ###A. daredevil
cowardly(คาว เอิร์ดลี่) adj. ขี้ขลาด,ไร้ความกล้า. adv. อย่างคนขี้ขลาด (่ไร้ความกล้า)
craven(เคร'เวิน) adj. ขลาด,ขี้ขลาด,ตาขาว n. คนขี้ขลาด. vt. ทำให้ขี้ขลาด., See also: cravenness n. ดูcraven, Syn. dastardly,cowardly
dastard(แดส'เทิร์ด) n.,adj. (คนที่) ขี้ขลาด,เลวและมีเล่ห์., See also: dastardliness n. ดูdastard
fainthearted(เฟนทฺ'ฮาร์ท'ทิด) adj. ขาดความกล้า,ขี้ขลาด,ตาขาว,โลเล., See also: faintheartedly adv. faintheartedness n., Syn. timid
milquetoast(มิลค'โทสทฺ') n. ชายขี้ขลาด,ชายขี้ปอด
niddering(นิด'เดอริง) n. คนขี้ขลาด,คนเลว,adj. ขี้ขลาด,เลว., Syn. nidering
pavid(แพฟ'วิด) adj. ขี้ขลาด,หวาดกลัว
pigeon-hearted(พิจ'เจินฮาร์'ทิด) adj. ใจเสาะ,ขี้ขลาด, Syn. timid,meek
poor-spiritedadj. ขี้ขลาด,ตาขาว
pusillanimity(พิวซิล'ละนิม'มิที) n. ความขี้ขลาดตาขาว,ใจอ่อนแอ, Syn. timidity
pusillanimous(พิวซะแลน'นิเมิส) adj. ขี้ขลาด,ตาขาว,ใจอ่อนแอ,ใจปลาซิว,ใจไม่เข้มแข็ง, Syn. cowardly
recreant(เรค'ริเอินทฺ) adj. ขี้ขลาด,ตาขาว,ทรยศ,หักหลัง,ไม่ซื่อสัตย์,เนรคุณ n. คนขี้ขลาด,คนทรยศ,คนหักหลัง, See also: recreance n. recreancy n.
shy(ชาย) adj. ขี้อาย,เหนียมอาย,อาย,ใจฝ่อ,ตกใจง่าย,ขี้ประหม่า,ขึ้ตื่น,ขี้ขลาด,ขี้สงสัย,ไม่ไว้วางใจ,ลังเลใจ,ขาดแคลน,ไม่เต็มจำนวน -v.,n. (การ) ถอยหลังด้วยความตกใจ,ถอยหลัง,หดตัวมขว้าง,โยน,เหวี่ยง,ปา., See also: shyer n. shyly adv. shyness n. คำท
sissy(ซิส'ซี) n. ชายหรือเด็กผู้ชายที่มีลักษณะเป็นหญิง,คนขี้ขลาด,หน้าตัวเมีย,เด็กหญิงเล็ก ๆ adj. มีลักษณะเป็นหญิง, See also: sissiness n. sissyness n.
tame(เทม) adj.,vt.,vi. (ทำให้,กลายเป็น) เชื่อง,เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง,อ่อนน้อม,เชื่อฟัง,คล้อยตาม,จืดชืด,ไม่ตื่นเต้น,ขี้ขลาด ,ควบคุม,เพาะปลูก,หักร้างถางพง., See also: tameness n. tamer n. tameable adj. tamable adj. tameability n. tamability
timid(ทิม'มิด) adj. ขี้ขลาด,ตาขาว,เหนียมอาย,ขวยเขิน,ขี้ตื่น., See also: timidity,timidness n. timidly adv., Syn. shy,fearful
timorous(ทิม'เมอรัส) adj. เต็มไปด้วยความกลัว,ขี้ขลาด,ตาขาว,ขี้ตื่น., See also: timorously adv.
unmanly(อันแมน'ลี) adj.,adv. ไม่สมเป็นชาย,อ่อนแอ,ขี้ขลาด,คล้ายผู้หญิง, See also: unmanliness n.
weakhearted(วีค'ฮาร์ท'ทิด) adj. ขี้ขลาด,ใจเสาะ,ไม่มีความกล้าหาญ,ใจเสาะ, See also: weakheartedly adv. weakheartedness n.
yellow(เยล'โล) adj. สีเหลือง,เกี่ยวกับชนชาติมองโกลอยด์,เกี่ยวกับชนชาติผิวเหลือง,ซีดเหลือง,ขี้ขลาด,ตาขาว,ไว้ใจไม่ได้,เก่า,คร่ำครึ,หวาดระแวง n. สีเหลือง,ไข่แดง,สีย้อมสีเหลือง vt.,vi. ทำให้เป็นสีเหลือง,กลายเป็นสีเหลือง., See also: yellowness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
CHICKEN-chicken-hearted(adj) ขี้ขลาดตาขาว,ไม่กล้า,กลัว
coward(n) คนขี้ขลาดตาขาว
cowardice(n) ความขี้ขลาด,ความไม่กล้า
cowardly(adj) ขี้ขลาด,ไม่กล้า
craven(adj) ขี้ขลาดตาขาว,ขลาดกลัว
dastard(adj) ขลาด,ขี้ขลาด,ขี้ขลาดตาขาว
milksop(n) คนขี้ขลาด,คนหน้าตัวเมีย
nerveless(adj) ประสาทเสีย,ไม่มีกำลัง,งง,มึนตึง,อ่อนแอ,ขี้ขลาด
pusillanimous(adj) ขี้ขลาด,อ่อนแอ,ใจปลาซิว,ไม่เข้มแข็ง
recreant(adj) เนรคุณ,ขี้ขลาด,ทรยศ,หักหลัง
sissy(n) คนหน้าตัวเมีย,พี่สาว,กะเทย,คนขี้ขลาด
tame(adj) เชื่อง,เชื่อฟัง,อ่อนน้อม,ขี้ขลาด,จืดชืด
timorous(adj) ขี้ตื่น,ขี้ขลาดตาขาว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
chicken (adj.) ขี้ขลาด See also: ขี้กลัว
chicken (sl.) ขี้ขลาด
chicken-hearted (sl.) ขี้ขลาด See also: ขี้กลัว
chickenhearted (adj.) ขี้ขลาด See also: ขี้กลัว Syn. chicken, white-livered, yellow
coward (adj.) ขี้ขลาด Syn. cowardly, fearful
cowardly (adj.) ขี้ขลาด Syn. coward, fearful
craven (adj.) ขี้ขลาด Syn. cowardly, timid
distardly (adj.) ขี้ขลาด See also: ตาขาว Syn. cowardly
faint-hearted (adj.) ขี้ขลาด See also: ตาขาว, ใจไม่กล้า Syn. timid, weak
fainthearted (adj.) ขี้ขลาด Syn. cowardly, timid
lily-livered (adj.) ขี้ขลาด See also: ตาขาว Syn. cowardly Ops. brave
lily-livered (sl.) ขี้ขลาด See also: ขี้กลัว
poltroon (adj.) ขี้ขลาด
pusillanimous (adj.) ขี้ขลาด Syn. cowardly, fainthearted, timid
recreant (adj.) ขี้ขลาด See also: ตาขาว Syn. cowardly, distardly
tame (adj.) ขี้ขลาด See also: ขี้อาย, กระดาก Syn. pusillanimous, timid
timid (adj.) ขี้ขลาด See also: ตาขาว, ขี้กลัว Syn. fearful Ops. bold
unmanly (adj.) ขี้ขลาด See also: อ่อนแอ, ไม่เข้มแข็ง Syn. weak, womanish, cowardly
weakhearted (adj.) ขี้ขลาด See also: ใจเสาะ
white-livered (adj.) ขี้ขลาด See also: ขี้กลัว Syn. chicken, yellow
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
This kind of stories can only scare timid people like youเรื่องอย่างนี้มีแต่คนขี้ขลาดอย่างนายเท่านั้นที่กลัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And you go right back to being the coward who can't tell the person you love how you feel.แล้วคุณก็กลับไปเป็นคน ขี้ขลาด คนที่ไม่กล้าบอกคน ที่คุณรักถึงความรู้สึก
You fucking coward, why don't you...ไอ้สัตว์ ขี้ขลาด ทำไมมึงไม่...
That you were a devious, cowardly little slut.เธอมันเป็นนังตัวแสบ ขี้ขลาด จอมเสแสร้ง
A dog can be dynamic, aggressive, a fighter, coward or affectionate.มันเป็นได้ทั้ง แสนรู้ มีพลัง ก้าวร้าว , นักสู้ . ขี้ขลาด หรือว่า น่ารัก
It was cowardly, unjust and I am deeply sorry.ขี้ขลาด ,ไม่ยุติธรรม และข้าเสียใจอย่างลึกซึ่ง
Coward. You got that right.ขี้ขลาด คุณพูดถูกแล้ว
Coward. What's going on?ขี้ขลาด เกิดอะไรขึ้น
Alfrid Lickspittle, you are a coward.ขี้ขลาด? ไม่ใช่ว่าทุกคนที่มีความ กล้าหาญที่จะสวมใส่รัดตัว
A coward... for living next to that son of a bitch, doing his laundry, making his bed, feeding him.ขี้ขลาด... ที่จะต้อง อยู่ใกล้ๆไอ้ชาติชั่วนั่น, ัซักผ้าให้มัน, ปูเตียงให้มัน, ทำอาหารให้มันกิน.
Would a coward fight for 10 years?ขี้ขลาดงั้นเรอะ.. คนขี้ขลาดที่ไหนจะสู้ได้เป็น 10 ปีอย่างฉัน?
You're a coward, and you dare talk about betrayal.ขี้ขลาดตาขาว กล้าดียังไงมาพูดว่าทรยศ
Cowards die many times before their actual death.ขี้ขลาดตายหลายต่อหลายครั้ง ก่อนที่ความตายที่เกิดขึ้นจริงของพวกเขา
What kind of coward would deny who he is?ขี้ขลาดนัก ยอมแม้กระทั่งละทิ้งฐานะตัวเอง
Is too cowardly for that.ขี้ขลาดเกินกว่้าจะฆ่าตัวตาย
So, what happened?ขี้ขลาดเกินไปที่จะปลุกความสามารถที่ซ่อนอยู่ของฉัน
Make a move.ขี้ขลาดเหมือนเดิมเลยนะ บ็อบบี้
You see as soon as these cowards hear there are blue shirts around they run.เห็นไหม พอได้ยินว่าพวกเสื้อน้ำเงินมา ไอ้ขี้ขลาดพวกนี้ก็เผ่นแน่บ
You became a priest because you were too much of a coward to do what I do!นายมาเป็นพระก็เพราะ... ...ขี้ขลาดเกินกว่าจะทำอย่างฉัน!
That's a coward, sir.นั่นคือเป็นคนขี้ขลาดครับ เรากำลังมุ่งหน้าจะมีหนึ่งที่ กำลังมาแรง
Do you get much thievery, cowardice, things like that?คุณจะได้รับมาก ลักทรัพย์ขี้ขลาดสิ่งเช่นนั้น? ไม่ไม่.
On the whole, no thievery, no fibbing, no arguing with a superior officer, no treachery, no cowardice, not much rape.ไม่เถียงกับเจ้าหน้าที่ที่เหนือกว่า ไม่มีการทรยศขี้ขลาดไม่มีไม่ได้ ข่มขืนมาก ฉันไม่ยอมข่มขืน
He's a private soldier. He's a stinking coward.เขาเป็นคนขี้ขลาดเหม็น
What kind of people are we, anyhow? I say we stay and fight it out!เราขี้ขลาดกันรึไง เราจะอยู่สู้จนตัวตาย
They've got you wrong, you're not a coward.พวกนั้นเข้าใจผิด นายไม่ขี้ขลาด
Stupid, maybe, but not a coward.อาจโง่เง่าบ้าง แต่ไม่ขี้ขลาดแน่
So, what are you supposed to be, a lion tamer?ดังนั้นสิ่งที่คุณควรจะเป็นสิงโตขี้ขลาดหรือไม่
Oh, Cowardly Lion!โอ๊ะ คุณสิงโตขี้ขลาด
Of course not, why should we act like cowards who kill women!ไม่อยู่แล้ว ทำไมเราต้องทำตัวเป็น ไอ้ขี้ขลาดที่ฆ่าผู้หญิงด้วย!
I'm a coward, and Jareth scares me.ฉันอ่ะมันขี้ขลาด เจเร็ทน่ะ น่ากลัวจะตาย
Hoggle, you coward!ฮ้อคเกิ้ล นายมันขี้ขลาด !
I don't care what you think of me. I told you I was a coward.ฉันไม่สนใจหรอกว่าเธอจะคิดยังไง ก็ฉันบอกไปแล้วว่าฉันขี้ขลาด
Ambrosious, you coward.แอมโบรซิอุส ไอ่เจ้าขี้ขลาด
We showed him. Thought we were a bunch of pussies.เราแสดงให้เขาเห็น เหมือนเราเป็นไอ้ขี้ขลาด
Yes, I am a silly girl, for not having seen sooner that you are nothing but a coward with a heart full of fear.ใช่, ข้าอาจโง่เขลา แต่ไม่ได้โง่เขลาจนไม่เห็นว่า แท้จริงแล้วท่านไม่ได้เป็นอะไรเลยนอกจากคนขี้ขลาด ซึ่งเต็มไปด้วยความหวาดกลัวในจิตใจ
And when I say you're a coward, that is only because you are the slimiest weakling ever to crawl the earth!และถ้าข้าจะพูดว่าท่านขี้ขลาด นั้นก็เพราะท่านมันเป็นคนปวกเปียกอ่อนแอที่สุด เท่าที่เคยเลื้อยอยู่บนโลกใบนี้เลยน่ะสิ
Yeah, I know it sounds like a funky club for podiatrists but I've been speaking with Japanese- Americans in the past few days who say that our crime wave is reminiscent of a secret band of ninja thieves who once operated in Japan.ใช่ฉันรู้ว่ามันเสียงเหมือนสโมสรขี้ขลาดสำหรับเท้า ... ... แต่ฉันได้รับการพูดคุยกับ Japanese - ชาวอเมริกันในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ...
Are you afraid to fight me yourself, you cowardly snake?เจ้ากลัวที่จะสู้กับข้ารึ เจ้างูขี้ขลาด
I wish you joy of the milk-blooded coward, Cathy.ฉันหวังให้เธอมีความสุขกับ เด็กขี้ขลาดไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมนะ แคทธี
You goddamn punk. You're yellow as a frog belly.ไอ้เด็กเมื่อวานซืน ไอ้ขี้ขลาด
I told myself that was the selfless way, the loving way, instead of the chickenshit way.ฉันบอกกับตัวเองว่ามันเป็นวิธีที่ไม่เห็นแก่ตัว เป็นวิธีแห่งความรัก แทนที่จะเป็นวิธีที่ขี้ขลาด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขี้ขลาด
Back to top