ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

womanish

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *womanish*, -womanish-

womanish ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
womanish (adj.) ซึ่งมีลักษณะเหมือนผู้หญิง (คำดูถูกผู้ชาย) Syn. effeminate, sissy, unmanly, pansy, feminine Ops. macho, masculine
womanishly (adv.) อย่างมีลักษณะเหมือนผู้หญิง
English-Thai: Nontri Dictionary
womanish(adj) เหมือนหญิง,ตัวเมีย,อ่อนแอ

womanish ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
女っぽい[おんなっぽい, onnappoi] (adj-i) womanly; feminine; womanish; effeminate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า womanish
Back to top